2. Bijeenkomst 3 juni 2014 voor trajectbegeleiders

Report
Trajectbegeleidersbijeenkomst
3 juni 2014
Welkom en programma
1. Reacties en vragen n.a.v. 14 mei 2014
2. Visie Passend Onderwijs van bestuur SWV Unita en
implicaties voor trajectbegeleiders
3. Verwijzingen SBO en SO, toelaatbaarheidsverklaring
4. Ontwikkelingsperspectief
5. Financiën MDO
6. Vragen naar intelligentie-onderzoeken
Pauze
7. Uitwisselen ervaringen: tops & tips?
8. Groeidocument: informatie Parantion
9. Afronding: conclusie en vragen voor training 30/9?
2
Waarom Passend Onderwijs
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen in de toekomst een
zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in
het huidige systeem aan te pakken, zijn er doelen geformuleerd
•
•
•
•
•
Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking
Leraren zijn beter toegerust
Minder bureaucratie
Budgettaire beheersbaarheid en transparantie
Geen thuiszitters
Unita is verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk
passend onderwijs in onze regio en is opgericht door 35 besturen van 110
scholen.
3
SWV Unita stand van zaken
 Samenwerkingsverband opgericht
 Bestuur en directeur benoemd
 Ondersteuningsplan gereed
 Intern Begeleiders en directeuren zijn geïnformeerd
 Meerjarenbegroting beschikbaar en begroting 2014-2015 vastgesteld
 Succesvolle pilot MDO. Loket en website op orde
 Groeidocument digitaal vanaf 1 augustus
 Overgangsafspraken gemaakt voor rugzakken en expertisepool
4
Visie Unita
Onze visie schetst een gezamenlijk gedragen en richtinggevend beeld voor het
organiseren van een passende onderwijsplek voor alle kinderen die wonen in het Gooi
en omgeving. Samenwerkingsverband, ketenpartners en individuele schoolbesturen
hebben hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Daarbij streven we vanuit het besef
van kracht in gezamenlijkheid naar een zo nauw mogelijk samenwerking, zowel tussen
schoolbesturen onderling als tussen partners.
5
Kernpunten en keuzes Unita
•
•
•
•
•
Hoogwaardige basisondersteuning van scholen is 1e prioriteit
Thuisnabijheid is belangrijk criterium
Vroegtijdig inzetten op de juiste ondersteuning
Vraaggestuurd arrangeren op basis onderwijsbehoeften / mogelijkheden leerlingen
In tweede instantie wordt waar mogelijk gestreefd naar een verbreding/ophoging
van de basisondersteuning.
Keuzes
• Combinatie van het expertisemodel en het schoolmodel
• Met elkaar effectieve en efficiënte arrangementen ontwikkelen
• Verwijzingen: als de uitkomst van een MDO een verwijzing is naar SO of SBO, dan
via het loket een toelaatbaarheidsverklaring (TBV) aanvragen, deze is een jaar
geldig, plus de resterende maanden van het lopende schooljaar (2 deskundigen
tekenen mee, 1 deskundige uit het MDO en 1 onafhankelijke deskundige)
• Is er een unaniem advies met betrekking tot de verwijzing, dan is TBV proces kort.
• Er komt een regeling voor een (tijdelijke) spoedplaatsing op SO of SBO
6
Ontwikkelingsperspectief (plan): OPP
Voor welke leerlingen?
Wet- en regelgeving (1-8-2014):
Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen via
SWV (niet basisondersteuning)
In SWV Unita: de MDO leerlingen
 Alle trajectbegeleiders
7
Uitgangspunten OPP?
 Niet volgen (en afwachten), maar plannen (en aanpakken)
 Hoge realistische verwachtingen: A van SMART: van
Acceptabel  Ambitieus
 Aanpak factoren die ontwikkeling en leren belemmeren,
benutten stimulerende factoren
 In gesprek met leerling en samen met ouders
 Systematisch (leer)ontwikkeling evalueren
 Leerling niet isoleren in eigen programma, zoveel mogelijk
integreren in groepsplan (eerst intensiveren, dan pas
dispenseren)
 Vast inbedden in HGW en 1-zorgroute
 OPP is werkdocument: praktisch uitvoerbaar!
