(PPT, 2,4 MB). - Passend onderwijs

Report
ONTWIKKELWERKPLAATS
JEUGDZORG EN PASSEND ONDERWIJS
Tineke Bos
Eva Naaijkens
DOEL
ONTWIKKELWERKPLAATS
Inrichten van school gebonden ondersteuningsteams
 Tijdig signaleren van belemmeringen in de
ontwikkeling van kinderen
 Korte lijnen met ouders - school – instanties
 Ontwerpen en realiseren van een aanpak
 Gebruik maken van expertise
 Signaleren van hiaten in de basisondersteuning
WIE ZIJN BETROKKEN BIJ DE
ONTWIKKELWERKPLAATS JEUGDZORG
EN PASSEND ONDERWIJS




Het gezin
Onderwijs; leerkracht, intern begeleider en directie
SWV de Eem; de onderwijsondersteuner
Het Wijkteam; de opvoedondersteuner
EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Angelo. Ik ben 8 jaar.
Ik vind het moeilijk op school.
Ik kan mij niet goed
concentreren. Iedereen wordt
dan boos op mij.
Niemand wil met mij spelen.
Ik doe het nooit goed.
Thuis wordt mama ook vaak
boos op mij.
DE JUF GAAT MET MIJN OUDERS IN
GESPREK
Omdat ik zo druk ben
op school, gaat mijn
juf met mijn ouders
in gesprek
ONDERSTEUNINGSTEAM WORDT BIJ
ELKAAR GEBRACHT
Alle partijen gaan om Angelo heen staan met de volgende
opdracht :
Goede
samenwerking
met Jeugdzorg
voor Angelo en
zijn ouders
Goed
arrangement
voor Angelo
Goede
Basisondersteuning
voor Angelo
LOCATIE VAN HET
ONDERSTEUNINGSTEAM
LEREN IN DE
ONTWIKKELWERKPLAATS:
HET LEERTEAM
De onderwijsondersteuner
De opvoedondersteuners
De intern begeleiders van de
scholen
De projectleider
Afspraken maken en uitwisselen van ervaringen
Leren van elkaar
Activiteitplan uitvoeren
Verbeterafspraken maken
5 SUCCESBEPALENDE FACTOREN
Communicatie!
 Korte lijnen tussen alle betrokken partijen
 Tijdig signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling
van kinderen


Elkaar leren kennen en begrijpen Onderwijs versus Zorg
Zodat je goed gebruik kunt maken van elkaars
(aanvullende) expertise
om zo snel te komen tot een aanpak die past bij wat er nodig is,
zowel binnen het onderwijs als in de thuissituatie.
Eén gezin,
Eén plan
EVALUATIE
Wat vinden Angelo en
zijn moeder ervan ?
AANDACHTSPUNTEN VOOR DE SCHOLEN
Rol van de leerkracht tijdens het hele traject
Integraal signaleren verbeteren
Leerkrachten ondersteunen bij het tijdig hulp vragen
Investeren in het voeren van gesprekken met ouders; het
eerder en beter bespreekbaar maken van zorg.
• Bespreken met bestuur; samenstellen van een
personeelspool t.b.v. een arrangement, waarbij kwaliteit en
beschikbaarheid gegarandeerd zijn.
• Zorgdragen voor transfer van de casus (het arrangement)
naar het systeem (de school).
•
•
•
•
EINDE
PASSEND ONDERWIJS
INHOUD PRESENTATIE
Het KPOA expertisecentrum
Pilot voor Passend onderwijs
Soesterkwartier
DOEL PASSEND ONDERWIJS KPOA
De KPOA biedt een onderwijsaanbod dat past bij
de onderwijsbehoefte van alle leerlingen, bij
voorkeur in hun eigen wijk.
Onderliggende visie daarbij: passend onderwijs
is het realiseren van onderwijs dat tegemoet
komt aan onderwijsbehoeften van leerlingen,
waarbij zij mede-eigenaar zijn van hun eigen
leer- en ontwikkelingsproces.
PASSEND ONDERWIJS EN KPOA
 Scholen bieden de basisondersteuning
 Van curatieve naar meer preventieve
onderwijsondersteuning
Indicatiestelling op basis van slagboomdiagnostiek
maakt plaats voor handelingsgerichte diagnostiek
Vroegtijdig signaleren van leerproblemen en
opgroei- en opvoedproblemen
Van indiceren naar arrangeren
KPOA EXPERTISE CENTRUM
 Handelingsgerichte diagnostiek
 School Video Interactie trajecten aanbieden
op leerling/ groepsniveau
 Ondersteuning in relatie tot gedragsaanpak
 Ondersteuning bij leerproblemen
 Logopedie
 Samenwerking met ketenpartners/ andere
(KPOA) scholen/ SBO/ SO

similar documents