p 4.4 - akdc

Report
Hst 4: De wereld indelen
Planning voor deze les:
• In de toetsweek Hst 3 en 4 Arm en Rijk!!!
• Terugblik artikelen globalisering
• Terugblik p4.3
• Uitleg paragraaf 4.4
• (Zelfstandig werken hst 4)
Terugblik artikelen
globalisering
• Loop alle A3vellen langs en kijk goed naar de geschreven
antwoorden.
• Wat valt je op?
• Kun je iets eenduidigs concluderen?
• Globalisering is ontzettend ingewikkeld!!!
• Daarom duurt oplossing van de crisis nu al 3 jaar!
• Alles is zo met elkaar verweven dat ze moeilijk de oplossing kunnen
vinden.
• Wat is volgens jullie de oplossing, voor de crisis ?
Voor- en nadelen van
globalisering/vrijhandel
(economendag.nl)
Voordelen:
• Goederen worden geproduceerd, waar dat naar verhouding het goedkoopst is.
• Globalisering leidt tot efficiëntere en goedkopere productie op wereldschaal en zo
ook tot lagere prijzen voor de consument.
• Globalisering leidt tot meer internationale handel en zo tot toenemende
productie en werkgelegenheid op wereldniveau.
• Door lagere prijzen en toenemende productie leidt globalisering tot groei van de
koopkracht van het wereldinkomen.
• Door de globalisering nemen de kwaliteit van de goederen en de
keuzemogelijkheden voor de consument toe.
• Globalisering leidt tot wederzijds begrip voor de culturele, sociale, politieke en
economische omstandigheden in de afzonderlijke landen; dit bevordert de
wereldvrede.
Nadelen:
• In sommige landen herschikking productie, daardoor verlies werkgelegenheid
• Soms beperkende maatregelen:
• Douanerechten
• Importquota
• Exportsubsidies
Voor- en nadelen van
globalisering/vrijhandel
(libertarian)
Voordelen:
• Afbraak handelsbarrieres
• Zorgt in 3e wereldlanden voor meer werk + hogere lonen dan
bij lokale bedrijven
• Zorgt voor economische groei
Nadelen:
• Zien problemen in kapitalistische systeem
• Handelsbarrières (om werkgelegenheid te behouden)
• Slecht voor het milieu
• Vrijhandelssysteem bied geen eerlijke kansen aan iedereen,
omdat MNO’s en rjken in de ontwikkelde wereld er het meest
van profiteren.
Voor- en nadelen van
globalisering/vrijhandel
(Amnesty)
Voordelen:
• economische groei
• het afbreken van onrechtvaardige tariefheffingen
• werkgelegenheid in landen waar daaraan eerder een gebrek was
• democratisering door het openstellen van grenzen
• uitwisseling van informatie via moderne informatietechnologie
• De mensenrechten zijn in beginsel gebaat bij een proces van globalisering, omdat
mensenrechten worden gegarandeerd door een 'globaal', wereldwijd rechtsstelsel
(universaliteit).
• Transnationaal bestuur
Nadelen:
• werkgelegenheid wegtrekt naar landen met het laagste inkomen
• werknemers machteloos worden tegenover multinationale ondernemingen
• grootschalig transport het milieu vervuilt
• macht van burgers en nationale regeringen krimpt
• Kloof tussen arm en rijk word steeds groter
• Arbeidsregels worden te weinig nageleefd
• Vrouwen blijven achtergesteld.
Voor- en nadelen van
globalisering/vrijhandel
(Trendartikel Retail 2020)
Voordelen:
• Glocalisering (globalisering met een lokaal tintje om beter aan
te sluiten op de lokale marktomstandigheden. )
Vb: MacDonalds:
NL = MacKroket
Arabische wereld = MacArabia
India = MacMaharaja
• Kleinere winkels profijt
• Samenwerking regio
• Snellere levertijd
Nadelen:
• -------
Voor- en nadelen van
globalisering/vrijhandel
(NRC)
Voordelen:
-----Nadelen:
• Uitzonderlijke risico’s
• Gebrek aan toezicht
• Protectionisme
• Te weinig zelfreflectie  Er word te gemakkelijk aangenomen
dat vrijhandel/globalisering goed is! (Theorieën moet je altijd
bekritiseren vooral in tijden van crisis).
Paragraaf 4.4 (India en GB)
• Wat zie je hier?
• Hoe komt dit ?
• % Moslims / Hindoeïsme
• >70%
Terugblik
•
1.
2.
3.
•
1.
2.
3.
4.
3 Voorwaarden voor globalisering/global shift?
Welke 3?
Economische
Technische
Politieke
Noem de vier kernbegrippen van de theorie van
Ullman.
(Ruimtelijke) Complementariteit
Tussenliggende mogelijkheid/hindernis
Transporteerbaarheid
Afstandsverval
Paragraaf 4,4 Verenigd
Koninkrijk en India in
wereldperspectief
Paragraaf 4,4
• Paragraaf 4 geeft inzicht vanaf wanneer en hoe
globalisering zich verspreid heeft!
