Zasady ustalania wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy

Report
Zasady ustalania wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy
a reforma systemu ubezpieczeń społecznych
Eliza Skowrońska
Ewa Karczewicz
członkowie Zespołu badawczego do spraw analiz systemu ubezpieczeń społecznych
Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r.
Wysokość renty
24% KB + (1,3%*Sskł + 0,7%*Snskł + 0,7%*Ship )*KB*WWPW
Gdzie:
KB – kwota bazowa,
Sskł – liczba lat okresów składkowych,
Snskł – liczba lat okresów nieskładkowych,
Ship – liczba lat okresów tzw. stażu hipotetycznego,
WWPW – wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury.
2
Wysokość rent najniższych
Wysokość najniższych rent :
 od 1 marca 2012 r.:
 799,18 zł miesięcznie – renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy,
 613,38 zł miesięcznie – renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy.
 od 1 marca 2013 r.
 813,15 zł miesięcznie – renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy,
 627,92 zł miesięcznie – renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy.
Liczba rent najniższych
Liczba rent z tytułu niezdolności do pracy *)
wypłacanych przez ZUS w wysokości najniższej
Wyszczególnienie
marzec
2012 r.
marzec
2013 r.
w tys.
Renty z tytułu niezdolności do pracy (bez
wypadkowych)
w tym renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy
*)
194,3
176,9
94,2
88,5
łącznie ze świadczeniami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych, bez
zbiegowych z rolniczymi
Ograniczenia w wysokości rent
Ustawa emerytalna przewiduje dwa ograniczenia wysokości
rent (tzw. górna granica wysokości świadczeń):
1) Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia nie
może być wyższy niż 250% (art. 15 ust. 5 ustawy emerytalnej).
2) Kwota renty – bez uwzględnienia dodatków przysługujących
do świadczenia - nie może przekraczać 100% podstawy
wymiaru.
Elementy decydujące o wysokości renty
Z algorytmu obliczania wysokości renty z tytułu niezdolności do
pracy wynika, że wysokość świadczenia kształtują:
• staż ubezpieczeniowy, czyli okresy składkowe, nieskładkowe,
uzupełniające oraz staż hipotetyczny,
• podstawa wymiaru (uzależniona od zarobków rencisty),
• kwota bazowa.
Na wysokość renty wpływa także stopień orzeczonej niezdolności
do pracy oraz wiek ubezpieczonego.
65
0.
00
70
im
0.
01
nie
j
80
75
0.
0.
01
00
90
85
0.
0.
01
00
10
00
95
.0
0.
1
- 1 00
12
00
10
0.
.0
00
1
14
-1
00
30
.0
0.
1
00
16
-1
00
50
.0
0.
1
00
18
-1
00
70
.0
0.
1
00
20
-1
00
90
.0
0.
1
00
-2
22
00
10
0.
.0
00
1
24
-2
00
30
.0
0.
1
00
26
-2
00
50
.0
0.
1
00
28
-2
00
70
.0
0.
1
00
-2
30
90
00
0.
00
.0
1
iw
ię
ce
j
Wysokość renty
Struktura wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy wypłacanych w 2012 r.
%
25
20
15
Ogółem
Mężczyźni
10
Kobiety
5
0
Wysokość św iadczenia w zł
65
0.
70 0 0
i
0.
0 1 mn
iej
80
7
50
0.
01
.0
0
90
85
0.
0.
01
00
10
00
95
.0
0.
1
12
- 1 00
00
10
.0
0.
0
14 1 13 0
00
00
.0
.
1
16
- 1 00
00
50
.0
0.
00
18 1 17
00
00
.0
.
1
20
- 1 00
00
90
.0
0.
1
22
- 2 00
00
10
.0
0.
1
24
- 2 00
00
30
.0
0.
1
26
- 2 00
00
50
.0
0.
1
28
- 2 00
00
70
.0
0.
1
00
2
30
9
00
00
.0
.0
0
1
iw
ię
ce
j
Wysokość renty
Struktura wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w 2012 r.
%
12
10
8
Ogółem
6
Mężczyźni
4
Kobiety
2
0
Wysokość św iadczenia w zł
Wiek ubezpieczonego a prawo do renty
Wiek ubezpieczonego determinuje:
• możliwość nabycia prawa do renty, poprzez udowodnienie
wymaganego stażu, ustalanego stosownie do wieku, w jakim
powstała niezdolność do pracy,
• wysokość renty, poprzez udowodnienie co najmniej
adekwatnego do wieku stażu pracy oraz okresu, z którego
wskazywane są zarobki uwzględniane w podstawie wymiaru
oraz wysokość tych zarobków.
