Beleid toekenning voorzieningen in voorfase reorganisatie

Report
FUNCTIEVOLGERS
EN
HERPLAATSERS
Reorganiseren in drie fasen
0.
De voorfase met aandacht voor twee groepen
Leiding en Ondersteuning.
(flankerende voorzieningen beschikbaar gericht op
uitstroom)
1.
Fase 1 is de formele reorganisatie.
Overbezetting wordt in deze fase geaccepteerd
2.
Fase 2
de periode van organisatieontwikkeling van 5 jaar.
de VOORFASE is NU
Binnenkort:
Beleid toekenning
voorzieningen in voorfase
reorganisatie politie 2012.
Mits uitstroom !
Doelgroep:
Ieder met een LFNP functie
in het domein Leiding en
Ondersteuning.
Looptijd voorziening
Leiding
-
tot het moment van benoeming in LFNP functie
of tot de datum van het besluit aanwijzing herplaatser
of tot de plaatsing als herplaatser in een LFNP functie in
een ander domein
Ondersteuning
de gehele personele reorganisatie (alle drie de fasen), zo
lang overbezetting bestaat in hun functie of in
overeenkomende functies in het eigen of andere teams
binnen het taakgebied.
Fase 1: de formele reorganisatie
Uitgangspositie LFNP functie van 1 januari 2012
Hoofdlijnenakkoord december 2013:
Ieder met een vergelijkbare of uitwisselbare functie
wordt aangewezen als functievolger, ongeacht de
formatieruimte in de functie. Overbezetting in de
vergelijkbare of uitwisselbare functie wordt dus
geaccepteerd.
Zijn er dan geen herplaatsers?
Leiding
Een medewerker met een LFNP-functie in het domein Leiding
behalve de functie teamchef A, die bij de selectie- en
benoemingsprocedure voor leidinggevende functies om enige
reden geen functie verwerft.
Niet passende reistijd
De functievolger die om reden van een niet passende reistijd
tussen de woning en het werk verzoekt herplaatser te worden
- > 1,5 uur enkele reis of
- redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard
Vaststellen vergelijkbaarheid/uitwisselbaarheid functies
•
•
•
op basis van de uitgangspositie voor de overgang LFNP-functie
wordt bepaald in welk taakgebied/werkveld de medewerker
werkzaamheden zijn opgedragen;
Aan de hand daarvan wordt vastgesteld in welk team in de nieuwe
formatie dit taakgebied/werkveld terugkeert;
Vastgesteld wordt of de LFNP-functie van de medewerker
voorkomt in de formatie voor betreffend team.
Werkterreinen, aandachtsgebieden en specifieke functionaliteiten
worden buiten beschouwing gelaten.
•
Als de LFNP-functie van de medewerker voorkomt: functievolger.
•
Zo niet: dan herplaatser
Collectieve aanpak!
Bepalen van de taakgebieden/werkvelden en vaststellen in
welk team die terugkeren: “Van werk naar team”-tabellen
De korpschef stelt deze tabellen vast, na bespreking in het
Vierpartijenoverleg van de korpsleiding, Het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, de vakorganisaties en de Centrale
Ondernemingsraad (COR).
De COR geeft vervolgens conform de WOR een advies, waarna
de korpschef besluit.
LFNP matchfunctie is
leidend
De ‘hoofdfunctie’ is
leidend, dus zonder
werkterreinen etc.
Functie a met
werkterrein 1
Definitie team
geredeneerd
vanuit nieuwe
inrichting NP
Bevoegd
gezag
bepaalt wie
daar toe
behoren
Functie a met
werkterrein 2
Functie b met
werkterrein 3
Functie c met
werkterrein 4
Komt LFNP
match functie
terug in de
inrichting?
De ‘hoofdfunctie’ is
leidend, dus zonder
werkterreinen etc.
Commissie beziet
logica
plaatsen op LFNP
functie uit de inrichting
JA
Plaatsen op LFNP
functie uit de inrichting
Komt LFNP
match functie
terug in de
inrichting?
