Veranderingen kindregelingen - Deventer

Report
Veranderingen
kindregelingen
2014 - 2015
Welke kindregelingen zijn er nu?
In 2013 en 2014 zijn er de volgende regelingen:

Kinderbijslag

Kindgebonden budget

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Kinderopvangtoeslag

Gratis schoolboeken

Ouderschapsverlofkorting

Aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK)

Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

Alleenstaande-ouderkorting

Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders
Welke kindregelingen verdwijnen

In principe blijven alleen de eerste 5 regelingen bestaan na 2015. De
rest verdwijnt of wordt opgenomen in andere regelingen met een vergelijkbaar
doel:

De ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft per 1 januari 2015 omdat die als
financiële prikkel niet echt werkt. Ouders nemen zonder die korting ook wel
ouderschapsverlof op, is de gedachte van het kabinet.

De aftrek levensonderhoud voor kinderen wordt afgeschaft per 1 januari 2015.
De regering vindt de 4 kindregelingen die overblijven voldoende.

De tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen wordt
afgeschaft om het stelsel te vereenvoudigen. In plaats hiervan krijgen ouders met
thuiswonende gehandicapte kinderen dubbele kinderbijslag (net als ouders met
uitwonende gehandicapte kinderen).

De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en
schoolkosten wordt gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden
budget voor kinderen van 16 en 17 jaar.

De alleenstaande-ouderkorting en de aanvulling op het inkomen voor
alleenstaande ouders worden afgeschaft en gecompenseerd met een extra
tegemoetkoming in het kindgebonden budget. Zo wil de regering alle
alleenstaande ouders op dezelfde manier ondersteunen.
Kindregelingen die blijven bestaan
kinderbijslag

Er blijven 5 kindregelingen bestaan die soms wat aangepast worden.

Kinderbijslag blijft gelijk

Oorspronkelijk wilde de regering de bedragen van kinderbijslag voor de hogere
leeftijdsgroepen verlagen, en zo de bedragen voor alle leeftijden gelijktrekken.
Dat is nu van de baan: voor oudere kinderen blijf je meer kinderbijslag
ontvangen. De kinderbijslag blijft ook inkomensonafhankelijk: iedereen heeft er
dus recht op, hoe veel of hoe weinig je ook verdient.

Eenvoudigere regeling

De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de
prijsindex. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016.

Sinds 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16
en 17 jaar met een startkwalificatie.

Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen.

De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag. Ouders die in deze groep vallen
krijgen 2x kinderbijslag
Kindgebonden budget

Kindgebonden budget gaat omhoog

Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 60€ extra kindgebonden
budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering
en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een
beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner)
komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Op de website
Kindregeling.nl kunt u een voorlopige berekening maken voor 2015.

De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.

Op 1 januari 2015 gaan de bedragen van het kindgebonden budget voor je
eerste twee kinderen omhoog. Maar in de begrotingsafspraken van 11 oktober
2013 is die verhoging gehalveerd. Als je een gezin hebt met 2 kinderen tussen
de 6 en 11 jaar, ga je er per saldo 60 euro per maand op vooruit.

Inkomensgrens omlaag

Tegelijk gaat de inkomensgrens voor het maximale bedrag omlaag. Dat
betekent dat minder mensen recht hebben op de maximale toekenning. De
inkomensgrens wordt gelijkgetrokken met die voor zorgtoeslag: € 19.767.
schoolkostenregelingen

Compensatie voor afschaffen schoolkostenregelingen

Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten
(WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar gaat per 1 augustus 2015 op in het
kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat
omhoog. Dit is ter compensatie van het verdwijnen van de tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten. Gratis schoolboeken blijven bestaan

In de begrotingsafspraken van 11 oktober 2013 heeft het kabinet besloten om
de regeling voor gratis schoolboeken niet af te schaffen. In ruil daarvoor
wordt de verhoging van het kindgebonden budget gehalveerd tot 60 euro
Alleenstaande ouder

De alleenstaande-ouderkop

Ter compensatie van de afschaffing van twee regelingen voor alleenstaande
ouders komt er een extraatje voor alleenstaande ouders bovenop het
reguliere kindgebonden budget. Dit heet ook wel de ‘alleenstaandeouderkop’. Vanaf 1 januari 2015 heb je als alleenstaande ouder recht op een
extra bedrag van maximaal 2.800 euro per jaar. Dit extraatje
is inkomensafhankelijk. Verdien je per jaar meer dan 84.000 euro? Dan krijg
je dit bedrag niet. Verdien je minder dan 84.000 euro, dan geldt: hoe lager je
inkomen, hoe hoger het extra bedrag.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
en kinderopvangtoeslag

Ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag
blijven bestaan. Aan die regelingen verandert voorlopig niets. Bij de
begrotingsafspraken van 11 oktober 2013 is zelfs 100 miljoen extra
vrijgemaakt voor de kinderopvangtoeslag.
Waarom worden kindregelingen
aangepast?

