02c-Presentatie Deltaprogramma commissie LLW 15012014

Report
Deltaprogramma
Het nationale programma voor
waterveiligheid en zoetwatervoorziening
2e bestuurlijke consultatieronde
Deltaprogramma:
Hoe houden we de delta veilig en zorgen we
voor voldoende zoetwater?
Onder zeeniveau: 26%
Boven zeeniveau: 23%
Buitendijks: 3%
Overstromingsgevoelig: 59%
2014: vijf Deltabeslissingen
IJsselmeergebied
Toekomstig peilbeheer zoetwatervoorraad en
veiligheid
Rijn-Maasdelta
Hoofdkeuzen voor wateropgaven in dit gebied
Ruimtelijke adaptatie
Gevolgenbeperking met ruimtelijke maatregelen
Zoetwaterstrategie
Duurzame en doelmatige zoetwatervoorzieining
Waterveiligheid
-
Update van veiligheidsnormen (60-er jaren)
Beslissing Zandig Kustsysteem
Besluitvormingskalender
Deltaprogramma
2011
2012
2014
2013
2015

Deelprogramma’s
Voorkeursstrategieën:
samenhangend
voorstel
Kansrijke
Deltabeslissingen
strategieën
+ 1ste Deltaplan
Waterveiligheid
+ Mogelijk Deltaplan Zoetwater
Mogelijke strategieën
Omgevingsplan Regionale plannen
Aanpassing wetgeving
Projectenbesluiten
Uitvoeringsprogramma(‘s)
…………..
Deltabeslissingen
Najaar 2014: herziening NWP1
Eind 2015: NWP2 (beknopt)
Doorwerking regionale wateren omgevingsplan
DP2013
4
DP2014
DP2015
5 december 2012
DP2016 --->
Proces/planning





2e bestuurlijke consultatie
29 januari adv. commissie LLW
19 februari PS
mei: optioneel GS reactie
september: Deltabeslissingen
Deltabeslissing Waterveiligheid
 Nieuw waterveiligheidsbeleid
 Herijking veiligheidsnormen
 Meerlaagsveiligheid
 Beslissing zand
Nieuwe veiligheidsnormen
 Actualisatie normen uit
jaren 60.
 Basisveiligheid voor
iedereen (1/100.000)
 Meer technische
mogelijkheden en kennis:
risico’s verschillen sterk
 Daarom normen meer
differentieren
kans x gevolg = risico
kans x gevolg = risico
Landelijk beeld risico’s
2015
2050
Beslissing Zand
 Preventie voorop. Voortzetten beheer en
onderhoud kustfundament en basiskustlijn
 zacht waar het kan, hard waar het moet
 zandbalans kustfundament duurzaam op orde,
onderzoek naar hoeveelheid zand
 Intensivering van onderzoek en monitoring voor het
zandig systeem en uitvoeren van nieuwe pilots.
 interbestuurlijk overleg over samenhang tussen
suppleties, monitoring, onderzoek en pilots om de
grootste maatschappelijke meerwaarde te
realiseren
DB Waterveiligheid: reactie Fryslân
 Onverminderd doorgaan met de waterkeringen
versterken om aan de normen te voldoen
 Goed onderhoud en meegroeien met de zeespiegel
 Meerlaagsveiligheid: basis is preventie van
overstroming (hoge en sterke waterkeringen).
Maatregelen in de 2e en 3e laag zijn aanvullend.
 Begrip voor differentiatie normen
 Onderschrijven beslissing zand, sluit aan bij notitie
zandige kust
DB Ruimtelijke adaptatie
 Inrichten met oog op toekomst. De ambitie:
 in 2020 zoveel mogelijk klimaatbestendig
handelen en waterveiligheid volwaardig
meenemen in de ruimtelijke ordening
 In 2050 is de bebouwde omgeving, incl. kwetsbare
en vitale infra, zo goed mogelijk klimaatbestendig
en waterrobuust ingericht
 (her)ontwikkelingen leiden tot zo weinig mogelijk
extra risico op schade en slachtoffers bij
overstromingen
Ruimtelijke adaptatie: reactie Fryslân
 Onderschrijven de ambities
 Versterken watertoets zinvol
 Zo vroeg mogelijk verstrekken van informatie
over overstromingsrisico’s in ruimtelijke
planprocessen
 Waterveiligheid meenemen, maar wel als
onderdeel van een integrale afweging
IJsselmeer en Zoetwater
 Veiligheid: afvoer naar Waddenzee
 Voldoende zoetwater
IJsselmeergebied - deltabeslissing
Tot 2050
 geen stijging Winterpeil (spuien en pompen)
 stijging Zomerpeil maximaal 10 cm./flexibel peilbeheer
Na 2050
 besluit in 2030 (investeringsbeslissing Afsluitdijk)
 reservering ruimte, april 2014
IJsselmeer: reactie Fryslân





Op hoofdlijnen akkoord met de strategie
WP: handhaving streefpeil -40 cm. NAP
WP: na 2050 geen stijging
ZP: geen verdere stijging
Maatregelen: natuur buitendijks gebied
beschermen, stranden ophogen,
Zoetwater - deltabeslissing
tot 2050
 no-regret maatregelen (hoofd- en regionaal
watersysteem, gebruiker)
 faciliteren innovaties zuinig watergebruik
na 2050
 watertekort accepteren of ingrijpende
maatregelen in hoofd- en/of regionaal
watersysteem
Zoetwater: reactie Fryslân
 Akkoord met Deltabeslissing
Na 2050
 Voorkeur: verhogen afvoer IJssel
 Andere opties zijn ingrijpend en daarom
minder gewenst
 Lange termijn strategie verder uitwerken
Deltafonds

similar documents