Vyberanie zvon*eka pri bohoslu*bách

Report
Vyberanie zvončeka
pri bohoslužbách
Od 11. storočia, sa začal
objavovať zvyk, že v rámci
prinášania obetných darov
sa prinášali aj peniaze pre
chudobných, chorých atď.
Tento zvyk vyberať pri
bohoslužbách peniaze tzv.
zvonček sa zachoval dodnes.
Ide o ustanovenie, ktoré
dnes môžeme
charakterizovať ako zvykové,
že sa počas bohoslužieb
organizuje zbierka drobných
peňazí na potreby kostola.
Je to správne ustanovenie, ktoré
umožňuje pokryť náklady spojené
s prevádzkou kostola, príp. ostatných
cirkevných zariadení. Každý rozumný
človek chápe, že na prevádzku kostola
a fary sú potrebné určité financie, a preto
sa pri nedeľných a sviatočných
bohoslužbách robí táto zbierka. Nazýva
sa zvonček.
Tento názov sa ujal podľa
toho, že v minulosti sa na
túto činnosť používali
textilné vrecká, na ktorých
bol naspodu pripevnený
maličký zvonček, ktorý
veriacich upozornil, že sa
približuje pán kostolník
alebo miništrant, a že kto
chcel niečo obetovať, mal si
to vopred pripraviť.
Je zaujímavé, že zvonček sa vyberal po
skončení spoločných modlitieb veriacich,
v čase prinášania obetných darov a ich
obetovania na oltári. Zvonček tak dostal
duchovný charakter. Veriaci človek tak
obetoval na potreby kostola práve vtedy,
keď sa na oltári konalo obetovanie darov
chleba a vína. Finančný príspevok daný do
zvončeka bol takto vnútorne zviazaný
s obetou na oltári.
V rokoch 2006-2011 sa
v Spišskej diecéze
konala diecézna synoda
a v jej ustanoveniach
(2DS 10, 46, §3) sa píše,
že zvonček môže byť len
v nedeľu a na prikázané
sviatky.
Má sa konať aj vtedy, keď je na tieto
dni vyhlásená nejaká výročná alebo
mimoriadna zbierka (2DS 10, 47, §7).
Pri počítaní zvončeka po sv.
omšiach majú byť prítomní aspoň
dvaja členovia hospodárskej rady
farnosti (2DS 10, 46, §4). Vyberať
zvonček môže len pán kostolník
alebo spoľahliví miništranti. To
treba predpokladať o každom
miništrantovi, ale predsa je
lepšie, ak zvonček vyberajú starší
miništranti, najmä vtedy, keď je
viac ľudí v kostole a na pohyb
medzi ľuďmi treba vynaložiť
väčšiu námahu.
Vyberanie ofery
Ak výnos zo zvončeka na potreby kostola
a farnosti nestačí, alebo ak treba
jednorazovo finančne podporiť nejakú
akciu, inštitúciu alebo niečo iné (nejakú
rodinu alebo oblasť postihnutú
katastrofou), tak sa v kostoloch po
skončení bohoslužieb organizujú
mimoriadne zbierky.
Nazývajú sa ofery (lat. offerre, priniesť,
poskytnúť dobrodenia).
Pod tým sa má
rozumieť zbierka,
ktorá sa koná po
skončení
bohoslužieb pri
východe ľudí
z kostola. Jestvujú
zbierky každoročné
(na charitu (2x
ročne), na misie (1x),
na kňazský seminár
(1x).
Farnosti okrem toho
odvádzajú zvonček
na masmédiá (1x),
zo sviatku sv. Petra
a Pavla („Halier sv.
Petra” 29. jún),
z Božieho hrobu
(Veľký piatok a
Biela sobota)
a iné (porov. 2DS
10, 30; 48, §1).
Vo farnostiach sa konajú aj mimoriadne zbierky,
napr. pri stavbách alebo pri väčších opravách
budovy kostola alebo fary či kaplnky... alebo aj
vtedy, ak zvonček nestačí pokryť všetky bežné
výdavky alebo ak pán biskup vyhlási nejakú
mimoriadnu zbierku, napr. na pomoc hladujúcim
alebo pre krajiny postihnuté zemetrasením alebo
povodňami.
Na všetky mimoriadne zbierky
v kostole je potrebné mať
súhlas diecézneho biskupa
(2DS 10, 42, §3).
Pre službu pri týchto zbierkach ako
aj pre počítanie výnosu platia tie
isté zásady, ako pre vyberanie
a počítanie zvončeka. čo je
uvedené o zvončeku a oferách pre
farské kostoly, to isté platí aj pre
filiálne a iné kostoly (napr.
rehoľné).
Uživotnenie
Práca s peniazmi si
vyžaduje najväčšiu
ostražitosť, lebo je to
nebezpečné a veľmi ľahko
môže dôjsť k stratám
alebo ku krádeži,
sprenevere a podobne.
Preto, ak mi túto službu
zveria, budem ju
vykonávať s najväčšou
zodpovednosťou.
Z času na čas
ušetrím aspoň
nejaký drobný
peniaz a obetujem
na potreby kostola.
Pánu Ježišovi sa
osobitne páčila
obeta chudobnej
vdovy.

similar documents