(van der Molen et al., 2010). `OddYellow`

Report
Prospective memory, episodic memory
and working memory in persons
with intellectual disability and matched controls
Post-doc. Anna Levén
Department of Behavioural Sciences and Learning
Linköping University
Sweden
Rubrik
”an
elephant never forgets”
Planeringon
• Minne?
– långtidsminne, korttidsminne
• Minnesträning
– Övergripande aspekter
– Resultat
• Ett aktuellt exempel: Mastermind!
• Hade Räcker det fifty
• hon
Arbetsminne; kapacitet eller komponenter
Den centrala exekutiva
funktionen
Planering, styrning, kontroll
Den fenologiska loopen
Förvarar verbal och
akustisk information
Den episodiska bufferten
Integrerar information
Det visuospatiala
skissblocket
Förvarar visuell och
spatial information
• Generalisering
• Strategier, begränsad strategikompetens hos
personer med utvecklingsstörning (Bray,1997)
Sammanställning
arbetsminnesträning, 2013
Melby-Lervåg&Hulme,2013
• Samband mellan arbetsminne och aktiviteter
i vardagen
• Kognitiv utveckling
• Träning av arbetsminne
– Teoretiskt perspektiv
– Träningsprogram
– Överföring nära / avlägsen
– Mediatorer: Ålder, mängd träning, design,
kontrollgrupp, urval, kunskap
Resultat
• Verbalt arbetsminne
• Spatialt arbetsminne
• Överföring till närliggande
Uppgifter
• Överföring till andra uppgifter
• Träningsmetod
• Praktisk betydelse av träning
• Teoretisk betydelse
• Bias!
Minnesträning
• Äldre bättre på att komma ihåg skriftlig information
(Rogalski, 2014), överföring till sifferspann, ersätta siffror
med symboler (Heinzel, 2014), verbal fluency hos yngre.
• Träning lång tid ökar möjligheten till positiva resultat.
• Äldre personer
– Träning: visuospatialt, språkligt, exekutivt
arbetsminne
– Effekt på tränade uppgifter, verbalt arbetsminne
och flytande intelligens.
– Träningseffekt och överföring till andra förmågor
även nio månader efter träning
Minnesträning
• Blandade resultat
• Olika grupper; ADHD, autism,
utvecklingsstörning, åldrande
• Åldrande-fysisk träning rekommenderas
• Tränar man koncentrationer eller
grundläggande kognitiva förmågor?
• Specifikt / generellt
Mastermind:
Träning av exekutiva funktioner för barn
och ungdomar med utvecklingsstörning
Anna Levén
Mastermind
Träning av exekutiva funktioner för barn och
ungdomar med utvecklingsstörning
Anna Levén, Henrik Danielsson, Mariët van der Molen, Björn Lyxell
Går det att träna upp exekutiva funktioner hos barn
och ungdomar med utvecklingsstörning?
Påverkar träningen andra kognitiva funktioner?
Hur länge finns träningseffekten kvar?
Exekutiva funktioner (Miyake et al., 2000)
Inhibiering
att hålla tillbaka för tidiga svar
Uppdatering / arbetsminne
att bearbeta och uppdatera information i minnet över kort tid
Förmåga att växla fokus
mellan olika aktiviteter, ”shifting”
Exekutiva funktioner
Inhibering
ofta begränsad, t ex spatialt för personer med Williams
syndrom
Uppdatering / arbetsminne
begränsad hos personer med utvecklingsstörning
Förmåga att växla fokus
ofta begränsad men ibland relativt bra,
t ex verbalt för personer med Williams syndrom
Träning av exekutiva funktioner
Conners, F. A. Rosenquist, C. J. Arnett, L. Moore, M. S. & Hume, L.
E. (2008). Improving memory span in children with Down syndrome.
Journal of Intellectual Disability Research.52 (3) 244–255.
Klingberg T., Fernell E., Olesen P. J., Johnson M., Gustafsson P.,
Dahlström K. et al. (2005) Computerized training of working memory
in children with ADHD: a randomized, controlled trial. Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 177–86.
Klingberg, T. et al. (2002) Increased brain activity in frontal and
parietal cortex underlies the development of visuo-spatial working
memory capacity during childhood. J. Cogn. Neurosci. 14, 1–10.
