Commitments

Report
Brug van incident naar preventie
Vanuit een win-win van betrokken partijen
Agenda
 Aanleiding STAR
 Visie STAR
 Eerste stap: optimaliseren politie rapportages
 Kenmerkenmeldigen plus
 PV’s
 Sneller ter beschikking stellen
 Verbreden en commitment versterken: STAR safety deal
Aanleiding
 Onder-registratie
 Ingezet beleid in 2009 om registratie sets te laten vervallen
 Politie is slechts in beperkt aantal gevallen aanwezig
 Beleidsmonitoring, analyses en evaluaties zijn niet meer goed
mogelijk
 Aanpak om het aantal verkeersslachtoffers verder te reduceren
stagneert
 Brainstorm vanuit de politie georganiseerd om verzamelen en
verstrekken van verkeersongeval informatie optimaal in te richten:
STAR
Visie STAR
 Slechts door samenwerking met verschillende partijen, publiek en
privaat, kan een compleet inzicht ontstaan;
 Laat de betrokkene zo veel mogelijk zelf registreren;
 Maak zo veel mogelijk gebruik van bestaande applicaties en
wettelijke mogelijkheden (o.a. SPV);
 Werk samen op basis van gesloten beurzen;
 Stem informatie structuur zo veel mogelijk op elkaar af.
 Betrek stakeholders voor draagvlak en de promotie
Registratie via MobielSchadeMelden
(MSM)
Alle soorten
verkeersongevallen
Verzekeraars/
leasemaatschappijen
Advies melden via MSM
09008844 /
112
Info verzekeraars
Info verzekeraars geanonimiseerd
(geen kentekens, betrokkenen)
Politie
Info politie geanonimiseerd
(geen kentekens, betrokkenen)
Politie
op
locatie
SPV
Verkeersveiligheid
database
DVS
SWOV
Andere
partijen
Eerste stappen
 Aanpassen beleid politie door introductie kenmerkenmeldingen
plus
 Sinds najaar 2013
 80.000 extra meldingen bij SPV (Stichting Processen Verbaal)
 Meldingen met licht letsel, letsel met medische behandeling in ziekenhuis
slechts met observatie
 Overige redenen waarbij politie aanwezigheid is gewenst/noodzakelijk
 Procescontrole op doorlooptijd en kwaliteit
 Gestructureerde en dagelijkse digitale aanlevering aan SPV
 SPV levert gegevens aan VIA.
Wat staat er in de kenmerkenmelding plus?
 Toedracht
 Politie fungeert als beoordelaar over toedracht
 Instructie vanuit de politie is:
indien aanwezig maak een
kenmerkenmelding plus
Voorbeeld
 Doorlooptijd: enkele dagen
Processen Verbaal
 PV’s blijven bij bewijsbaar verkeersgevaarlijk gedrag en bij
zwaar letsel en overledenen
 12.000 bestaande meldingen (PV’s + VOA’s)
 Aanlevering kost tijd omdat er veelal onderzoek moet worden afgerond
 Digitale aanlevering gaat ook hier voor versnelling zorgen
 Over misdrijf PV’s zijn we nog in gesprek
 Alcohol, doorrijden naar aanrijding, roekeloos weggedrag
 Hoe borgen we een juiste toepassing (alleen voor schadeafhandeling)
 Reputatie risico’s voor politie minimaliseren
Volgende stap: verbreding en extra commitment:
STAR Safety deal
STAR safetydeal
 STAR safetydeal staat voor commitment van betrokken
partijen om van STAR een succes te maken;
 Maatschappelijk statement om als verzekeraars en andere
stakeholders bij te dragen aan een betere
verkeersveiligheid;
 Met Mobielschademelden als tool
Succesfactoren
Top of mind/
bewustwording
Vertrouwen
Incentive om te
melden
Ministerie I&M,
Rijkswaterstaat, VNG, IPO (interprovinciaal overleg)
ANWB, Fietsersbond,
VeiligheidNL, VVN
Politie
Verzekeraars
Politie
SWOV
Verzekeraars
Techniek
Verzekeraars
Bijdrage verkeersveiligheid
(Motorrijtuigen) verzekeraars en leasemaatschappijen
zijn zeer belangrijk in de keten
 Verzekering vormt trigger voor melding/registratie
 Hebben belang bij grotere verkeersveiligheid
 Schadelast
 Maatschappelijk
 Hebben eerste stappen gezet in digitalisering van het
aanmeld/registratieproces met ‘Mobielschademelden’
Commitments
Commitment verzekeraars
-doorsturen (geanonimiseerde)
informatie vanuit MSM naar VIA
-doorsturen (geanonimiseerde) politie
informatie vanuit SPV
-uitbreiden functionaliteit MSM naar
meerdere weggebruikers
-beperkt aantal verkeersveiligheidsvragen toevoegen
Commitments
Commitment politie
Commitments
verzekeraars
-snel doorsturen
Kenmerkenmeldingen
-doorsturen (geanonimiseerde)
plus (en PV’s) naar SPV
informatie vanuit
MSM
naarMSM
VIA bij telefonische
-verwijzen naar
-doorsturen politie informatie
vanuit
melding
SPV naar MSM indien ter plekke
-verwijzen
-uitbreiden functionaliteit
MSM als
naar
-op blijven treden
initiatiefnemer
meerdere weggebruikers
-beperkt aantal verkeersveiligheidsvragen toevoegen
Commitments
Commitment VIA
Commitment VNG Commitment IPO
Commitments politie
Commitment RWS
Commitments verzekeraars
-Kenmerkenmeldingen
-doorsturen (geanonimiseerde)
Commitmentplus
VVN
-verwijzen
telefonische
informatie vanuit
MSMnaar
naarMSM
VIA bij
Commitment VeiligheidNL
melding
-doorsturen politie informatie
vanuit
Commitment
-verwijzen
ter plekke
SPV naar MSM indienSWOV
Commitment ANWB
-op blijven treden
als initiatiefneme
-uitbreiden functionaliteit
MSM naar
Commitment Fietsersbond
meerdere weggebruikers
-beperkt aantal verkeersveiligheidsvragen toevoegen
Drie werkgroepen voor verdere uitwerking
 Werkgroep privacy/legal
 Werkgroep publiekscampagne
 Werkgroep techniek/informatie voorziening
Eind
Medio
januari februari
24 April
NVVC 2014
Oktober/november 2014
Eind 2015
Kenmerken
Meldingen plus
Safety deal
Aanpassen Mobielschademelden o.a. voor
letsel, fietsers en extra verkeersvragen
Doorverwijzen politie
Politie registratie via hand-held
Marktbewerking stakeholders
STAR Publiek – private samenwerking
 Redeneren vanuit kansen
 Elkaar succes gunnen
 Elkaars werelden leren begrijpen
 Voor een zeer nobel doel
Heeft u nog vragen?

similar documents