FAQ- art 60

Report
FAQ
Oproep 308 Begeleiding artikel 60
Q&A
Kan een OCMW-vereniging als promotor optreden - kan
met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet
hiervoor overheidsopdracht gebeuren - financiering:
ontvangt promotor een volledig voorschot (zoniet
probleem prefinanciering) - is het administratief luik
minder zwaar dan ik het verleden?
-> OCMW vereniging = ok
-> Overheidsopdrachten = ja
-> onderaanneming = nee
=> partnerschappen
Q&A
Verschijnt deze oproep ook volgend jaar?
-> De Vlaamse regering kon op dit moment gaan
langere looptijd dan 1 jaar garanderen.
Q&A
Als art.60 in sociale werkplaatsen, LDE en beschutte werkplaatsen uitgesloten
worden, is dit een aanzienlijk aandeel van het cliënteel in art.60. Is er een
groot gevaar op dubbelfinanciering als de ESF-financiering bedoeld is voor de
begeleiding van de cliënt vanuit het OCMW?
-> Door het nieuwe maatwerkdecreet is er geen risico en werden art; 60
tewerkgesteld in SW, LDE en BW toch toegelaten.
Contracten art.60 kunnen variëren in looptijd. We kunnen opmerken dat in het
geval van een kortere periode art.60 al een oriëntering net is opgemaakt met
het oog op art.60 als doorstromingsinstrument. Kan de bedoelde oriëntering
in dit project dan een herwerking zijn van die oorspronkelijke oriëntering?
-> Het ESF-oriënteringsinstrument dient gebruikt te worden, maar dit kan
gezien het een excel is, eenvoudig met reeds bestaande info verwerkt
worden.
Q&A
Is het niet voldoende om per maand een overzicht van acties
te laten ondertekenen in plaats van bij elke actie afzonderlijk?
-> Alle ontmoetingsmomenten moeten via tijdsregistratie
worden geregistreerd.
In de oproepfiche staat de mogelijkheid tot het bieden van
stages. Hoewel dit juridisch niet geregeld is voor artikel 60.
-> Het ESF zal trachten, naar analogie met werkplekleren, in
overleg met VVSG hier een oplossing voor uit te werken.
Q&A
Het loon voor tewerkstelling artikel 60 kan niet-verhoudingsgewijs verschillen voor
andere arbeidsregimes dan voltijds. Welk effect heeft dit op de financiering & begroting?
-> Het ESF zal hiermee rekening houden bij het opstellen van de begrotingssjablonen.
Wat is een technische herziening?
-> Tegen de afkeuring van een project kan geen bezwaar worden aangetekend maar als
een project omwille van een foute interpretatie te weinig budget toegekend werd, kan
men hiertegen bezwaar intekenen bij ons.
Wat is een MLP fiche?
-> In een MLP fiche leggen we alle praktische zaken uit hoe een deelnemer te registreren
in MLP van VDAB. Dit is zeer concreet: hoe aanmelden, hoe registreren, hoe updaten,
etc. Ook welke begeleidingslijnen worden voorzien, welke codes kunnen gebruikt
worden, etc.
Q&A
Kunnen er meerdere projecten in eenzelfde RESOC gebied worden goedgekeurd?
-> Ja, meerdere. De selectieprocedure stelt dat de goedgekeurde projecten per
perceel/resoc gerangschikt worden. Ze kunnen worden gegund tot uitputting van het
vooropgesteld aantal per perceel. ESF Vlaanderen zal met het Managementcomité een
zo goed mogelijke spreiding proberen realiseren met de positief beoordeelde
projecten.
Kan een project zich richten op één stad?
-> Nee, dit is niet mogelijk.
Kan een project buiten de RESOC actief zijn?
-> Ja, dit kan mits motivatie.

similar documents