LABORATUVAR TEM*ZL*** VE GÜVENL***

Report
LABORATUVAR TEMİZLİĞİ
VE GÜVENLİĞİ
MODÜL 2
1
HEDEFLER
Bu modülün sonunda;
Laboratuvar ve malzeme temizliği nasıl ve kimler
tarafından hangi düzende yapılacağı,
Kimyasal dökülmeler nedir ve buna karşı neler
yapılacağı
hedeflenmiştir.
2
Isınma Sorusu
• Asit dökülmesi durumunda ne yapılabilir?
3
Laboratuar Temizliği
 Halk Sağlığı Laboratuar’larında (HSL) temizlik,
her sene ihale usulüyle verilen firmalar tarafından
ve/veya kadrolu elemanlarca yapılmalıdır.
 Temizlik İzleme Formu ile izlenmelidir.
 HSL’nda, temizlik personelinin hangi birimde, ne
şekilde çalışacağı Halk Sağlığı Laboratuvar
Sorumlusu tarafından belirlenmektedir.
4
İLGİLİ DOKÜMANLAR
Temizlik İzleme Formu
LABORATUVAR TEMİZLİK KONTROL FORMU
LABORATUVAR TEMİZLİK KONTROL FORMU
Lab./
Bölüm
Lab./
Bölüm
Tarih (Ay/Yıl):
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Oda No/Adı:
18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tezgah ve
Banko
temizliği
Yer temizliği
Lavabo
temizliği
Duvar
fayanslarının
temizliği
Cam ve
Kapıların
Silinmesi
Dolap
Kapaklarının
temizliği
Temizliği
yapan
(YP imzası)
Kontrolü
Yapan
(Analist
İmzası)
Onaylayan
Laboratuar Sorumlusu
Tarih……/…./20….. İmza
5
31
Laboratuvar Temizliği
 Günlük toplanan evsel atıklar bina dışında uygun bir
yerde depolanır.
 Evsel atıkların plastik, cam ve kağıt olmak üzere üç
ayrı şekilde tasnifi yapılmakta ve ücretsiz olarak
doğal kaynakları koruma adına isteyen tüzel veya
gerçek kişilere teslim edilir.
 Kimyasal ve tıbbi atıklar ise ilgili yönetmeliklere
uygun şekilde bertaraf edilecektir.
6
Laboratuvar Temizliği
 Büroların ve laboratuvarların temizliği her gün
sistemli olarak mesai bitiminde, koridorların ve
merdivenlerin temizliği ise hergün mesai saatinden
önce yapılmalıdır.
 Gerektiğinde her
tekrarlanabilir.
türlü
temizlik
gün
içinde
7
Laboratuvar Temizliği
 Laboratuvarlarda bulunan tüm malzemeler ilgili
analistin gözetiminde temizlenmelidir.
 Analistin bilgisi dışında yapılan temizliklerde,
cihazların hasar görmesi durumunda sorumluluk
temizlik elemanı ve/veya temizlik firmasına aittir.
8
Laboratuar Temizliği
 Laboratuarların zemin temizliği ilgili uygun
dezenfektan kullanılarak toz kaldırılmadan ıslak
temizlik yapılmalıdır.
 Tezgahlar uygun deterjanlar ile temizlendikten sonra
gerektiğinde ilgili analistin gözetiminde dezenfekte
edilmelidir.
9
Laboratuvar Temizliği
İnsan sağlığına zarar vermeyecek ve genel
hijyen kurallarına uygun nitelikte birinci sınıf
temizlik maddeleri kullanılmalıdır.
10
Laboratuvar Temizliği
 Temizlik görevlileri özel iş kıyafetleri ile temizlik
yapmalıdır.
 Laboratuvar güvenliği yönergesine uygun temizlik
yapılmalıdır.
11
Malzeme Temizliği
 Genel analizlerde kullanılan çok kirli ve
yağlı cam ve diğer malzemelerin yıkanması
için;
 Cam malzemelerde kalan, çözünmesi zor
olan kalıntıları temizlemek için yıkama
çözeltisi kullanılmalıdır.
 Daha sonra yeniden musluk suyundan
geçirilerek fırçalarla sıcak su kullanılarak
yıkanır.
12
Malzeme Temizliği
 Yıkanan malzemeler bol destile
sudan geçirilir.
