Werknemers

Report
Werkhervatting na
Borstkanker
een kwalitatieve studie naar de ervaringen van
werknemers, werkgevers en andere betrokken partijen
Corine Tiedtke
Peter Donceel
Angelique de Rijk
Marie-Rose Christiaens
Bernadette Dierckx de Casterlé
Afdeling Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde
KU Leuven
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt 1
Inleiding
Waarom dit onderzoek:
• Begrijpen hoe vrouwelijke borstkanker patiënten hun
arbeidsongeschiktheid en terugkeer naar werk beleven
• Begrijpen hoe deze beleving wordt beïnvloed door de
medische, werk- en privé omgeving
• Begrijpen hoe werkgevers de re-integratie ervaren en
hoe zij hun rol zien, in samenwerking met de
bedrijfsarts
• In kaart brengen van de huidige situatie in België aan
de hand van de ervaringen van de betrokken actoren
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
2
Methode
• Diepte interviews met 22 vrouwelijke werknemers /
behandeld wegens borstkanker in 2006, leeftijd 41-55
jaar (gemiddeld 46), laag (2) / middel (14) / hoog (6)
opgeleid, mastectomy (10) / lumpectomy (12), chemo /
bestraling, 50% werk hervat
• Diepte interviews met 17 werkgevers (HRM managers,
afdelingshoofden, bedrijfsleiders)
• Groepsinterviews met behandelend artsen (4) /
adviserend geneesheren (3) / arbeidsgeneesheren (4) /
werkgevers (6) / patiënten (5) en vertegenwoordigers
van patiëntgroepen (4)
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
3
Resultaten werknemers (n=22, leeftijd 41-55)
Terugkeer naar werk: proces
• Ervaring van arbeidsongeschiktheid
o Drie typen: ontwrichting; episode; betekenisvolle periode
• Voorbereiding op werk
o Mentale overwegingen / interactie met de omgeving
• Daadwerkelijke hervatting
o Adequate / niet adequate hervatting: sterk bepaald door
reacties werkomgeving
 Interactie tussen persoonlijkheid, medische situatie, sociale omgeving
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
4
Arbeidsongeschiktheid werknemers
• Ontwrichting
o Verlies en wanhoop, alles is afgenomen
o Aan de zijlijn staan en geen toekomst zien
• Episode
o Tijdelijke en ongemakkelijke periode
o Leven gaat weer verder
o Vertrouwen in de toekomst
• Betekenisvolle periode
o Veel reflectie: uiteindelijk zinvolle periode
o Nieuwe prioriteiten stellen
o Acceptatie van wat is doorgemaakt
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
5
Arbeidsongeschiktheid citaten
• Ontwrichting
“...ik wil mijn leven terug, mijn schoonste geschenk dat zou zijn
eens terug een week mijn leven van vóór die tijd...”
• Episode
“...bij mij was gewoon: oké, dat is mij overkomen, ik wil gewoon
genezen en ik wil voor mijn reconstructie gaan en dan is dat wel
een stuk voorbij hè...”
• Betekenisvol
“...misschien mag ik dat zo niet zeggen, maar ik had het gevoel van
ja, ik had moeten ziek worden, om kunnen in te zien, dat ik nu met
iets anders moest beginnen... ”
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
6
Voorbereiding op werk werknemers
• Mentale overwegingen (met emoties)
o Weg uit de ziekenrol, terug naar de werkrol
o Zorg om baan, zorg om herstel, herval
o Functioneren, twijfel over acceptatie werkomgeving
• Interactie met de omgeving (met emoties)
o
o
o
o
Druk van de verzekeringsomgeving?
Bescherming door de arts
Advies van de thuisomgeving
Aangemoedigd, belemmerd door de werkgever
Angst - Onzekerheid - Frustratie → Kwetsbaarheid
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
7
Voorbereiding op werk citaten
• Overwegingen
“…sommige dagen dan zeg ik: ja, ik kan het aan en ik wil iets gaan
doen, maar de andere dag voel ik mij weer heel…en gaat het
niet...”
• Interactie omgeving
“…ik wou die rust houden (…) ik heb echt drie maanden tegen mijn
man zitten zeuren, zou ik terug, zou ik niet terug, zou het gaan
zonder mijn loon hè enzo...”
“...nee, nee, de periode dat ik kom, al doe ik het maar half half, dus
15 uren of 20 uren, staat hij [werkgever] erop dat die periode dat ik
kom, dat die ook 100% op mij kan rekenen...”
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
8
Daadwerkelijk hervatten werknemers
• Hersteld en gemotiveerd maar toch kwetsbaar
o Uitingen: op velerlei gebied (fysiek, cognitief, existentieel...)
o Achtergrond: gevolg van ziekte en behandeling / extra werk op
persoonlijk en privé vlak
• Kwetsbaar: niet (per sé) onbekwaam
• Sociale steun op het werk
o Passende steun essentieel
o Individuele, concrete situatie bepaalt soort steun
• Praktisch / emotioneel / ...
