VIGEZ (Maes)

Report
Het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie vzw
Annemie Peeters, UGent -12 oktober 2010
1
VIGeZ vzw, ©2010
Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie vzw
Missie: “Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie vzw wil gezond leven en een gezonde
leefomgeving bevorderen en zo bijdragen tot een betere
levenskwaliteit voor alle inwoners van Vlaanderen.”
2
VIGeZ vzw, ©2010
VIGeZ: Wat?
“Het VIGeZ is een expertise- en servicecentrum dat strategieën,
methodieken, advies en opleiding aanbiedt aan professionals die
werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving.”
3
VIGeZ vzw, ©2010
Historiek
1991:
VIG = koepelorganisatie
1997:
VIG = expertisecentrum
oprichting Logo’s
gezondheidsdoelstellingen
2003:
preventiedecreet
VIG = partnerorganisatie
2009:
fusie met OCL
VIG wordt VIGeZ
4
VIGeZ vzw, ©2010
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
1998-2002
 Daling met 10 % van het aantal rokers, zowel bij mannen als bij vrouwen
en specifiek bij jongeren
 Significante daling van de consumptie van vetrijke voeding
ten voordele van vetarme en vezelrijke voeding
 Doelmatiger borstkankerscreening bij vrouwen:
 het aandeel screenings bij de doelgroep 50-69-jarigen neemt toe
tot 80 %
 het aantal vrouwen uit de doelgroep dat bereikt wordt, neemt toe
tot 75 %
 Afname met 20 % van het aantal dodelijke ongevallen in de privésfeer
en in het verkeer
 Significante verbetering van de preventie van infectieziekten door
verhoogde vaccinatiegraad voor polio, kinkhoest, tetanos, difterie,
mazelen, bof en rubella
5
VIGeZ vzw, ©2010
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
na 2002
6

2003: gezondheidsdoelstelling rond zelfdoding: “Het aantal
sterfgevallen door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2010
verminderd zijn met 8 % ten opzichte van 2000”

2005: herformulering gezondheidsdoelstelling borstkankerscreening:
“Tegen 2012 verloopt het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen
van 50 tot en met 69 jaar doelmatiger, d.w.z. voldoende vrouwen nemen deel,
meer kankers worden tijdig gevonden en er gebeuren zo weinig mogelijk
overbodige onderzoeken.”
VIGeZ vzw, ©2010
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
na 2002
 2006: gezondheidsdoelstelling middelengebruik: “Het realiseren van
gezondheidswinst op bevolkingsniveau door het gebruik van tabak, alcohol
en illegale drugs terug te dringen”.
Tabak: - bij personen van 15 jaar en jonger is het percentage rokers niet
hoger dan 11 %
- bij personen van 16 jaar en ouder is het percentage rokers niet
hoger dan 20 %
 2008: uitbreiding gezondheidsdoelstelling
voeding met beweging: “Het realiseren van gezondheidswinst op
bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende
fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft’.
5 subdoelstellingen
7
VIGeZ vzw, ©2010
Vlaams budget voor gezondheidspromotie
2010
In € 1.000
België
Volksgezondheid
RIZIV
366.500
24.000.000
Vlaanderen
 Zorg en Gezond
8
740.000
 Preventieve gezondheidszorg
89.000
 Gezondheidspromotie
58.000
VIGeZ vzw, ©2010
Preventiedecreet 2003: doel
Beter en langer leven: winst in kwalitatieve en in
kwantitatieve zin door:
 gezondheidsbevordering (positief beïnvloeden) en
ziektepreventie (negatieve invloed uitschakelen)
 zowel binnen de gezondheidssector (gezondheidsbeleid)
als daarbuiten (facettenbeleid)
9
VIGeZ vzw, ©2010
Preventiedecreet 2003: actoren in preventie
 Logo’s
 Partnerorganisaties
 Organisaties met terreinwerking
 Individuele zorgaanbieders
 Lokale besturen
10
VIGeZ vzw, ©2010
Actoren: Logo’s
Wat zijn Logo’s?
11

Logo = Locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie

Netwerken

Samenwerken om Vlaams preventief gezondheidsbeleid
in te voeren op loco-regionaal niveau

