MOBILITA/FREEMOVER 2013

Report
MOBILITA/FREEMOVER 2014
Informační seminář
Základní podmínky vycházející ze
zadání rozvojového programu MŠMT

pobyt v zahraničí musí trvat minimálně 1 měsíc (určeno spíše
pro doktorandy), maximálně 10 měsíců (pro Bc. a Mgr.
studenty se doporučuje 1- 2 semestrální pobyt),

Studenti se mohou nyní hlásit rovněž na celý akademický rok
2014/15

Maximální finanční podpora stanovená MŠMT je 20 000 Kč na
studenta a měsíc, ALE měsíční dotace na mobilitu může být
diferencována dle životních nákladů v jednotlivých státech (od
6 000 Kč až po 20 000 Kč)

Celková výše podpory závisí na počtu měsíců strávených na
zahraniční univerzitě. Výdaje, které převýší finanční příspěvek
přidělený v rámci tohoto programu, si student hradí sám;
Dále:

Výběr přijímající instituce není omezen (buď smluvní
partner UP – viz smlouvy UP o přímé spolupráci na
webových stranách ZO, nebo jakákoliv jiná instituce →
freemover. Rozdíl spočívá v tom, že ve smlouvách o přímé
spolupráci je zakotveno, že student nebude platit na dané
instituci školné, kdežto jako freemover, tj. bez smluvní
podpory, naopak po Vás zaplacení školného bude
pravděpodobně požadováno.

Student kontaktuje s dostatečným předstihem příslušnou
zahraniční instituci sám a požádá ji o vystavení
akceptačního dopisu

FF UP zajistí, že studentovi kurzy a atestace absolvované v
zahraničí budou po návratu uznány (viz Směrnice děkana
01/2009 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních
studentských mobilit) a jeho studium na veřejné vysoké
škole v České republice se vysláním nezbytně neprodlouží.
Kritéria pro výběr uchazečů
byla FF UP stanovena takto:





upřednostňovány jsou studijní a výzkumné pobyty mimo EU,
výzkumné pobyty studentů doktorského studia,
mobility v rámci smluv UP o přímé spolupráci (viz výše),
mobility studentů vyšších ročníků
mobility delší než 1 měsíc.
Formuláře k podání žádosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Application Form → přihláška
Learning Agreement (LA = individuální studijní plán
schválený koordinátorem pro zahraniční záležitosti
příslušné katedry – seznam katederních koordinátorů
najdete na webu ZO)
Žádost o příspěvek
Prohlášení o účtu
Motivační dopis/projekt studijního či výzkumného pobytu
Akceptační dopis od zahraniční instituce lze doručit
kdykoli (nemusí to být nutně k 31. 10.), nejpozději však do
sepsání finanční dohody před odjezdem na studijní pobyt
Viz
http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicnivztahy/formulare/
Podmínky posuzování
přihlášek




Výběrové řízení probíhá v některých případech
přímo na katedře (Rusko, Čína, Japonsko, Francie),
V ostatních případech proděkan pro zahraničí určí
komisi, která posoudí jednotlivé žádosti dle informací
v přihlášce a dle motivačního dopisu,
ve sporných případech, nebo v případech většího
počtu zájemců o jednu destinaci formou osobního
pohovoru.
Výsledky výběrového řízení budou všem
přihlášeným zaslány koncem prosince 2013.
TERMÍN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
31. ŘÍJNA 2013
PRO ROK 2014, RESP. AKAD. ROK 2014/15
Přihlášky a požadované dokumenty odevzdávejte
Janě Hořákové na Oddělení zahraničních záležitostí,
děkanát FF UP, dveře č. 2.08
kontakt najdete na:
http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/kontakty-a-uredni-hodiny/
Ohlasy a názory studentů
Domnívám se, že studenti by měli jezdit na
tyto programy povinně. Budou si pak více
vážit České republiky; uvědomí si, jak
dobře se tu máme a také ocení bezpečnost
naší země.
Naďa Černá, Santa Fe, Argentina
Roční studijní pobyt v Americe mi přinesl
množství nezapomenutelných zážitků, přátelství,
ale i uvědomění a potřeby rozvíjení vlastních
schopností – nebudu přehánět, pokud řeknu, že
Amerika, a především bezbřehá podpora
učitelů i studentů angličtiny na MMU, mě
nechala roztáhnout má umělecká křídla a
pomohla mi na cestě k básnické a
spisovatelské nebojácnosti v anglickém jazyce.
Nikdy bych si nemyslela, že právě v Americe si
lidé umí natolik cenit umění, talentu a
schopností jedince.
Nikol Šustrová, Mount Mercy, USA
Pobyt v Uruguayi byl pro mě velmi
důležitým
mezníkem
v
mém
doktorandském studiu, akorát lituji, že jsem
tam neodjela už v prvním ročníku mého
studia, ale až ve třetím. Má očekávání
rozhodně splnil: studovala jsem, chodila na
přednášky, dostala se i na konference a
další jiné události pořádané univerzitou.
Petra Dokládalová, Montevideo, Uruguay
Procestovala jsem plno zemí… celou
Austrálii, Belgii, Anglii, byla jsem v Rusku …,
ale nic se nevyrovná Kazachstánu, tahle
země mě oslovila ze všech nejvíc. Možná
pro její nezkaženost, pro její upřímnost, pro
krásnou přírodu, kdo ví… Našla jsem si tam
plno přátel a jsem si jistá, že bych se tam
chtěla jednou zase podívat.
Tereza Holubová, Astana, Kazachstán
V první řadě oceňuji mezikulturní zkušenost, během
jejíhož prožívání člověk nepřestává žasnout a
naučí se být respektující a pokorný.
Martina Rysová, Palembang, Indonésie

similar documents