het PAAZ in art 107

Report
De vijfde pijler :
het PAAZ en Art 107
Wie is nu de naaf in het wiel ?
Evolutie van de positie van de
PAAZ in het GGZ landschap
Heden/ pre-art107
•Aanbodgericht werken, pat moet zich schikken
naar het aanbod = instelling staat centraal
•PAAZ als go-between tussen eerste, tweede en
derde lijn = naaf in het wiel van de GGZ ?
Toekomst ?
•Werken vanuit de zorgvraag van de patiënt,
vraaggericht.
•Dan komt de pt centraal te staan samen met de
eerste lijn/huisarts in een visie waarbij de pt als
één geheel ( biopsychosociaal) en niet meer als
een gefragmenteerd probleem wordt behandeld
= vermaatschappelijking GGZ
•Waar is dan de positie van de PAAZ ?
•zorgpaden ontwikkelen binnen het zorgcircuit
als antwoord op zorgvraag.
ONTWERP Zorgpad alcohol - 03/09/2013
AUDIT-Vragenlijst
Score 0-7
Aanvaardbaar:
"Watchfull Waiting"
Score 8-19
Problematisch:
Opvolging door de huisarts
FIVE SHOT-test na
6 weken
Verbetering
Geen verbetering
FIVE SHOT-test na
12 weken
Verbetering
Geen verbetering
FIVE SHOT-test na
18 weken
Psychiatrische
comorbiditeit:
doorverwijzen 1e
lijnspsycholoog
Socio-economische
comorbiditeit:
doorverwijzing
OCMW, CAW, ...
Zel fhulp via e -health
Zel fhulpgroepen of
groepsaanbod met
professionals
Ges prek met
erva ri ngsdeskundige
Doorverwijzing naar
1e l i jnspsycholoog
PET/mul ti team
brede screening
cfr. LOCUS
Ambul ante
fa rma cotherapie
Verbetering
Geen verbetering
Ontwenning/Detox
Score ≥ 20
Indien nodig: begeleiding
mobi el crisisteam,
zel fhulpgroepen of
erva ri ngsdeskundigen
Ambulante
detox thuis
Residentiële detox in
(PA)AZ /CREM/PZ
Indien nodig: begeleiding
mobi el crisisteam,
Indi en nodi g met begel ei di ng mobi el cri s i s tea m
zel fhulpgroepen of
Indi en nodi g met begel ei di ng mobierva
el cri
i s tea m
ri sngsdeskundigen
brede screening
cfr. LOCUS
Module ambulante zorg
Na Detox
Module verslavingszorg op
(PA)AZ
Module verslavingszorg
in PZ
ONTWERP Zorgpad alcohol - 03/09/2013
AUDIT-Vragenlijst
Score 0-7
Aanvaardbaar:
"Watchfull Waiting"
Score 8-19
Problematisch:
Opvolging door de huisarts
FIVE SHOT-test na
6 weken
Verbetering
Geen verbetering
FIVE SHOT-test na
12 weken
Verbetering
Geen verbetering
FIVE SHOT-test na
18 weken
Psychiatrische
comorbiditeit:
doorverwijzen 1e
lijnspsycholoog
Socio-economische
comorbiditeit:
doorverwijzing
OCMW, CAW, ...
Zel fhulp via e -health
Zel fhulpgroepen of
groepsaanbod met
professionals
Ges prek met
erva ri ngsdeskundige
Doorverwijzing naar
1e l i jnspsycholoog
PET/mul ti team
brede screening
cfr. LOCUS
Ambul ante
fa rma cotherapie
Verbetering
Geen verbetering
Ontwenning/Detox
Score ≥ 20
Indien nodig: begeleiding
mobi el crisisteam,
zel fhulpgroepen of
erva ri ngsdeskundigen
Ambulante
detox thuis
Residentiële detox in
(PA)AZ /CREM/PZ
Indien nodig: begeleiding
mobi el crisisteam,
Indi en nodi g met begel ei di ng mobi el cri s i s tea m
zel fhulpgroepen of
Indi en nodi g met begel ei di ng mobierva
el cri
i s tea m
ri sngsdeskundigen
brede screening
cfr. LOCUS
Module ambulante zorg
Na Detox
Module verslavingszorg op
(PA)AZ
Module verslavingszorg
in PZ
Wat is het aanbod vanuit het PAAZ op de
zorgvragen binnen een zorgpad/zorgnetwerk ?
- ambulante behandeling voor en na ( individueel of in groep
op de poli, in groep op dagtherapie) = functie 1
- Acute opname voor fysieke ontwenning = functie 2-4
- Kortdurend programma = functie 4
- Interne liaison op somatische afdelingen om
alcoholproblemen op te sporen, delirium vermijden en eerste
aanzet geven tot minderen of stoppen = functie 4
- Externe liaison naar eerste lijn ( telefonische ondersteuning
huisarts, collaborative care…), algemene ziekenhuis zonder
PAAZ. = functie 1
Probleem !
•Hoe middelen naar de eerste lijn als we deze willen
centraal stellen, herwaarderen ?
Probleem !
• Momenteel gaan de meeste middelen naar de kleinste
groep ptn in derde lijn (wat ook in het buitenland zo
was). Afbouw bedden via art 107 zou hier een antwoord
op kunnen bieden, doch beperkt zich tot de herallocatie
van deze middelen in opnieuw “veel geld voor weinig
ptn” teams ( hoe zinvol zo ook zijn).
• Terwijl er veel noden in de eerste lijn liggen, cfr
optimale mix aan GGZ-voorzieningen WHO.
Verdeling van middelen =
omgekeerde piramide
3de lijn
2de lijn
1ste lijn
Via art107
middelen
herverdelen !
art107 dode letter voor goed
gebalanceerde GGZ ?
Federaal
Herverdelen
middelen
Vlaams
Vlaams
Schaarste
blijft
Probleemstelling !
• Er kan blijkbaar geen geld gaan naar het versterken van
de eerstelijns GGZ, want er is blijkbaar spagaat Vlaamse
materie vs Federale materie.
• Nochtans is er een grote nood aan een “basis GGZ” voor
de “alledaagse” GGZ problemen.
• Niet meer wachten op een uitslaande brand vooraleer te
blussen (functie 2-4), maar de (mogelijkheid tot ) brand
tijdig opsporen en aanpakken (functie 1).
• Naaf = gehele patient met zijn klachten in de eerste lijn

similar documents