doc. PhDr. Slavomír Krupa

Report
Informačný seminár k projektu
PODPORA PROCESU DEINŠTITUCIONALIZÁCIE
A TRANSFORMÁCIE SYSTÉMU
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ČASŤ PROJEKTU: SOCIÁLNE SLUŽBY A VZDELÁVANIE
Bratislava, MPSVaR 23. 6. 2014
Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. , v projektovej pozícii expert pre sociálne služby
Príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces DI
Proces deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych
služieb je zameraný na :
1. prostredie zariadení sociálnych služieb - príprava
zamestnancov a prijímateľov
2. prostredie obce, v ktorom budú poskytované komunitné
sociálne služby
Príprava zamestnancov a prijímateľov
sociálnych služieb
Cieľ:
1. pripraviť personál a prijímateľov vybraných zariadení,
zamestnancov samosprávnych krajov na prechod
z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
prostredníctvom vzdelávacích aktivít.
2. pripraviť predstaviteľov a zamestnancov komunít obce,
v ktorých bude proces integrácie prebiehať a ďalšie subjekty,
ktoré prejavia záujem zúčastniť sa procesu DI.
–
–
–
informovanie občanov,
scitlivovanie komunity,
prevencia sy NIMBY /Not In My Back Yard
Aktivity na dosiahnutie cieľa
• 1. zhodnotenie pripravenosti zariadení a vhodnosť
ponúkaných objektov
• 2. vytvorenie podkladov k modulovým vzdelávacím kurzom
• 3. realizácia vzdelávacích aktivít v zariadeniach sociálnych
služieb, samosprávnych krajoch a komunitách, kde vzniknú
nové komunitné sociálne služby
• 4. podpora spolupráce nových komunitných soc.služieb
s miestnymi komunitami
• 5. vybudovanie podpornej siete na výmenu skúseností,
kontaktov a informácii medzi zainteresovanými subjektmi
1. zhodnotenie pripravenosti zariadení
a vhodnosť ponúkaných objektov
Cieľ: vyhodnotiť predpoklady jednotlivých zariadení na úspešnú
realizáciu projektu
• vypracovať analýzy pripravenosti prostredia sociálnych
služieb
• vypracovať analýzy vybraných objektov
• vypracovať analýzu potenciálu inklúzie komunitného
prostredia
• poskytnúť informácie o aktuálnych možnostiach
umiestňovania občanov so zdravotným postihnutím na trhu
práce
1. a Analýza pripravenosti prostredia sociálnych
služieb
• kvalitatívna analýza prostredia /konzultácie, rozhovory, mapovanie/
Cieľ:
• vyhodnotenie miery pripravenosti klientov na samostatný život v
komunite,
• vyhodnotenie pripravenosti manažmentu na riadenie zmien
transformácie na komunitné služby
• vyhodnotenie pripravenosti personálu neprenášať znaky totálnych
inštitúcii do prostredia komunitných služieb
• implementácie štandardov kvality poskytovaných sociálnych
služieb
Výstupy:
– Rozbor a špecifikácia úrovne pripravenosti prostredia
– Identifikácia vstupného potenciálu prostredia zariadenia sociálnych
služieb a komunitného prostredia.
– východisko pre tvorbu transformačného projektu
2. vytvorenie podkladov k modulovým vzdelávacím
kurzom
Cieľ:
• vytvoriť učebné plány a učebné osnovy /kurikulá/ pre
vzdelávacie aktivity :
– kurzy,
– workshopy
– tréningy
- budú použiteľné na prípravu pilotných zariadení na proces DI,
pre realizáciu NP
- možnosť dokumenty overovať, upraviť a prispôsobiť reálnym
požiadavkám alebo výsledkom zisteným počas realizácie
projektu a neskôr použiť ako súčasť manuálov pre DI
3. vzdelávacie aktivíty oblasti sociálne služby
1. Riadenie a manažment zmien v sociálnych službách
2. Základný kurz pracovníkov o poskytovaní komunitných
sociálnych služieb
3. Špecializované integrované tréningy k individuálnemu
plánovaniu pre zamestnancov a klientov
4. Špecializované semináre
• o živote v komunite s intenzívnou podporou
• o nezávislom živote ľudí s ľahkým zdravotným postihnutím
5. Základy štandardizácie kvality sociálnych služieb v komunite
1. Riadenie a manažment zmien v sociálnych
službách
Cieľ: vytvoriť predpoklady a podmienky pre zmenu poskytovania
sociálnych služieb zo služieb inštitucionálneho na služby
komunitného charakteru
• pripraviť manažérov zariadení sociálnych služieb a pracovníkov
zriaďovateľov (VÚC) na riadenie zmien počas procesu DI.
• pripraviť pracovníkov vybraných zariadení sociálnych služieb na
implementáciu nových foriem práce s klientmi
– presun dôrazu zo skupinovej na individuálnu prácu,
– podpora zmeny sociálneho statusu klienta z role objektu pomoci do role
subjektu podporného vzťahu.
