PowerPoint-presentatie

Report
Integrale zorg
‘Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien’
proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
GGZ
Huisarts
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
Coöperatie VGZ |
Zorgpaden
GES
Wat gebeurt er?
Integrale zorg koopt zorg in met een focus op
kwaliteit, kosten en klantbeleving.
De verschillende deelgebieden leiden in hun
samenhang toe naar een sluitend en doelmatig
aanbod, waarin de drie focuspunten steeds
weer tot uiting komen.
In dit schema is de samenhang tussen alle
verschillende inkoopgebieden binnen- en
samenwerkend met integrale zorg
weergegeven.
De velden van het schema zijn actief. Door op
één van de tegels te klikken wordt in beeld (de
groene rand) en in tekst weergegeven hoe in
elk deel het geheel terugkomt.
Integrale zorg huisarts
Wat gebeurt er?
proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
GGZ
Huisarts
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
Zorgpaden
GES
Beleid huisartsenzorg
Coöperatie VGZ |
VGZ ziet de huisarts als poortwachter binnen de
zorg. De huisarts werkt samen met diverse
professionals om ervoor te zorgen dat onze
verzekerden zorg zo dichtbij mogelijk kunnen
krijgen en op het zo laag mogelijkste niveau.
• Binnen Wijknetwerken neemt de huisarts deel
aan een team, waarbij de verbinding tussen
zorg en welzijn wordt gemaakt
• De rol van de huisarts in zorgpaden is die van
onderdeel van een multidisciplinair
behandelteam voor chronische zorg.
• Aangezien huisartsen werken in
gezondheidscentra hebben zij op deze plekken
een mogelijkheid een op de populatie gericht
zorgaanbod vorm te geven.
• De GGZ wordt waar mogelijk dichtbij huis en in
de huisartsenpraktijk georganiseerd. De patiënt
wordt door triage direct naar de beste
behandeling verwezen
Integrale zorg GES
proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
Huisarts
GGZ
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
GES
Beleid GES
Coöperatie VGZ |
Zorgpaden
Wat gebeurt er?
De GES-financiering wordt omgebouwd naar
een toekomstbestendig model, waarmee de
gezondheidscentra passen in de puzzel van
integrale zorg op wijkniveau
• In lijn met ons gedachtengoed binnen
wijknetwerken is er bijzondere aandacht
voor de omkanteling, waarin burgers uit
de zorg worden gehaald en met een
krachtige, wijkgerichte aanpak
oplossingen vinden binnen het sociale
domein.
• Met het ombouwen van de GES valt een
deel van de geleverde zorg binnen de
financiering van de huisarts waar
mogelijk.
Integrale zorg zorgpaden
proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
Huisarts
GGZ
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
GES
Beleid zorgpaden
Coöperatie VGZ |
Zorgpaden
Wat gebeurt er?
VGZ wil de volgende stap zetten op het gebied van
zorgpaden en met haar zorggroepen een brede rol
oppakken. Verdieping van de zorgpaden, nieuwe
zorgpaden en samenwerkingen met het sociaal domein
gaan zorgen voor een sluitend aanbod aan zorg.
• Huisartsen spelen een centrale rol in de behandeling
van chronische aandoeningen en zijn het startpunt,
van waaruit een afgestemd aanbod plaatsvindt.
• Zorgvernieuwing werkt samen met zorggroepen in
het experimenteren met vernieuwende manieren om
naar zorg te kijken.
• VGZ ziet een rol voor zorggroepen bij onze
Wijknetwerken en de samenwerking met
gemeenten.
• Zorggroepen nemen deel in de proeftuinen, waarin
gezamenlijke doelen worden gevonden en
uitgewerkt.
• Er lopen pilots waarin de GGZ zorg bij zorggroepen
wordt ingekocht en georganiseerd. Hiermee krijgen
we deze zorg beter afgestemd op wat nodig is en
verdwijnen wachtlijsten.
Integrale zorg wijknetwerken
Proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
GGZ
Huisarts
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
Zorgpaden
GES
Beleid wijknetwerken
Coöperatie VGZ |
Wat gebeurt er?
Het verbinden van gezondheid, welzijn en
participatie is een belangrijke stap om te zorgen
dat mensen geholpen op de voor hen beste plek.
Met wijknetwerken is een van de doelen een
omschakeling, waarna burgers oplossingen
vinden binnen de wijk en het beroep op formele
voorzieningen pas komt als het nodig is.
• De HLZ biedt een kans om de verbinding
tussenzorg en welzijn dichtbij de hulpvrager te
laten gebeuren.