8
Wat moet en wat mag?
Een OPP moet opgesteld worden als de leerling extra
ondersteuning ontvangt uit het SWV.
Als de ondersteuning van de leerling valt binnen de
basisondersteuning van school, is school niet verplicht een OPP
op te stellen.
Een school mag dat wel doen, bijvoorbeeld gelet op de
leerontwikkeling van de leerling dispenseren in de doelen en je
binnen de basisondersteuning afwijken van het reguliere
programma (Groepsplan: basisaanbod + subgroepen)
9
Basiselementen OPP
Ontwikkelingsdeel
 Beginsituatie/instroomprofiel
 Factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren
 Leerontwikkeling op basis behaalde toetsresultaten
Planningsdeel
 Uitstroombestemming leerling + uitstroomniveaus per vakgebied
 Geplande vaardigheidsgroei TL, BL, Sp en R&W
 Inhoudelijke tussendoelen: vakinhoudelijk en/of vakoverstijgend
 Aanbod (expliciteren afwijkingen regulier programma)
Evaluatiedeel:
 Geplande vaardigheidsgroei behaald? Doelen bereikt?
 Hoe verder? Afspraken met leerling en met ouders
10
Inspectie?
Nieuw toezichtkader is nog in ontwikkeling
 Verwachte uitstroombestemming goed onderbouwd
 Zijn beargumenteerde keuzes gemaakt in doelen en aanbod?
 Wordt aanbod planmatig uitgevoerd?
 Is er een goede voortgangsregistratie?
 Wordt OPP regelmatig geëvalueerd?
 Is leerwinst leerling conform wat verwacht mag worden?
11
OPP in groeidocument
• Bevat al factoren leerling, onderwijs en
opvoeding
• IB, leerkracht, ouders & trajectbegeleider
formuleren OPP
• Monitoring (zitten we nog op koers?) en
evaluatie (hebben we doelen bereikt?): OPP
trap als communicatiemiddel
• www.groeidocument.nl
12
13
Psychologisch onderzoek !?
Afsluiten dossier
14
Financiën
• Ondersteuningsplan + (Meerjaren)begroting
• Basisondersteuning
• SOP’s
(schoolondersteuningsprofielen)
• Extra ondersteuning
15
Financiën (2)
• MDO i.v.m. aanvragen extra ondersteuning
• Expertise bovenschoolse pool (onderwijs)
• SBO > 2% + 2e teldatum
• SO 3 en 4
• Rugzak schooldeel (max. 2 jr. continueren)
• Financiën naar besturen t.b.v. (verdere
ontwikkeling) basisondersteuning
• Directeur + organisatie swv
16
Financiën (3)
€ per uur
87,50
90,-90,-95,-105,-67,50
67,50
•
•
•
•
•
•
•
Leerkracht bao
Intern Begeleider
Schoolmaatschappelijk werker
Ambulant Begeleider
Orthopedagoog/psycholoog
Psych. assistent
Klassen/onderwijsassistent
•
•
•
•
MDO (lkr + ib + ab)
± 400,-MDO (lkr + ib + ortho/psycho)
± 550,-Psycho onderzoek (breed)
± 1.500,-- tot ± 2.000,-Intelligentiebepaling + verslag + gesprek
± 850,-17
N.B.
• Routebeschrijving MDO (volgt)
• www.poraad.nl: Handreiking Ontwikkelingsperspectief in het
basisonderwijs
• www.swvunita.nl: Documenten MDO op school
• Trainings/scholingsbijeenkomst trajectbegeleiders MDO
dinsdagmiddag 30 september 2014
18

similar documents