De 11 regelingen voor kinderen zijn volgens het kabinet te ingewikkeld, en
werken elkaar soms zelfs tegen. Ook stimuleren zij ouders te weinig om te
werken. Daarom wil het kabinet het stelsel van
regelingen eenvoudiger maken. En ervoor zorgen dat werken weer loont.
Verder bezuinigt het kabinet hiermee op haar uitgaven. Voorop staat dat
ouders die steun nodig hebben, die ook krijgen.
Belastingregels

Veranderingen belastingregels voor ouders

Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en
ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het
levensonderhoud van kinderen.
Inkomen

Hoe ziet het maandinkomen van alleenstaande ouders in de WWB, IOAW en
IOAZ er na 1 januari uit?


Alleenstaande ouders met een minimumuitkering hebben in januari minder
inkomen. Het extra kindgebonden budget (alleenstaande ouderkop)
compenseert het wegvallen van de aanvulling in de WWB, IOAW en IOAZ niet
volledig. De nieuwe hoogte van het kindgebonden budget verschilt van geval
tot geval en is afhankelijk van het aantal kinderen, het al dan niet hebben
van een toeslagpartner, de leeftijd van de kinderen en het inkomen.
Gaan alleenstaande ouders die parttime
gaan werken en financieel op achteruit?

Nu is de inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders in de bijstand
aanzienlijk hoger

dan voor werkende alleenstaande ouders. Dit is niet goed te rechtvaardigen
en zorgt er ook voor dat het voor alleenstaande ouders in de bijstand vaak
niet of nauwelijks loont om te gaan werken. Er is sprake van een armoedeval.
Dit houdt mensen in de bijstand, Terwijl het kabinet juist wil stimuleren aan
het werk te gaan. De hervorming kindregelingen haalt de aanvulling uit de
bijstand en brengt deze onder in het kindgebonden budget. Dit is een
generieke regeling die gericht is op alle ouders met een lager inkomen en die
geen onderscheid maakt naar de bron van dat inkomen. Zo gaat het kabinet
alle alleenstaande ouders rond het minimum gelijk tegemoetkomen in de
kosten van kinderen. Dit is vanuit rechtvaardigheidsoogpunt verdedigbaar; de
kosten van het kind zijn immers niet afhankelijk van het feit of je werkt of
niet.
Wat als je een weinig gaat werken?

De visie van het kabinet is dat het accepteren van kleinere banen voor een
inkomensvooruitgang – tot op zekere hoogte – moet zorgen bij mensen die
vanuit een uitkering gaan werken. Het kabinet kan niet elke baan financieel
aantrekkelijk maken, zoals een baan voor één of twee dagen in de week. Hier
wordt namelijk een belangrijk principieel punt in de Wet werk en bijstand
bereikt, namelijk dat het bijstandsniveau gekoppeld is aan het niveau van het
wettelijk minimumloon.

Als je die koppeling niet wil loslaten moet worden geaccepteerd dat je met
één of twee dagen werken tegen wettelijk minimumloon nog niet het
bijstandsniveau verdiend hebt. Wie weinig uren werkt, verdient relatief
weinig. Als je minimaal 3,5 dag gaat werken ga je erop vooruit.
Moeten alleenstaande ouders iets doen om
extra kindgebonden budget te krijgen?

Alleenstaande ouders die nu kindgebonden budget hebben, krijgen het extra
kindgebonden budget in december als voorschot op de maand januari uitgekeerd
door de Belastingdienst.

Ouders die geen kindgebonden budget hebben, kunnen in december via
www.toeslagen.nl nagaan of zij er in 2015 recht op hebben. Indien zij daar recht
op hebben, moeten zij dit aanvragen

De gemeente kan betrokkene (tijdig) erop attenderen dat geen alleenstaandeouderkop wordt verstrekt zolang sprake is van een Awir-partnerschap. In een
aantal gevallen is het mogelijk het Awir-partnerschap bij de
Belastingdienst/Toeslagen ongedaan te maken. In de hierboven beschreven
gevallen gaat het waarschijnlijk om alleenstaande ouders die een partner hebben
omdat zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De
toeslaggerechtigde komt alleen in aanmerking voor de alleenstaande ouderkop als
er een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed is aangevraagd. De actie
ligt bij de toeslaggerechtigde. Vervolgens moet er ook nog voor worden gezorgd
dat de ex-partner niet woont op het zelfde adres en ook niet voorkomt in de BRP
en dus (eventueel) wordt uitgeschreven van het adres van de alleenstaande ouder.
Welke alleenstaande ouders in de bijstand
krijgen geen extra kindgebonden budget?

Dit zijn ouders die een zogeheten toeslagpartner (ook wel: Awir-partner)
hebben. Wat een toeslagpartner is, kunt u nagaan met het hulpmiddel Wie is
mijn toeslagpartner? op

www.toeslagen.nl.
Alleenstaande ouders zonder extra KGB
maar ook geen kostendelersnorm

Dit gaat om ouders die wel een toeslagpartner hebben, maar niet
samenwonen met een andere volwassene. Veelal gaat dit om gehuwden/
geregistreerd partners die niet op hetzelfde adres wonen. Een voorbeeld: de
alleenstaande ouder heeft een partner die in het buitenland woont of die is
opgenomen in een ggz-instelling.
Nog Vragen?
[email protected]

similar documents