Fórum pedagogiky - Metodicko

Report
Metodicko-pedagogické centrum
Tomášikova 4,
Bratislava
Pozvánka pre školy
Mediálna podpora
AKTIVITY Fóra pedagogiky
ODBORNÁ KONFERENCIA
VÝSTAVA škôl , inštitúcii a firiem
TVORIVÉ DIELNE
KULTÚRNA AKADÉMIA -kultúrne prezentácie škôl
Odborné semináre a workshopy
Galavečer s oceňovaním pedagogických osobností
Sprievodné podujatie: Učiteľ, na ktorého sa
nezabúda, učiteľský sprievod mestom
Vyhodnotenie súťaží
Tlačové konferencie
Mediálna kampaň
ODBORNÁ
KONFERENCIA
•
•
•
•
•
•
Cieľ konferencie:
1. Prezentovať výsledky teórie výchovy a vzdelávania ako
základu pre systémové zmeny obsahovej reformy vzdelávania.
2. Vyvolať diskusiu o zámeroch sformulovaných v
programových dokumentoch zaoberajúcich sa rozvojom
slovenského školstva.
3. Prezentovať cieľové požiadavky zamestnávateľov na
absolventov škôl.
Témy:
1. Reforma obsahu, foriem, metód v nadväznosti na výsledky
teórie výchovy a vzdelávania
2. Požiadavky zamestnávateľov a trhu práce na kľúčové kompetencie absolventov škôl
3. Zabezpečenie realizácie zámerov sformulovaných
v programovom dokumente Koncepcia rozvoja výchovy
a vzdelávania v SR na najbližších 15 – 20 rokov
VÝSTAVA
Cieľ výstavy
Prezentovať zámery štátu, regiónov a podnikateľskej sféry
v oblasti vzdelávania, predstaviť kvalitu a praktické výsledky škôl,
najnovšie technológie vzdelávania, ako aj možnosti kvalitného
vzdelávania v kontexte s uplatnením sa mladej generácie na
európskom trhu práce.
Koho oslovujeme?
Všetky KŠÚ, VÚC, školské úrady, školské úrady registrovaných
cirkví, asociácia súkromných škôl, všetky stupne škôl, školské
zariadenia, vzdelávacie inštitúcie a podnikateľskú sféru, ktorej
predmetom záujmu je klient školy; všetkých, ktorí chcú
prezentovať vlastné aktivity, a tým vytvoriť priestor na ich
propagáciu pred širokou verejnosťou.
Zoznam vystavovateľov
TVORIVÉ
DIEĽNE
TVORIVÉ DIELNE – Inovácie v pedagogickom procese
•
•
•
•
Súčasťou odborných podujatí Fóra pedagogiky sú
workshopy – tvorivé dielne, ktoré považujeme za
pedagogickú prezentáciu procesu vyučovania.
V nich majú pedagogickí pracovníci možnosť
prezentovať svoje pedagogické postupy alebo
pomôcky, pomocou ktorých dosiahli ich žiaci veľmi
dobré výsledky. Návštevníci majú možnosť osvojiť si
pedagogické zručnosti cez vlastný zážitok – vidieť,
urobiť, odskúšať – a získať informácie potrebné na
výchovu k povolaniu, s cieľom uľahčiť absolventom
škôl vstup na trh práce.
Účastníci:
Jednotlivec – pedagogický pracovník, ktorý chce
prezenhovať kolegom svoje tvorivé postupy,
zaujímavé pokusy, vyrobené učebné pomôcky,
zostavené pracovné listy alebo študijné texty,
výsledky projektov, prehlbovanie kľúčových
kompetencií a pod. Počas demonštrácie môže
pracovať so skupinou vlastných žiakov alebo s
prítomnými návštevníkmi v role žiakov.
Škola (alebo iná inštitúcia so vzdelávacím
programom), ktorá chce touto formou propagovať
svoju činnosť a jej výsledky, zameranie študijných
odborov a študijných zameraní. Privítame
prezentáciu úspešnej medzinárodnej spolupráce,
výsledkov úspešných projektov, úspešnej
spolupráce s praxou so zameraním na inováciu
študijných, učebných odborov alebo učiva
jednotlivých predmetov, alternatívnych
vzdelávacích programov a pod.
WORKSHOPY
Kultúrne akadémie
SPRIEVODNÉ
PODUJATIA
Oceňovanie učiteľských osobností
v dôchodkovom veku
OCEŇOVANIE
 GALAVEČER s oceňovaním
pedagogických osobností
 Najlepšia učebná pomôcka
 Učiteľské osobnosti nominovaní
žiakmi
 Žiaci a študenti s medzinárodnými
úspechmi
 Dúhový kolotoč
 Partneri MPC
 Partneri, mediálni partneri a
sponzori podujatia
Vyhodnotenie Fóra pedagogiky
Konferencia:
 Počet účastníkov konferencie: 225
Tvorivé dielne:
 Počet prezentujúcich: 127
Výstava
 počet škôl, školských zariadení zo všetkých regiónov SR:55
 počet komerčných vystavovateľov: 43
 počet komerčných workshopov vystavovateľov: 20
Kultúrne podujatia:
 Na prezentáciu krajov sa prihlásilo 33 kultúrnych
programov zo 7 regiónov SR
Počet návštevníkov: 23 000
PODUJATIE PODPORILI PARTNERI PODUJATIA
FÓRUM PEDAGOGIKY 2006
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
Generálni partneri
MICROSOFT
VOLSKWAGEN
Mediálni partneri
Televízia:
STV, TA3, TVR,
Rozhlas:
Rádio Okey
Rádio Hej
Printy:
PC SPACE, PC REVUE, COMPUTER PRESS, AKO NA PC, ŽIVĚ, PÁN UČITEĽ, NAŠA ŠKOLA, TECHNOLÓGIA
VZDELÁVANIA, RODINA A ŠKOLA
Reklama:
STUDIO 727, SUROSOUND, ATELIER R, AG MUSICA LITURGICA,
Webstránky: www.zive.sk, www.mobilmania.sk, www.newlinx, www.pcspace.sk,
www.mctba.sk,www.forumpedagogiky.sk
Partneri
RONA, OSRAM, WRX, BROS, NTC, AGEMSOFT , aSc,NTC
Podujatie podporili
AIR France, Raabe, Portál, Kofola, Britisch Council, Goethe Inštitút, ESF, IS – Equal, Fast Plus, Nepa Slovakia,
FMFI UK Bratislava, CK Elán, Steiger, ZSŠZ Malinovo, SOU obchodné- Na pántoch Bratislava
Dozrel čas pokračovať v tradíciách úspešných školských projektov
v čase, keď sa celý svet globalizuje a človek lokalizuje.
Ďakujem za pozornosť.
PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.
manažérka projektu Fórum pedagogiky

similar documents