Asbestverwerking bij Nedstaal

Report
Asbestverwerking
… bij Nedstaal ?
“een levensgevaarlijk
experiment!”
Geachte leden van de Drechtraad,
Wat is er aan de hand?
Binnenkort start een proef met verwerking van
asbest, maar de fabriek is niet geschikt…
Medewerkers en omwonenden in de regio
Drechtsteden lopen groot gevaar voor hun
gezondheid…
"Knoei niet met asbest ! Het zou kunnen gaan
knoeien met ... JOU ?!"
Nedstaal, de fabriek…
Gaten in het dak, rommel overal, gif lekt weg in de rivier…
Waarom gevaarlijk?
Fabriek Nedstaal is niet geschikt voor
asbestverwerking, het is namelijk een
staalfabriek…
Proef- en productieproces asbestverwerking zijn
beide “intrinsiek onveilig”…
(Bron: bijeenkomsten in Landvast)
Staan de mannen in de witte pakken al klaar, voor als
het misgaat met de proef ???
De VPRO maakte een radio reportage
OP zaterdag 17 mei 2014 heeft het programma
Argos op Radio 1 circa 40 minuten aandacht
geschonken aan de voorgenomen
asbestverwerking bij Nedstaal.
Argos is een kritisch programma dat wordt gemaakt
door onderzoeksjournalisten. U kunt de volledige
uitzending beluisteren.
“TNO bedacht het plan, en stelde daarna
zelf vast dat de proef veilig zou zijn. Met
onafhankelijk onderzoek heeft dit niets
van doen, de milieudienst (OZHZ)
praat(te) alles goed.”
http://www.asbest-nedstaalnee.nl/2014/05/19/radio-1vpro-argos-over-nedstaal/
Structuur asbest is gevaarlijk
Emeritus Hoogleraar
Lucas Reijnders zegt:
"Maar het is dus het probleem dat het in de fik
kan vliegen voordat het eigenlijk onschadelijk
gemaakt is en het kan zich dan verspreiden".
Volksgezondheid loopt gevaar
oude fabriek Nedstaal zit vol met gaten
Asbest: hoe gevaarlijk is het?
1 ASBESTVEZEL kan
dodelijk zijn....
DETECTIEGRENS
ASBESTDEELTJES = 40
vezels per m3 (bron: TNO)
FILTERCAPACITEIT
NEDSTAAL = 700.000 m3
per uur (!)
THEORETISCH KAN ER
ONTSNAPPEN.... =
28.000.000 vezels PER
UUR en... FILTER
NEDSTAAL IS ONGESCHIKT
voor asbestfiltering!
Als de proef doorgaat?
Asbestvezels
komen vrij en
verspreiden
zich met de
wind
Direct
levensgevaar
fabrieksmede
werkers en
inwoners
Drechtsteden
Er zijn heel
veel twijfels
geformuleerd
Lees het document
en bestudeer de
website van het
Comité Asbest
Nedstaal Nee
Jaarvracht asbest bij Nedstaal…
Drechtstedenregio in gevaar?
Asbestvezels
ontsnappen
uit de fabriek
Gevaar voor
inademen
asbestvezels
Als de
asbestproef
doorgaat
Immissie
asbestvezels
in de leeflaag
Emissies
(asbest, tal
van giftige
stoffen)
Wind
transporteert
asbestvezels
Er ontstaat onvolledige verbranding
Ovendeksel is ca. 7
minuten open
Temperatuur
asbesthoudend
schroot lager dan 1200
graden Celsius
In de meest ideale situatie
Er ontwijkt ‘zwarte
rook’ (= PAK’s) en is
er sprake van
enorme turbulentie
Asbestvezels in bitumen
verbranden onvolledig
en komen vrij
In die tijd géén
afzuiging van
asbestvezels
Inconsistenties in betoog Nedstaal
Het afzuigfilter
kan maximaal
110 – 130
graden Celsius
verdragen
Hoe kan dit filter dan asbestvezels
afzuigen van een hogere
temperatuur?
Grote gezondheidsrisico’s voor
medewerk(st)ers in de hal
Een flink deel van de
turbulente gassen en
verbrandingsdampen
verdwijnen dus niet in
de ‘afzuigkap’ …
… maar gaan
rondcirculeren in de
fabriekshal met als
gevolg : ernstige
gezondheidsrisico’s voor
de medewerk(st)ers.
De risico’s voor de volksgezondheid
zijn veel te groot
BBT Nedstaal voldoet niet.
Waarom niet?
• Bij significante proceswijziging moet een
bedrijf voldoen aan de BBT norm
• Bij Nedstaal is er sprake van een significante
wijziging in het bedrijfsproces. Het is dan in
zo’n situatie doodnormaal dat het bedrijf aan
BBT (Best Beschikbare Technieken) voldoet
Milieudienst gecompromitteerd?
Partijdigheid en
gebrek aan
onafhankelijkheid bij
vergunningsaanvraag
aan de kant van de
OZHZ?
Milieudienst OZHZ
handhaafde niet bij
proceswijziging,
waarom niet?
Nedstaal én de milieudienst
Omgevingsdienst Zuid Holland
Zuid (OZHZ) weten dat BBT moet
Waarom dan geen BBT?
TNO onderzoek deugt ?
• TNO kan wetenschappelijk gezien niet
stellen dat er geen vezels zijn vrijgekomen
bij de proef. Echter, deze conclusie is wel de
basis waarop de hele vergunning verlening is
gebaseerd. Waarom ging de OZHZ hiermee
akkoord?
