Powerpoint : Voorstelling project Ziezoc

Report
Studiedag
Innovatie in de sociale economie – lokale dienst
introduceert het gebruik van een tablet-pc bij oudere
buurtbewoners
Voorstelling van het project Ziezoc
Dinsdag 11 december 2012
Welkom en inleiding

Projectvoorstel:
Maatschappelijke
tendens
knelpunt
• Zo lang mogelijk thuis blijven wonen
• Assistieve technologie
• Technologische hulpmiddelen worden niet gebruikt door
doelgroep zorgbehoevende ouderen
• Vraag kansengroepen naar maatschappelijke meerwaarde
werk
opportuniteit
• Interesse in computing & IT
Nieuwe niche sociale economie: medewerkers
ondersteunen zorgbehoevenden in het leren
gebruiken van assistieve technologie
Lokale diensten:
Sociale cohesie, wijkontwikkeling
 Kwaliteit van de dienstverlening
 Toegankelijkheid van diensten, zowel op vlak van
tarifering als op aangeboden dienstverlening
 Inschakeling op de arbeidsmarkt van verzwakte
bevolkingsgroepen via het scheppen van kwaliteitsbanen
op maat
 Participatie van de doelgroep bij het installeren van de
dienstverlening, zowel van de gebruikers als van de
werknemers
 Het waarborgen van het voortbestaan en de
doeltreffendheid van de dienst

Tablet met sociale functie
Doel
Empowerment op buurtniveau
Doelgroep
Verschillende buurtgebonden
actoren en relevante
buurtoverstijgende actoren
Doel:
Empowerment op
het individuele
niveau
Doelgroep
Medewerkers en
ouderen
Tablet als
instrument
Evolutie en uitdagingen in de ondersteuning
van thuiswonende ouderen:
een buurtgerichte benadering
•
Professor D. Verthé,VUB
Voorstelling van ziezoc
Contextanalyse:

Unieke setting in Zeebrugge:
Zoc, het Zeebrugs ontmoetingscentrum
[email protected], dienst aanvullende thuiszorg
Buurtwerk
Vaststelling van de medewerkers: sociale isolatie &
eenzaamheid
 Zelfredzaamheid staat centraal

Doelstellingen van Ziezoc:
 Participatie van ouderen in het dagelijkse leven
verhogen
 Moderne technologie toegankelijk maken
 Tewerkstelling creëren voor de medewerkers
Introductie van een tablet-pc

Rekrutering, profilering en het in kaart brengen van
de noden van de deelnemers
Verrassingskoffienamiddag in maart 2012
 Opmaak van een gebruikersprofiel
 Individuele en collectieve begeleiding vanaf juli 2012









Groepssessie 1: uitreiking tablets, het digitaal
dienstenplatform
Groepssessie 2: foto’s nemen en bekijken, inleiding
tot Skype
Groepssessie 3: Google en muziek beluisteren
Groepssessie 4: YouTube
Groepssessie 5: Instellingen tablet
Groepssessie 6: E- mail
Groepssessie 7: Geheugentrainingsspelletjes
Groepssessie 8: Evaluatie van ziezoc

Vorming van de medewerkers:

5 sessies
persoonlijke begeleiding
 sociale vaardigheden en technische bekwaamheid
 gebruik van digitaal dienstenplatform

Ziezoc.be vanuit een
ICT- perspectief
Karel Poupeye, Adviseur Informatica,
OCMW Brugge
 Maxim Devos, Dienst Informatica, OCMW
Brugge

Assistieve Technologie

We willen de communicatie met de
dienstverlening faciliteren, en het isolement
van de cliënt doorbreken d.m.v. ICT
Met welke technologie? Wat zijn de criteria?
- maximale gebruiksvriendelijkheid
- mobiel
- prijsbewust
- toegankelijk platform, voor productie en
implementatie van maatsoftware (apps)

Een tablet?
We hebben gekozen voor tablets.
iPad? Samsung Galaxy?
- te duur?
- toegankelijk platform?
- toegankelijke stores?
Via marktstudie: - Archos
- Android
- 8 Inch
- 3G / Wifi
Een app?
Beeldbellen
Wij gebruiken Skype:
- standaard
- uniek VOIP-protocol
Wat nu?

