3MB - Huis van het Kind

Report
Huizen van het Kind
Gezinnen ondersteunen in hun kracht
Ondersteuning Huizen van het Kind
Waar staan we vandaag ?
Regelgeving
Praktijk
2….Al lang initiatief van
samenwerking
2011 Voorbereiding
2013/11 Decreet
2014/2 Princip. BVR
2014/3 Def. BVR
2014/4 Start
2012 Meer en meer initiatief
onder de noemer Huis van het
Kind
2013/3 Startdagen
2013/4 Praktijk ondersteund
door regelgeving
Waar staan we vandaag ?
Regelgeving
Praktijk
2011 Al lang initiatief
van samenwerking
2011 Voorbereiding
2013/11 Decreet
2014/2 Princip. BVR
2014/3 Def. BVR
2014/4 Start
2012 Meer en meer initiatief
onder de noemer Huis van het
Kind
2013/3 Startdagen
2013/4 Praktijk ondersteund
door regelgeving
Waar staan we vandaag ?
Regelgeving
Praktijk
2011 Al lang initiatief
van samenwerking
Waarom ?
Wat ?
2011 Voorbereiding
2013/11 Decreet
2014/2 Princip. BVR
2014/3 Def. BVR
2014/4 Start
Hoe ?
2012 Meer en meer initiatief
onder de noemer Huis van het
Kind
2013/3 Startdagen
2013/4 Praktijk ondersteund
door regelgeving
Waar staan we vandaag ?
Regelgeving
Praktijk
2011 Al lang initiatief
van samenwerking
2011 Voorbereiding
2013/11 Decreet
2014/2 Princip. BVR
2014/3 Def. BVR
2014/4 Start
Waarom ?
Gezinnen/organisaties
Wat ?
Aanbod bijeenbrengen
Hoe ?
Zoektocht
2012 Meer en meer initiatief
onder de noemer Huis van het
Kind
2013/3 Startdagen
2013/4 Praktijk ondersteund
door regelgeving
Waar staan we vandaag ?
Regelgeving
Praktijk
2011 Al lang initiatief
van samenwerking
2011 Voorbereiding
2013/11 Decreet
2014/2 Princip. BVR
2014/3 Def. BVR
2014/4 Start
Waarom ?
Gezinnen/organisaties
Wat ?
Aanbod bijeenbrengen
Hoe ?
Zoektocht
2012 Meer en meer initiatief
onder de noemer Huis van het
Kind
2013/3 Startdagen
2013/4 Praktijk ondersteund
door regelgeving
Huizen van het Kind, een regelgevend
kader om deze uitdaging aan te gaan:
“Hoe kunnen we samen de (aanstaande)
gezinnen en kinderen en jongeren hier lokaal zo
goed als mogelijk ondersteunen?”
Want dit doen we al…
We zijn met velen die gezinnen, kinderen en
jongeren ondersteunen
Dat is een gróte kracht
: DOELSTELLING
Maar…
Afstemming ?
Zichtbaarheid en toegankelijkheid ?
Hoe centraal kunnen we het gezin stellen ?
: DOELSTELLING
Daarom…
Huizen van het Kind die
krachten bundelen
zodat maatregelen en ondersteuning
coherenter en beter kunnen ontsloten worden
om meer gezinnen beter te ondersteunen
: DOELSTELLING
De regelgeving
Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie
van preventieve gezinsondersteuning.
Samenwerkingsverbanden
Huizen van het Kind
aanbod erkend of gesubsidieerd
door K&G
BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013
houdende de organisatie van preventieve
gezinsondersteuning.
Ministerieel besluit
Huizen van het Kind
: REGELGEVING
(!)
Ministeriële besluiten
inloopteams, opvoedingswinkels,
ontmoeting,….
De regelgeving
Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie
van preventieve gezinsondersteuning.
Samenwerkingsverbanden
Huizen van het Kind
aanbod erkend of gesubsidieerd
door K&G
BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013
houdende de organisatie van preventieve
gezinsondersteuning.
Ministerieel besluit
Huizen van het Kind
: REGELGEVING
(!)