Dahlin, E., Stigsdotter Neely, A., Larsson, A., Bäckman, L., &
Nyberg, L. (2008) Transfer of learning after updating training
mediated by the striatum. Science, (320), 1510-1512.
Prins P. J. M., Dovis S., Ponsioen A., Ten Brink E. & Van der Oord
S. (2011) Does computerized working memory training with game
elements enhance motivation and training efficacy in children with
ADHD? Cyberpsychology, Behavior and Networking. 14 (3), 115-122
Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Van der Molen, M. W.,
Klugkist, I., & Jongmans, M. J. (2010a). Effectiveness of a
computerized working memory training in children with mild
intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54,
433-447.
Tidigare forskning
Arbetsminnesträning har resulterat i
förbättrad funktion för ungdomar
ed måttlig utvecklingsstörning
(van der Molen et al., 2010).
‘OddYellow’
(van der Molen et al., 2010)
Tidigare forskning
Arbetsminnesträning har resulterat i
förbättrad funktion för ungdomar
ed måttlig utvecklingsstörning (van
der Molen et al., 2010).
Förändringar också för aritmetik
och förmåga att återberätta kortare
historier.
Nytt tillägg
Träning av förmåga att växla fokus.
Leder den här träningen till
ytterligare förbättringar jämfört
med arbetsminnesträning?
Pilottestning våren 2014!
Vem deltar i träningen?
• Barn och ungdomar med lindrig eller
måttlig utvecklingsstörning, 10-16 år
gamla.
• Barn och ungdomar utan funktionsnedsättning med motsvarande mental
ålder.
• Barn och ungdomar utan funktionsnedsättning med motsvarande
kronologisk ålder.
Vem deltar i träningen?
Deltagare
Träningsgrupp
med US
Grupp som
Väntar
med US
Mental ålder
kontrollgrupp
Kronologisk ålder
kontrollgrupp
Vad är nytt?
Förmåga att bearbeta och uppdatera information
över kort tid har förbättrats med hjälp av träning.
Vi kommer att undersöka om det är möjligt att
förbättra förmågan att växla fokus med hjälp av
träning.
Tillför träning av förmågan att växla fokus någonting
jämfört med träning av förmågan att bearbeta
information över kort tid?
Vad är nytt?
Arbetsminnesträning har haft effekt på aritmetik
och förmåga att återge kortare texter I tidigare
studier. Får vi samma resultat I Sverige?
Förändras resultatet om man också tränar förmågan
att växla fokus?
Upplägg
Grupper av
deltagare
Före
CA
MA
WM
WM+växling
väntar
Efter
WM
WM+växling
väntar
Uppföljning
WM
WM+växling
väntar
Upplägg
Grupp och
träning
Före
Efter
Uppföljning
CA
35
MA
35
MID väntar
35
35
35
MID
35
Arbetsminne+
Växling
35
35
MID
Arbetsminne
35
35
35
Test före och efter minnesträning
Minne
Skattningar
Skola
Visuellt korttidsminne
Styrkor och svagheter
Läsning
Exekutiva funktioner
Beteende
Aritmetik
Inhibiering
Delaktighet
Växling
Uppdatering
Prospektivt minne
Episodiskt minne
Upplägg
Skillnader eller avsaknad av skillnader studeras på
gruppnivå.
Vi inkluderar flera grupper inledningsvis för att kunna
uttala oss om gruppen som tränar exekutiva
funktioner.
Resultat kommer att kunna rapporteras redan efter
analys av material från testning innan träningen har
genomförts.
Analys
Data kommer att analyseras på gruppnivå.
Stora individuella variationer gör att det också kan
vara intressant att titta på mindre grupper med en
gemensam faktor.
Också möjlighet att beskriva enskilda fall eller grupper
av fallstudier.
Förväntade resultat
Projektet kan bidra med kunskap som är av
betydelse för att utveckla mer specifik träning.
Det kan också vara möjligt att ge rekommendationer
gällande för vilka individer som träning förväntas ge
goda resultat. Vilka förutsättningar krävs?