 Destile
sudan
geçirilmiş
malzemeler saf su ile doldurulmuş
tankta 2 saat kadar bekletilir.
 Tanktan çıkartılan
kurutulur.
malzemeler
13
Spektrofotometre Ekipman
Temizliği
Spektrofotometrede kullanılan kuvars
küvetlerin temizliği için;
 Kirli küvetler her kullanımda çeşme
suyuyla çalkalanır.
 Çeşme suyuyla çalkalandıktan sonra
saf sudan geçirilir.
 Saf sudan geçirilmiş küvetler
gerektiğinde 1:1 oranında seyreltilmiş
HCl içerisinde 1 saat bekletilir.
14
 1 saat HCl içerisinde bekletilmiş küvetler
çıkartıldıktan sonra yeniden saf su ile çalkalanır.
 Saf su ile çalkalanmış küvetler saf su ile doldurulmuş
tankta 1 saat daha bekletilir.
 Saf suda bekletilen küvetler bol destile sudan
geçirilerek etüv veya oda sıcaklığında kurutulur.
15
KİMYASAL DÖKÜLMELER
Kimyasalların dökülmesi halinde yapılacaklara dair
tablolar ve dökülme kitleri hazırlanmalı,
 Hazırlanan tablolar laboratuvarda görünür bir yere
asılmalı,
Not: Kimyasal madde üreticilerinin çoğu dökülme tablolarını
yayımlar ve ticari dökülme kiti üretirler; bunlardan da
yararlanılabilir.
16
Acil Kimyasal Dökülme
Kiti
17
17
Dökülme kitinde şu malzemeler bulunmalıdır:
1.Koruyucu giysi; örnegin, kalın lastik eldiven, lastik
bot, solunum koruyucu maske
2. Kepçe ve faraş, kırılmış camları toplamak için maşa
(forseps),
3. Kovalar, kum
4. Asitlerin nötralizasyonu için sodyum karbonat
(Na2CO3; toz soda) veya sodyum bikarbonat
(NaHCO3)
5. Yer silme bezi, örtü ve kağıt havlu
6. Yanıcı-olmayan (nonflammable) deterjan
18
Kimyasal ÜZERİNİZE döküldüğünde
• Hemen kontamine
giysileri çıkarın
• En yakın duşun/
suyun altına gidin
• Suyu bolca
akıtarak bulaşmış
vücut bölgesini 1520 dk yıkayın
19
Kimyasal dökülme olduğunda yapılacaklar
1.İlgisiz kişileri alandan hemen uzaklaştırın, alanı
sınırlayın,
2. “Dökülme kiti”ni kullanarak temizlik yapın;
dökülmelerde asagıdaki gibi nötralize edin:
asitler ve korozif kimyasallar: üzerine toz
soda veya sodyum bikarbonat dökün.
alkaliler (bazlar): üzerini kuru kum ile
kapatın.
Buharını solumaktan kaçının.
20
3. Dökülen materyal yanıcı bir kimyasal ise; her
türlü alevi, odadaki gaz vanalarını ve elektrikli
aletleri kapatın,
4. Büyük miktarda dökülme söz konusu ise;
pencereyi açın ve odadan çıkın, dökülmüş
kimyasalın buharını solumaktan kaçının.
5. İş Kazası Bildirim Formu düzenlenir.
21
TEŞEKKÜRLER
22
LABORATUVAR
GÜVENLİĞİ
23
Duyarsam Unuturum
Görürsem Hatırlarım
Yaparsam Öğrenirim !
Confucius
Confuci
us 24
Amaç
Kurumda çalışan personelin;
• kendisini, çalışma arkadaşlarını ve toplumu
koruyabilmesi için ve
• çalışma güvenliğinin sağlanması için;
iş riskleri hakkında bilinçlendirilmesi ve algının
geliştirilmisidir.
25
26
27
28
29
30
Tehlike ve Risk?
31
32
Temel Güvenlik Uyum Eğitimi
RSHMB-2009
33
Temel Güvenlik Uyum Eğitimi
RSHMB-2009
Tehlike
Yaralanma, hastalık,
hasar, zarar meydana
getirme potansiyeli olan
kaynak ya da durumdur.
