Presentatie Cultureel Burgerschap

Report
Cultureel burgerschap:
een integratieve agenda
voor een
transdisciplinair debat
Masterscriptie
Frederik Boven
Probleemstelling
 Dragen culturele instituties, processen en
bronnen bij
aan de vorming en het functioneren van
burgers
op de juiste wijze
en in de juiste mate?
Probleemstelling
 Deze probleemsituatie kan worden
geanalyseerd als een kwestie van
‘cultureel burgerschap’
 hoe verhouden cultuur en burgerschap
zich tot elkaar en welke verhouding is
wenselijk?
Onderzoeksstrategie
 cultureel burgerschap debat vraagt om een
holistische benadering
 kan worden bereikt door integratief
onderzoek : nieuwe inzichten genereren
door kennis uit uiteenlopende disiplines
bijeen te brengen
 naar een transdisciplinair debat
Onderzoeksvraag
 “kan een integratieve agenda worden
opgesteld voor een transdisciplinair debat
over cultureel burgerschap, zo ja, op welke
wijze?”
(1) Cultureel burgerschap
 een fundamenteel betwist concept
 kernbetekenis: een bepaalde interactie
tussen cultuur en burgerschap
 verschillende interpretaties afhankelijk
van hoe ‘cultuur’ en ‘burgerschap’ ingevuld
worden en op elkaar inwerken
(1) Cultureel burgerschap
Twee voorbeelden
Latino Studies
cultuur
etniciteit, taal en religie
met name van minderheden
Cultural Studies
symbolische representatie en
communicatie, met name in de
media en populaire cultuur
de vorming van een eenduidige
burgerschap participeren in de natie als
een verbeelde gemeenschap burger-identiteit door machtige
instituties (zoals de staat)
ruimte claimen voor etnoruimte maken voor allerlei
interaction
culturele verschillen binnen gemarginaliseerde leefstijlen
de natie
(2) transdisciplinair debat
 een debat waarin diverse disciplines
meedoen, zoals sociologie, filosofie, en
cultuurwetenschappen
 een debat dat zich uitstrekt tot zowel de
wetenschap als de samenleving
(3) integratieve agenda
 naar een onderzoeksagenda die
bruikbaar is in diverse contexten
maar wel richting geeft aan het debat
Fictieve integratieve interactie
 een ‘fictief’ overleg organiseren tussen
(1) wetenschappers uit diverse
disciplines
(2) beleidsmakers en opiniemakers uit
de samenleving
over de inhoud van een onderzoeksagenda
= ‘fictieve integratieve interactie benadering’
Gevolgde procedure
 eerste stap: 78 onderzoeksvragen
verzameld bij 7 ‘debaters’ uit verschillende
wetenschapppelijke disciplines en uit de
samenleving
 tweede stap: 1 normatieve hoofdvraag
 derde stap: 78 vragen teruggebracht naar
12 hoofdvragen met subvragen
7 ‘Debaters’
Paul Ricoeur
Raad voor Cultuur
Will Kymlicka
Renato Rosaldo
Jeffrey Alexander
Nick Stevenson
Paul Scheffer
gebruiken de term
‘cultureel burgerschap’
bespreken ‘cultuur’ en
‘burgerschap’ los van elkaar
Normatieve hoofdvraag
 “Hoe kunnen cultuur en burgerschap in NL
zich zo verhouden dat (1) de gelijkheid
tussen burgers bevordert wordt, (2) de
rijkdom en vitaliteit van cultuur beschermd
wordt en (3) er een balans gevonden
wordt tussen solidariteit en diversiteit”?
Conclusie (1)
 het concept ‘cultureel bugerschap’ is
geschikt voor een interdisciplinair debat
maar minder voor het betrekken van de
samenleving bij onderzoek
 voor het betrekken van de samenleving
kan beter gefocust worden op concrete
culturele controversen
Conclusie (2)
 bijdragen aan een ‘fictief debat’ kunnen
beter visueel gepresenteerd worden dan
tekstueel
 het proces van formuleren en integreren
van onderzoeksvragen zou systematischer
aangepakt moeten worden
Terug naar de probleemstelling
 Dragen culturele instituties, processen en
bronnen bij
aan de vorming en het functioneren van
burgers
op de juiste wijze
en in de juiste mate?
Conclusie (3)
Drie principes toepassen:
 streef ernaar dat cultuur gelijk toegankelijk
is voor alle burgers
 zoek meerderheden om de rijkdom en
vitaliteit van cultuur te beschermen
 zoek samen een balans tussen eenheid en
diversiteit

similar documents