Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare

Report
Therapietrouw & Medicatieveiligheid
Bij kwetsbare ouderen thuis
UITGANGSPUNT
• Verbeteren van correcte inname van medicatie
heeft grotere impact op wereldgezondheid dan
verbetering in medische behandeling (WHO,
2003)
• Zorgbehoevende oudere patiënten langer
autonoom thuis kunnen laten wonen (+ betere
levenskwaliteit geven)
• Therapietrouw ondersteunende dienstverlening samenwerking huisapotheker, huisarts en VPK
Inleiding: voorstelling project
• Begeleiding thuiswonende patiënten via multidisciplinair
zorgpad
• Testen van bestaande technologie
– Accent op informatie-uitwisseling en multidisciplinaire samenwerking
– Opvolging gedurende 13 weken
Medicatiedispenser verbonden
aan zorgcentrale
Individuele Medicatie
Voorbereiding (IMV)
Eerste resultaten medicatiedispenser
Reacties patiënten voor de testperiode:
• Weigerachtig - boos - emotioneel
• Zien het nut er niet van in / onzeker
over er wat er zal komen
• Willen het wel proberen / familie staat er sterk achter
Reacties patiënten na testperiode:
• “Algemeen zeer tevreden”
• “Gemakkelijk in gebruik”
• Eraan denken om de medicatiedoos mee te nemen bij uitstap
• Willen de prijs er voor betalen / willen het aankopen
Eerste resultaten medicatiedispenser
Reacties verpleegkundigen:
• Medicatiedoos is compact
• Medicatiedoos is moeilijker om te vullen
• Natellen van medicatie is moeilijker
bij 5 of meer pillen
• Goede ondersteuning voor patiënten met
geheugenproblemen
• Nood aan opleiding voor ingebruikname dispenser
• Medicatie ontblisteren is meestal nodig
Eerste resultaten medicatiedispenser
Reacties huisartsen:
• “Voor de patiënten vergt het toch een beetje aanpassing
en gewenning.”
• “Aanvankelijk lijken de patiënten eerder wat
gestresseerd.”
• “Al bij al wel een goed hulpmiddel mits correcte
ondersteuning en begeleiding. Bovendien merk ik wel dat
de therapie die ik instelde beter werkte wellicht door de
betere therapietrouw.”
• “Weinig verandering in de situatie kunnen meten op drie
maanden tijd”
Eerste resultaten IMV
Reacties patiënten/mantelzorgers voor de testperiode:
• Patiënten zijn bang om medicatie uit handen te geven,
controle over medicatie los te laten
• Patiënten zien het wel zitten, in hun zoektocht naar een
oplossing voor therapieontrouw en medicatieproblemen
Reacties patiënten/mantelzorgers tijdens de testperiode:
• “Zo makkelijk, ik zou niet meer
terug willen naar mijn vorig systeem.”
• “De medicatie voor mijn moeder is
nu geen extra last meer voor mij.”
• “Wat na de testperiode, wat moeten
we hier na 13weken voor betalen?”
Eerste resultaten IMV
Reacties deelnemende apothekers:
• “We maken soms zelf onze eigen IMV, dit uitbesteden is
interessant, zo kunnen we dit aan meerdere patiënten aanbieden.”
• “Er zijn zoveel middeltjes om therapietrouw te bevorderen, maar
met iedere patiënt moeten we opzoek naar wat voor hem specifiek
kan helpen, en voor een aantal van mijn patiënten is dit écht nuttig.”
• “Ik krijg veel positieve reacties van patiënten maar de artsen
moeten ook meewillen en die communicatie loopt soms nog
moeilijk.”
• “We kunnen patiënten hier zoveel extra zorg mee bieden, bijna of
ze krijgen medicatiebegeleiding zoals in een rusthuis.”
Eerste resultaten IMV
Lopende knelpunten: medicatiedispenser / IMV
• Communicatie via Vitalink nog steeds niet mogelijk
 papieren medicatieschema
• E-Healthbox niet gebruiksvriendelijk / gekend
 werd tot nog toe niet geïntegreerd
 Project is arbeidsintensiever om de nodige gegevens te
verzamelen
 Communicatie tussen apotheker & arts vaak nog moeilijk
Centrale rol van apotheker in
therapietrouw met MemoPatch®
MemoPatch®
I N N O VAT I E
Tijdige
medicatieinname is
belangrijk
Heel wat
patiënten
vergeten
nog steeds
Behoefte aan
innovatieve
patiëntencentrische
oplossing
MemoPatch®
 Zeer eenvoudig
 24/7
 Discreet
R O L VA N D E H U I S A P O T H E K E R
Geneesmiddelengesprek
Overleg met
betrokken
hulpverleners
Informatie
therapietrouw
ondersteuning
Huisapotheker
Opvolging
therapietrouw
Programmatie
en advies
MemoPatch®
TO E G E V O E G D E WA A R D E
ONDERZOEKEN
• Maatschappelijke impact?
– Effectievere behandeling?
– Efficiëntere zorg: multidisciplinair?
– Betere levenskwaliteit patiënt?
– Medicatieveilige thuisomgeving?
• Economische impact?
– Reductie kosten algemene gezondheidszorg?
– Uitstel opname WZC?
– Minder ziekenhuisopnames?
STUDIE
• 100 patiënten
• 20-30 apothekers
• Start: ± januari 2015
T E V E RWA C H T E N
R E S U LTAT E N
1. Validatie zorgtraject + haalbaarheid
=> Omzetten naar duurzaam traject mogelijk?
2. Beschrijving patiënten-profiel
3. Effect MemoPatch ® op therapietrouw
4. Evaluatie levenskwaliteit patiënt

similar documents