Energeticka Efektivnost

Report
ÚSPORY ENERGIE, ENERGETICKÁ
EFEKTÍVNOSŤ
VÝZNAM PRE ŽIVOT A PRÁCU
V OBCI A V REGIÓNE
Mgr. Laura Martonová, MSc.
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ
Efektívnosť v širšom slova zmysle vyjadruje pomer medzi vynaloženými
nákladmi (vstupmi) a dosiahnutými výsledkami (výstupmi).
Energetická efektívnosť/náročnosť vyjadruje pomer medzi energiou
vynaloženou na nejakú činnosť, prácu a energiou, ktorú táto činnosť,
práca vytvorí.
Zvyšovanie energetickej účinnosti má za cieľ znížiť spotrebu energie na
jednotku výstupu (produktov alebo služieb), bez zníženia úrovne
kvality poskytovaných alebo spotrebovávaných produktov/služieb.
(Evstup – straty = Evýstup) energetické straty = platenie za nič
Jednotky: energia (Joule, Cal, toe, MWh) / jednotka výrobku,
hmotnosť, finančná jednotka
alebo %
HODNOTENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU
Ako určiť, čo je a čo je/nie je (energeticky) efektívne?
Analýza životného cyklu je metóda na ohodnotenie nejakej veci sledovaním jej
vybranej vlastnosti od „kolísky po hrob“.
„Spravodlivé“ vzájomné porovnanie vecí alebo procesov.
Dôležité pre strategické rozhodovanie.
používa sa napr.
-
- na vyčíslenie nákladov nejakého výrobku – LCCA; zhodnotenie ekonomickej
uskutočniteľnosti alebo návratnosti investícií, porovnanie alternatívnych riešení
nejakej investície
-
- Na stanovenie spotreby materiálu, surovín (vody, energie - LCEA) nejakej veci
-
- Na stanovenie dopadu nejakého výrobku na životné prostredie (napr. množstvo
odpadu, množstvo emisií – Carbon Footprint..)
Problém: veci, ktoré sa nedajú ohodnotiť číselne (bezpečnosť, stabilita, spokojnosť,
sociálne dopady, budúce dopady) = „externality“
PRÍKLAD
– ČASTI ŽIVOTNÉHO CYKLU PALIVOVÉHO UHLIA
LCA uhlia
zneškodnenie
odpadu
ťažba
transport
odpadu
transport
spálenie
úprava
transport
PRÍKLAD
– ČASTI ŽIVOTNÉHO CYKLU DREVA A PAPIERA
PRÍKLAD
- KOĽKO ENERGIE JE POTREBNEJ NA JEDNU FĽAŠU
BALENEJ VODY
Výroba plastovej fľaše - 1 l, cca 38 g PET fľaša + 2 g vrchnák
4 MJ/fľaša
 Výroba vody - z prameňa alebo čistená z vodovodu
0,005 - 0,2 MJ/liter
 Plnenie a zatváranie
 Transport – závisí od druhu vody, spôsobu prepravy a vzdialenosti
1,4 -5,0 MJ/liter
 Chladenie
0,2 – 1,0 MJ/liter
spolu 5,6 – 10,2 MJ/liter
+ ¼ litra ropy
+ 3 litre vody
Je to 1000 až 2000-krát viac, ako je potrebné na obyčajnú vodu z vodovodu – na to je
potreba 0,005 MJ/liter.

Vo všeobecnosti:
 čím viac vstupov surovín,
 čím viac vstupov energií,
 čím komplikovanejší životný cyklus,
 čím dlhší „produkčný čas“ životného cyklu,
 čím väčšia vzdialenosť od zdroja/zdrojov,
= tým väčšia energetická (= ekonomická)
náročnosť.