Uppgifter
Visuellt
korttidsminne
Exekutiva
funktioner
Corsi test
Uppgifter
SDQ Strengths
Skattningar
BRIEF Behavior
Delin-Kaplan
Executive Functioning
System (D-KEFS;
Delis, Kaplan, &
Kramer, 2001).
Rating Inventory of
Executive Function
child/parent,everyday
behaviour
VIMI (Verbal inhibition
Motor inhibition) task
(Henry et al., under
revision).
Digit span
forward and
backward
and Difficulties
Questionnaires
Participation
interview
Skolrelaterade
färdigheter.
Reading
MG-kedjor
(Johansson, 2010).
Adler
Minne
Färdighetstest
addition,
subtraction,
multiplication,
division and
complex tasks
Prospective Memory
Game (Levén, 2007;
Levén 2008).
Prospective Memory
Game (Levén, 2007;
Levén 2008).
Intelligens
Raven
Tack!
Referenser
Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Jongmans, M. J., & Van der Molen, M. W.
(2009). Memory profiles in children with mild intellectual disabilities: Strengths and
weaknesses. Research in Developmental Disabilities, 30, 1237-1247.
Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Van der Molen, M. W., & Jongmans, M. J.
(2009). Everyday memory and working memory in children with mild intellectual
disabilities. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 115, 207217.
Van der Molen, M. J. (2010b). Working memory structure in 10- and 15-year old
children with mild to borderline intellectual disabilities Research in Developmental
Disabilities, 31, 1258-1263.
Karbach, J., & Kray, J. (2009). How useful is executive control training? Age
differences in near and far transfer of task switching training. Developmental Science,
12, 978–990.
Exekutiva funktioner
Förmåga att:
hålla tillbaka för tidiga svar,
inhibiering
växla fokus mellan olika aktiviteter
bearbeta och uppdatera information
i minnet över kort tid, arbetsminne
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter,
A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive
functions their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent
variable analysis. Cognitive Psychology, (41), 49-100.
Exekutiva funktioner
inhibiering
växla fokus
Uppdatera & bearbeta: arbetsminne
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter,
A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive
functions their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent
variable analysis. Cognitive Psychology, (41), 49-100.
Forskare inom projektet Mastermind
Anna Levén
Henrik Danielsson
Mariët van der Molen
Björn Lyxell
1. Bidra till beskrivningen av samband mellan
olika exekutiva processer i relation till andra
minnesprocesser , skolrelaterade färdigheter
och funktion i vardagen.
2. Effekten av träning på uppgiften som tränas,
på besläktade uppgifter och på Mer avlägset
besläktade uppgifter.
3. I vilken utsträckning ger träning effekter
Som består över tid.
Testning av färdigheter
Före Träning
Före Träning
Grupp som
väntar
Direkt efter
träning
Testning av
grupp som
väntar innan
träning
Uppföljning
6 månader
efter träning
Testning direkt
efter träning
…
Uppföljning
Tests
visual STM task
Corsi test
Executive functions.
Switching trailmaking?
Delin-Kaplan Executive Functioning System (D-KEFS; Delis, Kaplan, & Kramer,
2001).category fluency task
local and global figure (Navon, 1977)?
Inhibition
VIMI (Verbal inhibition Motor inhibition) task (Henry et al., under revision).
Erikson flanker task./ The Contingency Naming Test, CNT; Anderson,
Anderson,Northam, & Taylor, 2000
Updating
Digit span forward and backward
clown test (Birberg-Thornberg, Karlsson, Gustavsson, & Duchén, 2008).
• T
Memory
Prospective memory and episodic memory
Prospective Memory Game (Levén, 2007; Levén 2008).
episodic memory ,Prospective Memory Game (Levén, 2007; Levén 2008).
Memory ratings.
( CBCL parent, teacher, ch )
SDQ
BRIEF child/parent,everyday behaviour
( ABAS)
Participation interview
Scolastic activities.
Reading skill will be investigated with MG-kedjor (Johansson, 2010). This test includes
chains with words and sentences.
Arithmetic skills
screening, Adler Färdighetstest addition, subtraction, multiplication, division and
complex tasks
Intelligence
Raven

similar documents