PowerPoint-presentatie

Report
“Techniek een “vak”
om trots op te zijn."
mensen
mensen
Wat is het eigen vermogen?
• Het menselijk kapitaal achter de cijfers. Veel
bedrijven presenteren prestatie en stabiliteit in
cijfers en financiële presentaties, maar feitelijk
zit er veel meer achter, zeker bij een bedrijf
waar de mensen (en het systeem) het echte
kapitaal is. En er zijn maar weinig bedrijven
waar dat niet zo is. Daarom zou het mooi zijn
als we in staat zouden om het menselijke
kapitaal financieel te presenteren.
Missie Hoppenbrouwers
De Missie = de motor
We willen in Brabant de beste partner zijn voor
medewerkers, klanten en scholen."
3
Hoppenbrouwers Elektrotechniek
• 250 medewerkers
• 50 stagiaires (vmbo, mbo en hbo)
• 30 BBL-leerling van niveau 2 t/m 4
Hoppenbrouwers Elektrotechniek
1. Dit is wat onze mensen allemaal kunnen……
Industriële automatisering
Soft- & hardwarengineering
Besturingskasten
Service-engineering
installatie & in bedrijf stellen
Hoppenbrouwers Elektrotechniek
1. Dit is wat onze mensen allemaal kunnen……
Utiliteit, kantoren, scholen, zorg - woningen
Ontwerp & voorbereiding
Installatie & onderhoud
Hoppenbrouwers Elektrotechniek
1. Dit is wat onze mensen allemaal kunnen……
Installatie
verantwoordelijkheid
Datanetwerken
Machine-inspectie
Brand
NEN 3140-inspectie
Camerabewaking
Inbraak
Infrarood
toegangscontrole
normen
& waarden
Normen &De
waarden
Hoppenbrouwers
1. Plezier in je werk
2. Veel verantwoording en zelfstandigheid
3. Werken op basis van vertrouwen
4. Samenwerking/open communicatie
5. Respect voor ieders kwaliteiten
6. Persoonlijke ontwikkeling
7. De klantwaarden voorop
8. Orde en netheid
9. Continu verbeteren
10.Veilige en gezonde werkplek
11.Milieuverantwoord denken & werken
zorgt voor gezonde werksfeer
geeft flexibiliteit en ontlokt creativiteit
geeft ruimte om te werken
bundelt krachten om te overleven
creëert een mensgerichte organisatie
zorgt dat medewerker gedreven blijft
geeft een tevreden klant
brengt structuur en rust
helpt ons te overleven
zorgt voor continuïteit
zorgt dat er voor onze kinderen iets
overblijft
1.Plezier in het werk!!!!
Uitgangspunt is vertrouwen, verantwoording en trots!
1.
2.
3.
4.
5.
Plezier in je werk
Respect voor ieder zijn kwaliteiten
Samenwerking/open communicatie
Veel verantwoording
Werken op basis van vertrouwen
6.
7.
8.
9.
10.
Persoonlijke ontwikkeling
De klantwaarden voorop
Orde en netheid
Veilige en gezonde werkplek
Continu verbeteren
Zo maken we het mensen makkelijk.
d ire c tie
H e n n y d e H a a s A lg e m e e n (rd )
C o rn é d e M e ije r A d ju n c t (z w )
M a rc e l d e B o e r F in a n c ie e l (g l)
A d m in is tra tie /a u to b e h e e r
Ilc o , S is s y, W ilh e lm in e , A n n e , R ia n
P e rso n e e ls za k e n
E lle n , M iria m , G in a
IC T /s ys te m e n
A rn ic
C o m m u n ic a tie
Y o la n d e & C la u d ia
R e ce p tie
Y v o n , R ia n , E ls , M a rie lle
V e rb e te re n & ve rn ie u w e n & L e a n
Y a n n ic & T o o n
S c h o o n m a a kte a m
Y v o n n e J o lie
A c q u is itie & b o u w te a m s
A d, R uud en Hugo
M a g a z ijn
L e o n va n B e e k & J e ro e n
A c q u is itie & c o m m e rc ie
J a n -W ille m A n s e m s
W a te r
R oel Hoosem ans
P ro ce s /fo o d /m a a k
A d ria a n va n d e V e n
S to rin g e n & re g ie
H e n n y va n d e n E lz e n
E Z H & p ro je c te n
S tijn Ja n s m a
W a te r
S a n d e r G o ris s e n
In d u s tria l IT / M E S (i.o .)
