Presentatie versterken lokale netwerken

Report
Versterken lokale netwerken
Mensen maken de stad
Wie zit er in de zaal?
GGD
Bijzonder jeugdwerk Brabant
GGZ
Humanitas
Indigo
KBO
LEV groep
MEE
OCGH
Politieke partijen
Gemeente Helmond
Centrum voor Jeugd en Gezin
ORO
Rabobank
Savant
Stichting jeugd en beweging brengen
Stadswacht
Zelfhulp Netwerk
T Zorg
Wmo Seniorenraad
Huisarts
Zorgboog
Quartz Elkerliek
Programma
• Openingswoord wethouder
• Presentatie versterken lokale netwerken (Kim van Uden)
• Toelichting hulpmiddelen informele zorg (Wytske Teeuwen)
– Guido Helmond, zorgsite.nl, zorgvoorelkaar.com
• Interactief moment (welzijn nieuwe stijl)
• Netwerkborrel
Inleiding
• Zo lang mogelijk meedoen. Zo Iang mogelijk zelfstandig in eigen
omgeving kunnen blijven wonen
• Eigen kracht, inzet netwerk
• Meer focus op preventie, collectief en informeel
• Individuele professionele voorzieningen als echt nodig
• Sterke lokale netwerken (0e lijn):
– Actieve burgers, bewonersgroepen, buurtinitiatieven,
vrijwilligers, wijkraad, bewonerscommissies, zelfhulpgroepen,
etc.
– Basisvoorzieningen: buurthuis, ouderentehuis,
sportvereniging, school, etc.
– Professionals: social workers, opvoedondersteuner, wmo
consulent, wijkverpl., wijkagent, beheerder wijkhuis, etc.
Piramide sociaal domein
15%
-Jeugd en gezin:
opvoedondersteuner
(CJG)
-Wmo: consulent
(gemeente)
-Welzijn: social worker
(LEV)
-Zorg: huisarts,
wijkverpleegkundige
85%
Wijkteam
Informeel bewoners(groepen), wijkraad,
zelfhulp, lotgenotencontact, burenhulp,
bewonersinitiatieven, mantelzorg, vrijw. thuiszorg,
etc.
Formeel social worker, maatschappelijk werker,
opvoedondersteuner, beheerder accommodatie,
wijkverpleegkundige, school, wijkagent, wijkbeheerder,
wijkadviseur, wijkopzichter, buurtsportcoach, wmo
consulent, etc.
Sterk lokaal netwerk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leefbare, vitale buurten/ wijken
Sociale cohesie (contacten, ontmoeting)
Inwoners(behoefte) staan centraal, initiatief van onderaf
Actief burgerschap (wederkerigheid, meedoen, zelfregie)
Sterke basisvoorzieningen: toegankelijk, bezettingsgraad,
bevorderen zelfredzaamheid
Juiste mix ondersteuningsaanbod (formeel - informeel,
collectief - individueel)
Sociale spelers, lokaal vindbaar, goede samenwerking
Ruimte voor maatschappelijke (inwoners)initiatieven
Differentiatie naar buurt: de ene buurt is de andere niet
Wat kunnen inwoners doen?
• Eigen mogelijkheden, netwerk (wat zelf oplossen, zelf regie
nemen voor zover mogelijk)
• Zijn betrokken en gemotiveerd zich in te zetten voor de
samenleving of hun eigen buurt
• Samen inzetten voor een prettige woonomgeving, zorgzame
buurt (zorg voor elkaar), meedoen, talenten inzetten
• Komen zelf met initiatieven
• Betrokken worden, meedenken
Helmondse burgerinitiatieven
Reikende Hand
Huiskamerproject
speeltuin Leonardus
Eetpunt in de wijk
(de Brem, de Fonkel, praktijkschool)
8
dd-mm-jjjj
Repair Café
Vliegertapijt Leonardusbuurt
Soet op Suyt
Buurtbinderij
Inspiratie ZorgSamen buurt
Prinsejagt (ambassadeur)
Ook in Helmond!
Doliwood
ZorgSamen buurt
Wie volgt? Brouwhuis, Mierlo Hout, Binnenstad, Stiphout …
Veel raakvlak met thema eenzaamheid
Wat kunnen partners bijdragen? (1)
Versterken en benutten lokale netwerken:
• Ruimte aan inwoners(initiatieven): stimuleren, loslaten,
vertrouwen, samenwerken
• Inwoners, vrijwilligers, actieve burgers betrekken, co creatie
• Stimuleren inzet eigen kracht, inzet netwerk van inwoners
• Meer coachend en makelend op achtergrond
• Gepaste afstand bij uitvoering: dichtbij inwoners indien nodig, in
andere gevallen gepaste afstand
Wat kunnen partners doen? (2)
• Lokaal netwerk kennen en benutten (aanbod, mensen, elkaar
opzoeken, samenwerken, weten wat er speelt)
• Verbinding met wijk/ buurt (dichtbij): actieve
bewonersgroepen, vrijwilligers, platforms, zelfhulpgroepen,
wijkhuis, school, sportvereniging, politie, etc.
• Aandacht voor preventief, collectief aanbod
• Samenwerking lokaal aanbod (ontkokeren), elkaar opzoeken
en doen (maatwerk, casus)
• Buiten kaders denken (vb. Laakkwartier Den Haag)
Faciliteren
• Breed wijkteam/ signaleringsteam
– geen tijdrovend structureel casusgericht overleg
– netwerk, elkaar opzoeken als nodig
– verantwoordelijkheid bij personen (niet bij wijkteam)
– invulling vanuit de wijk: formeel en informeel
– aanspreekpunt: wijkadviseur, social worker
• Smoelenboek, netwerkbijeenkomst
• Wijkraadvergadering, inloopavond
• Wijkkalender / ditisonzebuurt
• Zorgsite, zorgvoorelkaar
• Flexibilisering regels, beleid
Interactief moment
Versterken lokaal netwerk
- Wat doet u/ uw organisatie?
- Wat kan beter/ samen/ meer/ minder? Waar liggen kansen?
- Waar kunnen we elkaar versterken?
 pitch: 2 sprekers per baken

similar documents