Wiek ubezpieczonego
Struktura liczby osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy
według wieku i płci świadczeniobiorców
Stan grudzień 2012 r.
%
50
45
40
35
30
Ogółem
25
20
Mężczyźni
Kobiety
15
10
5
0
29 i
mniej
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
Wiek w latach
55 - 59
60 - 64
65 i
w ięcej
Wiek ubezpieczonego
Struktura liczby osób, którym w 2012 r. przyznano rentę z tytułu niezdolności do
pracy wypłacaną przez ZUS
według wieku i płci świadczeniobiorców
Stan grudzień 2012 r.
%
40
35
30
25
Ogółem
20
Mężczyźni
15
Kobiety
10
5
0
29 i
mniej
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
Wiek w latach
55 - 59
60 - 64
65 i
w ięcej
Wysokość renty a wiek ubezpieczonego
Przeciętna miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
według wieku i płci rencisty
Przeciętna miesięczna wysokość
w zł
Stan grudzień 2012 r.
1400
1200
1000
Ogółem
800
Mężczyźni
600
Kobiety
400
200
0
29 i
mniej
30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64
Wiek w latach
65 i
w ięcej
Wysokość renty a wiek ubezpieczonego
Przeciętna miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
przyznanej w 2012 r. według wieku i płci rencisty
Przeciętna wysokość w zł
Stan grudzień 2012 r.
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
29 i
mniej
30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64
Wiek w latach
65 i
w ięcej
Staż ubezpieczeniowy
Przy ustalaniu wysokości rent uwzględnia się:
 okresy składkowe (art. 6 ustawy emerytalnej),
 okresy nieskładkowe (art. 7 ustawy emerytalnej),
 okresy uzupełniające, tj. prowadzenia gospodarstwa
rolnego i pracy w tym gospodarstwie, za które opłacone
zostały składki (art. 10 ust. 1pkt 1 ustawy emerytalnej),
 staż hipotetyczny.
Staż ubezpieczeniowy a wysokość renty
Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy według stażu i płci świadczeniobiorców
Stan grudzień 2012 r.
% 25
20
Ogółem
15
Mężczyźni
10
Kobiety
5
0
4 lata i
mniej
5–9
10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39
Staż w latach
40 lat i
więcej
Staż ubezpieczeniowy a wysokość renty
Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w 2012 r.
według stażu i płci świadczeniobiorców
Stan grudzień 2012 r.
%
25
20
Ogółem
15
Mężczyźni
10
Kobiety
5
0
4 lata i
mniej
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
Staż w latach
30 - 34
35 - 39
40 lat i
w ięcej
Staż ubezpieczeniowy a wysokość renty
Przeciętna miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy wg stażu i płci
Stan grudzień 2012 r.
Staż
Ogółem
4 lata i mniej
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 lat i więcej
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
przeciętna miesięczna wysokość w zł
1 027,30
1 105,06
883,6
764,58
766,35
762,21
746,44
760,01
730,15
779,58
811,15
743,76
848,39
896,27
785,92
945,93
992,58
870,75
1 080,15
1 115,84
998,01
1 301,26
1 327,79
1 220,02
1 566,09
1 585,97
1 461,54
1 867,82
1 877,86
1 592,60
Staż ubezpieczeniowy a wysokość renty
Przeciętna miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
przyznanej w 2012 r. według stażu i płci świadczeniobiorcy
Stan grudzień 2012 r.
Staż
Ogółem
4 lata i mniej
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 lat i więcej
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
przeciętna miesięczna wysokość w zł
1 400,43
1 521,16
1 179,82
768,28
767,95
768,89
759,08
767,68
747,72
825,00
849,86
799,14
917,48
958,41
877,79
1 047,40
1 103,53
989,41
1 218,59
1 268,43
1 154,41
1 467,25
1 516,98
1 385,34
1 754,78
1 795,41
1 642,73
2 122,68
2 142,11
1 724,09
Podstawa wymiaru a wysokość renty
Podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi
odpowiednio ustalona, przeciętna podstawa wymiaru składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne
(ubezpieczenie obowiązujące do dnia 31 grudnia 1998 r.) na podstawie
prawa polskiego w okresie wskazanym w przepisach ustawy emerytalnej.
Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy
przyjmuje się przychód/dochód stanowiący podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych
przez ubezpieczonego z ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających
bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie oraz kwoty
nieoskładkowane, np. zasiłki chorobowe.
Podstawa wymiaru a wysokość renty
Podstawa wymiaru renty może być także ustalona z faktycznego
okresu ubezpieczenia, w przypadku gdy nie można jej ustalić z 10
kolejnych lat kalendarzowych z uwagi na okoliczności
wskazane w art. 17 ustawy emerytalnej, tj. jeśli niezdolność do
pracy powstała:
 przed 30 rokiem życia,
 po ukończeniu 30 lat, jeśli podstawy wymiaru nie można ustalić z
powodu pełnienia zastępczej służby wojskowej, odbywania czynnej
służby wojskowej albo korzystania z urlopu wychowawczego.
Podstawa wymiaru a wysokość renty
Nie ustala się podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności
do pracy dla ubezpieczonego, u którego niezdolność ta
powstała przed 30 rokiem życia, jeżeli nie pozostawał on w
ubezpieczeniu co najmniej przez 1 rok kalendarzowy.
W takim przypadku renta przysługuje w wysokości
minimalnej.
Podstawa wymiaru a wysokość renty
W celu ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy:
• oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek oraz kwot nie
stanowiących podstawy wymiaru składek wliczanych jednak do
podstawy wymiaru świadczeń, oddzielnie dla każdego roku z wybranych
przez ubezpieczonego lat kalendarzowych,
• oblicza się stosunek każdej z tych sum do rocznej kwoty przeciętnego
wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w
procentach, z zaokrągleniem do setnej części procentu,
• oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik
wysokości podstawy wymiaru renty (wskaźnik ten podlega ograniczeniu
do 250%),
• mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową, otrzymując w ten sposób
podstawę wymiaru renty.
Podstawa wymiaru a wysokość renty
Ze wskazanego mechanizmu wynika, że podstawa wymiaru
renty z tytułu niezdolności do pracy, uzależniona od:
• wysokości przeciętnego wynagrodzenia ustalonego dla roku,
z którego wskazywane są zarobki,
• wysokości zarobków ubezpieczonego oraz
• kwoty bazowej.
Podstawa wymiaru a wysokość renty
Struktura liczby osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy
według wysokości podstawy wymiaru wyrażonej w % przeciętnego wynagrodzenia
oraz płci świadczeniobiorców
Stan grudzień 2012 r.
% 40
37,3%
35
32,2%
30
25
27,0%
20,7%
28,3%
25,5%
21,5%
20,1%
20
27,0%
Ogółem
20,5%
Mężczyźni
14,5%
Kobiety
15
8,5%
10
5,7%
3,0%
4,1%
1,3% 2,2%
0,6% 0,0%0,0% 0,0%
5
0
do 49,99
50,00 - 74,99
75,00 - 99,99
100,00 - 149,00 150,00 - 199,99 200,00 - 250,00 250,01 i więcej
Wysokość podstaw y w ym iaru w % przeciętnego w ynagrodzenia
Podstawa wymiaru a wysokość renty
Struktura liczby osób, którym w 2012 r. przyznano rentę z tytułu niezdolności do
pracy według wysokości podstawy wymiaru wyrażonej w % przeciętnego
wynagrodzenia oraz płci świadczeniobiorców
Stan grudzień 2012 r.
40,0
36,7%
35,0
32,3%
30,0
25,0
20,0
27,0%
23,9%
24,1%
27,3%
23,1%
23,1%
Ogółem
18,8%
16,9%
Mężczyźni
15,4%
15,0
Kobiety
10,8%
10,0
5,5%
4,6%
5,0
3,1%
3,0% 2,6%
1,8%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0
do 49,99
50,00 - 74,99
75,00 - 99,99
100,00 - 149,00
150,00 - 199,99
200,00 - 250,00
Wysokość podstawy wymiaru w % przeciętnego wynagrodzenia
250,01 i więcej
Wysokość renty a stopień niezdolności do pracy
Niezdolność do pracy może być częściowa lub całkowita.
Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła
zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności
organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po
przekwalifikowaniu.
Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do
wykonywania jakiejkolwiek pracy.
Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu
utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.
