P - Delta Zutphen

Report
Kadernotitie Participatiewet




Ontwikkelingen sinds november 2013
Doelstelling blijft
Hoofdlijnen Participatiewet
Hoofdlijnen van de kadernotitie
Ontwikkelingen
sinds november 2013




Participatiewet door Tweede Kamer
aangenomen op 20 februari 2014
Wet Maatregelen WWB door Tweede Kamer
aangenomen op 11 februari 2014
Besluitvorming Eerste Kamer in juli 2014
Quotumwet naar verwachting rond de zomer
naar de Tweede Kamer
Doelstelling blijft:
Iedereen doet mee



Werken naar vermogen via betaald
werk
Als dat (nog) niet haalbaar is, dan actief
deelnemen aan de samenleving naar
vermogen
Invoeringsdatum: 1 januari 2015
Hoofdlijnen Participatiewet - 1



Toegang tot WSW stopt per 1 jan 2015
Toegang tot Wajong per 1 jan 2015
alleen voor mensen die duurzaam geen
arbeidsvermogen hebben
Gemeente krijgt nieuwe instrumenten
Hoofdlijnen Participatiewet - 2






Loonkostensubsidie
Beschut werk (30.000)
Garantiebanen (125.000)
Bemiddeling via 35 Regionale Werkbedrijven
Indicatiestelling door UWV
Ongedeeld re-integratiebudget
Hoofdlijnen WWB-maatregelen




Kostendelersnorm
Aanscherping arbeidsverplichtingen
Tegenprestatie naar vermogen
Intensivering armoedebeleid
Kadernotitie Participatiewet

Uitgangspunten:
o Doelstellingen Participatiewet
o Algemeen beleidskader Sociaal Domein



Toegang
Dienstverlening
Bedrijfsvoering
Toegang



Burgers kunnen terecht bij Het Plein, maar
ook bij de andere ingangen
Professional zorgt voor vraagverheldering
volgens principes van de kanteling
Gemeente beoordeelt aanvraag
Dienstverlening






De basis is het Plan van aanpak
Burger is zelf de regisseur
Zo nodig hulp- en dienstverlening om het
werk heen organiseren
Ondersteuning op maat
Handhaving van de afspraken
Leren & werken
Dienstverlening








Kader 1 Werk voorop, participatie de norm
Kader 2 Werkgevers zijn onze belangrijkste partners
Kader 3 Beschut werk nieuwe stijl zo regulier mogelijk
Kader 4 Meedoenplekken voor mensen die (nog) geen
uitzicht hebben op betaald werk
Kader 5 Huidige WSW-ers behouden hun rechtspositie
en werken zo regulier mogelijk
Kader 6 Armoedebeleid is ondersteunend en activerend
Kader 7 Scenario’s voor een nieuwe uitvoeringsstructuur
Kader 8 Vormgeving Cliëntparticipatie
Scenario’s
uitvoeringsstructuur -1




Scenario 1: privaatrechtelijke vorm
Scenario 2: openbaar lichaam (GR)
Scenario 3: centrumgemeente
Scenario 4: gemeente voert uit
Scenario’s
uitvoeringsstructuur -2
Advies:
 Combinatie scenario 2 en 3
 Het Plein/Delta fuseren
 Lochem en Zutphen nemen deel
 Brummen, Voorst, Bronckhorst sluiten aan
of kopen onderdelen in
Financiën



Ongedeeld re-integratiebudget
o Participatiebudget ‘oude stijl’
o Budget WSW-oud: regulier / beschut
o Re-integratiebudget nieuwe doelgroepen
Inkomensondersteuning (incl loonkostensubsidies)
Budget voor armoedebeleid
Inkoopmodel




Deel van het budget voor algemene
oplossingen in combi met Jeugd/WMO
Re-integratie zoveel mogelijk in eigen
beheer en rechtstreeks op de werkplek
Beperkte inkoop van specialistische
trajecten en instrumenten
Op basis van bestuurlijke aanbesteding
Monitoring & verantwoording

Prestatie-indicatoren:
o instroom
o (gedeeltelijke) uitstroom naar betaald werk
o stijging op participatieladder


Aansluiten bij landelijke uitvraag
(Rijk/Divosa benchmark)
Verantwoording als basis voor reflectie

similar documents