34
Risk
Tehlikenin oluşma olasılığı ile
bu olasılık gerçekleştiğinde
ortaya çıkabilecek sonucun
ciddiyet derecesidir.
35
Yolda karşıdan karşıya
geçerken ne yaparsınız?
• Bir risk değerlendirmesi yaparsınız!
Neleri irdelersiniz?
• Yol ne kadar kalabalık? Gelen arabanın hızı
nedir? Koşarak mı geçeceksiniz? Hava yağışlı ve
yol kaygan mı? Araba fren yapsa durabilir mi?
Bunların sonucunda bir karar verirsiniz.
• Bu karar; o işin yapılıp yapılmayacağına ve
yapılacaksa hangi tedbirler alınarak, nasıl
yapılacağına dair bir karar olacaktır.
36
Risk değerlendirmesi
Risk =
37
Olayın
görülme
olasılığı
X
Sonucun
ciddiyet
derecesi
IRiski
algılıyorlar
38
II
Riski
değerlendiriyorlar
Temel Güvenlik Uyum Eğitimi
RSHMB-2009
Riski
III
yönetiyorlar 
Laboratuvar (İş)
Güvenliğinin sağlanması;
• Risklerin iyi yönetilmesi ile
mümkündür.
• Öncelikle sorumluluklar
belirlenmelidir
Sorumluluklar nasıl belirlenir?
 Mevzuat
 Rehberler
39
HS Laboratuvar’da (iş)
Güvenliğinden kim sorumludur?
• Kurumumuzda çalışan, herkes iş
güvenliğinin sağlanması hususunda
sorumluluk taşır.
• Çünkü risk altında olan bireyin
kendi sağlığı ve güvenliğidir.
40
40
– TEHLİKE her zaman vardır - yapılan işin
veya gündelik hayatın bir parçasıdır.
– RİSK DEĞERLENDİRMESİ yaparak tehlike
kaynağından doğan riskleri azaltmamız ve
yaşanan güvenlik sorunlarını ciddi düzeyde
ortadan kaldırmamız mümkündür.
41
Kimyasal Maddelerin Risk
Değerlendirilmesi
• Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden
tehlike ve zararları.
• İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak
Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
• Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
• Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve
kullanım sıklığı.
42
Kimyasal Maddelerin Risk
Değerlendirilmesi
• Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet
sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri
• Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin
etkisi.
• Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin
sonuçları.
• Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu
maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri
43
Kimyasal maddelerle çalışmalarda
alınması gereken önlemler
• İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu
yapılır.
• Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az
sayıda çalışan ile yapılır.
• Çalışanların
maruz
kalacakları
madde
miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan
en az düzeyde olması sağlanır.
• İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde
miktarı en az düzeyde tutulur.
• İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve
temiz tutulur.
44
Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması
gereken önlemler
• Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli
şartlar sağlanır.
• Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların
işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması,
taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler
yapılır.
• İkame yöntemi uygulanır.
• İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot
bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde
asgari güvenlik mesafelerine uyulur.
.45
Her zaman akılda
tutulması gereken
husus?
• Her çalışanın
güvenlikle ilgili
üzerine düşeni yerine
getirdiğine dair bir
güven ortamı
oluşmasına hepimizin
ihtiyacı vardır...
46
Genel kurallar !...
• Öncelikle; Yaka kartınızı takın.
• Bütün kazaları ve yaralanmaları
rapor edin; olayların oluş şekli
ve sıklığı hakkında böylece
toplanan bilgi, önlem almamızı
kolaylaştırır.
?
• Anahtarlarınızı (asla) ödünç
vermeyin
47
Genel kurallar !...
• Laboratuvarda yemek, çaykahve ve sigara içmeye izin
vermeyin.
• Laboratuvarda taşkın
hareketlere izin vermeyin
• Laboratuvara 12 yaşın altındaki
çocukları sokmayın
48
Genel kurallar !...
• Çalışma alanınızı
temiz ve düzenli
tutun.
Dağınıklık hem hatalı
sonuçlara yol açar
hem de kazalara
davetiye çıkarır!...
49
Genel kurallar !...
 Çalışırken,
gereken her durumda
MUTLAKA
o çalışmaya uygun
KKE giyin!
50
TEŞEKKÜRLER
51

similar documents