• Adequate steun: Erkenning ‘kunde en kwetsbaarheid’
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
9
Daadwerkelijk hervatten citaten
• Erkenning
“…mijn werkgever heeft echt alles eraan gedaan om mij het zo
gemakkelijk mogelijk te maken, zodat ik het aankan eigenlijk…”
• Geen erkenning
“...zo gaat het niet, ik loop hier gewoon hartstikke over mijn toeren
rond, ik ben daar nog veel zieker van dan toen ik dat [diagnose BK]
te horen kreeg…”
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
10
Model werknemers
Ervaring van
ArbeidsOngeschiktheid
Medische factoren
Behandeling
Fysiek / Mentaal
Conditie
Persoonlijke factoren
Houding naar
Werk / Ziekte
Eerdere gebeurtenissen
Omgevingsfactoren
Proces
van
Evenwicht
zoeken
Gerelateerd aan
Rol en Identiteit
(werknemer,
partner,
vrouw,
moeder)
Breuk / Episode /
Betekenisvolle
periode
Ervaring van
Voorbereiding
op /Terugkeer
naar Werk
Interactie tussen
Kwetsbaarheid
en Sociale Steun
Steun & Interactie:
Privé, Werk, Medische
Omgeving
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
11
Resultaten werkgevers (n=17)
• Re-integratie na borstkanker: complex
o Geraaktheid
o Onzekerheid
o Dilemma’s
• Beïnvloedende factoren
o Attitude werknemer / functie
o Visie / ervaring werkgever
o Cultuur bedrijf / beleid
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
12
Werkgevers citaten
• Dilemma diverse rollen
“…dat je altijd die druk hebt rond u, dat je altijd moet nadenken
van: oei, ik moet dat hier als mens ook aanpakken, dat was voor
mij altijd het aandachtspunt omdat je zo vlug geleid wordt door de
werkdruk…”
• Beïnvloedende factoren
“…ge hebt die baas, ge hebt haar ingesteldheid, ge hebt haar
gezin die haar support was, ge hebt de faciliteit die we dan toch
hebben om 50% te werken; in zo’n geval: dat waren geen moeilijke
beslissingen…”
• Onzekerheid behoefte aan klankbord
“…ja, sta je volledig alleen voor, ja, dan moet je zelf de beslissing
nemen (...) je wist: voordien kon ze het wel aan...”
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
13
Resultaten betrokken actoren 3 focusgroepen
• Grote variëteit in perspectieven :
o
o
o
o
Werknemer gericht op diagnose en herstel
Behandelend arts gericht op herstel en bescherming
Werkgever balanceert tussen belang van werknemer en bedrijf
Adviserend geneesheer (verzekeringsarts) beoordeelt,
adviseert en faciliteert
o Arbeidsgeneesheer (bedrijfsarts) te laat betrokken
• Niet bekend met elkaars verantwoordelijkheden
• Gebrek aan communicatie
• Begrip en behoefte tot samenwerking
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
14
Resultaten betrokken actoren (2)
• RTW proces ongestructureerd, complex en traag
• Gebrek aan RTW rechten en regelgeving
–
–
–
–
Geen bescherming werknemersstatuut
Nadruk op patiëntstatuut
Inkomensbescherming ipv activering
Werkgever beslist
• Werkhervatting: creatief onderhandelingsproces
• Positieve invloed van gemotiveerde actoren
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
15
Samengevat
Werknemers:
• Geen gelijkmatig verhaal, maar langdurig proces van
zorgen en verwerking, overleg en herbezinning op werk
• Afhankelijk van steun uit de (werk)omgeving en
interactie tussen alle betrokken partijen
• SLEUTEL: erkenning kwetsbaarheid / bekwaamheid
Werkgevers:
• Betrokken, maar evenwichtsoefening tussen
verschillende belangen
Betrokken partijen:
• Gevarieerde perspectieven, begrip en creativiteit
• Lacunes in de wetgeving?
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
16
Belang voor de praktijk / knelpunten
Verschillende manieren van omgaan met AO en RTW:
• Individuele beleving werknemers: sterk en kwetsbaar
– Initiatief tot RTW wordt bij werknemer gelegd
– Antwoord op kwetsbaarheid?
– Individuele behandeling nodig
• Diversiteit in ervaringen werkgever: geraaktheid,
onzekerheid, dilemma’s en weinig ondersteuning
– Weinig tot geen beleid in organisaties
– Weinig ondersteuning, behoefte aan klankbord, stappenplan
• Gevarieerde perspectieven actoren: begripvol,
gemotiveerd en creatief naar regelgeving toe
– Gebrek aan RTW rechten en regelgeving
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
12
Dank voor uw aandacht
Lut de Block beeld
www.lemmert.be foto
Dank aan de VLK
Werkhervatting na Borstkanker, 7 dec 2012, Hasselt
18

similar documents