Ministeriële besluiten
inloopteams, opvoedingswinkels,
ontmoeting,….
Regelgevend principe
Regelluw,
gericht op lokale differentiatie
en resultaten op het vlak van de gezinnen zelf
: REGELGEVING
Kernideeën Huizen van het Kind
Lokale samenwerking in functie van
gezinnen
Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband,
waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een
multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod, dat ten
aanzien van (aanstaande) ouders en andere
opvoedingsverantwoordelijken, en kinderen en jongeren als
‘Huis van het Kind’ herkenbaar en toegankelijk wordt
gemaakt.
: REGELGEVING
Kernideeën Huizen van het Kind
Welke organisaties
In elke gemeente of over verschillende gemeenten heen kan
een rijk aanbod bijeengebracht worden
: REGELGEVING
Kernideeën Huizen van het Kind
Lokale noden, lokale kansen
Samen zo goed mogelijk gezinnen ondersteunen, betekent
afstemming op de noden en behoeften van gezinnen, en op
wat gezinnen als ondersteunend ervaren. Dichtbij de
gezinnen staan, is cruciaal.
Bouw voort op de kansen en mogelijkheden die doorheen de
jaren op lokaal vlak gecreëerd zijn:
welke samenwerkingsverbanden bestaan al?
waar komen gezinnen al?
…
: REGELGEVING
Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking
De meerwaarde ten aanzien van gezinnen staat steeds voorop
en kan je creëren door:
In te zetten op toegankelijkheid en zichtbaarheid
Dienstverlening te integreren
In te zetten op vraaggericht werken
: REGELGEVING
Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking
De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door in te zetten op
toegankelijkheid en zichtbaarheid:
Elkaar beter kennen om beter door te verwijzen
Aanbod af te stemmen en gebruik maken van elkaars
potentieel
? Voor wie is het aanbod toegankelijk?
Verbinden door logo en naam én individuele profilering
behouden.
Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking
De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door
dienstverlening te integreren
De nood aan en de meerwaarde van integratie van
ondersteuning wordt gevoed door de wijze waarop gezinnen
ondersteund willen worden
Gezin dus centraal
Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking
De meerwaarde ten aanzien van gezinnen door vraaggericht
te werken
Aanbod afstemmen op lokale noden en een gezamenlijk
antwoord bieden -> co-creaties ?
Expertise en krachten bundelen ifv een individueel gezin ->
zorgafstemming
Kernideeën Huizen van het Kind
Meerwaarde creëren dr samenwerking
Meerwaarde voor organisaties
Een betere bekendheid van elkaars aanbod
Betere toegang tot flankerende dienstverlening
Gebruik maken van elkaars competenties en expertise
Efficiënter inzetten van middelen
Bereiken van doelstellingen die men niet alleen zou kunnen
bereiken
Regelgeving Huizen van het Kind
Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie
van preventieve gezinsondersteuning.
BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013
houdende de organisatie van preventieve
gezinsondersteuning.
Blikvangers
Doelgroep
Rollen en verantwoordelijkheden
Werkingsgebied
Erkenningsvoorwaarden
Subsidievoorwaarden
: REGELGEVING
(!)
Regelgeving Huizen van het Kind
Doelgroep
Alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en
jongeren en de kinderen en jongeren zelf
Het effectieve bereik van een Huis van het Kind wordt
bepaald door de vraag en het aanbod dat daarop kan inspelen
: REGELGEVING
Regelgeving Huizen van het Kind
Rollen en verantwoordelijkheden
Elk lokaal bestuur en elke lokale actor die relevant is voor de
preventieve gezinsondersteuning,kan initiatief nemen tot het
organiseren van een Huis van het Kind. Elk initiatief verloopt
in samenwerking met het lokaal bestuur. Bij gebreke aan
initiatief neemt het lokaal bestuur het initiatief op zich.
: REGELGEVING
Regelgeving Huizen van het Kind
Werkingsgebied
Elk Huis van het Kind heeft een uniek werkingsgebied, dat
intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk vorm
krijgt, met dien verstande dat het werkingsgebied de grenzen
van de zorgregio niveau kleine stad niet.
