Oddelenie podpory zdravia v ÚVZ

Report
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce
{ Oddelenie podpory zdravia
Bc. Polčicová Martina
Bc. Tomíková Karina
Oboznámenie sa s poradenskými centrami zdravotnej
výchovy a podpory zdravia
 Organizačná štruktúra odboru
 Personálne obsadenie odboru
 Vzdelávanie pracovníkov
 Financovanie
 Základné a špecializované poradne zdravia
 Zhrnutie

Cieľ prednášky

V roku 1993 bolo Slovensko prijaté SZO do siete krajín
plniacich program CINDY.

V rámci tohto programu boli v 36 okresoch Slovenska na
báze RÚVZ zriadené poradenské centrá zdravotnej
výchovy a podpory zdravia – poradne zdravia (zamerané
na znižovanie RF životného štýlu).

Hlavným cieľom poradenských centier je zlepšenie
zdravotného stavu obyvateľstva a predchádzanie
chronickým neinfekčným tzv. civilizačným ochoreniam.
Poradenské centrá zdravotnej
výchovy a podpory zdravia

Odpor podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky je jedným zo štyroch odborných útvarov,
ktoré riadi jedna zo zástupkýň hlavného hygienika Slovenskej
republiky pre odborné činnosti a zároveň je jedným z celkove 18
odborných a prevádzkových útvarov úradu, ktoré priamo riadi
hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Odbor podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky sa ďalej nečlenil na menšie organizačné
jednotky, bol organizovaný a vedený ako jeden funkčný celok s
tým, že každý z pracovníkov odboru mal identifikovanú hlavnú
tému, na ktorú zameriaval svoje príslušné odborné pracovné
činnosti.
Organizačná štruktúra odboru na
ÚVZ SR
V rámci náplne Oddelenie podpory zdravia zabezpečuje:





Informovanosť obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach
ich aktívnej účasti na
ochrane zdravia, o súčasnom stave
zdravia obyvateľstva atď....
Zdravotno - výchovnú intervenciu v rámci realizácie špeciálnych
projektov Svetovej zdravotníckej organizácie a programov a
projektov vyhlásených ÚVZ SR.
Pôsobenie
na
obyvateľov
prostredníctvom
hromadných
oznamovacích prostriedkov v záujme zabezpečenia informovanosti
obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia.
Monitorovanie a analyzovanie zdravotného správania sa obyvateľov.
Poradenstvo pre organizácie, inštitúcie, hnutia atď.
Náplň práce odboru na ÚVZ SR
Vedúcim odboru Podpory zdravia na UVZ SR je PhDr. Róbert Ochaba, PhD.,
MPH
Personálne obsadenie Odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva
SR z hľadiska pracovného zaradenia a pracovných úväzkov
Personálne obsadenie Odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva
SR z hľadiska získanej kvalifikácie a pracovných úväzkov
Personálne obsadenie na ÚVZ SR

Vzdelávanie sa v roku 2013 realizovalo v prevažnej miere v
neformálnom systéme vzdelávania v zmysle plánovaných aktivít
účasťou
na
regionálnych,
krajských,
republikových
i
medzinárodných odborných seminároch.

Pracovníci sa vzdelávali priebežne, zúčastňovali sa školení,
odborných konferencií, seminárov, pracovných stretnutí, diskusných
sústredení a iných doškoľovacích akcií, a to podľa problematiky, na
ktorú sa jednotliví pracovníci špecializujú.

Vzdelávanie, ktoré zamestnanci odboru priebežne absolvujú je
zamerané na získavanie informácií, prehlbovanie alebo obnovovanie
vedomostí, zručností a kompetencií tak, aby bolo zabezpečené
plnenie úloh.
Vzdelávanie pracovníkov na
ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová
organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so
sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na
rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Odbor podpory zdravia je financovaný z rozpočtu ÚVZ SR.
Financovanie odboru podpory
zdravia na ÚVZ SR