Werkgebied o.b.v. zorgregio’s
VIGeZ vzw, ©2010
Uitvoeringsbesluiten Logo’s
 15 Logo’s vanaf 2010
 Erkenning voor max. 6 jaar
 Opdrachten
 Aanspreekpunt overheid – adviseren Agentschap
 Lokale netwerking (aanspreekpunt preventieorganisaties, sensibiliseren,
stimulering overleg en opzetten gezondheidsacties, ondersteuning bij uitvoering
acties o.b.v. methodieken van partnerorganisaties, adviseren lokale besturen
 Uitvoeren en evalueren lokale acties
 Meewerken met partnerorganisaties bij ontwikkeling en evaluatie methodieken
 Tewerkstelling medisch milieukundigen
12
VIGeZ vzw, ©2010
Logo’s
13
VIGeZ vzw, ©2010
Actoren: Partnerorganisaties
 expertisecentra (inhoudelijke kennis en/of gegevens)
 nemen deel aan publieke oproepen
 beheersovereenkomst van 3 à 5 jaar met inbegrip van beleidsplan
 ondersteunen Logo’s en veldwerk
14
VIGeZ vzw, ©2010
VIGeZ: expertisecentrum/partnerorganisatie
 Wetenschappelijke onderbouwing
 Coördinatie & planmatige aanpak (projectmanagement)
 Multidisciplinair team (projectteams)
 Stimuleert samenwerkingsverbanden
 Brug theorie - praktijk
 Bijdragen tot realisatie gezondheidsdoelstellingen
15
VIGeZ vzw, ©2010
VIGeZ: Klanten
 Professionele intermediairs
 Overheid
 Media
 Bedrijven
16
VIGeZ vzw, ©2010
VIGeZ: Opdrachten
1. Informatie en adviesverstrekking
 Advies en consultancy op maat
 Bevordering professionalisering sector
 Gespecialiseerde documentatie- en informatiedienst
 Doorverwijzing
17
VIGeZ vzw, ©2010
VIGeZ: Opdrachten
2. Methodieken
 Ontwikkeling praktische methodieken voor intermediairs
 Thema’s: voeding en beweging, tabakspreventie,
ongevallenpreventie in de privésfeer, gezond ouder worden,
BKO en vaccinaties, gezondheid & milieu, geestelijke
gezondheidsbevordering
 Setting- & doelgroepgericht:scholen, bedrijven, lokale
gemeenschappen, senioren, kansengroepen
 Ondersteuning Logo’s: alle gezondheidsdoelstellingen
18
VIGeZ vzw, ©2010
Op school
www.gezondeschool.be
19
VIGeZ vzw, ©2010
In de werkomgeving
www.gezondwerken.be
20
VIGeZ vzw, ©2010
In de lokale gemeenschap
www.gezondegemeente.be
21
VIGeZ vzw, ©2010
Gezonde voeding
www.schoolsnakker.be
www.fruit-op-school.be
www.gezondheidstest.be
22
VIGeZ vzw, ©2010
Tabakspreventie
www.feelfree.be
23
VIGeZ vzw, ©2010
Ongevallenpreventie
www.boebs.be
24
VIGeZ vzw, ©2010
Bewegen
www.fitteschool.be
25
VIGeZ vzw, ©2010
Geestelijke gezondheidsbevordering
www.fitinjehoofd.be
26
VIGeZ vzw, ©2010
Sensibiliseren voor borstkankeropsporing
27
VIGeZ vzw, ©2010
Gezondheid & Milieu
Asbest in en om het huis
www.lekkerfris.be
28
VIGeZ vzw, ©2010
bestrijdingsmiddelen
Sensibiliseren voor vaccinatiebeleid
29
VIGeZ vzw, ©2010
VIGeZ: Opdrachten
3. Ondersteuning van implementatie
 Ondersteuning Logo’s en andere intermediairs
 Coördinatie en coaching
 Overlegstructuur met Logo’s
30
VIGeZ vzw, ©2010
VIGeZ: Opdrachten
4. Kwaliteit en evaluatie

Driejaarlijkse indicatorenbevraging in opdracht Vlaamse
overheid bij scholen en bedrijven

Evaluatieonderzoek toegepaste methodieken

Kwaliteitstoetsing acties op het terrein
 Kwaliteitslabel
31
VIGeZ vzw, ©2010
VIGeZ: Opdrachten
5. Vorming & Opleiding
 Basisopleiding
 Vast aanbod
 Vorming op maat en lezingen
 Symposium gezondheidspromotie
 2500 intermediairs bereikt
32
VIGeZ vzw, ©2010

similar documents