passend onderwijs

Report
Passend Onderwijs
voor uw kind
SPPOH, presentatie voor ouders (voorjaar 2014)
Wat is passend onderwijs?
Voor de meeste leerlingen is het regulier onderwijs prima,
Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig.
En voor sommige leerlingen is een lesplaats in het speciaal
(basis)onderwijs noodzakelijk.
Zo is het nu, en zo blijft het, en toch verandert er heel veel.
Verdeling van het
aantal leerlingen
in het primair
onderwijs in de
gemeenten Den
Haag,
LeidschendamVoorburg en
Rijswijk
Passend onderwijs
Alle vormen van ondersteuning
• beginnen op de school van het kind,
• dat in nauwe samenwerking met de ouders,
• voor ieder kind,
• een helder omschreven pakket aan basisondersteuning biedt.
Passend onderwijs gaat toch over
onderwijs?
Onderwijs
De school werkt met inzet van pedagogische en didactische
instrumenten aan de ontwikkeling van de kinderen.
Ondersteuning
De op een individueel kind gerichte inzet van specifieke
pedagogische en/of didactische instrumenten, om het kind te helpen
de eigen mogelijkheden volop te benutten.
Zorg
Hulpverlening aan het kind en/of personen in de omgeving van het
kind.
Passend Onderwijs gaat vooral over ondersteuning, maar altijd in
relatie tot het onderwijs en vaak ook zorg.
Handelingsgericht ondersteunen
Het gaat altijd om:
• Hoeveel tijd en aandacht heeft de leerling nodig?
• Is er aangepast of extra leermateriaal nodig?
• Moet iets in het gebouw of lokaal aangepast of ingericht worden?
• Is de inzet van bepaalde deskundigheid nodig?
• Is samenwerking met een externe partner nodig?
Er wordt altijd uitgegaan van de doelen, die voor de ontwikkeling van
de leerling worden gesteld.
Ondersteuning op drie niveau’s
Iedere school biedt basisondersteuning. De meeste
ondersteuningsvragen kunnen binnen de basisondersteuning worden
opgevangen.
Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Soms heeft
een school die zelf in huis, soms moet extra ondersteuning de school
in gehaald worden.
En voor sommige leerlingen is een lesplaats in het speciaal
(basis)onderwijs noodzakelijk.
Hoe is passend onderwijs in de regio
Haaglanden georganiseerd?
Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden (SPPOH)
• 28 schoolbesturen werken daarom samen binnen het
samenwerkingsverband SPPOH.
• SPPOH werkt voor bijna 200 scholen binnen de gemeenten Den Haag,
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Op www.sppoh.nl kun je alle
deelnemende scholen en
schoolbesturen bekijken.
Het aantal leerlingen
Binnen SPPOH op
1 oktober 2013:
Bestuur: 28
Dagelijks bestuur: 7
Algemeen bestuur: 21
Ondersteuningsplanraad
Directeur
Bureau SPPOH
Coördinatoren
Expertiseteam
Adviseurs
Bureau
Expertiseteam
Wat doet SPPOH?
Samen met de schoolbesturen en de scholen werkt SPPOH aan een
dekkend aanbod van ondersteuning, zodat ieder kind goed geholpen
kan worden.
SPPOH betrekt hierbij de gemeenten en de zorginstellingen, zodat
een samenwerkend geheel van onderwijs, ondersteuning en zorg
ontstaat. SPPOH steunt de één kind, één gezin, één plan’-aanpak.
Wat doet SPPOH?
De adviseurs passend onderwijs van SPPOH ondersteunen scholen en
ouders in situaties waar waarschijnlijk extra ondersteuning nodig is
of dringende problemen (dreigen te) ontstaan.
SPPOH kan op aanvraag van een schooldirecteur een budget voor een
arrangement verstrekken of een toelaatbaarheidsverklaring tot
speciaal (basis)onderwijs.
Passend Onderwijs:
In de praktijk
Carien blijft achter met lezen
De leerkracht bespreekt dit met de ouders en met de intern
begeleider. Afgesproken wordt dat ze in de klas en thuis extra
oefent en dat de remedial teacher van de school iedere week een
uurtje met haar gaat zitten. En ze gaat naar de oogarts (voor de
zekerheid).
Als basisondersteuning niet voldoende blijkt
Het gesprek gaat dan verder,
maar vaak is dan meer
expertise nodig.
de schoolmaatschappelijk
werker en de adviseur passend
onderwijs zijn beschikbaar.
