PBOL - obnovné ťažby

Report
Prírode blízke postupy v štádiu obnovných ťažieb
Východiskový
stav
–
porasty
rovnoveké,
.jednovrstvové, hrúbkovo vyrovnané až rozdielne
Princípy prírode blízkeho ekologického obhospodarovania lesa sa v prostredí
súčasného stavu lesných porastov, legislatívne definovaných hospodárskych
spôsobov a hospodárskej úpravy lesa môžu uplatniť prostredníctvom
• podrastového hospodárskeho spôsobu,
• výberkového (príp. účelového) hospodárskeho spôsobu.
Výberkový hospodársky spôsob je limitovaný predovšetkým stavom obnovovaných
porastov, ktoré až na malé výnimky nespĺňajú kritériá 3-etážovej výbernej štruktúry.
Vedúcim spôsobom hospodárenia prírode blízkym spôsobom zostáva tak
podrastový hospodársky spôsob, je však potrebné, aby sa odklonil od zaužívaných
schematických zjednodušených postupov.
Aké postupy zvoliť?
Clonné postupy začínať presvetlením nižšej intenzity
Všetky e hospodársky
významné dreviny
karpatských lesov znášajú
v procese klíčenia a
odrastania náletov
značné zatienenie.
Prípravné ruby miernej
intenzity umožnia
naštartovať proces
prirodzenej obnovy bez
sprievodného rozvoja
svetlomilnej nežiadúcej
vegetácie
Keď sa zvolí príliš silný presvetlovací zásah,
vedie to k pokrytiu plochy bylinnou vegetáciou
(tu je ešte zachovaná možnosť prirodzeného
zmladenia buka - obr. dole), alebo trávovitou a
krovitou vegetáciou (silné zatrávnenie v
dubovom poraste znemožňuje vývoj
semenáčikov duba – obr. vpravo)
Odklon od dvojfázových rubov
Clonné ruby realizovať viacfázovo
Okamžite po objavení sa prirodzeného zmladenia
na ploche obnovného prvku nie je nevyhnutné
realizovať dorub. Ďalším presvetľovaním odrastá
zmladenie do rastovej fázy mladiny, pod clonou
materského porastu nie je svetlo pre rast
nežiadúcej vegetácie, najkvalitnejšie jedince
materského porastu sa ťažia postupne po
dosiahnutí individuálnej rubnej zrelosti.
Clonné postupy prispôsobiť potrebám a možnostiam porastu
Najkvalitnejšie jedince duba sú
ponechané na dosiahnutie
maximálnej hodnotovej produkcie
cez hrúbkový prírastok. Pre ich
podporu boli odstránené dve
jedince buka v hornej vrstve, čím
sa zároveň zlepšili podmienky pre
vývoj semenáčikov a odrastanie
nárastov. Košatý buk v strednej
vrstve je ponechaný na tienenie
kmeňa duba, zabraňuje tvorbe
vetví zo spiacich púčikov. Ak
nedôjde k zhoršeniu zdravotného
stavu, cieľové duby môžu v
poraste zotrvať niekoľko decénií,
čím sa podstatne zvýši ich objem a
tým speňaženie drevnej hmoty
Vyvarovať sa predčasným dorubom
Obnovné prvky presvetľovať viacerými zásahmi pred finálnym dorubom
Postupným presvetľovaním sa pod
materským bukovým porastom
rozvíja hustý, celoplošne zmladený
bukový nárast, nežiadúca vegetácia
sa nerozvinula pre nedostatok
svetla. Napriek tomu v poraste nie
je plánovaný dorub, kvalitné jedince
materského porastu sú ponechané
na dorastenie do ich rubnej zrelosti,
ťažiť sa postupne budú jedince
neprirastavé. Odrastanie bukovej
mladiny pod prerieďovanou clonou
nebude obmedzené, postupne sa
bude v závislosti od svetelným
pomerov výškovo diferencovať a
zrieďovať.
Odklon od schematických obnovných prvkov
Skupinovitý clonný rub
Skupinovite clonný rub je je založený na
vytváraní skupín o veľkosti do 0,20 ha, ktoré
sa v poraste zakladajú buď pravidelne na
miestach s predpokladom vzniku náletu pod
semennými stromami alebo nepravidelne
využívaním nalietnutých hlúčikov, ktoré
vznikli pod uvoľnenou clonou materského
porastu po uvoľňovacích prebierkach alebo
náhodnou ťažbou. Odrastajúci nálet sa po
čase odcláňa a skupiny sa ďalej rozširujú
okrajovým rubom odrubným centricky
alebo excentricky podľa ekologických
nárokov zmladzovaných drevín. Stromy sa
ťažia smerom von zo skupín do
obnovovaného porastu. Je vhodný pre
prirodzenú obnovu najmä polotiennych
a slnných drevín, pričom úspešnosť ich
obnovy závisí od správneho dávkovania
svetla do porastu a smeru a spôsobu
priraďovania ďalších rubov.
Skupinový clonný rub
Obnova sa realizuje na ploche skupiny do veľkosti 0,2 ha, ktorá sa počas jednotlivých fáz
obnovy nemení – nerozširuje. Obnovná plocha sa v poraste zväčšuje vkladaním nových
obnovných prvkov – skupín. Obnova v susednom obnovnom prvku začína buď po úplnom
odclonení prvku, alebo je clonná obnova v jednotlivých susediacich prvkoch posunutá
o jednu až dve fázy clonného rubu. Používa sa najmä v zmiešaných a hrúbkovo
diferencovaných porastoch, kde môže využiť väčší počet semenných rokov obnovovaných
drevín.