Meerdere platforms

Beter beeldbellen

Onze app nog meer ‘smart’ maken

Een betere portaalsite
Een portaalsite?
http://www.ziezoc.be
Opleiding medewerkers
Basisgebruik van de tablet
 Mogelijkheden van de tablet


Kennismaken met het systeem door het
te gebruiken

Zelf ontdekken
Support deelnemers

Inschakelen medewerkers voor
persoonlijke begeleiding

Oplossen van kleine problemen
(zoals bvb verdwenen app)door
persoonlijke begeleider

Oplossen van grotere
problemen (zoals bvb connectie)
door dienst ICT
Vragen?
Voorstelling onderzoeksrapport
•
•
Getuigenis van Marian Beheyt en Agnes
Vandepitte
Reflecties op het leerproces, Luc Verheijen,
Kessels & Smit,The Learning Company
Betekenis van Ziezoc voor
het lokaal Brugs verhaal
•
Martine Meganck, Adviseur Seniorenzorg,
OCMW Brugge
•
Stefaan Lambrecht, wnd. Adviseur
Maatschappelijke Dienstverlening,
OCMW Brugge
Zorginnovatie:
de uitdaging ?
Het Kenniscentrum Gezondheidszorg becijferde dat tegen 2025 het
aantal ouderen met een residentiële zorgbehoefte met 32% zal
toenemen.
Om hieraan tegemoet te komen zou er vanaf nu elk jaar 1600 tot 3500
plaatsen moeten bijkomen.
Uitgaande van 1600 extra plaatsen zou betekenen dat er een shift moet
gerealiseerd worden naar thuiszorg met 50%. Voor elke twee
zorgverleners zou er dus een derde moeten bijkomend tewerkgesteld
worden.
Geen van beiden een realistisch scenario.
Enkele cijfergegevens
over Brugge
In 2008 was 20,4% van de Brugse bevolking ouder dan 65 jaar. Twaalf jaar later,
in 2020 verwacht men dat 24,2% van de bevolking ouder is dan 65 jaar.
In 2030 zal dit verder oplopen tot 28,3% van de Brugse bevolking.
In absolute cijfers zal het aantal Brugse 65+ers stijgen van 23926 (2008) naar
32461 mensen in 2030.
Dit is een stijging van 35,6 procent.
Het aantal 80+ers stijgt zienderogen in Brugge.
Van 2008 tot 2030 is er een concrete stijging van 55%. Een pak meer in
vergelijking met de grootsteden Antwerpen en Gent.
In Brugge was 5,7% van de bevolking in 2008 ouder dan 80 jaar.
Concreet gaat het om 6692 mensen.
Dit aantal stijgt in 2020 tot 8948 of 7,6% van de Brugse bevolking.
In 2030 zouden 10384 mensen (9%) ouder zijn dan 80 jaar.
Sterke troeven
regio Brugge
Brugge heeft een sterk uitgebouwd aanbod aan diverse vormen van
dienstverlening gericht op ouderen. Dit aanbod wil ouderen zo lang
als mogelijk thuis laten wonen mits de nodige ondersteuning ,
anderzijds is het aanbod ook gericht op ouderen voor wie thuiswonen
niet meer mogelijk is.
Zo telt volgens trefpunt Zorg de regio Brugge de meeste
vestigingen in de gezondheidszorg en de sector van de
maatschappelijke dienstverlening van de provincie (427). Er zijn
226 vestigingen in de menselijke gezondheidszorg, 69 in de
maatschappelijke dienstverlening met huisvesting en 132 in de
maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.
Bijna 1 op 5 Bruggelingen vindt werk in de zorgsector.
Belangrijk
Algemeen vastgestelde vergrijzing is dus ook onmiskenbaar in Brugge
aanwezig en nadert langzaam maar zeker de verhouding 1/3
Aanpakken van de vergrijzingsproblematiek gaat voor een lokaal
bestuur veel verder dan het aanbieden van specifieke diensten voor
ouderen.
Om de golf van zorguitbreiding enigszins af te remmen is het
belangrijk verder in te zetten op de mogelijkheden van ouderen om
zo gezond als mogelijk en gelukkig thuis en in hun omgeving te
blijven wonen.
Hoe ?
Het is dus belangrijk om voorbereid te zijn door op verschillende domeinen
actief te zijn :
- Samenwerking, netwerking en coördinatie
Een oudere kan zonder een adequate coördinatie van zijn of haar
zorgvragen in de gaten van het systeem vallen.
Werken rond woonzorgnetwerken kan hier een antwoord op bieden
- Focus op kwaliteit en welzijn
Ook belangrijk om via preventie een vermindering van de gezondheid en
welzijn te voorkomen via :
- woonomgeving binnenshuis : preventieve aanpassingen
- aangepaste ruimtelijke ordening
- natuurlijke omgeving (groen, parken, luchtkwaliteit,…)
- sociale omgeving (buurt, sociaal netwerk, sport, vrije tijd, kwetsbare
groepen,…)
Hoe ?
- Focus op expertise en kennisopbouw
Belangrijk hierbij is inzetten op innovatie en zoeken naar nieuwe wegen om
zorg kwaliteitsvol en maatschappelijk betaalbaar te houden
- zoeken naar nieuwe instrumenten om de oudere zo lang mogelijk thuis te
laten wonen en actief te blijven betrekken in het maatschappelijk leven
- zoeken naar nieuwe wegen voor zelfzorg (e-health)
- zoeken naar nieuwe wegen om het comfort, de beleving, de betaalbaarheid, de
gezondheid en het welbevinden van de oudere zorgbehoevende persoon te
verhogen.
- zoeken naar nieuwe wegen om zorgpersoneel te motiveren en te stimuleren
om te werken in de ouderenzorg
Verhaal rond
twee cirkels