PAC
mogelijke HPK
Plaatsen op functie
uit de inrichting
mogelijke HPK
HPK
Nee
LFNP matchfunctie is
leidend
De ‘hoofdfunctie’ is
leidend, dus zonder
werkterreinen etc.
Functie EXPERT GGP
werkterrein VERKEER
TRAJECT
BEGELEIDING
Bevoegd gezag
bepaalt wie
daar toe
behoren
Functie EXPERT GGP
werkterrein MILIEU
Functie OS ZONDER
werkterrein (SK 10)
Functie OS ZONDER
werkterrein (SK 10)
Komt LFNP
match functie
terug in de
inrichting?
Functie in inrichting is
Operationeel Expert
GGP
De ‘hoofdfunctie’ is
leidend, dus zonder
werkterreinen etc.
Commissie beziet
logica
plaatsen op LFNP
functie uit de inrichting
JA
Plaatsen op LFNP
functie uit de inrichting
Komt LFNP
match functie
terug in de
inrichting?
PAC
HPK Blijkt een ‘echte’
Trajectbegeleider
Plaatsen op functie
uit de inrichting op 9
HPK inhoud van korps
fube is geen TB
HPK
Nee
Toepasselijkheid regelgeving plaatsing
De bepalingen over plaatsing zijn niet van toepassing op:
- Sleutelfuncties (functie met groot organisatorisch belang);
- Sectorhoofden;
- Teamchefs B en C.
Vervulling van deze functies via vacaturebeleid of via
sollicitatie/selectie
Wanneer word je herplaatser?
Artikel 55m BARP
de ambtenaar wordt over zijn aanwijzing als
herplaatser schriftelijk geïnformeerd.
Rechten herplaatser
Artikel 55n BARP
binnen een periode van twaalf maanden
tenminste twee maal een passende functie
aangeboden krijgen.
Dus: je mag één keer een aanbod weigeren
Rechten herplaatser
Artikel 55oa BARP
LFNP garantie:
Na plaatsing op een functie die lager gewaardeerd
is heeft bevoegd gezag de plicht binnen drie jaar
plaatsing op die lagere passende functie twee
keer een passende functie aan te bieden op het
niveau van de functie waarop hij was aangesteld
voor aanwijzing als herplaatsingskandidaat,
inclusief ten minste 24 OVW punten.
Passende functie
Elke functie die voor de krachten en bekwaamheden
van de herplaatsingskandidaat is berekend, behoudens
medische of sociale beperkingen. Dit kan ook een
functie bij een andere werkgever zijn.
Als de functie na bijscholing binnen twee jaar passend
kan worden geldt die ook als passend.
Niet passend:
-
LFNP functie is meer dan twee schalen
lager gewaardeerd
-
Reistijd meer dan drie uur per dag
Remplaçantenregeling
Artikel 55aa BARP
Functievolger kan worden ontheven van werkzaamheden, met
behoud van aanspraken tot einde loopbaan, mits
a.
Een (pre)herplaatsingskandidaat op de opengevallen
plek wordt herplaatst
b.
Binnen 18 maanden ontslag wordt verleend
c.
Binnen 18 maanden gebruik wordt gemaakt van de
levensloopregeling en dit levensloopverlof voorafgaat
aan ontslag.
FASE 2
de periode van vijf jaar na de reorganisatie gericht
op organisatieontwikkeling
Vacaturebeleid eerste jaar fase 2
Voorgeschreven volgorde
1.
2.
3.
4.
Plaatsen van herplaatsingskandidaten voor wie de
functie passend is;
Openstelling voor medewerkers in een taakgebied;
Openstelling intern korpsbreed;
Openstelling extern.
De VOORFASE
Wat geldt er nu, voorafgaand aan fase 1?
Beleid toekenningen voorzieningen in de voorfase
reorganisatie politie
Aard en omvang voorzieningen VOORFASE
Alle flankerende voorzieningen opgenomen in het
BARP en LSS.
Ook door de ambtenaar aangedragen andere
voorzieningen gericht op het verlaten van de
organisatie (ontslag op eigen verzoek) worden door
het bevoegd gezag bezien op mogelijkheden.

similar documents