Vertrekpunt is de gemeente. Het samenwerkingsverband
bekijkt of dit de beste schaalgrootte is, dan wel dat er op een
lager of hoger niveau gewerkt dient te worden.
: REGELGEVING
Regelgeving Huizen van het Kind
Erkenningsvoorwaarden (! Onbep duur)
Een ontvankelijke aanvraag indienen
Een voorstel van werkingsgebied hebben
De voorwaarde voor samenwerking met lokaal bestuur
Voldoen aan de minimale voorwaarden mbt aanbod
Consultatiebureau + 2 andere vormen van aanbod
Aansluiting van verplicht aanbod K&G
Het engagement aangaan om binnen de 2 jaar:
concrete acties te ondernemen om tot een meer
geïntegreerd en efficiënt aanbod te komen, afgestemd op
de noden van lokale gebruikers en actoren
concrete acties te ondernemen om het aanbod
toegankelijk te maken
: REGELGEVING
Regelgeving Huizen van het Kind
Erkenningsvoorwaarden
…het engagement aangaan om binnen de 2 jaar:
concrete acties te ondernemen om het aanbod in bereik
van maatschappelijk kwetsbare gezinnen te brengen
zorgafstemming te faciliteren
door te verwijzen
aan te sluiten bij de wijze waarop het lokaal sociaal beleid
vorm gegeven wordt
het Huis van het Kind open te stellen voor alle actoren
het aanbod in het Huis van het Kind bekend te maken op
het IROJ en het LOK
: REGELGEVING
Regelgeving Huizen van het Kind
Subsidievoorwaarden (! Onbep. Duur)
Een ontvankelijke aanvraag indienen
Een voorstel van werkingsgebied hebben
De vorm aannemen van een feitelijke vereniging of een vzw
De voorwaarde voor samenwerking met lokaal bestuur
Voldoen aan de minimale voorwaarden mbt aanbod
Consultatiebureau + 2 andere vormen van aanbod
Aansluiting van verplicht aanbod K&G
Het engagement aangaan om binnen de 2 jaar:
Ibidem erkenning maar ook
Concrete acties te ondernemen om overlap en lacunes
weg te werken
Concrete acties te ondernemen om nieuwe gebruikers te
bereiken
: REGELGEVING
Regelgeving Huizen van het Kind
Subsidievoorwaarden
…het engagement aangaan om binnen de 2 jaar:
Concrete acties te ondernemen om gebruikersparticipatie
structureel te verankeren
Zorgafstemming te organiseren
Te voorzien in coördinatie en kwaliteitsbevordering
: REGELGEVING
Regelgeving Huizen van het Kind
Bestemming van de subsidie
De subsidie moet aangewend worden voor de
organisatie van aanbod, met name:
Een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande
gezinnen en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen
en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor
aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor
aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen
Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande
gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de versterking van
onderwijskansen
: REGELGEVING
Regelgeving Huizen van het Kind
Verder verloop
BVR in uitvoering van het decreet van 29 november 2013
houdende de organisatie van preventieve
gezinsondersteuning.
(!)
In de periode kort na het van start gaan van de regelgeving:
Erkenningsaanvragen kunnen ingediend worden op basis
van sjabloon
Een oproep voor subsidiëring op basis van criteria en met
duiding over de berekening van de subsidie
Minimaal op basis van het aantal minderjarigen in het
werkingsgebied en het aandeel minderjarigen in een
kansarm gezin.
: REGELGEVING
Afsluitend
Een Huis van het Kind is een sterk concept dat aansluit bij
hoe gezinnen willen ondersteund worden en hoe organisaties
en overheden gezinnen willen ondersteunen
Een Huis van het Kind is een sterk merk, dat aanslaat bij
gezinnen, organisaties en overheden
Een Huis van het Kind kan een antwoord bieden op de vraag
die ons allen bezig houdt:
“Hoe kunnen we samen de (aanstaande)
gezinnen en kinderen en jongeren hier lokaal zo
goed als mogelijk ondersteunen?”
: REGELGEVING
Ondersteuning Huizen van het Kind

similar documents