Jan Kmet

Report
Mgr. Ján Kmeť




Je zameraná na každého človeka ako na
jedinečnú hodnotu s neodňateľnou
dôstojnosťou
Cieľom je zachovanie ľudskej dôstojnosti
prostredníctvom prijatia zodpovednosti za
seba a svoju rodinu
Naplnenie tejto zodpovednosti sa
uskutočňuje prostredníctvom práce
Prácu chápeme ako prostriedok tvorby
hodnôt a solidaritu ako princíp
prerozdeľovania hodnôt





Budeme podporovať solidaritu:
Medzi bohatými a chudobnými
Medzi zdravými a chorými
Medzi pracujúcimi a ľuďmi, ktorí chcú
pracovať
Medzigeneračnú solidaritu



Solidaritu chápeme ako obojstranný záväzok
Záväzok, tých ktorí tvoria hodnoty, dávať
v primeranej miere vytvorené prebytky pre
prijímajúcich
Záväzok prijímajúcich aby v miere primeranej
svojim možnostiam, rovnako prospievali
k tvorbe spoločných hodnôt




Sociálne poistenie a dôchodkové
zabezpečenie
Zavedieme asignáciu časti zaplatenej dane
od zamestnaných detí k rodičom na
dôchodku
Znížime odvod zamestnaných rodičov na
starobné dôchodkové poistenie a sporenie
v závislosti od počtu nezaopatrených detí
o ktoré sa zamestnaný rodič riadne stará.
Zavedieme medzigeneračnú solidaritu na
princípe troch grošov



Upravíme podmienky pre odchod do
predčasného starobného dôchodku a rovnako
i spôsob výpočtu predčasného starobného
dôchodku
Zavedieme nový druh sociálneho poistenia
pre prípad potreby sociálnej služby v starobe
Legislatívne zakotvíme prvky sociálnoprávnej
ochrany v starobe



Cieľom je hospodárska a finančná
nezávislosť jednotlivcov a rodín, nie závislosť
na dávkach
Posilníme systém štátnej sociálnej podpory
ako významný prvok finančnej podpory rodín
s nezaopatrenými deťmi
Výška jednotlivých príspevkov bude
vychádzať zo spotrebného koša minimálnych
oprávnených výdavkov rodín
s nezaopatrenými deťmi


Zvýšime sumu prídavku na dieťa tak, aby sa
stal účinnou podporou pre rodiny
s nezaopatrenými deťmi
Budeme podporovať rozvoj služieb pre
rodiny s deťmi v záujme zosúlaďovania
pracovného a rodinného života rodičov


Pomoc v hmotnej núdzi zmeníme tak, aby na
minimálnu výšku dávky mal nárok každý, kto sa
ocitne v hmotnej núdzi. Zároveň zavedieme
systém príspevkov, ktoré podstatne zvýšia príjem
osoby alebo rodiny v hmotnej núdzi
s ponechaním ich príjmu zo zárobkovej činnosti
na princípe medzitrhu práce
Budeme naďalej rozvíjať systém kompenzačných
príspevkov a služieb pre osoby s ŤZP
a podporovať zamestnávateľov pri vytváraní
pracovných miest pre tieto osoby



Zmeníme systém plánovania sociálnych služieb
so zreteľom na všetky podstatné faktory, ktoré
ho ovplyvňujú – dopyt, demografický vývoj,
zdravotný stav obyvateľstva, vývoj chudoby,
správanie sa rizikových skupín obyvateľstva
Stanovíme minimálne kapacitné štandardy
obsluhy územia s cieľom zabezpečiť geografickú
a finančnú dostupnosť sociálnych služieb
Budeme rozvíjať systém štandardov kvality
a dôsledne budeme dbať na rovnaké postavenie
verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb



Budeme pokračovať v budovaní komunitného
systému poskytovania sociálnych služieb
Zmeníme systém vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany tak, že vytvoríme
dostatočné kapacity na systémovú a kvalitnú
prácu s nefunkčnými rodinami a rodinami v kríze.
Dôraz budeme klásť predovšetkým na prevenciu.
Organizátorom a garantom sociálnoprávnej
ochrany budú orgány verejnej správy. Garantovať
budú kvalitu poskytovaných služieb, stabilné
a dlhodobé financovanie a potrebné personálne
kapacity. Priamy výkon sociálnoprávnej ochrany
budú vykonávať predovšetkým neštátne
subjekty.



Zmeníme zákonník práce a súvisiacu
pracovnoprávnu legislatívu tak, aby práva
a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov
boli v skutočnej rovnováhe a zároveň budeme
presadzovať stabilitu znenia zákonníka práce.
Chceme prácu pre každého, kto chce pracovať.
V spolupráci so zástupcami zamestnávateľov
budeme hľadať možnosti riešenia na zvyšovanie
miezd pre zamestnancov, ktorí vykonávajú nízko
kvalifikovanú prácu



Zavedieme chránený trh práce pre dlhodobo
nezamestnaných v hmotnej núdzi
Vytvoríme zdieľané pracovné miesta na
prenos skúseností a zručností od starších
zamestnancov na absolventov škôl.
Budeme motivovať zamestnávateľov k
celoživotnému vzdelávaniu svojich
zamestnancov


Aktívne opatrenia trhu práce zameriame
predovšetkým na odborné vzdelávanie
a získavanie potrebných zručností evidovaných
nezamestnaných podľa požiadaviek
zamestnávateľov. Zároveň budú tieto opatrenia
plánované podľa špecifík jednotlivých regiónov
Výdavky na priamu tvorbu pracovných miest
musia byť nižšie ako kvalifikovaný odhad príjmov
pre verejné rozpočty. Zároveň bude podmienkou
udržanie evidovaného nezamestnaného na
podporenom pracovnom mieste po dobu,
rovnajúcu sa dvojnásobku doby na ktorú bol
poskytnutý príspevok.


Zmeníme kompetencie a vzťah verejných
služieb zamestnanosti k súkromným službám
zamestnanosti. Štát bude garantovať kvalitu
služieb, stabilné financovanie a rozsah
potrebných personálnych kapacít.
Poskytovanie služieb zamestnanosti bude
zverené predovšetkým neštátnym subjektom
Zavedieme nedeľu ako deň pracovného
pokoja pre každého

Ďakujem za pozornosť!

similar documents