Mikrobiologisk riskanalys för Askersunds kommun

Report
Utvärdering av mikrobiologisk
barriärverkan vid Harge vattenverk,
Askersunds kommun
2014-09-30 Madeleine Forss
1
Upplägg
●
●
●
●
Bakgrund
GDP-analys
MRA-analys
Åtgärdsförslag
2
Bakgrund
●
Politiker ville veta om deras dricksvatten är säkert att
konsumera
●
Resultatet blev att kommunen uppgraderade sitt vattenverk
●
Harge vattenverk
Vättern  UV-ljus  Snabbfilter  Klorering
3
GDP – God Desinfektions Praxis
Steg 1: Identifiera nödvändig
barriärhöjd
Nödvändig
barriärhöjd
Krav på
slutdesinfektion
Barriärhöjd
vid
vattenverk
Steg 2: Bestäm barriärhöjd vid
vattenverket
Steg 3: Bestäm krav på
slutdesinfektion vid vattenverket
Steg 4: Bestäm barriärhöjd i
desinfektionen vid vattenverket
Steg 5: Utvärdering av
barriärhöjd
GDP – God Desinfektions Praxis
Nödvändig barriärhöjd
5,0b
+
5,0v
+
3,0p
Befintlig barriärhöjd utan desinficering 1,5b
+
1,25v
+
1,25p
Krav på desinficering
3,5b
+
3,75v
-
1,75p
5,80b
+
3,72v
+ 1,251/1,202p
7,3b
+
4,97v
+ 2,501/2,452p
Inaktiveringsgrad desinfektion
Total barriärhöjd med desinfektion
1Giardia
2Cryptosporidium
MRA – Mikrobiologisk riskanalys
●
Analysmetod med kvantifiering av hälsorisken
●
Beräkning av hälsorisken med:
•
•
•
•
●
Patogenhalter i råvattnet
Beredningsprocessernas avskiljande och desinficerande förmåga
Dos-respons
Vattenkonsumtion
MRA-verktyg finns som är utvecklat av Svenskt vatten
Log10-reduktioner - MRA
●
Log10-reduktion beredningsprocesser i Harge vattenverk
Hälsorisk MRA – Scenario 1
●
●
Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden
Normal drift
Hälsorisk MRA – Scenario 2
●
●
Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden
UV ur funktion (7 dygn per år)
Hälsorisk MRA – Scenario 3
●
●
Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden
Klorering ur funktion (2 dygn per år)
Hälsorisk MRA – Scenario 4
●
●
Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden
UV och klorering ur funktion (2 dygn per år)
Resultatöversikt – MRA
●
(med standardvärden för barriäreffekt)
Årlig infektionsrisk
1,0E+00
Scenarier
2 · Standardvärden för
patogenhalt i råvattnet
· UV ur funktion
(7 dygn på ett år)
3 · Standardvärden för
patogenhalt i råvattnet
· Klorering ur funktion
(2 dygn på ett år)
4 · Standardvärden för
patogenhalt i råvattnet
· UV och klorering ur
funktion (2 dygn på ett år)
1,0E-02
Årlig risk för infektion
1 · Standardvärden för
patogenhalt i råvattnet
· Normal/optimal drift
1,0E-01
1,0E-03
Gränsvärde enligt US EPA
1,0E-04
1,0E-05
Campylobacter
1,0E-06
Norovirus
1,0E-07
Crypto
1,0E-08
Giardia
1,0E-09
1,0E-10
1
2
3
Scenarier
4
Åtgärdsförslag 1 – Ökad UV-dos (60 mJ/cm2)
●
GDP: Ger acceptabel risk för alla patogener
Krav desinficering
3,5b + 3,75v + 1,75p
Befintlig inaktiveringsgrad desinfektion
(UV – 30 mJ/cm2)
5,8b + 3,7v + 1,2p
Inaktiveringsgrad med ökad UV-dos
(60 mJ/cm2)
6,4b + 4,0v + 2,5p
●
MRA: Risken för virus-infektion minskar (under acceptabel
risk)
Åtgärdsförslag 2 – Ökad kontakttid MRA
●
●
●
●
Lågreservoar förses med
skärm som styr om flödet ,
kontakttiden ökar med 17 min.
Ct-värde ökar från 5,5 till 6,0
enligt MRA-modellen
Marginell ökning av log10-reduktion
Ingen förbättring av riskerna för infektion
Åtgärdsförslag 2 – Ökad kontakttid
- GDP
Krav desinficering
3,5b + 3,75v + 1,75p
Befintlig inaktiveringsgrad desinfektion
(kontakttid 53 min)
5,8b + 3,7v + 1,2p
Inaktiveringsgrad med ökad kontakttid
(kontakttid 70 min)
5,8b + 4,3v + 1,3p
Övriga åtgärdsförslag
●
Introducera direktfällning över befintliga snabbfilter
• Utreda möjligheterna, studera råvattenkvalitet
●
Installera ultrafilter
• Hög avskiljningsförmåga (~7 log-enheter)
• Högre energiförbrukning
●
Öka redundansen/säkra driften
• Installera ett ytterligare UV-aggregat (viktigast med hänvisning till
resultatet)
• Installera en ytterligare kloreringspump
Tack för att ni lyssnade!

similar documents