Beroepsgeheim op eerste hulp - Anke ten Have

Report
Beroepsgeheim op de SEH
• Anke ten Have jan 2011
Snelkoppeling naar images (1).lnk
Beroepsgeheim
Arts moet gebruik maken van
verschoningsrecht om zo te voldoen aan zijn
zwijgplicht, tenzij er bijzondere redenen zijn
om de zwijgplicht te doorbreken.
Welke Uitzonderingen zijn er op
geheimhoudingsplicht ?
Doorbreken van de zwijgplicht;
1 toestemming van de patiënt
2
Informatieverstrekking aan
functionele eenheid
3 wettelijke voorschriften waarbij
zwijgplicht wordt opgeheven:
4 conflict van plichten
FUNCTIONELE EENHEID?
Wettelijke voorschriften:
-aangifteplicht infectieziekten
-Verklaring van overlijden
-Vermoeden melden van niet -natuurlijk overlijden
Conflict van plichten:
-Niet doorbreken levert ernstige schade op.
-Geheim zo min mogelijk schenden.
Bij het maken van de keuze moet de arts zich
de volgende vragen stellen:
-Is het mogelijk toestemming aan de patiënt te vragen?
-Kan de patiënt het probleem zelf oplossen?
-Is er een reëel risico op acuut en direct gevaar?
-Wordt het risico daadwerkelijk weggenomen door
politie/justitie te informeren?
-Is er geen andere weg om de dreiging weg te nemen?
-Is er een redelijke verhouding tussen middel en doel?
De zwijgplicht betreft niet alleen
medische kennis,
wat nog meer ?
-Persoonlijke gegevens
-Financiele gegevens
t.o.v. iedereen dus ook van de politie.
Reden:
zonder vrees voor verhoor of
aanhouding moet iedereen toegang
hebben tot medische hulp.
Arts heeft geen aangifteplicht
terwijl je dat als burger wel hebt.
Medische informatie aan de
politie
Politie heeft info nodig over letsel bij
een slachtoffer.
Poppetjes formulier.
De patient als bedreiging
patient kan niet straffeloos tot
strafbare feiten overgaan.
Conclusie:
Beroepsgeheim prevaleert boven
de opsporing en vervolging van
strafbare feiten.
Bevoegdheden van de politie
Mag de politie het ziekenhuis of
huisartsenpraktijk /post zonder meer
binnengaan?
Nee, tenzij er toesteming is van bv de
directie
• Goed hulpverlenerschap waakt ervoor dat de
patient niet zomaar geconfronteerd kan
worden met de politie, als deze dit niet wenst
of er ook geen wettelijke bevoegdheid is bij de
politie.
• Is er twijfel over? Contact opnemen met de
superieuren van de politieambtenaar.
Mag de politie medisch dossier in
beslag nemen? En het openbaar
ministerie of de rechter
commissaris?
Nee.
Tenzij de arts zijn zwijgplicht
doorbreekt.
Arts mag dus weigeren mee te werken
aan doorzoekingen.
Mag de politie bloedmonsters
meenemen?
Drugs?
Als de arts tijdens onderzoek of behandeling van een patiënt drugs op
of in zijn lichaam aantreft, draagt hij deze zo
spoedig mogelijk over aan de politie, zonder vermelding van personalia
of medische gegevens
.
Wapens?
Onaanvaardbaar dat patienten dit
bij zich dragen.
kindermishandeling
Stappenplan
Samenvatting in 2008 gemaakt.
Praktische punten bij contacten
met politie/justitie
Bij telefonische verzoeken van politie/justitie:
bel zonodig terug ter verificatie
Verzoek politie/justitie om haar vragen gericht
en schriftelijk te stellen
Benoem een contactpersoon als
aanspreekpunt voor politie/justitie
Maak bij politie/justitie bekend wie de
contactpersoon is
De contactpersoon benadert de behandelend
arts van de betrokken patiënt
Deze arts maakt zelf de belangenafweging
omtrent het beroepsgeheim
• TREFWOORDEN: beroepsgeheim eerste hulp
zwijgplicht aangifteplicht

similar documents