WebQuest Bez záveru - elektronická kniha - prezentácia

Report
Bez záveru – elektronická kniha
WebQuest pre 8. ročník ZŠ
Mgr. Eva Jacková
[email protected]
Úvod
WebQuest - Bez záveru má ponúknuť
žiakom stretnutie s knihou aj mimo
hodín literatúry a vzbudiť záujem o
literatúru.
Úloha
Vašou úlohou je:
 Navštíviť školskú alebo mestskú knižnicu.
 Vypožičať si jednu z ponúknutých kníh a v
priebehu 3 mesiacov ju prečítať:
Ján Navrátil: Lampáš malého plavčíka
Thomas Brezina: Prekliaty zámok
Lucy Maud Montgomery: Anna zo Zeleného
domu
Peter Stoličný: Šimpanzi zo siedmej C
Dušan Dušek: Dvere do kľúčovej dierky
Gabriela Futová – Poškoláci
 Urobiť stručnú reprodukciu prečítaného diela.
 Urobiť rozbor literárneho diela.
 Napísať na dielo svoj názor.
 Získať a spracovať údaje o autorovi.
Postup
1. Rozdeľte sa do 4 skupín. Vyberte si jednu knihu a v skupine
si ju počas 3 mesiacov prečítajte. Knihy sú dostupné v
mestskej (http://libris.murk.sk/libris1.html) aj školskej
knižnici.
2. V skupinách si rozdeľte úlohy:
•
interpreti - spracujte stručnú reprodukciu prečítanej knihy
•
kritici – urobte rozbor literárneho diela
(Forma, téma, idea, vnútorná kompozícia, charakteristika
postáv, vzťahy medzi postavami)
•
bloggeri - napíšte na dielo svoj názor
•
redaktori – spracujte informácie zo života autorov, pracujte
so stránkami http://goo.gl/Ba5PLg, http://goo.gl/ULT1C
3. Spracované diela v dokumente Microsoft uložte do
priečinku Doplnkové čítanie.
4. Prezentujte práce skupín tak, aby záver diel zostal
otvorený.
5. Vyberte si knihu, ktorá vám najviac páčila a dopíšte
záver. Svoje práce vložte do priečinku Doplnkové čítanie
pod názvom Bez záveru.
Výstup – prezentácia prác skupín s následným čítaním
záverov a diskusiou o dielach.
Hodnotenie
1 – obsiahle a vyčerpávajúce odpovede bez
štylistických a gramických chýb
2 – obsiahle odpovede s minimom štylistických a
pravopisných chýb
3 – postačujúce odpovede s viacerými štylistickými a
gramatickými chybami
4 – minimálne odpovede s množstvom závažných
štylistických a gramatických chýb
5 – bez odpovedí

similar documents