Sledovanie medzinárodných a národných dokumentov, trendov
a prístupov v oblasti podpory a rozvoja zdravia obyvateľstva vo
všetkých vekových skupinách.
Sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu a zdravotného
uvedomenia obyvateľov Slovenskej republiky, rizikových faktorov
zdravotného stavu, vzťahov medzi determinantmi zdravia a zdravím
populácie, sledovanie epidemiológie a štatistiky a porovnávanie so
zahraničím.
Analýza a identifikácia aktuálnych potrieb slovenskej populácie vo
vzťahu k udržiavaniu, upevňovaniu a predlžovaniu jej zdravia na
základe zistených ukazovateľov, informácií a vedeckých podkladov.
Navrhovanie priorít a potrebných intervencií v podobe národných a
medzinárodných dokumentov alebo tvorba podkladov pre takéto
dokumenty pre národné aktivity.
Úlohy odboru podpory zdravia na
ÚVZ SR







Príprava, koordinácia, realizácia a vyhodnocovanie programov
podpory zdravia zameraných na vybrané cieľové skupiny
obyvateľstva.
Metodické a odborné usmerňovanie činnosti RÚVZ v SR pri plnení
celoštátnych úloh v podpore zdravia,
Spracovávanie a vyhodnocovanie činností poradenských centier
zdravia RÚVZ v SR.
Rozvoj metód zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o
zdravom spôsobe života.
Príprava a garantovanie odbornosti pri edukačných a mediálnych
aktivitách zameraných na podporu zdravia a zdravého životného
štýlu detí a mládeže.
Hodnotenie kvality a účinnosti jednotlivých foriem a metód
programov a intervencií podporujúcich zdravie,
Hodnotenie dopadov stratégií, programov, projektov, legislatívnych
predpisov z oblasti podpory zdravia obyvateľstva na zdravie.
Úlohy odboru podpory zdravia na
ÚVZ SR
V rámci odboru podpory zdravia je vytvorených 10 pracovných
skupín:
 Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej
republike.
 Duševné zdravie a prevencia drogových závislostí.
 Hodnotenie efektivity programov a projektov v podpore zdravia.
 Podpora zdravia seniorov.
 Pohybová aktivita, prevencia nadváhy a obezity.
 Poradne zdravia.
 Prevencia a ochrana pred zubným kazom.
 Prevencia fajčenia.
 K realizácii Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na
Slovensku.
 Príprava správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR.
Úlohy odboru podpory zdravia
na ÚVZ SR








Národný program podpory zdravia (NPPZ)
Národný program prevencie obezity (NPPO)
Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov
2012 – 2014
Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky
2008 – 2015
Program podpory zdravia znevýhodnených komunít
Deň pre Vaše zdravie
„Dni srdca“
Svetový deň zdravia
Programy a aktivity

Na väčšine regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v
Slovenskej republike sú zriadené samostatné odbory podpory
zdravia, podliehajúce pod priame vedenie regionálnych hygienikov,
ktoré zastrešujú činnosť podpory zdravia v rámci zdravotnej
výchovy, činnosti základnej poradne zdravia, ako aj činnosť
nadstavbových poradní zdravia. Ich organizačné zaradenie a
personálne vybavenie je v jednotlivých RÚVZ rozdielne.

Na niektorých RÚVZ v SR sú odbory podpory zdravia začlenené k
ostatným odborom (Galanta, Prešov, Vranov nad Topľou, Senica).

Na niektorých RÚVZ odbory podpory zdravia majú vytvorené
jednotlivé úseky, cez ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti
podpory zdravia (Zvolen, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Košice).
Organizačná štruktúra odboru na
RÚVZ

Odbory podpory zdravia RÚVZ realizovali 16 048 aktivít, ktoré
podporovali starostlivosť o svoje zdravie a primárnu prevenciu
v širokej verejnosti.

Plnenie úloh smeruje najmä na oblasť prevencie srdcovocievnych ochorení, metabolického syndrómu, prevenciu fajčenia
a iných drogových závislosti, prevencii AIDS, ozdravenie
výživy u detskej a dospelej populácie a zvýšenie pohybovej
aktivity.

Aktivity boli realizované v zmysle plnenia úloh vyplývajúcich
zo stanovených cieľov Národného programu podpory zdravia.
Náplň práce odboru na RÚVZ
Personálne obsadenie Odboru podpory zdravia a Poradenského centra ochrany a
podpory zdravia podľa krajov za rok 2012
Personálne obsadenie na RÚVZ

Pracovníci Odboru podpory zdravia v roku 2012 organizovali
prednáškovú činnosť, absolvovali odborné podujatia, kurzy, školenia a
vzdelávacie aktivity podľa problematiky, na ktorú sa jednotliví
pracovníci špecializujú.