• Dit aan de hand van het vb: GB en India
Verstedelijking:
• Oorsprong in Middeleeuwen
• Grote verstedelijking vanaf de industriële
revolutie
• Industrialisatie begon in de Midlands (GrootBrittannië) en verspreide zich vanaf daar over
Europa (zie fig. 4,27)
• Tegenwoordig is er deïndustrialisatie, Waarom?
• Antw: Productiekosten drukken, strenge
wetgeving milieu + arbeidsrecht
 Nu: gericht op zakelijke dienstverlening in de
Primate Cities. (= Metropool) VB: Londen, New
York, Parijs etc.
Toenemende
ongelijkheid
• Door globalisering
groeit regionale
ongelijkheid
• VB:China
VS
Engeland
• Sociale
ongelijkheid:
Betrekking op
bevolkingsgroepen
India als wingewest
• Periode 1800 – 1914
wordt Imperialisme
genoemd. West-Europese
landen streden om de
laatste “witte plekken” op
de kaart
• Dit voor:
• Beste afzetmarkten
• Meeste grondstoffen
• Verenigd Koninkrijk liep in
deze race voorop.
Indirect Rule
• India had 20x zoveel inwoners als het koloniale
moederland (VK)
• Hoe kon men India domineren?
• Via zogenaamde indirect rule
• VK ging samenwerken met bestaande
machtspatronen (Sultans)
• Op deze manier introduceerde men langzaam
aan:
• De Engelse wetten en regels
• Engelse taal
• Engelse gezondsheidszorg etc.
Functie India
• India diende als zogenaamde Exploitatiekolonie
(=Uitbuiten)
• India was belangrijk als leverancier van
landbouwproducten
• De goederen moesten zo snel mogelijk naar VK;
daarom een spoorwegennet (Fig 4,30)
• India diende ook als afzetmarkt, ze werden
overladen met machinaal gemaakte kledij.
• Welvaart bleef uit vanwege:
• Winsten stroomden terug naar het moederland
• Hogebevolkingsgroei van de bevolking
• Australië is een voorbeeld van Vestigingskolonie
Steden en Megasteden
in India
• Urbanisatiegraad
= laag (30%)
• 4 in 1 cities:
• Oude
administratieve en
religieuze centra
• Koloniale stad
(brede boulevards)
• Post-moderne stad
(Skyline)
• Krottenwijken
(=bustees)
Problemen in de megastad
• Problemen zijn uiteraard:
•
•
•
•
•
Bevolkingsdichtheid (overbevolking/ snelle bevolkingsgroei)
Verkeerscongestie
Luchtverontreiniging
Arbeidsonrust (stakingen)
Constante toestroom migranten vanuit het platteland (ruraal-urban
migratie)! Daardoor belanden velen in de informele sector.
• Deze problemen spelen op drie schaalniveaus :
• Lokaal
• Regionaal
• Nationaal
Wordt de kloof breder in India?
• Globalisering is in India een
succesverhaal maar
ongelijkheid neemt wel toe!
• Aan de ene kant werken nog
veel mensen in de landbouw
• Aan de andere kant is er een
grote middenklasse aan het
ontstaan.
• Sommige regio’s zijn daardoor
verdeeld. Ze zijn
fragmentarisch (gedeeltelijk)
gemoderniseerd.
Politiek en globalisering
Tegenpolen
Kapitalisme
• Vrijemarkteconomie
Er wordt handel gedreven volgens vraag
& aanbod
• Ieder individu bepaalt alles voor zichzelf, de
staat doet (bijna) niets
• VB USA:
• Eigen zorg (min 10.000,- p/j)
• Eigen opleiding (50.000,- p/j)
• Eigen woning
• Etc
• Probleem? De zwakkere van de samenleving
vallen buiten de boot!!!
• Lage kosten overheid (iedereen is vrij om te
werken wat, waar en wanneer hij/zij wil)
• Minder corruptie (minder inmenging
overheid, kans op corruptie kleiner).
Communisme
• Planeconomie
Overheid bepaalt wat, waar en
hoeveel er geproduceerd wordt.
• De staat bepaald wat goed is voor het
volk, want het volk = de staat.
• VB: Sovjet-Unie/Cuba
• Zorg (gratis)
• Opleiding (gratis)
• Woning (bijna gratis)
• Probleem? De economie goed
draaiende te houden (= uiteindelijke val
van SU)
• Hoge kosten overheid (iedereen is in
overheidsdienst)
• Veel corruptie
Dit was India eerst, met zijn kastenstelsel!
In praktijk loopt het land nog steeds niet
soepeltjes
Voor nu:
• Lees paragraaf 4.4
• Maak opdracht paragraaf 4.4
• Na de vakantie
• Herhaling hst 3
• Herhaling hst 4
• Oefenopdrachten

similar documents