Právna ochrana života a zdravia

Report
Právna ochrana života a zdravia
Autor prezentácie:
Bratislava, 2. marca 2012
JUDr. Peter Sepeši
člen Výkonného výboru SFZ
prokurátor Generálnej prokuratúry SR
Právna ochrana života a zdravia (1)
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(publ. pod č. 209/1992 Zb.)
Článok 2: Právo na život
1. Právo každého na život je chránené zákonom. Nikoho nemožno úmyselne zbaviť
života okrem výkonu súdom uloženého trestu nasledujúceho po uznaní viny za
spáchanie trestného činu, pre ktorý zákon ukladá tento trest.
2. Zbavenie života sa nebude považovať za spôsobené v rozpore s týmto článkom,
ak bude vyplývať z použitia sily, ktoré nie je viac než úplne nevyhnutné, pri:
a) obrane každej osoby proti nezákonnému násiliu;
b) vykonávaní zákonného zatknutia alebo zabránení úteku osoby zákonne
zadržanej;
c) zákonne uskutočnenej akcii za účelom potlačenia nepokojov
alebo vzbury.
Právna ochrana života a zdravia (2)
Článok 5: Právo na slobodu a bezpečnosť
1. Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem
nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane v súlade s konaním ustanoveným zákonom:
a) zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom;
b) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osoby preto, že sa nepodrobila rozhodnutiu vydanému
súdom podľa zákona, alebo preto, aby sa zaručilo splnenie povinnosti ustanovenej zákonom;
c) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby za účelom predvedenia pred príslušný
súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak sú oprávnené
dôvody domnievať sa, že je potrebné zabrániť jej v spáchaní trestného činu alebo v úteku po
jeho spáchaní;
d) iné pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia na účely výchovného
dohľadu alebo jeho zákonné pozbavenie slobody na účely jeho predvedenia pred príslušný
orgán;
e) zákonné držanie osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb,
alkoholikov, narkomanov alebo tulákov;
f) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej
nepovolenému vstupu na územie, alebo osoby, proti ktorej prebieha konanie
o vyhostenie alebo vydanie.
Právna ochrana života a zdravia (3)
Článok 8: Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života
1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a
korešpondencie.
2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade
so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti,
verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a
zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.
Právna ochrana života a zdravia (4)
Zmluva o Európskej únii
Článok 6 (bývalý článok 6 ZEU)
1. Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej
únie zo 7.12.2000 upravenej 12.12.2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako
zmluvy.
Ustanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú právomoci Únie vymedzené v
zmluvách.
Práva, slobody a zásady v charte sa vykladajú v súlade so všeobecnými ustanoveniami
hlavy VII charty, ktorými sa upravuje jej výklad a uplatňovanie a pri riadnom zohľadnení
vysvetliviek, na ktoré sa v charte odkazuje a ktoré označujú zdroje týchto ustanovení.
2. Únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Týmto pristúpením nie sú dotknuté právomoci Únie vymedzené
v zmluvách.
3. Základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o
ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z
ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, predstavujú
všeobecné zásady práva Únie.
Právna ochrana života a zdravia (6)
Charta základných práv EÚ
Článok 3 - Právo na nedotknuteľnosť osoby
1. Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti.
Článok 6 - Právo na slobodu a bezpečnosť
Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť.
Článok 7 - Rešpektovanie súkromného a rodinného života
Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a
komunikácie.
Právna ochrana života a zdravia (6)
Ústava SR (zákon č. 460/1992 Zb.)
Čl.15
(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred
narodením.
(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.
(3) Trest smrti sa nepripúšťa.
(4) Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený
života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné.
Právna ochrana života a zdravia (6)
Ústava SR (zákon č. 460/1992 Zb.)
Čl.19
(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti,
dobrej povesti a na ochranu mena.
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do
súkromného a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním,
zverejňovaním alebo iným
zneužívaním údajov o svojej osobe.
Právna ochrana života a zdravia (5)
TRESTNÝ ZÁKON č. 300/2005 Z.z.
§ 364 Výtržníctvo
(1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej
neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že
a) napadne iného,
b) hanobí štátny symbol,
c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,
d) hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo priebeh športového alebo
kultúrneho podujatia, alebo
e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním
sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
a) z osobitného motívu,
b) závažnejším spôsobom konania, alebo
c) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.
Podstata krajnej núdze spočíva v tom, že pri nej dochádza k stretu dvoch
záujmov chránených trestným právom.



Jednému z týchto záujmov hrozí porucha (tzv. chránený záujem), ktorá
môže byť odvrátená len poruchou druhého záujmu (tzv. obetovaný
záujem).
Konať v krajnej núdzi je oprávnený zásadne každý. Teda nielen ten koho
záujmy sú ohrozené, ale aj ten, koho záujmy ohrozené nie sú, v takomto
prípade ide o tzv. pomoc v núdzi.
Odvracanie nebezpečenstva

Nebezpečenstvo môže byť spôsobené:
- prírodnou silou (povodeň, požiar),
- človekom (vodič pri dopravnej nehode, útok nepríčetnej osoby),
- inými skutočnosťami (ovládateľná prírodná sila, elektrina, plyn)

(R 10/1980): Nebezpečenstvo musí byť skutočné, nie zdanlivé. Ak sú
podmienky krajnej núdze len v predstavách páchateľa (tzv. putatívna
krajná núdza) a nie sú prekročené zákonné medze tejto zdanlivej krajnej
núdze, nemôže byť naplnená skutková podstata úmyselného trestného činu.
Nedbanlivostný trestný čin však nie je vylúčený .



