Wat sociologie - Faculteit Sociale Wetenschappen

Report
De Grote Prijs voor
Sociologie
WAT IS SOCIOLOGIE?
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Wat is het?
“BIJ SOCIOLOGIE
LEER JE DE
SAMENLEVING
BETER BEGRIJPEN”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
“Sociologie is de wetenschap van de samenleving. Sociologen
onderzoeken de structuur van groepen, organisaties,
samenlevingen en de wijze waarop mensen in deze contexten
met elkaar omgaan.”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
‘Ik’ in de samenleving…
“De samenleving geeft vorm aan onze handelingen en keuzes in
het leven. Daarom worden in dit diagram individuen in het
centrum van verscheidene sociale krachten geplaatst.”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Nature versus
Nurture
“De mens is een sociaal wezen: een mens wordt pas echt mens in een
sociale context. Zet een individu met een bepaalde set van
persoonlijkheids- en erfelijkheidskenmerken in een anders sociale
setting, en hij of zij verwordt tot een ander mens.”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Sociale
Cohesie
Solidariteit
“Moderne samenlevingen worden niet meer door honger, oorlog of ziekte
in hun voortbestaan en samenhang bedreigd, maar door het verdwijnen
van het gevoel van samenhorigheid, onderlinge betrokkenheid en
verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Althans zo lijkt het…”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Sociale ongelijkheden
sociale stratificatie
“Sociale stratificatie wijst ons erop dat een samenleving categorieën
van mensen in een bepaalde hiërarchie plaatst. Mensen uit
verschillende lagen hebben vaak ongelijke kansen in het leven. Zo
leven hoger geplaatsten vaak langer, zijn ze minder ziek, kennen ze
weinig of geen armoede, etc..”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Cultuurverschillen
“Zodra mensen met elkaar samenleven, ontstaat er zoiets als
cultuur. Er kristalliseren zich bepaalde opvattingen,
gewoonten en overtuigingen die vervolgens het gedrag van
de groepsleden beïnvloeden. De oplossingen die verschillende
culturen geven aan hun basisproblemen verschillen sterk.”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Normen, waarden en
overtuigingen
“Waarden zijn opvattingen over het wenselijke zoals ‘gezond
zijn’, ‘trouw zijn’, etc. Normen zijn veel concreter. In allerlei
situaties zijn er meer of minder uitgesproken en bindende
regels over hoe men zich moet gedragen.”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Individualisering
“Individualisering is gebaseerd op de overtuiging dat onze wereld er één is van ‘all options are
open’. Het individu is zingever van zijn eigen bestaan. Dit zorgt ervoor dat er een lossere band
bestaat tussen het ‘ik’ en het ‘wij’’ en het ‘wij’.”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Globalisering
“Overal dragen mensen een jeans, horen we dezelfde Amerikaanse
popmuzikanten en worden we gebombardeerd met reclame van dezelfde
makelij. Sociologen zijn dan ook steeds meer geïntrigeerd door het al dan
het ontstaan van een ‘globale cultuur’.”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Een greep uit Sociology’s Hall of Fame
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
 Michelle Obama
Sociologe
1ste zwarte presidentsvrouw
VS
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
 Kathleen Van
Brempt
Sociologe
Europees parlementslid
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
 Wouter Van Besien
Socioloog
Voorzitter Groen
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
FAQ
Wat sociologie dus niet is …
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
FAQ: Sociologie is géén psychologie
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
FAQ: Sociologie is géén sociaal werk
Sociologie =
observeren &
analyseren
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Sociaal werk = doen
FAQ: Sociologie is géén cafépraat
“Cafépraat”
“Wanneer er iemand wordt aangevallen
op straat, is de dader bijna altijd een
allochtoon. Denk maar aan al die
incidenten in Molenbeek!”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
“Sociologische bril”
“Uit onderzoek blijkt dat er geen enkele
relatie is tussen etniciteit, cultuur en
criminaliteit. Het is niet het “allochtoon”
zijn die de criminaliteit verklaart, maar
wel de sociaal-economische
achterstelling, vooral werkloosheid.
Gemeenten met een hoge
criminaliteitsgraad zijn gemeenten met
een hoge werkloosheidsgraad, met veel
leefloners en alleenstaanden en met veel
sociale huurwoningen. Met andere
woorden, er is een causaal verband tussen
criminaliteit en het sociaal-economische
profiel van een gemeente.”
(http://www.standaard.be/cnt/he33alf8)
“Cafépraat”
“Sociologische bril”
“De NV-A durft zeggen wat de mensen
denken, en dus zijn ze de grootste partij!”
Bij de traditionele partijen (sp.a, CD&V,
Open VLD) stemt 20% van de kiezers uit
gewoonte. De andere bepalende factor is
de sociale groep waartoe men behoort. De
NVA haalt zijn kiezers doorheen alle
zuilen en bevolkingsgroepen en dat
vooral bij de ‘zwevende kiezer’: de kiezer
die pas op het laatste moment beslist op
wie te stemmen. Ook deze kiezer kiest
omwille van ideologische keuzes, maar
laat zich ook meer leiden door ‘politiek
leiderschap’. 26% van de NVA stemmers
stemt op NVA omwille van Bart De
Wever. ‘Politieke verandering’ is
daarnaast ook een belangrijke reden
waarom kiezers op NVA stemmen
(http://www.knack.be/nieuws/belgie/zwevende-kiezer-maaktn-va-groot/article-normal-132503.html)
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
“Cafépraat”
“Sociologische bril”
“Als ge er maar hard genoeg voor werkt,
dan komt ge er wel. Er is werk genoeg
voor iedereen. Sommigen kunnen wel,
maar willen niet!”
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
http://equitablegrowth.org/2014/03/20/2313/morning-mustread-quoctrung-bui-who-had-richer-parents-doctors-or-artists
Sociologen op de arbeidsmarkt
Wetenschappelijk
onderzoeker
Personeelsmanager
Educatief medewerker
Consultant
Kaderlid
Ambtenaar
Journalist
Stafmedewerker
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Beleidsmedewerker
Marktonderzoeker
Human Resources
Manager
Medewerker van een
OCMW, vakbond, ngo
of non-profitbedrijf
...
Sociologische thema’s
 Arbeid en organisatie
 Sociaal beleid
 Gezin en bevolking
 Cultuur en religie
 Gezondheid
 Onderwijs
…
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Arbeid en organisatie
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Sociaal beleid
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Gezin en bevolking
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Theorie, cultuur en religie
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Gezondheid
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Onderwijs
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
Contactgegevens
 Email:
 Tel:
 Website:
 Facebook:
©
soc.kuleuven.be/prijssociologie
[email protected]
+32 16 32 31 00
soc.kuleuven.be/prijssociologie
De Grote Prijs voor Sociologie

similar documents