Neuponáhľať dorub na obnovnom prvku, predĺžiť čiastkovú obnovnú
dobu
Postupným presvetľovaním sa pod
materským dubovým porastom
rozvíja hustý, celoplošne zmladený
dubový nárast, nežiadúca vegetácia
sa nerozvinula pre nedostatok svetla.
Dorub je v tejto fáze už možný,
kvalitné jedince materského porastu
sa však môžu ponechať pre
akumuláciu kvalitatívneho prírastku.
Odrastanie dubovej mladiny pod
riedkou clonou nebude retardované,
naopak, môže sa prejaviť proces
samoregulácie jej hustoty.
Čiastková obnovná doba je doba od prvého ťažbového zásahu po posledný zásah
na obnovnom prvku za účelom obnovy.
Drevina
smrek
jedľa
čiastková obn. doba (v rokoch)
10 – 20 15 – 30
borovica
buk
dub
5 – 10
10 –15
5 –10
Postupné presvetľovanie v primerane dlhej čiastkovej obnovnej dobe (tu cca 20 rokov)
umožní odrastanie prirodzeného zmladenia všetkých drevín materského porastu bez
akejkoľvek konkurencie nežiadúcej vegetácie, pod clonou materského porastu sa nárasty
postupne sami zrieďujú a výškovo rozrôzňujú, začína prebiehať proces samoregulácie bez
potreby ľudských pestovateľských zásahov.
rámci schematizmu
Predĺžením obnovnej doby využiť potenciál materského porastu
Pri priemernej 30 ročnej obnovnej dobe sa často dorubujú jedince s nevyužitým
prírastkovým potenciálom. Jej predĺžením sa dá dosiahnuť lepšie využitie najkvalitnejších
jedincov. Sprievodným javom predĺženej obnovnej doby je dostatočne odrastené
prirodzené zmladenie vo forme nárastov, ktoré sa postupne samozrieďujú bez nákladov
alebo len s minimálnymi nákladmi na ich výchovu.
Obnovné doby je možné bez prírastkových strát umiestňovať v rozpätí pre smrek, jedľu
a dub v trvaní až 70 rokov, pre buk 50 rokov
2. Preferovanie
dvojfázovýchporastu
rubov pod primeranou clonou
Obnova
drevín materského
Potreba svetla v poraste pre
vyklíčenie listnatých drevín je veľmi
nízka, len niekoľko % z priameho
osvetlenia.
Mierne
presvetlenie
umožní vyklíčenie a rast semenáčikov
bez sprievodného rastu nežiadúcej
vegetácie. Porast sa ďalej presvetľuje
v závislosti od nárokov dreviny na
svetlo. Čím má určitá drevina vyššie
požiadavky na svetlo, tým viac sa
materský porast rozvoľňuje a znižuje
sa porastová zásoba (napr. dub).
Naopak, pri drevinách znášajúcich až
vyžadujúcich
silnejšie
tienne
postavenie zostáva porast ucelenejší
s vysokou porastovou zásobou (napr.
buk).
Obnovno-ťažbové postupy voliť s ohľadom na optimálnu drevinovú skladbu
V zmiešaných porastoch smreka s jedľou a bukom najprv v predstihu obnovujeme
prirodzene jedľu, potom buk a nakoniec smrek. V jedľovo-bukových porastoch
obnovujeme zásadne najprv jedľu a až potom buk. Tieto dve dreviny sa pritom spolu
veľmi dobre hodia svojimi požiadavkami na pôdu. Na živných stanovištiach nesmie pred
zabezpečením nárastov zápoj klesnúť o viac ako 20%, pretože ináč dochádza k spontánnej
obnove buka alebo vývoju bohatej nitrofilnej flóry (černičie). Ak obnova jedle nastupuje
súčasne s konkurujúcimi drevinami na väčších obnovných prvkoch, vtedy sa vzniknuté
nálety ponechajú dlhodobejšie odrastať pod silnou clonou materského porastu a to
spravidla pri zakmenení 0,8 do doby biologického zabezpečenia jedle. Jedľa asi do 20-25
rokov zaostáva výškovým rastom za bukom, znáša však jeho tieň a neskôr ho prerastá.
rámci schematizmu
Po postupnom presvetľovaní nízkej
intenzity a pod primeranou clonou
materského porastu sa jedľa zmladzuje aj
v silnom konkurenčnom prostredí smreka
a buka. Intenzita zásahov do 20% zo
zásoby porastu.
Pestovanie porastovej zásoby uprednostniť pred obnovou
Znamená, že úmyselná ťažba sa neriadi naliehavosťou odcláňania prirodzených
nárastov, ale zrelosťou materského porastu. Rozvoj prirodzeného zmladenia je
len sprievodným javom ťažbových zásahov, ktoré sú vykonávané s cieľom
vystupňovať prírastok na najkvalitnejších jedincoch a to intenzívnym
prerieďovaním a vytváraním silných korún.
Ťažbu realizovať výberným spôsobom podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov
Realizuje sa prevažne výberom jednotlivých stromov, nie však
s úmyslom vytvárať výberkový les, ale ťažiť rubne zrelé stromy
s vystupňovaným hodnotovým prírastkom. Využíva výhody
princípov výberkového lesa a používa ich v lese vekových tried.
Starostlivosť o porast je sústredená na jednotlivé stromy.
Intenzita zásahov priemerne 15-20% zo zásoby porastu.
Vyťažením rubne zrelej jedle sa zlepšili podmienky pre rast
susedných stromov, ktoré boli obmedzované v raste.
Uvoľnenie priestoru sa prejaví zlepšením ich prírastku a
zároveň sa v dolnej vrstve podporí vývoj prirodzeného
zmladenia.

similar documents