Wysokość renty a stopień niezdolności do pracy
Przeciętna miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
według stopnia tej niezdolności oraz płci świadczeniobiorców
Stan grudzień 2012 r.
w zł
1400
1200
1000
Ogółem
800
Mężczyźni
600
Kobiety
400
200
0
całkow ita niezdolność do pracy i całkow ita niezdolność do pracy częściow a niezdolność do pracy
samodzielnej egzystencji
Wysokość renty a stopień niezdolności do pracy
Przeciętna miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy
przyznanej w 2012 r. według stopnia tej niezdolności oraz płci
świadczeniobiorców
Stan grudzień 2012 r.
w zł
2000
1800
1600
1400
Ogółem
1200
Mężczyźni
1000
Kobiety
800
600
400
200
0
całkow ita niezdolność do pracy i całkow ita niezdolność do pracy częściow a niezdolność do pracy
samodzielnej egzystencji
Renty a stopień niezdolności do pracy
Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy
według stopnia tej niezdolności
wypłacanych w 2012 roku
przyznanych w 2012 roku
7,6%
6,4%
32,5%
32,5%
59,9%
61,1%
Całkow ita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
Całkow ita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
Całkow ita niezdolność do pracy
Całkow ita niezdolność do pracy
Częściow a niezdolność do pracy
Częściow a niezdolność do pracy
Wysokość renty a kwota bazowa
Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia
społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w
poprzednim roku kalendarzowym. Jest ustalana corocznie i obowiązuje
od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego
roku kalendarzowego.
Wysokość renty a kwota bazowa
WYSOKOŚĆ KWOTY BAZOWEJ OD 1999 R.
Od 1 czerwca 1999 r.
1 327,44 zł
Od 1 czerwca 2000 r.
1 540,20 zł
Od 1 czerwca 2001 r.
1 683,27 zł
Od 1 czerwca 2002 r.
1 775,89 zł
Od 1 marca 2003 r.
1 862,62 zł
Od 1 marca 2004 r.
1 829,24 zł
Od 1 marca 2005 r.
1 903,03 zł
Od 1 marca 2006 r.
1 977,20 zł
Od 1 marca 2007 r.
2 059,92 zł
Od 1 marca 2008 r.
2 275,37 zł
Od 1 marca 2009 r.
2 578,26 zł
Od 1 marca 2010 r.
2 716,71 zł
Od 1 marca 2011 r.
2 822,66 zł
Od 1 marca 2012 r.
2 974,69 zł
Od 1 marca 2013 r.
3 080,84 zł
Wysokość renty a kwota bazowa
Część socjalna renty stanowi 24% kwoty bazowej, obowiązującej w dacie
przyznawania renty.
Dla świadczeń przyznawanych w tym samym okresie (od 1 marca do
końca lutego następnego roku) część socjalna ustalana jest w jednakowej
wysokości, a więc jest niezależna od zindywidualizowanych składników
renty – stażu pracy i podstawy wymiaru.
Wysokość części socjalnej (po ostatecznym obliczeniu renty z tytułu
całkowitej wysokości do pracy i następnie wyliczeniu 75%, stanowiących
wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy) – realnie
wynosi 18% kwoty bazowej.
Wysokość renty a kwota bazowa
Udział części socjalnej w wysokości przeciętnej miesięcznej renty z tytułu
niezdolności do pracy przyznanej w 2012 r.
według stażu pracy i stopnia tej niezdolności
Stan grudzień 2012 r.
Staż
Ogółem
4 lata i mniej
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40 lat i więcej
Renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji
Renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy
Renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy
Wysokość
części
socjalnej
w zł
2
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
Wysokość
części
socjalnej
w zł
5
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
713,93
Wysokość
części
socjalnej
w zł
8
535,45
535,45
535,45
535,45
535,45
535,45
535,45
535,45
535,45
535,45
Wysokość
ogółem
1
1 697,95
849,37
882,47
997,68
1 176,45
1 267,92
1 470,19
1 771,43
2 137,06
2 513,17
Udział
2:1
3
42,05
84,05
80,9
71,56
60,69
56,31
48,56
40,3
33,41
28,41
Wysokość
ogółem
4
1 643,13
831,04
871,45
974,79
1 084,64
1 244,30
1 460,65
1 751,00
2 079,74
2 511,05
Udział
5:4
6
43,45
85,91
81,92
73,24
65,82
57,38
48,88
40,77
34,33
28,43
Wysokość
ogółem
7
1 240,15
653,24
663,16
726,71
813,22
924,96
1 068,90
1 283,68
1 551,37
1 881,81
Udział
8:7
9
43,18
81,97
80,75
73,68
65,84
57,89
50,09
41,72
34,51
28,45
Wysokość renty a kwota bazowa
Przeciętna miesięczna wysokość
w zł
Porównanie przeciętnej miesięcznej wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy
wypłacanej w grudniu 2012 r. z przyznaną w 2012 r.
według wieku rencisty
2000
1800
1600
1400
1200
w ypłacane w grudniu 2012 r.