Svoje odborné vedomosti si pracovníci OPZ zvyšovali účasťou na
odborných prednáškach, seminároch organizovaných priamo RÚVZ v
SR, ÚVZ SR so sídlom v Bratislave, MZ SR, ako aj prostredníctvom
externých vzdelávacích inštitúcií a samozrejme i aktívnym
samostatným štúdiom.

Na individuálne štúdium pracovníci OPZ využívali materiály
uverejnené na internetových stránkach, odborné publikácie, časopisy a
rôzne periodiká umiestnené v knižniciach RÚVZ na Slovensku a ÚVZ
SR.
Vzdelávanie pracovníkov na
RÚVZ

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtovými
organizáciami štátu s právnou subjektivitou, finančnými
vzťahmi zapojené na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Odbor podpory zdravia je financovaný z rozpočtu RÚVZ SR.
Financovanie odboru na RÚVZ

Poradne zdravia sa pri príležitosti významných dní aktívne zapájajú
do preventívno-edukačných činností, pričom spolupracujú s
rôznymi
zdravotníckymi,
farmaceutickými
a
osvetovými
inštitúciami, napr. s SČK, zdravotnými poisťovňami, lekárňami,
materskými, základnými a strednými školami, obecnými úradmi,
akadémiami vzdelávania atď.

Individuálne poradenstvo na základe výsledkov biochemických
vyšetrení, analýzy anamnestických údajov, meraní, testov a
vyšetrení za štandardných podmienok na našej ambulancii

Skupinové poradenstvo
Úlohy odboru podpory zdravia
na RÚVZ





Komunitná práca a podiel na tvorbe stratégií znižujúcich prevalenciu
rizikových faktorov z nesprávneho životného štýlu, a rizikových
foriem správania u obyvateľov v segregovaných chudobných
rómskych osadách, v azylových centrách a v iných marginalizovaných
komunitách
Vyšetrenia klientov a dotazníkový zber dát, ktoré sú súčasťou
skríningov, prieskumov a výskumov
Konzultácie osobné, e-mailové a telefonické
Spolupráca s ďalšími odborníkmi, podiel na tvorbe projektov a
programov podpory zdravia a na zdokonaľovaní využívaných metód
Organizovanie odborných seminárov a tlačových konferencií,
prezentácia v médiách, výuka študentov, cirkulujúcich lekárov a
komunitných pracovníkov
Úlohy odboru podpory zdravia
na RÚVZ










„Mladí ľudia a život“,
„Testovanie telesnej zdatnosti a vybraných ukazovateľov
zdravia u športujúcej a nešportujúcej mládeže stredných
škôl“,
„PoZdraVy – pohyb, zdravie a výživa“,
„Go Fit“,
„Čo sa hýbe to je živé“,
„Vykopme drogy zo sveta von“,
„Onkokardioturistika“,
„Senior telocvik“,
„Zdravé mesto“, „Zdravá škola“,
„Zdravá škôlka“, „Zdravé pracovisko“, „Míľa pre mamu“,
„Pohybom ku zdraviu“.
Regionálne projekty

Do poradenských centier by mali prichádzať ľudia
motivovaní záujmom o svoje zdravie

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných RF a
následného stanovenia osobného rizikového skóre

Na základe vyhodnotenia jednotlivých RF a osobného
rizikového skóre môžu pracovníci odporúčať opatrenia v
spôsobe života v základnej a špecializovanej poradni
Poradenské centrá

Návšteva klienta v základnej poradni spočíva vo
vyšetrení základných RF, ktoré súvisia so spôsobom
života, v orientačnom určení jeho osobného rizikového
skóre s následným poradenstvom

Kvalifikovaný personál vykonáva tieto vyšetrenia:
antropometrické, telesná výška a hmotnosť, obvod pása
a bokov, hrúbka kožných tukových rias, biochemické
vyšetrenie krvi, celkový cholesterol, HDL, LDL,
triglyceridy, glukóza, štandardné meranie krvného tlaku
a tepovej frekvencie na obidvoch rukách, anamnestické
dotazníky, rodinná a osobná anamnéza, úroveň
psychickej pohody, stravovacie zvyklosti a úroveň
pohybovej aktivity
Základná poradňa zdravia

Osobné rizikové skóre sa stanoví počítačom

Po skončení vyšetrenia si klienta preberie lekár, ktorý po
zhodnotení vyšetrení a osobného rizikového skóre
odporúča: optimálne a primerané zmeny v spôsobe
života
formou
komplexného
individuálneho
poradenstva,
prípadne
návštevu
špecializovanej
poradne, kde klientovi odporúča ďalšie potrebné
vyšetrenia a dispenzarizácia cestou praktického lekára

Vyšetrenia a poradenstvo sú bezplatné
Základná poradňa zdravia

V roku 2012 v poradenských centrách ochrany a podpory
zdravia bolo vyšetrených 16 271 klientov v tom 5 650
mužov a 10 621 žien.