• We zien de GES als partners in het faciliteren
van kracht in de wijk.
• Mensen met GGZ problematiek kunnen een
hulpvraag hebben op zowel zorg als
welzijnsgebied. Door één integraal
zorg/welzijn-plan en casemanager wordt het
aanbod optimaal afgestemd.
Integrale zorg GGZ
proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
Huisarts
GGZ
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
GES
Beleid GGZ
Coöperatie VGZ |
Zorgpaden
Wat gebeurt er?
Door een gecoördineerde inzet van de POH
GGZ en pilots met inkoop van de hele GGZketen INC jeugdzorg wordt het aanbod
passend en volledig.
• Binnen de huisartsenpraktijk begint het
aanbod met de POH GGZ, dan de GBGGZ
en indien nodig verwijzing naar de SGGZ
• Binnen zorgpaden contracteren we een
afgestemd aanbod GGZ zorg bij
zorggroepen in pilots.
• De GGZ is een doelgroep voor
wijknetwerken, aangezien de behoefte
veelal op zorg- en welzijnsniveau is.
• Zorgvernieuwing zoekt naar nieuwe
oplossingen binnen de GGZ-Zorg door
inzet van E-health.
Integrale zorg Hervorming Langdurige Zorg
proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
Huisarts
GGZ
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
GES
Beleid HLZ
Coöperatie VGZ |
Zorgpaden
Wat gebeurt er?
Zorg komt in de ZVW, ondersteuning wordt
WMO. 24-uurs-zorg komt in de Wet Langdurige
Zorg. VGZ werkt in deze hervorming nauw samen
met de gemeenten om zorg, ondersteuning en
welzijn op elkaar af te stemmen.
• Binnen wijknetwerken speelt de
wijkverpleging een belangrijke rol in de
verbinding tussen zorg en welzijn. Samen met
gemeenten start VGZ met projecten in wijken
om uit te rollen naar een nieuwe organisatie
van zorg en welzijn.
• Het aanbod jeugdzorg en langdurige GGZzorg dient aansluiting te vinden op de
bestaande organisatie van GGZ zorg.
Integrale zorg proeftuinen
proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
GGZ
Huisarts
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
Zorgpaden
GES
Beleid populatiegebonden zorg
Coöperatie VGZ |
Wat gebeurt er?
Binnen de proeftuinen populatiegebonden zorg
zoeken we samen met het veld naar oplossingen
voor duurzame zorg. Gelijkblijvende of betere
kwaliteit tegen lagere kosten om de zorg
toegankelijk het houden.
• De huisarts zet zich in om mensen te helpen zo
dicht bij huis als mogelijk.
• Binnen zorgpaden wordt kritisch gekeken naar
door- en terugverwijzingen van en naar de 2e lijn
en het hebben van een afgestemd zorgplan,
waar de patiënt zeggenschap in heeft.
• Zorgvernieuwing zet haar expertise in bij het
begeleiden van kansen binnen de proeftuinen.
• Bij alle interventies binnen de proeftuinen
dienen alle interventies te leiden naar het
gezamenlijke doel. Zorg en welzijn binnen de
wijknetwerken is integraal onderdeel van deze
puzzel.
Integrale zorg zorgvernieuwing
proeftui
nen
Wijknetwer
ken
HLZ
GGZ
Huisarts
S1, S2, S3
Zorgvernieu
wing
Zorgpaden
GES
Beleid zorgvernieuwing
Coöperatie VGZ |
Wat gebeurt er?
Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te
passen en een eigen regie te voeren , in het licht van
fysieke, emotionele, spirituele en sociale uitdagingen
van het leven. Zorgvernieuwing geeft uiting aan
deze visie over vier programma’s
• Zorg Dichtbij
• Passende Specialistische Zorg
• Zelfmanagement & eHealth
• Zelfstandig Ouder Worden
• Binnen Zorgpaden wordt meegedacht over hoe
de patiënt zelf meer regie krijgt over zijn ziekte
en gezondheid.
• Binnen de GGZ zijn veel mogelijkheden van
nieuwe zorgvormen gebruik te maken.
• Binnen de HLZ kan vooral op het gebied van V&V
kritisch gekeken worden naar nieuwe manieren
de zieke en de verzorgende te ondersteunen.
• Zorgvernieuwing denkt mee met de proeftuinen
en zet haar expertise in waar mogelijk.
Bekostigingsstructuur huisartsenzorg
en multidisciplinaire zorg per 2015
Terug naar schema
Coöperatie VGZ |

similar documents