niet waar - Levenbachinstituut

Report
Editie 2014
Wie wint die fameuze
wisselbokaal?
Vraag 1
In welk jaar werd het woord
“arbeidsovereenkomst “ voor het eerst
in de wet opgenomen?
Vraag 2
Welk arbeidsrechtelijk spelletje speelde
Minister Asscher thuis niet? Was dat
“BBA’tje”, “Ontslagje” of “Stakinkje”?
Vraag 3
Wat was de naam van het kindercentrum dat
partij was in een bekende zaak over
nawerking van cao’s?
Vraag 4
Zet in de juiste volgorde van datum promotie:
Vraag 5
Bij een georganiseerde staking heeft een
werkwillige recht op loon.
Waar of niet waar?
Vraag 6
Een werkneemster die zwanger is van een
tweeling heeft recht op een langer bevallingsverlof
Waar of niet waar?
Vraag 7
Waarom is
deze man:
wereldberoemd in Nederland?
Vraag 8
Evert Verhulp en Ronald Beltzer schelen
minder dan 5 cm van elkaar.
Waar
of niet waar?
Vraag 9
Hoe hoog is het maximumdagloon?
Vraag 10
In de proeftijd kun je een zieke wel wegens
ziekte, maar een zwangere niet wegens
zwangerschap ontslaan.
Waar of niet waar?
Vraag 11
Vanaf september 2014 bieden vier
universiteiten een master arbeidsrecht aan.
Waar of
niet waar?
Vraag 12
Naar welk land voer de boot in de zaak
Viking/Laval?
Vraag 13
Heeft een orgaandonor tijdens zijn
arbeidsongeschiktheid recht op loon, en zo
ja, op grond waarvan?
Vraag 14
Wat is het beroep van
de rijdende rechter?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LFMMVKDzXaI
Vraag 15
1.
2.
3.
4.
Wie is de uitvinder van het woord
“privétisering”?
Kees van Kooten
Paul F. van der Heijden
Annelies Verstand
Drs. P.
Vraag 16
Hoeveel zonen en dochters hebben Ronald
Beltzer, Cees Loonstra, Jaap van Slooten,
Evert Verhulp en Leonard Verburg in totaal?
Vraag 17
Roberto Branco Martins speelde ooit voor
het inmiddels failliete FC Amsterdam.
Waar of niet waar?
Vraag 18
Heeft degene die tijdens zijn schorsing in de
gevangenis zit recht op loon?
Op grond van welke
regel is dat zo?
Vraag 19
Wie was de eerste hoogleraar arbeidsrecht
in Nederland?
Vraag 20
De juiste spelwijze van de wederpartij van
Swedex in het befaamde
gelijkebehandelingsarrest is: Küçükdeveci.
Waar of niet waar?
Vraag 21
Wie nam het initiatief tot de oprichting van
de nationale Vereniging voor Arbeidsrecht?
1. Levenbach
2. De Gaay Fortman
3. De Laat
4. Mok
Vraag 22
Stelen mag niet, zelfs geen nootje.
Was het stelen van een cashewnoot of een
pinda genoeg reden voor een ontslag op
staande voet?
Vraag 23
In de WWZ wordt het opzegverbod wegens
militaire dienst eindelijk afgeschaft.
Waar of
niet waar?
Vraag 24
In welk land speelde de zaak Daddy’s
Dance Hall zich af?
Vraag 25
Waarom staat werknemer Te Riet te boek als
een niet zo nette man?
-
-
Hij ‘ving’ twee keer bij een overgang van
onderneming of
Hij sloeg met de steel van een hamer op de
onderarm van de vrouw van de baas.
Vraag 26
Van welk departement was Max Rood, oudhoogleraar te Leiden, ooit minister?
Vraag 27
Wanneer moet een ondernemer een
gemeenschappelijke OR instellen?
Vraag 28
Welke arbeidsrechtelijk gepromoveerden
vindt u in de volgende tekst?
“Fluitend liet het blonde meisje elke
zondag haar konijn bootje varen in de
halfvolle badkuip”.
Vraag 29
En in deze?
“Haar gestalk is je verdiende loon!
Straks belt ze rücksichtslos, bij nacht
en ontij, je Noord-Amerikaanse vrouw
en zeven kinderen”.