Milieudeskundige Lucas Reijnders is het
niet eens met de conclusie van het TNO
onderzoek. Volgens Reijnders heeft
TNO de vierkante cirkel uitgevonden.
Waarom? Er is een detectiegrens.
Onder deze grens kun je geen
concentraties vaststellen. Bij asbest is
deze grens ongeveer 40 vezels per
kubieke meter en dat is niet "geen" of
"nul" vezels per kubieke meter.
Bron: VPRO/ Argos
TNO is niet consistent
TNO heeft zelf in 2010 vastgesteld dat de detectiegrens 40 vezels per
kubieke meter is.
Maar twee jaar later stellen ze dat er helemaal geen vezels vrijkomen…
Dit is toch in strijd met elkaar ?
Gedeputeerde Provincie … onafhankelijk?
Waarom vermelden de notulen van 5 oktober 2012 dat de gedeputeerde ‘druk zal
zetten op het zo spoedig mogelijk verlenen van de omgevingsvergunning’?
(Bron: notulen verslag Royal Haskoning)
Nedstaal zeer grote vervuiler in de
Drechtsteden en Rijnmond regio
11-07-2013
Wij hebben destijds berekend dat
NEDSTAAL op jaarbasis meer dan
300.000 kilo FIJNSTOF uitstoot
omdat dit niet door de
filterinstallatie wordt ‘afgevangen’
maar rechtstreeks door de open
dakkappen in de lucht verdwijnt.
Ook ‘verdwijnt’ er jaarlijks 4000 liter
minerale olie in rivier de Noord.
Fijnstof is al onder de
EU-norm gevaarlijk
Amsterdam. In gebieden waar
veel fijnstof in de lucht hangt,
krijgen meer mensen longkanker.
Voor deeltjes kleiner dan een honderdste
millimeter (de categorie PM10) bijvoorbeeld,
neemt de kans op longkanker ongeveer 20
procent toe per stapje van 10 ìg/m3
(een ìg is een duizendste milligram)
verontreiniging.
Die kans is al verhoogd beneden de
Europese norm van 40 ìg/m3. Dat
schreven samenwerkende Europese
onderzoekers gisteren in The
Lancet Oncology. Roken is een veel
belangrijker veroorzaker van
longkanker, maar voor niet-rokers
en ex-rokers is de fijnstof belasting
zeker van belang.
Taak OZHZ is “mensen beschermen”
Milieudeskundige
Lucas Reijnders stelt
dat de milieudienst
(OZHZ) niet consistent
is in de beoordeling
van de
milieuvergunning ten
behoeve van Nedstaal.
De omgevingsdienst
heeft tevens te weinig
zelfstandig onderzoek
verricht. Zo is er niet
gekeken naar
onderzoeken naar
asbesthoudende
bitumenbranden in
Engeland.
Onderzoeken die
uitgaan van veel
hogere waarden. "De
vergunningverlener is
er om ervoor te
zorgen dat de mensen
beschermd worden!"
Commentaar Asbest-Nedstaal-Nee
“OZHZ heeft jaren liggen slapen en de milieu
Jaarverslagen van Nedstaal niet naast de vergunning
gelegd. Hoe wil je controleren en handhaven indien je
bij de basis zulke grove fouten maakt? Nedstaal heeft
wel degelijk overschrijdingen van emissies gehad de
afgelopen jaren, ook na rekenkundige correcties".
Willem Schulpen: “de overheid had zijn
verantwoordelijk moeten nemen door een
hypermoderne verwerkingsfabriek te bouwen in een
niet bewoond gedeelte van Nederland.”
Samenwerking ?
Asbest is een
nationaal probleem
De samenwerking
bestaat uit Provincie,
TNO, RWS, OZHZ,
Ministerie, en
particuliere bureaus
Asbest mag niet
worden geëxporteerd
Nederland wil nog
teveel ‘op een
koopje’ van asbest af
Er ligt 700 duizend
ton asbest in NL
Doel samenwerking?
De
asbestverwerking
bij Nedstaal er
koste wat het kost
doordrukken
Honderden
dodelijke
slachtoffers op
termijn?
Is de overheid
‘crimineel’ bezig?
Mag het ?
Het Europees Hof van de
Rechten van de Mens heeft
recent een opmerkelijke
uitspraak gedaan
De ‘criminele’ overheid
dient er rekening mee te
houden tot verantwoording
te worden geroepen
CASE OF BRINCAT AND
OTHERS v. MALTA
Beter ten halve gekeerd…
In dit geval is het wellicht
verstandig een nieuwe
belangenafweging te maken?
… dan ten hele gedwaald
Niet alleen om
schadeclaims in de
toekomst te
voorkomen
Maar ook: om
honderden levens
in de Drechtsteden
te redden van de
kans op
mesothelioom /
asbestkanker e.d.
Niet alleen om
gezichtsverlies te
voorkomen
Hoe kan het dan wél?
Er zijn alternatieven voorhanden
Bouw een volledig geëquipeerde fabriek die op een 100%
veilige manier alle asbest in Nederland kan verwerken
Doe het op een professionele manier
http://www.onafhankelijkpapendrecht.
nl/dossiers/nedstaal/alternatiefasbestverwerking/
Weg met Asbest !
Het dossier asbestverwerking Nedstaal
Stand: 29 september 2014
Productie: Comité Asbest Nedstaal Nee & Onafhankelijk Papendrecht

similar documents