(R 19/1968): Ak vedie podnapitý vodič motorové vozidlo iba preto, aby po dopravnej
nehode zabezpečil lekársku pomoc pre zraneného účastníka nehody, prichádza do úvahy
posudzovanie tohto konania z hľadiska ustanovenia § 24 TZ o krajnej núdzi.
(R 9/1988): Nebezpečenstvo, ktoré občan odvracia v krajnej núdzi, môže spočívať aj
v útoku človeka. V takom prípade ide o krajnú núdzu, a nie o nutnú obranu vtedy, keď je
konaním inak trestným spôsobená škoda inému než útočníkovi. (Napríklad pokladníčka
v banke vydá pri lúpežnom prepadnutí lúpežníkovi finančnú hotovosť z bankovej
pokladne v záujme záchrany vlastného života.)
(R 20/1982): Stav krajnej núdze môže byť vyvolaný vyhrážkami a nátlakom zo strany
tretej osoby na vôľu obvineného, z ktorých vyplýva nebezpečenstvo priamo hroziace
záujmom chráneným Trestným zákonom a ktoré obmedzujú slobodu rozhodovania
obvineného. Podmienku krajnej núdze môže spĺňať konanie, ktorým obvinený obetovaním
jedného ľudského života zachráni viacerých ľudí.
Nebezpečenstvo hrozí záujmu chránenému Trestným zákonom.

Je nevyhnutné, aby nebezpečenstvo ohrozovalo tie spoločenské záujmy,
ktorým poskytuje ochranu Trestný zákon a sú vymedzené v jeho osobitnej
časti.
Nebezpečenstvo hrozí priamo.



O prípad krajnej núdze nejde, ak nebezpečenstvo už pominulo .
O prípad krajnej núdze nejde ani vtedy, ak nebezpečenstvo hrozí až
v budúcnosti.
O priamo hroziace nebezpečenstvo ide vtedy, ak vývoj udalostí rýchlo
speje k poruche ohrozeného záujmu, alebo už nepokračuje, ale sú
splnené takmer všetky podmienky potrebné na to, aby porucha
chráneného vzťahu nastala.
Nebezpečenstvo za daných okolností
nemožno odvrátiť inak.
Zásada subsidiarity


Vyjadruje potrebu, aby sa najskôr vyčerpali všetky iné možnosti na
zamedzenie hroziacemu nebezpečenstvu, ak to okolnosti dovoľujú.
(R 26/1972): Pri posudzovaní krajnej núdze nie je rozhodujúca primeranosť
alebo neprimeranosť spôsobu odvrátenia hroziaceho nebezpečenstva. Pre
hodnotenie vybočenia z medzí krajnej núdze je rozhodujúce, či sa mohlo toto
nebezpečenstvo odvrátiť inak, alebo či spôsobený následok je zrejme
rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Pri hodnotení,
či sa nebezpečenstvo mohlo odvrátiť inak, treba brať do úvahy len tie
možnosti obvineného, ktorými sa mohlo odvrátiť nebezpečenstvo včas, tj. ešte
pred porušením záujmu chráneného Trestným zákonom, ktorému
nebezpečenstvo hrozilo.
Spôsobený následok nesmie byť zjavne závažnejší ako ten, ktorý
hrozil.
Zásada proporcionality


Hroziaci následok a následok spôsobený konaním v krajnej núdzi musia
byť v určitom vzájomnom pomere. Platí zásada, že spôsobený
následok pri dodržaní ostatných podmienok krajnej núdze môže byť aj
rovnako závažný ako ten, ktorý hrozil, nesmie však byť zjavne
závažnejší. To znamená, že spôsobený závažnejší následok nesmie byť
v hrubom nepomere k tomu, ktorý hrozil.
(R 20/1982): Stav krajnej núdze môže byť vyvolaný vyhrážkami
a nátlakom zo strany tretej osoby na vôľu obvineného, z ktorých
vyplýva nebezpečenstvo priamo hroziace záujmom chráneným
Trestným zákonom a ktoré obmedzujú slobodu rozhodovania
obvineného. Podmienku krajnej núdze môže spĺňať konanie, ktorým
obvinený obetovaním jedného ľudského života zachráni viacerých ľudí.
Ten, komu nebezpečenstvo hrozí, nie je povinný ho znášať.




Nie je rozhodujúce, či je povinný znášať nebezpečenstvo ten, kto ho
odvracia, ale či je toto nebezpečenstvo povinný znášať ten komu hrozí.
Ak má ohrozený povinnosť nebezpečenstvo znášať, nie je prípustná ani
pomoc v núdzi.
Konanie v krajnej núdzi môže smerovať proti komukoľvek.
Proti tomu kto koná sám v krajnej núdzi, nie je prípustná nutná obrana
ani konanie v krajnej núdzi.
Vybočenie z medzí krajnej núdze (exces)


O exces ide vtedy, ak neboli splnené všetky zákonné podmienky krajnej
núdze, alebo neboli splnené vo všetkých smeroch.
K excesu môže dôjsť v nasledovných situáciách:
a)
spôsobený následok bol zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil (intenzívny
exces),
b)
konanie nebolo vykonané v čase, kedy nebezpečenstvo priamo hrozilo, to
znamená, že k nemu došlo predtým alebo potom (extenzívny exces),
c)
nebezpečenstvo bolo možné odvrátiť inak, to znamená s menej závažnejšími
následkami,
d)
osoba konajúca v krajnej núdzi bola povinná nebezpečenstvo znášať.

similar documents