Z toho absolvovalo základné – prvé vyšetrenie 9 606
klientov, v tom 3666 mužov a 5940 žien. Kontrolné
vyšetrenie (ak klient absolvoval viac opakovaných
vyšetrení, udáva sa len posledné) absolvovalo 7134 klientov,
v tom 2135 mužov a 4999 žien
Návštevnosť základnej poradne
Súčasťou základných Poradenských centier sú aj tzv. nadstavbové
poradne, ktorými sú:
 Poradňa zdravej výživy
 Poradňa optimalizácie fyzickej aktivity
 Poradňa odvykania od fajčenia
 Poradňa podpory psychického zdravia
 Poradňa pre deti a mládež
 Poradňa podpory a ochrany zdravia pri práci
 Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania vysokého krvného
tlaku
 Poradňa protidrogová a HIV/AIDS
 Poradňa pre HbsAg pozitívnych a ich rodiny
 Poradňa pre tehotné a dojčiace matky
Špecializovaná poradňa zdravia

V roku 2012 sa realizovali v poradenských centrách ochrany a
podpory zdravia v Slovenskej republike štandardné vyšetrenia u 8
523 klientov, v tom 2 847 mužov a 5 676 žien, ktorým sa zisťovalo
riziko kardiovaskulárnych chorôb.

Z toho absolvovalo základné - prvé vyšetrenie 4 550 klientov, v tom
1 660 mužov a 2 890 žien.

Kontrolné vyšetrenia (ak klient absolvoval viac opakovaných
vyšetrení, udáva sa len posledné) absolvovalo 3 973 klientov, v tom 1
187 mužov a 2 786 žien.
Návštevnosť špecializovanej
poradne



Mestské a obecné úrady, starostovia a primátori obcí, školské úrady,
materské školy, základné školy,
Stredné školy, krajské riaditeľstvá policajných zborov, dopravná
polícia, okresné a krajské komisie pre drogovú problematiku a
prevenciu kriminality, hasičské zbory, jednotlivé kancelárie projektu
„Zdravé mesto“, Rada mládeže, Športové kluby, Ústavy sociálnych
služieb, Matica slovenská, Kluby kardiakov, diabetikov, Kluby
dôchodcov
Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokou
školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenskou
zdravotníckou univerzitou, Trnavskou univerzitou v Trnave,
Katolíckou univerzitou v Ružomberku....
Spolupráca s orgánmi a organizáciami,
nadáciami, orgánmi štátnej správy a
samosprávy

Individuálne pôsobenie
(individuálny rozhovor, telefonická
konzultácia a inštruktáž, zdravotno-výchovná konzultácia
prostredníctvom telekomunikačného prenosu, telefonická služba
a zdravotno-výchovná korešpondencia ).

Skupinového pôsobenie (prednášky a besedy, diskusie, semináre,
školenia, kurzy).

Hromadného pôsobenie (tlač, televízia, rozhlas, názorná propagácia,
zdravotno–výchovné videofilmy).
Metódy a formy zdravotno výchovného pôsobenia
Zámerom poradne zdravia je zvyšovať záujem verejnosti o vlastné
zdravie, poznanie zdravotných rizík a rozvíjanie vlastných schopností
posilniť svoje zdravie a predchádzať vzniku chronických neinfekčných
ochorení a to najmä:
 srdcovo – cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda)
 chorôb látkovej výmeny (obezita, cukrovka)
 chorôb nádorových
Činnosť poradne zdravia je zameraná na prevenciu. Výrazný efekt
prinesie ľuďom mladšieho a stredného veku, ktorí ešte netrpia
prejavmi týchto ochorení. Ich rizikové faktory však už môžu byť
prítomné a ich včasné odhalenie zabráni ich rozvoju.
Zhrnutie

similar documents