Presentatie nieuwe aanbieders 9 december - Dommelvallei

Report
Inkoop
Zorg in Natura
Dommelvallei+gemeenten
9 december 2014
http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisaties-dommelvallei-plus
Programma
• Opening
• Toelichting op inhoudelijke uitgangspunten:
• Het ‘waarom’ en de lokale invulling
• Inkoopprocedure en contracten
• Bestuurlijk aanbesteden
• Overeenkomsten
• In te dienen documenten
• Vragen / Afsluiting
Decentralisatie
• Verschuiving van Rijkstaken, de decentralisering, omdat het huidige stelsel:
• niet meer past bij wat mensen willen;
• vooral een objectief zorgstelsel wil zijn (vooraf beschreven producten bepalen de uitvoering) en
mensen zich daarom moeten aanpassen aan de zorg in plaats van andersom;
• opgeknipt in stukjes, waardoor teveel professionals naast elkaar verantwoordelijk zijn als een
persoon of een huishouden veel verschillende problemen heeft.
Beleidsdoelen Wmo Dommelvallei+
• De zelfredzaamheid van inwoners wordt zo veel mogelijk gestimuleerd;
• De directe omgeving van cliënten wordt ondersteund, zodat inwoners zo lang mogelijk in
de eigen omgeving kunnen blijven wonen;
• Alle betrokkenen (vrijwilligers, lokale organisaties, gemeente en bedrijven) dragen bij aan
een (sociale en fysieke) omgeving die ondersteunend is voor inwoners die deze steun
nodig hebben;
• Het gebruik van maatwerkvoorzieningen is afgenomen ten gunste van algemene
voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning.
Inkoopprocedure
Bestuurlijk aanbesteden
• Aanleiding: Decentralisatie en transformatie
• Meerdere diensten en prestaties
• Aanbieders uit verschillende sectoren
• Diverse deelnemende gemeenten
• Bezuinigingsopdracht
Conclusie: complexe omgeving
www.bizob.nl
Bestuurlijk aanbesteden
Behoefte aan:
• Kennisdeling
• Innovatie
• Overleg
• Flexibel contract
www.bizob.nl
Basisovereenkomst
• Doel: het voorbereiden, beheren en monitoren van één of meerdere deelovereenkomsten;
• Hierin staat de proces- communicatie- en besluitvormingsstructuur beschreven;
• Om deel te kunnen nemen aan het aanbestedingsproces moet deze overeenkomst
ondertekend worden;
• Aanbieders kunnen worden uitgenodigd aan de fysieke overlegtafel, maar nemen altijd
deel aan de virtuele overlegtafel;
• Overleggen gaan ook door na ondertekening deelovereenkomsten: de
deelovereenkomsten worden doorontwikkeld.
www.bizob.nl
Deelovereenkomsten
• Betreffen de verschillende deelproducten;
• Alleen Zorg in Natura (ZIN);
• Iedereen die voldoet aan de gestelde eisen kan een overeenkomst met de gemeente aangaan;
• Bij ondertekening is het mogelijk om zorg in opdracht van de gemeente te bieden aan cliënten;
• Toetreding in 2015 op ieder moment, vanaf 2016 waarschijnlijk twee keer per jaar.
www.bizob.nl
Deelovereenkomsten
• Beschrijft het proces van klantvraag tot en met levering
• Cliënt heeft keuzevrijheid in keuze dienstverlener
• Geen omzet/volume garantie
• Leverplicht
• Relatie dienstverlener en cliënt
• Administratieve proces
• Ontwikkelagenda
Prijs – kwaliteit – monitoring – toegang – social return – communicatie - samenhang
www.bizob.nl
Aangaan overeenkomst,
in te dienen documenten
• Schema onder “blauwe knop”:
• http://www.bizob.nl/assets/structuredfiles/AWBZ%20%20decentralisatie%20Dommelvallei%20/Overzicht%20overeenkomsten%2019-112014.pdf
• Deelovereenkomst per gemeente:
• http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisaties-dommelvallei-plus/inschrijvendeelovereenkomsten.html
In te dienen documenten
1.
Ondertekende basisovereenkomst per regio
2.
Ondertekende deelovereenkomst(en) per gemeente (tweevoud)
3.
Eigen verklaring en bewijsstukken
4.
Uitvraag informatie dienstverleners
5.
Uitvraag gegevens aanbieders (Excel)
www.bizob.nl
Basisovereenkomst
let op:
- naam van bedrijf of instelling
- naam tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK
- functie
- datum
Naam bedrijf/instelling
Handtekening
Naam tekenbevoegde conform kvk
Datum
- handtekening
Deelovereenkomst(en)
- naam van bedrijf of instelling
- naam tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK
- functie
Naam bedrijf / instelling
Handtekening
- datum
Naam tekenbevoegde conform kvk
Datum
- handtekening
Naam bedrijf / instelling
Handtekening
Naam tekenbevoegde conform kvk
Datum
Eigen verklaring
Pagina 1
-
hoofdstuk 1 = gegevens aanbieder
Pagina 10
-
hoofdstuk 9 = ondertekening door
tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK
-
handtekening
Overige pagina’s ook indienen
Uittreksel Handelsregister
- Op dit uittreksel staat vermeld wie gemandateerd is de overeenkomsten
aan te gaan. Wanneer dit uit de statuten blijkt deze ook meesturen.
- Gewaarmerkt door Kamer van Koophandel, maximaal 6 maanden oud
- Aan te vragen bij de Kamer van Koophandel
http://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijfkiezen/?prefproduct=Uittreksel#!shop?&q=&prefproduct=Uittreksel
www.bizob.nl
Gedragsverklaring Aanbesteden
- Is de opvolger van de VOG-RP bij aanbestedingen
- Maximaal 2 jaar oud
- Aan te vragen via Dienst Justis
http://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx
www.bizob.nl
Verklaring belastingdienst
Verklaring belastingdienst (kopie)
- Bewijs betaling belastingen en premies (fiscale verplichtingen)
- Maximaal 6 maanden oud
- Aan te vragen via de belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaove
rstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_na
koming_fiscale_verplichtingen
www.bizob.nl
Uitvraag informatie dienstverleners
• Zodat de gemeente goede en juiste informatie aan de cliënt kan verstrekken
• Informatie over
• Omschrijving organisatie
• Actief in welke regio’s
• Capaciteit
• Type ondersteuning (begeleiding, behandeling, dagbesteding)
• Doelgroep
Uitvraag gegevens aanbieders
• Clientgegevens;
• Productcode;
• Werkelijk geleverd
Contractering
• Documenten versturen naar Bizob (op papier en digitaal)
Bezoekadres
Postadres
Bizob
Bizob
O.v.v. …
O.v.v. …
Markt 1
Postbus 215
5688 AJ Oirschot
5688 ZL Oirschot
• Aanmeldingen die voor 15 december 2014 worden ingestuurd en die voldoen, kunnen vanaf 1 januari
2015 leveren.
www.bizob.nl
Vragen?
• John Atgier en Milou Thijssen
• [email protected]
www.bizob.nl

similar documents