Onder regie van de intern
begeleider wordt bekeken wat
nodig is.
Ook andere expertise kan
betrokken worden bijv. de
schoolarts.
Carien gaat niet vooruit en is ook erg
onzeker
Carien is halverwege het schooljaar in groep 4. De
schoolprestaties gaan eigenlijk niet meer vooruit en ze is
ook wel erg onzeker en stil.
In het gesprek met ouders, de leerkracht, de schoolarts
en de schoolondersteuningscommissie blijkt dat de
ouders echtscheiding overwegen.
Besloten wordt het extra oefenen met lezen en rekenen
wel door te zetten, maar zonder te veel van Carien te
vragen. De ouders gaan met Carien praten over de
scheiding en zorgen dat ze in elk geval naar haar
dansclubje blijft gaan.
Onderzocht gaat worden of Carien geholpen zou zijn met
een individueel arrangement. De resultaten van het
overleg worden vastgelegd in het groeidocument.
Het groeidocument
Het groeidocument wordt gebruikt voor aanvragen bij SPPOH. Het
laat de voorgeschiedenis zien, wat de stimulerende en de
belemmerende factoren voor het kind zijn en wat het
ontwikkelingsperspectief van het kind is. Op basis daarvan wordt
het ondersteuningsplan gemaakt.
Een plan voor Carien
Bij het overleg zijn twee deskundigen
betrokken. Een GZ-psycholoog, die inmiddels
met Carien heeft gesproken, en een ambulant
begeleider van de Buitenschool (school voor
kinderen met een internaliserende
problematiek).
Aanvraag voor extra ondersteuning
Bij SPPOH wordt een aanvraag voor een individueel arrangement
ingediend
Voorgesteld wordt:
• Een ambulant begeleider van de Buitenschool begeleidt Carien en
vooral ook de leerkracht bij de eigen leerroute van Carien. Daarbij
wordt vooral gelet op het zelfvertrouwen van Carien, omdat ze snel
onzeker of zelfs angstig wordt. De leerkracht stimuleert dat Carien
in de groep ook sociaal blijft meedoen.
• De remedial teacher van de school helpt Carien bij lezen en
rekenen.
• Voor Carien wordt specifiek leermateriaal aangeschaft.
Klein stukje bureaucratie
Het Expertiseteam beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit
aan de directeur van SPPOH.
Binnen 6 weken (in spoedsituaties liefst sneller) wordt het besluit
genomen.
Aanvraag voor extra ondersteuning
Niet bekostigd uit het arrangement, maar wel essentieel in het plan:
• De ouders hebben inmiddels een mediator in de arm genomen en
met de ouders wordt afgesproken dat zij Carien naar dansen
blijven brengen.
• Omdat op school de laatste tijd meerdere echtscheidingssituaties
speelden geeft een KIES-coach het team een training.
Het expertiseteam neemt een besluit
Het expertiseteam bestaat uit:
– Voorzitter/coördinator SPPOH
– Secretaris/orthopedagoog
– Jeugdarts
– Maatschappelijk werkende
Het expertiseteam beoordeelt of gezien de mogelijkheden en de
ondersteuningsbehoefte van de leerling het best mogelijke plan
wordt voorgesteld.
Het besluit is bindend, maar het is mogelijk een second opinion aan
te vragen of bezwaar aan te tekenen.
Een nieuwe school
Dit heet in jargon een BAO/BAOplaatsing en kan met of zonder
arrangement plaatsvinden.
Voor plaatsing op een school voor
speciaal (basis)onderwijs moet de
schooldirecteur in overleg met de
ouders bij SPPOH een
toelaatbaarheidsverklaring
aanvragen. Die kan voor kortere of
langere duur worden afgegeven.
De eigen school
Met een individueel arrangement
kan een kind gewoon op de eigen
school blijven, maar zowel zijn
leerkracht als hij of zij zelf worden
daarbij extra ondersteund.
In de komende jaren is het de
bedoeling dat binnen de
scholengroepen op stadsdeelniveau
groepsarrangementen ontwikkeld
worden. Denk bijvoorbeeld aan een
basisschool die zich specialiseert
op taal-spraakvragen, waar
leerlingen van andere basisscholen
een aantal dagdelen meedraaien in
een trainingsgroep.
Meer weten?
Ga naar www.sppoh.nl.
Daar vindt u al deze
informatie en nog veel
meer. Bijvoorbeeld een
kaart van de regio.
Bedankt!

similar documents