M a rk S m u ld e rs
R e la tie s & k o rtlo p e n d w e rk
R o b e rt G o u tz ie rs
E lis a b e th z ie ke n h u is & p ro je c te n
M a rc e l H e n d rikx
E n e rg ie fa b rie k
M ig u e l d e K o n in ck
P ro ce s /fo o d /m a a k
S je f B o rg m a n s
R e la tie s & k o rtlo p e n d w e rk
B a s T e k a th
W o n in g b o u w & z o rg
C o rn é M a a s
M a c h in e b o u w & In d u s trie
John de Laat
D a ta n e tw e rk e n
A rn o T o lle n s
N E N 3 1 4 0 /N E N 6 0 2 0 4
A n to n va n M e n s fo o rt
U tilite it / k a n to re n
K o e n v a n A ste n
M e c o D ru n e n
J o h n d e L a a t / M a ri B ro k
S to rin g e n & re g ie
M a rin a d e Jo n g
M a c h in e v e ilig h e id
T h e o R a a ijm a k e rs
S c h o le n & p ro je c te n
M ic h e l v a n K o lle n b u rg
In d u s trie le se rv ic e (i.o .)
J o h n d e L a a t (a .i)
B e v e ilig in g
K o e n V e rs te ijn e n
D u u rz a m e e n e rg ie
T h e o R a a ijm a k e rs
L u x e w o n in g b o u w (i.o .)
M ic h e l v a n K o lle n b u rg (a .i.)
P a n e le n b o u w & v e rd e le rs
J e ro e n B e rte n s
B ra n d b e v e ilig in g
K o e n v a n d e n H u rk
Menselijke vitaliteit = organisatie vitaliteit?
Resultaat HOPPENBROUWERS-product?
X
X
X
=
Iederee
n
Projectlogis
tiek
Atri
um
Zelf
keuren
Pro
ces
PZ
ISO
140
01
1. Mensen
5. Resultaat
2. Klanten 3. Verbeteren 4. Doelgericht
• Hoge betrokkenheid
• Tevreden• klanten
Hogere medewerkerstevredenheid
• Duidelijkheid • Vertrouwen
• Laag ziekteverzuim
• Structurele
• groei
Hogere klanttevredenheid
• Minder discussie• Weerbaarheid
• Goede werksfeer
• Groei winst
• Grotere klanten
• Efficiënte processen
• Minder vergaderen
• Trotse mensen • Echte ambassadeurs
• Lagere kosten• Rust bij mensen• Groei omzet
• Positief imago • Nieuwe klantengroepen
• Investeringen
• Minder garantie
• Bereiken
& disputen
resultaten
Wat is resultaat & waarde (EV)?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaktechnische waarde (we leveren ons werk op een hoog niveau op)
Sociale waarde
(goodwill van medewerkers)
Klantwaarde
(klanten die terugkomen en reclame willen
maken, goodwill voor de toekomst)
Organisatiewaarde
(het vermogen om doelen/projecten
te realiseren)
Vernieuwingswaarde
(het vermogen om te verbeteren & vernieuwen)
Ecologische waarde
(CO2 ladders / hoe groen is het proces
maar ook groene business)
Maatschappelijke waarde (waarde van de naam i/d omgeving)
Economische waarde
(vermogen van het bedrijf om nu en in
de toekomst geld te genereren)
Continuïteitswaarde
(onafhankelijkheid van medewerkers, klanten
of anderen)
Aandeelhouderswaarde (al het bovenstaande bij elkaar opgeteld)
Resultaat HOPPENBROUWERS-product?
300
35,000,000
29,500,000
250
255
28,000,000 30,000,000
237
210
23,250,000
200
21,500,000
190
20,375,000
175
150
150
120
100
131
26,600,000
21,660,000
25,000,000
•
•
•
192
159
128
Investeren,
20,000,000
pas op de plaats
of reorganiseren?
15,000,000
13,350,000
14,000,000
12,161,000
10,000,000
9,841,000
50
5,000,000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
medewerkers
2009
inleners
2010
omzet
2011
2012
2013
Rondleiding.

similar documents