Zorgcirkel

Participatiecirkel
Zorgcirkel
De
meeste senioren willen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen (en zeker in
hun vertrouwde omgeving).
Belang
van thuiszorg
Mantelzorg
(het natuurlijk zorgmilieu)
= gezin en naaste familieleden
Interne
omgevingsanalyse
Professionele basisdiensten
- huisarts
- thuisverpleging
- apotheker
- diensten voor gezinszorg
Aanvullende diensten
mantelzorg
Deze figuur geeft
een overzicht van
alle zorgverleners
binnen de
mantelzorg.
zorgbehoevende
persoon
-
ergotherapeuten
- logopedisten
Kinesitherapeuten
- voetbehandeling
diëtist
- tandarts aan huis
oppas of assistentie
- poetshulp
nachtopvang
- klusjesdiensten
tijdelijke opvang buitenhuis
opvang van senioren in gastgezin of welkomgezin
maaltijdverstrekking aan huis
vrije tijd en vakanties
Ondersteunende diensten
Voor specifieke doelgroepen
-
centra voor ontwikkelingsstoornissen
kinderen met chronische ziekte of handicap op school
vroeg- en thuisbegeleidingsdiensten
expertisecentra dementie
palliatieve patiënten
geestelijke gezondheidszorg
diensten voor pleegzorg
kinderen- en jongerenwerking
psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie
- zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen
- lokale en regionalen dienstencentra
- ziekenfondsen
- samenwerkingsinitiatieven
- OCMW’s
- vrijwilligerswerk
- verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers
- andere sociale diensten
- privé personen
…
Zorgcirkel
buurtgericht
netwerk
Toegangspoort
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverelning
Middelen en mensen
Participatiecirkel
Buurt
Thuis
Middelen
Mensen
regio
Participatiecirkel
Opportuniteiten
Expertise in thuisondersteuning en
netwerkvorming in de wijk;
 Expertise in lokale diensten
 Wijkgerichte werkingen
 Wijkgerichte aanspreekpunten
 Technologie
…

Conclusie
-
Expertise verder uitbouwen
-
Uitrollen van deze expertise
Slotwoord

Frank Vandevoorde, voorzitter OCMW Brugge

similar documents