Navyše, nie je dôležité len, ZA ČO platíme, ale aj
KOMU/KAM platíme!
Peniaze
za
produkty/služby
vyrobené
mimo
obce/regiónu/krajiny opúšťajú lokálnu ekonomiku
a tak treba hľadať stále nové a nové zdroje peňazí na
beh a rozvoj doma!
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ –
VÝZNAM
Prečo?
PRE ŠTÁT, EÚ, PLANÉTU
Efektívne využívanie energie je:
• racionálne, ekonomické a zodpovedné hospodárenie
s neobnoviteľnými zdrojmi
•spôsob zlepšenia energetickej bezpečnosti, sebestačnosti/
nezávislosti a stability
•udržateľný spôsob udržania životnej úrovne nie na úkor
nasledujúcich generácií
•spôsob zlepšenia konkurencieschopnosti
•únosné (únosnejšie) pre životné prostredie, ovzdušie,
klíma
•nový spôsob myslenia, ktorý odráža jednotlivé súvislosti;
komplexné, systémové myslenie
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ –
VÝZNAM
Prečo?
PRE JEDNOTLIVCA, OBEC, MESTO, REGIÓN
• lokálna ekonomika a zamestnanosť = peniaze „sa točia“
doma
• lokálna energia = peniaze ostávajú doma
• sebestačnosť/nižšia závislosť
• vyššia životnosť objektov a zariadení
• nižšie prevádzkové náklady
• informovanosť, know-how
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ –
Prečo?
VÝZNAM PRE SAMOSPRÁVY
Náklady na energie rastú a tvoria čoraz významnejšiu časť výdavkov
na prevádzku samospráv, inštitúcií, firiem aj domácností.
Na úrovni samospráv je možné zvyšovať energetickú efektívnosť
najmä v týchto oblastiach:
• vykurovanie objektov
• príprava teplej vody
• prevádzka budov v správe alebo užívaní obce a organizácia práce
v nich
• verejné osvetlenie
• doprava (najmä verejná hromadná doprava, ale tiež prevádzka
vozidiel zabezpečujúcich iné činnosti pre obec, napr. mestská
polícia, zber odpadov, údržba obecných komunikácií, upratovanie
verejných priestranstiev, školské autobusy a podobne)
• vodné hospodárstvo (prevádzka vodovodu, kanalizácie a čistenie
odpadových vôd)
EKONOMICKÉ DÔVODY
Prečo?
efekt zvyšovania energetickej efektívnosti = úspory obecných
financií
Takéto finančné úspory môžu byť buď
•
priame: ak obec platí za elektrickú energiu, teplo alebo palivá
na prevádzku svojich zariadení alebo na chod činností, ktoré musí
zabezpečovať
•
nepriame: ak platí externému dodávateľovi, ktorý si náklady na
dodávku energie započítava do svojich nákladov a podľa toho sa
odvíja aj cena za služby, ktoré obci poskytuje (ale obyčajne to nie
náklady za celý životný cyklus, zvyšné náklady – externality - sú
„skryté“ inde a platí za ne celá spoločnosť a príroda).
EKONOMICKÉ DÔVODY
Prečo?
Prijaté opatrenia EE:
• šetria náklady okamžite a dlhodobo
• úspory na prevádzkových nákladoch sa budú kumulovať po celý čas
životnosti zariadenia alebo budovy
• menej nakupovanej energie= menej zaťaží obecný rozpočet rastúcimi
cenami
• peniaze „ostanú doma“ a vytvoria sa možnosti použiť zdroje na
rozvoj obce.
EKOLOGICKÉ DÔVODY
Prečo?
Znížením spotreby energie sa zníži potreba výroby a distribúcie
energie, čo často znamená veľké ekologické prínosy,
úsporu prírodných zdrojov a ozdravenie ovzdušia – najmä, ak
obec prejde z vykurovania uhlím na iné palivo.
STRATEGICKÉ DÔVODY
•podpora miestnej ekonomiky; mali by sa využívať miestne
tovary a služby (materiály, firmy a ľudia)
• potenciál pre nové pracovné miesta
• znižuje sa závislosť obce od vonkajších dodávateľov (napr.
prerušenie dodávok ruského plynu) = zlepšuje sa tzv.
energetická bezpečnosť.
RIEŠENIA:
odstrániť straty (neplytvať)
 eliminovať vstupné suroviny a energiu (znížiť
spotrebu),
 zjednodušiť získavanie,
 predĺžiť „úžitkový čas“ životného cyklu,
 nájsť bližší zdroj (podľa možnosti vlastný),
 nájsť alternatívy.
= princípy trvalo udržateľnej energetiky

