Hogeschool Gent - Kathleen Van Heule

Report
iNaPa
Reflectie over kwaliteitscriteria voor
internationale partnerschappen
Kathleen Van Heule
Diensthoofd Internationalisering
14 maart 2014
Kwaliteitscriteria voor Samenwerking
Internationale Partnerinstellingen
1. Waarom?
2. Doel?
3. Wat willen wij?
4. Werkwijze
1. Waarom?
Visie op onderwijs:
• internationaal georiënteerd
• authenticiteit, onderzoek, internationalisering en
ondernemingszin
• een gegarandeerde internationale ervaring stelt
studenten in staat om een actieve rol op te nemen
in de internationaal georiënteerde, snel
evoluerende, complexe en diverse samenleving.
• docenten: vakspecialist, lesgever, onderzoeker en
coach, steeds handelend vanuit een internationaal
perspectief
14 maart 2014
Kathleen Van Heule - Dienst Internationalisering
3
2. Tot wat moet dit leiden?
• Less is more
– minder akkoorden
– kwalitatievere partners
– meer mobiliteiten
• Wederkerigheid
• Reflectie en
kwaliteitscultuur
14 maart 2014
Kathleen Van Heule - Dienst Internationalisering
4
3. Wat willen wij?
Gelijkenissen, verschillen, complementariteit?
6 dimensies - 35 criteria
• Beleid (1)
• Internationale samenwerking (15)
• Onderwijs (10)
• Onderzoek (3)
• Communicatie (4)
• Regionaal gebonden factoren (2)
14 maart 2014
Kathleen Van Heule - Dienst Internationalisering
5
4. Werkwijze
•
1ste fase: algemene check over de al dan niet bestaande samenwerking, ook met
andere faculteiten en/of opleidingen
•
2de fase: desk research
–
–
–
•
Website, brochure, jaarverslagen
catalogus van opleiding
…
3de fase: overleg met partner
–
–
–
–
–
einddoelstellingen en –competenties vergelijken met die van onze opleidingen
Welke manieren van lesgeven worden gehanteerd?
Welke evaluatiemethoden?
Worden activerende/vernieuwende onderwijsvormen ingezet?
….?
•
4de fase: evaluaties van studenten
•
5de fase: samenvatting en beslissing
14 maart 2014
Kathleen Van Heule - Dienst Internationalisering
6
4. Werkwijze
Naam onderwijsinstelling:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Land:
Kies een item.
Wordt er met de buitenlandse partnerinstelling al samengewerkt?
ja
neen
☐
☐
Zo ja voor welke opleiding?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Zo ja voor welke activiteit?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Studentenmobiliteit
☐

Docentenmobiliteit
☐

Project
☐

Andere:
☐
Indien het een reeds bestaande samenwerking van de faculteit betreft, gelieve hieronder het nummer van het
facultair advies op te geven.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Indien het een partnerinstelling betreft waarmee een andere faculteit van de HoGent reeds samenwerking mee
heeft, gelieve hieronder de naam van de faculteit en/of opleiding op te geven.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
14 maart 2014
Kathleen Van Heule - Dienst Internationalisering
7
4. Werkwijze
In welke mate beantwoordt de opleiding van de buitenlandse onderwijsinstelling
aan de criteria van een kwaliteitsvolle (internationale) opleiding ?
[Dimensie]
[Nummer]
Beleid
Be1
[Criterium]
De opleiding beschikt over een beleidsplan dat een explicitering is van het
strategisch plan van de onderwijsinstelling.
d.m.v. desk research:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
d.m.v. overleg met of
bezoek aan partner:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
d.m.v.
studentenbevragingen:
Internationale Samenwerking
In 1
In2
De opleiding beschikt over een anderstalig1 opleidingsaanbod.
d.m.v. desk research:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
d.m.v. overleg met of
bezoek aan partner:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
d.m.v.
studentenbevragingen:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
De opleiding beschikt over internationale samenwerkingsakkoorden.
d.m.v. desk research:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
d.m.v. overleg met of
bezoek aan partner:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
d.m.v.
studentenbevragingen:
In3
De opleiding beschikt over strategische partnerschappen met buitenlandse
partners (instellingen, werkveld, bedrijfswereld)
d.m.v. desk research:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1
Hoewel een Engelstalig opleidingsaanbod het meest voorkomend is, kan het voor sommige HoGent opleidingen
opportuun zijn om ook anderstalige opleidingsaanbiedingen (Duits, Spaans, Frans,…) in aanmerking te nemen.
14 maart 2014
Kathleen Van Heule - Dienst Internationalisering
8
4. Werkwijze
• Eindbesluit iNaPa:
De opleiding van de partnerinstelling kan als positieve benchmark dienen
voor de opleiding aan de HoGent.
• Advies van de faculteit tot afsluiten of verlengen van akkoord
• Ondertekening door Algemeen directeur
• iNaPa:
 Altijd voor nieuw akkoord.
 Elke 3 jaar voor bestaande akkoorden en partnerschappen
14 maart 2014
Kathleen Van Heule - Dienst Internationalisering
9
14 maart 2014
Kathleen Van Heule - Dienst Internationalisering
10

similar documents