1000
800
przyznane w 2012 r.
600
400
200
0
29 i 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 i
mniej
w ięcej
Wiek w latach
Wysokość renty a kwota bazowa
Ilustracja wpływu kwoty bazowej na wysokość renty ze względu na datę
jej przyznania.
PRZYKŁAD
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przyznana 56 – letniemu
ubezpieczonemu, legitymującemu się 30 latami okresów składkowych i 2
latami okresów nieskładkowych. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
wynosi 101,00%.
Wysokość renty a kwota bazowa
Wysokość renty przyznanej od 1 marca 2010 r. - 1760,53 zł, na dzień 31
grudnia 2013 r. – 1961,55zł.
Wysokość renty przyznanej od 1 marca 2012 r. - 1927,72 zł, a na dzień 31
grudnia 2013 r. – 2003,31 zł.
Wysokość renty przyznanej od 1 marca 2013 r. wynosi 1996,50 zł.
Wysokość renty a kwota bazowa
Renta przyznana w 2010 r. według staniu na dzień 31 grudnia 2013 r. jest
niższa od renty przyznanej w 2012 i 2013 r. – odpowiednio o 42,75 zł i
34,95 zł.
Z kolei renta przyznana od 1 marca 2013 r. jest o 7,81 zł niższa od renty
przyznanej od 1 marca 2012 r. i zwaloryzowanej w marcu 2013 r.
Zmiany te są spowodowane zmianami w wysokości kwoty bazowej.
Podsumowanie
Celem analizy była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie elementy
i w jaki sposób kształtują wysokość renty.
Analizę składników kształtujących wysokość renty oparto przede
wszystkim na czynnikach wynikających z algorytmu obliczania
wysokości renty, dodatkowo wzbogaconych o wiek ubezpieczonego, przy
czym analiza rent była dokonywana z uwzględnieniem podziału na
czynniki:
 indywidualne (staż, wiek, podstawa wymiaru) oraz
 obiektywne (kwota bazowa).
Niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji będą analizowane poszczególne
czynniki kształtujące wysokość renty, bezspornie jej wysokość
uzależniona jest od stażu i zarobków ubezpieczonego oraz od kwoty
bazowej, zastosowanej do obliczenia jej wysokości.
Podsumowanie
Dla określenia miejsca rent z tytułu niezdolności do pracy w systemie
ubezpieczeniowym, konieczna jest dalsza, pogłębiona analiza, dotycząca w
szczególności:
 zmiany liczby rent ustalanych w najniższej wysokości,
 znacznego wydłużenia stażu ubezpieczeniowego, jakim legitymują się
osoby uprawnione do renty,
 zmiany liczby przyznawanych rent w ujęciu ogólnym oraz z podziałem
na stopień niezdolności do pracy, także z uwzględnieniem aspektu
orzeczniczego i socjologicznego (wiek, miejsce zamieszkania, staż pracy
itd.),
 wydłużenia wieku, w jakim następuje nabycie uprawnień rentowym (w
aspekcie orzeczniczym i wygaśnięcia uprawnień do wcześniejszych
emerytur w powiązaniu ze wzrostem liczby osób uprawnionych do
świadczeń przedemerytalnych),
Podsumowanie
 relacji między orzeczeniem o częściowej lub całkowitej niezdolności do
pracy oraz całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
a zatrudnieniem osób uprawnionych do renty,
 analizę porównawczą z emeryturami, z uwzględnieniem świadczeń
ustalanych według dotychczasowych i zreformowanych zasad.
Dalsza analiza prowadzona w ramach Zespołu być może pozwoli na
postawienie tez co do zasadności tych kryteriów oraz ich udziału i znaczeniu
w ostatecznym kształtowaniu wysokości renty, z uwzględnieniem jej miejsca
w systemie zreformowanych świadczeń.
Podsumowanie
Dziękujemy za uwagę.

similar documents