Obec môže princíp hodnotenia životného cyklu a tieto pravidlá
aplikovať do každodenného rozhodovania už ako spôsob
obstarávania produktov/služieb (dajú sa naformulovať aj do VZN
o verejnom obstarávaní).
RIEŠENIA
– ZÁKLADNÉ
PRINCÍPY TRVALO UDRŽATEĽNEJ
ENERGETIKY
Tri základné princípy energetickej efektívnosti, v tomto
poradí:
I.
Znižovanie energetických strát, únikov
II.
Efektívne využívanie vyrobenej energie (zníženie vlastnej
spotreby)
III. Efektívna výroba/získavanie energie
Kombináciou sa pozitívny prínos zvyšuje.
Poradie je dôležité! Nemá význam nákladná technológia, keď
sa veľká časť tepla stratí (v rozvodoch, oknami).
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
I. ZNIŽOVANIE ENERGETICKÝCH
STRÁT, ÚNIKOV
zlepšenie tepelno-technických a prevádzkových vlastností
budov a zariadení (napr. zateplením, výmenou okien a
dverí, vyregulovaním vykurovacích systémov, atď.)
 odstránenie strát na rozvodoch tepla, vody (napr.
rekonštrukciou a izoláciou potrubí, vyregulovaním
vykurovacích systémov, atď.)
 zmenou v správaní sa ich užívateľov (napr. zefektívnením
organizácie práce, vhodnejším rozmiestnením pracovísk,
atď.)
Samozrejmosťou je uplatnenie uvedeného pri nových
budovách, zariadeniach, systémoch!!!

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
I. ZNIŽOVANIE ENERGETICKÝCH
STRÁT, ÚNIKOV
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
I. ZNIŽOVANIE ENERGETICKÝCH
STRÁT, ÚNIKOV
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
II. EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE
VYROBENEJ ENERGIE
Zníženie spotreby
 zmenou v správaní sa užívateľov (napr. zefektívnením
organizácie práce, vhodnejším rozmiestnením pracovísk,
atď.)
 využitím lepších a výkonnejších technológií (napr. kotlov,
automatizácia osvetlenia, výmena svetelných zdrojov, ,
inštalácia rekuperačných jednotiek, ktoré využívajú
odpadové teplo, atď.)
Samozrejmosťou je uplatnenie uvedeného pri nových
budovách, zariadeniach, systémoch!!!
http://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
III. EFEKTÍVNA VÝROBA ENERGIE






kvalitné, účinné zariadenia na výrobu,
znásobiť výstupy (teplo, elektrina, hnojivo)
zjednodušiť získavanie (z pohľadu celého životného cyklu!)
predĺžiť „úžitkový čas“ životného cyklu (znovupoužívanie,
recyklácia)
nájsť bližší zdroj (podľa možnosti vlastný)
nájsť alternatívy.
Samozrejmosťou je uplatnenie uvedeného pri nových
budovách, zariadeniach, systémoch!!!
POZOR
NA JEVONSOV PARADOX!
RIEŠENIA
– POTREBY
I.
II.
III.