Vraag 30
Om het af te leren nog eentje…
“Zal men in de noordelijke gemeenten
Roodeschool en Westerveld mans
genoeg zijn de pre-industriële fase
achter zich te laten?”
Vraag 31
Waarom is Titel 10 van Boek 7 BW niet van
toepassing op een persoon met een
arbeidsovereenkomst met een gemeente ?
Vraag 32
Welke rechter noemde het ooit een “Clintoniaanse ontkenning” toen een werknemer zei dat
hij géén seksuele relatie met een collega had?
1. Van der Meer
2. Canté
3. Staal
4. Ulrici
Vraag 33
Vóór de kantonrechtersformule circuleerden
al andere formules om de ontslagvergoeding
te berekenen. Noem er twee.
Vraag 34
Welk handelen is in de gepubliceerde rechtspraak voor
de werkgever nog nooit (mede) reden geweest voor een
ontslag op staande voet?
1. Het onderuit schoppen van steltlopers.
2. Het herhaaldelijk zingen van christelijke liederen
tijdens de behandeling van psychiatrische patiënten.
3. Het voor een gulden verkopen van gratis
“piekkaartjes”.
4. Het uitschelden van een collega voor “fucking hoer”.
Vraag 35
Noem het percentage werknemers dat
alleen wegens algemeenverbindendverklaring aan cao-bepalingen is gebonden.
Vraag 36
Kan een Nederlandse werkgever zijn
Nederlandse personeel in Poolse złotys
betalen?
Vraag 37
Welke collega speelt de bas in de Labour
Band?
Vraag 38
Door wie werd het algemene ontslagverbod (art. 6
BBA) in Nederland geïntroduceerd?
1. Door de regering in ballingschap
2. Door generaal Winkelman
3. Door rijkscommissaris Seyss-Inquart
4. Door het Ministerie van Oorlog
Vraag 39
Wie hoort in dit rijtje niet thuis?
Vraag 40
Welk arrest is verantwoordelijk voor de term
“ijzeren proeftijd”?
Vraag 41
Een werknemer wil zijn 36-urige werkweek
aanpassen zodat hij voortaan 4 x 9 uur werkt in
plaats van 5 x 7,2. Wat zegt de WAA hierover?
Vraag 42
Waarom tikte het Comité van Deskundigen
van het ESH ons op de vingers?
Vraag 43
Aan wie danken we de eerste
“cao”?
1.
2.
3.
4.
Aan premier Abraham Kuyper (1901-1905).
Aan de Rotterdamse stuwadoors.
Aan de Amsterdamse diamantbewerkers.
Aan Minister van Sociale Zaken Slotemaker de
Bruine (1926-1929).
Vraag 44
Tegen wie procedeerde directeur Baijings?
Vraag 45
Welke promotor in het arbeidsrecht heeft de
meeste promoties op zijn naam staan?
Vraag 46
De jaren ‘70 worden wel het gouden tijdperk
van het (Europese) arbeidsrecht genoemd.
Noem drie in dit verband relevante richtlijnen
die toen het licht zagen.
Vraag 47
Wie van de onderstaande gepromoveerden
schreef nooit een arbeidsrechtelijk
proefschrift?
1. Ivo van der Helm (UU)
2. Ruben Houweling (EUR)
3. Saskia Klosse (UM)
4. Barend Barentsen (UL)
Vraag 48
Huidig recht:
Fleur is precies 43 en werkt exact 15 jaar
voor haar werkgever (laatste loon: € 3k) als
de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden
op neutrale gronden. Krijgt zij meer of
minder dan € 34k mee?
Vraag 49
Nieuw recht:
Hebben de volgende werknemers straks recht op
een transitievergoeding?
1. De werknemer die zijn arbeidsovereenkomst kwijt
raakt door het intreden van een ontbindende
voorwaarde.
2. De werknemer die weigert mee over te gaan naar
de nieuwe werkgever en daarom van rechtswege
zijn arbeidsovereenkomst kwijt raakt.
Vraag 50
Het Levenbach Instituut kent sinds 2012 de
illustere titel “fellow”. Welke drie
gepromoveerde wetenschappers hebben
deze titel?

similar documents