• pripraviť odborníkov pre investičné projekty súvisiace s procesom
DI
• podporiť rozvoj zručností v príprave na pracovné začlenenie
klientov
1. Riadenie a manažment zmien v sociálnych
službách
A
2 dňový informačný seminár pre kľúčových manažérov zo
ZSS
Cieľ: informovať o projekte, vysvetliť dôvody a zámery procesu
deinštitucionalizácie, rozptýliť obavy, odpovedať na základné
otázky
B
8 dňový interaktívny workshop
Kurz – Riadenie manažmentu zmien v kontexte
transformačného plánu zariadenia sociálnych služieb
1. Kurz - Riadenie manažmentu zmien v
kontexte transformačného plánu zariadenia
sociálnych služieb
• predstavenie etáp DI
• príprava manažérov na vytváranie podmienok pre realizáciu zmien
•
• príprava na tvorbu a implementáciu transformačného plánu
• legislatívny rámec prechodu od inštitucionálnych služieb na komunitné
• prezentácia dôvodov pre tieto zmeny – koncepcia nezávislého života
• predstavenie efektívnych metód riadenia zmien v organizáciách a metód
riešenia najčastejších problémov pri procesoch zmien
• predstavenie štandardizácie kvality ako nástroja na konštituovanie
kvalitnej siete flexibilných komunitných sociálnych služieb.
2. Základný kurz pre pracovníkov v priamom
kontakte s klientom
• 96 hodín - pracovníci priameho kontaktu s klientom
• 40 hodín – 5 kľúčových dní – všetci pracovníci
Naučí pracovníkov:
• vytvárať spolu s klientom jeho individuálny plán
• pracovať metódami Person Centred Planning (Plánovania
zameraného na človeka)
• hodnotiť a merať mieru potrebnej podpory klienta,
• nastaviť služby podľa potrieb klienta zariadení sociálnych služieb,
• pracovať s vhodnou mierou rizika ako s nástrojom sociálneho
učenia,
• využívať bežné komunitné zdroje.
Po kurze vznikne študijný materiál
„Zmena sociálneho statusu klienta zariadenia sociálnych služieb na
občana komunity“
3. Integrované tréningy k individuálnemu
plánovaniu pre zamestnancov a klientov
• Nadväzuje na predchádzajúci základný kurz
• rozsah 40 hodín, 1 skup. v každom ZSS
/7klientov +7pracovníkov
• zoznámi podrobne s procesom individuálneho plánovania
skupinku lídrov z radov klientov – integrovaná skupina vyškolí konzultantov individuálneho plánovania
• vybraným pracovníkom poskytne skúsenosti s priamou
prácou s klientom v procese vzdelávania plánovacieho
procesu, naučí sa prispôsobovať techniky, metódy princípom
„easy to read“
Po kurze vznikne študijný materiál :
Plánovanie života v komunite v jazyku ľahko čitateľného textu
4. Špecializované semináre
V každom ZSS 2 formy kurzu
40 hodinový interaktívny kurz
Cieľ: orientáciu v základoch nadstavbových metód práce
s klientov
A Život v komunite s podporou - pre pracovníkov priameho
kontaktu pracujúcich s klientmi zariadení, ktorí vzhľadom na
svoje špecifické potreby vyžadujú vysokú mieru podpory
B Nezávislý život - pre pracovníkov priameho kontaktu,
pracujúcich s klientami zariadení, ktorí sú výrazne samostatní
a vyžadujú veľmi nízku mieru podpory
4. Špecializované semináre
A Život v komunite s
podporou
B Nezávislý život
• bazálna stimulácia,
• rola nezávislého sprostredkovateľa pri
podpore nezávislého života klientov
v komunitných službách,
• preterapia,
• práca s rizikom v prostredí
komunitných služieb,
• muzikoterapia a arteterapia,
•
• alternatívna komunikácia a
• predchádzanie a zvládanie
problémového správania,
• podporované rozhodovanie
• ochrana práv klientov zariadení
sociálnych služieb a sebaobhajoba
• podporované rozhodovanie,
5. Základy štandardizácie kvality sociálnych služieb
v komunite
• 24 hodín
• v pracovných skupinách spolu s lektorom tvorba návrhov
Štandardov kvality komunitných sociálnych služieb,
• využívanie informácii zo vstupného hodnotenia kvality sociálnych
služieb a hodnotení kvality poskytovaných sociálnych služieb v
pripravovaných komunitných službách,
• zbieranie pripomienok k indikátorom štandardov kvality od
samotných klientov zariadení sociálnych služieb a ich rodín,
• po konzultačných stretnutiach tvorba finálneho dokumentu,
• overovanie využívaním v prostredí novovznikajúcich komunitných
služieb

similar documents