Financie
Financie
Financie
RIEŠENIA
– POTREBY
I.
II.
III.
IV.
Ľudia
Informácie, know-how (plán)
Financie
Spolupráca
ĽUDSKÉ ZDROJE & INFORMÁCIE
- Živica kurz 
- SIEA
- NGO, Klimatická aliancia
- miestne firmy
- ZMOS, UMOS (?)
- Dohovor primátorov (Covenant of Mayors)
-Európsky Energetický Manažér www.eurem.net
- ISO
ENERGETICKÉ PLÁNOVANIE
FINANČNÉ ZDROJE
GRANTOVÉ (+/- spolufinancovanie)
• Štrukturálne Fondy
- ŽP
- PaRV
- KaHR
• Envirofond
• Ekofond SPP
• GIS
• EÚ (FP7, Intelligent Energy Europe, EFFF, ELENA)
(Covenant of Mayors!)
FINANČNÉ ZDROJE
ÚVEROVO-GRANTOVÉ
• ŠFRB
• MUNSEFF
• SLOVSEFF
• Green Initiative
ÚVEROVÉ
• komerčné
ENERGIA V BUDOVÁCH
NA STRANE VÝSTUPOV – CIEĽ
ZNÍŽENIE (S)POTREBY
1. racionálnou prevádzkou
2. lepšou logistikou (v čase a priestore)
3. odstránením strát a únikov
4. lepšími technológiami a postupmi
Náklady
v€
ZNÍŽENIE (S)POTREBY V BUDOVÁCH
1. racionálna prevádzka
- vypínať systémy a zariadenia v čase mimo prevádzky,
- optimalizácia prípravy tepla a teplej vody – iba
potrebného množstva,
2. lepšia logistika (v čase a priestore)
- optimalizácia prípravy tepla a teplej vody z pohľadu
času a množstva (používať vhodne dimenzované
technológie, využívať termostaty, temperovať objekty,
- vhodné rozmiestnenie miestností v budovách
(vzhľadom na svetelné a teplotné podmienky)
- podľa možností skrátenie rozvodov (hlavne vonkajších)
ZNÍŽENIE (S)POTREBY V BUDOVÁCH
3. odstránenie strát a únikov
- zatepľovanie budov,
- odstránenie tepelných mostov,
- odstránenie únikov na rozvodoch (opravy, rekonštrukcie,
izolácia)
Zistenie strát a únikov
- citeľné straty (prievan cez okná, popod dvere)
- viditeľné straty (vlhkosť na stenách a oknách)
- zistené prístrojmi (tlakové testy, termovízia)
- vypočítané podľa projektovej dokumentácie
Energetické hodnotenie budovy
ZNÍŽENIE (S)POTREBY V BUDOVÁCH
4. lepšie technológie a postupy
- kvalitné vykurovacie zariadenia a systémy (systémy
s vysokou účinnosťou premeny energie, obehové čerpadlá,
rekuperácia tepla, plošné vykurovanie, teplovzdušné
vykurovanie...),
- vykurovacie telesá vhodnej veľkosti a vhodne umiestnené
- kvalitné stavebné materiály a prvky (izolácia, okná a dvere,
vnútorná akumulácia)
- architektonické postupy
(orientácia, kompaktný tvar,
presklenie, tienenie)
- úsporné svetelné zdroje (CFL, LED)
- úsporné spotrebiče
ZNÍŽENIE (S)POTREBY V BUDOVÁCH
Potenciál úspor tepla – až do 60%
Potenciál úspor elektriny – 10-20%
Existujúce budovy (rekonštrukcia), ale
hlavne plánovanie budúcich!
NA STRANE VSTUPOV – CIEĽ ZNÍŽENIE
(S)POTREBY PALIVA, NÁKLADOV A
EMISIÍ
1. Dizajn budovy/zariadenia
2. Výmena technológie
3. Zmena paliva
4. Iný zdroj (lokálny, obnoviteľný,
bezemisný)
Náklady
v€
HAUS DER ZUKUNFT, RAKÚSKO
HAUS DER ZUKUNFT, RAKÚSKO
PRÍKLADY SK (MUNSEFF)
ZŠ Školská ulica 267, Veľká Lomnica
Regulácia vykurovacieho systému bola zastaraná a poruchová.
Rekonštrukcia tak viedla k podstatnému zníženiu cieľových
ukazovateľov: spotreba energie sa znížila o 63%, emisie
skleníkových plynov o 62% a náklady na energiu o 57%.
PRÍKLADY SK (MUNSEFF)
SBD Zvolen, Kukučína 6-8, Zvolen
Bytový dom je samostatne stojacou 4-poschodovou budovu s
34 obyvateľmi v 14 bytoch. Bol postavený v r. 1946 a budova
ako taká už nespĺňala súčasné požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti. Vďaka všetkým opatreniam, ktoré boli
vykonané, klesla ročná spotreba energie na kúrenie o 64% z pôvodných 93 kWh/m2 na 34 kWh/m2, čo je ďaleko pod
hranicou pre nízkoenergetické budovy.
PRÍKLADY SK (MUNSEFF)
ENERGOBYT spol. s r.o., Rimavská Sobota
Spoločnosť ENERGOBYT zabezpečuje dodávku tepla
pre obyvateľov Rimavskej Soboty a zabezpečuje teplo
pre 17 400 obyvateľov na 172 odberných miestach.
Projekt modernizáciu distribučného systému tepelnej
energie.
ÚSPORY ENERGIE,
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ
Ďakujem za pozornosť a
prajem veľa úspechov !
Mgr. Laura Martonová, MSc.
Kontakt:
e-mail: [email protected]
mobil: +421 0911 299 822

similar documents