Nasze finanse - II Liceum Ogólnokształcące im. KK Baczyńskiego w

Report
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie biorący udział w konkursie:
Krzysztof Lasoń, Klaudia Kaszyca, Aleksandra Kędra, Karolina Dyl
Plan prezentacji













Gospodarstwo domowe
Dochody gospodarstwa domowego
Wydatki gospodarstwa domowego
Wpływ dochodów na wydatki
Wpływ cen na wydatki
Budżet gospodarstwa domowego
Deficyt w domowych finansach
Nasze 15 sposobów na drobne oszczędności
Inwestycje
Ryzyko inwestowania
Lokata – bezpieczna inwestycja
Analiza przeprowadzonej ankiety
Wywiad z doradcą gospodarczym Panią Magdaleną Baliś
Gospodarstwo domowe
to jedna lub wiele osób, które wspólnie mieszkają, osiągają
wspólne dochody oraz współdecydują o wkładzie pracy
i wydatkach na zaspokojenie potrzeb jednostkowych oraz zespołu
jako całości.
Dochody gospodarstwa domowego
z pracy:
- wynagrodzenie za pracę
- zysk z tytułu prowadzenia własnej
działalności gospodarczej
- dochody z działalności rolniczej
- honoraria
z majątku:
- z posiadanych akcji,
- czynsz za wynajęte mieszkanie
- sprzedaż akcji, obligacji, rzeczy
(obraz, samochód)
z poza pracy:
-
zasiłek (chorobowy , dla bezrobotnych)
renta
emerytura
spadek
darowizny
gry losowe
świadczenia ubezpieczeniowe
kredyty
stypendia
pomoc charytatywna
Wydatki gospodarstwa domowego
konsumpcyjne
•
•
•
•
•
•
żywność
ubranie
meble
rachunki
wycieczki
bilety do
teatru
inwestycyjne
•
•
•
•
•
kurs językowy
prawo jazdy
ubezpieczenie na życie rodziców
zakup papierów wartościowych
lokal z przeznaczeniem na
dzierżawę
Wyżej wymienione wydatki zależą od:
 wielkości dochodów gospodarstwa domowego,
 preferencji i potrzeb danej rodziny,
 cen danych towarów lub usług.
Wydatki a dochody
Ernest Engel – pruski ekonomista, statystyk
żyjący w XIX wieku, porównał wydatki
rodzin belgijskich z ich dochodem w roku
1853. W miarę wzrostu dochodów
społeczeństwa maleje udział wydatków na
żywność w wydatkach ogólnych gospodarstw
domowych.
Dzisiaj
ta
prawidłowość
zaobserwowana przez Engla i nazwana
prawem Engla, nadal występuje.
Dlaczego tak jest?
„bo apetyt rośnie w miarę jedzenia” wzrost dochodów wyzwala
coraz to nowe potrzeby, których zaspokojenie wymaga coraz to
więcej pieniędzy.
Wpływ cen na wydatki
Członkowie gospodarstwa
domowego odchodzą od jednego
dobra, którego cena wzrosła
zastępując je innymi, których cena
nie zmieniła się lub spadła . Taką
reakcję przedstawił J. Hicks
zakładając, że konsument w celu
utrzymania stałego poziomu
użyteczności towaru lub usługi
dąży do minimalizacji wydatków.
Budżet gospodarstwa domowego
to plan finansowy uwzględniający wszystkie dochody i wydatki
gospodarstwa domowego.
Wydatki = dochodom
budżet zrównoważony
Wydatki < dochodów
nadwyżka budżetowa
Wydatki > dochodów
deficyt budżetowy
Deficyt w domowych finansach
to tzw. dziura budżetowa, czyli
przewaga wydatków nad dochodami.
Jak uniknąć
deficytu
w domowych
finansach?
• określenie miesięcznych
dochodów rodziny
• określenie miesięcznych
wydatków rodziny
• porównanie miesięcznych
dochodów i wydatków
• wyeliminowanie
zbędnych wydatków
• monitorowanie budżetu
Przez
miesiąc
prowadź
dzienniczek
1.
Przez
miesiąc
prowadź
dzienniczekwydatków.
wydatków.Planuj,
Planuj,zapisuj,
ile
będziesz
musiał wydać
mieszkanie,
telefon,telefon,
jedzenie,
zapisuj,
ile będziesz
musiałna:
wydać
na: mieszkanie,
ubrania,
Utrzymuj reżim.
jedzenie,przyjemności.
ubrania, przyjemności.
Utrzymuj reżim.
2.Zawsze,
Zawsze,ale
aletotozawsze,
zawsze,chodź
chodźnanazakupy
zakupyz zlistą.
listą.
3.Listę
Listęzakupów
zakupówsporządzaj
sporządzajnanapodstawie
podstawielist
listskładników
składników
niezbędnych
niezbędnychdodoplanowanych
planowanychposiłków.
posiłków.Staraj
Starajsię
siękupować
kupować
tyle,
tyle,ileilepotrzebujesz
potrzebujeszdododanej
danejpotrawy.
potrawy.
4.Odkładaj
Odkładaj1010%%każdych
każdychzarobionych
zarobionychpieniędzy.
pieniędzy.
5.Szacując
Szacującprzyszłe
przyszłewydatki,
wydatki,zawsze
zawszedodaj
dodaj1010%.%.
6.Przyjemności
Przyjemnościfunduj
fundujsobie
sobiepod
podkoniec
koniecmiesiąca,
miesiąca,z ztego,
tego,coco
zostanie
zostanieCiCiz zpensji.
pensji.
7.Płać
Płaćgotówką,
gotówką,kiedy
kiedymasz
maszzapłacić
zapłacićkartą,
kartą,wydajesz
wydajeszchętniej.
chętniej.
8. Wyznacz sobie dzienną stawkę wydatków i trzymaj się jej.
9.
Nie pocieszaj
się zakupami.
8. Wyznacz
sobie dzienną
stawkę wydatków i trzymaj się jej.
10.
Wymyśl
pięćsięsposobów
9. Nie
pocieszaj
zakupami.na spędzenie sobotniego wieczoru bez
wydania złotówki.
10. Wymyśl pięć sposobów na spędzenie sobotniego wieczoru bez
11.wydania
Kup skarbonkę.
złotówki. Codziennie wrzucaj do niej 1 zł, po roku
będziesz mieć 365 zł ekstra na wakacje, prezenty gwiazdkowe
11. Kup skarbonkę. Codziennie wrzucaj do niej 1 zł, po roku będziesz
albo na sukienkę.
mieć 365 zł ekstra na wakacje, prezenty gwiazdkowe albo na sukienkę.
12. Uważaj na promocje i okazje w second – handach. Nie kupuj
12. czegoś
Uważaj tylko
na promocje
i okazje
second – handach . Nie kupuj czegoś
dlatego,
że jestwtanie.
tylko dlatego, że jest tanie.
13. Płać rachunki na czas. Konieczność zapłacenia trzech czynszów
13. albo
Płać rachunki
na czas.rachunków
Koniecznośćzazapłacenia
trzechrozsadzić
czynszówTwój
albo
dwóch dużych
telefon może
dwóch
dużych
rachunków
za telefonbędzie
może rozsadzić
budżet.
Powrót
do równowagi
trudny. Twój budżet.
Powrót do równowagi będzie trudny.
14.
To zabrzmi jak herezja, ale: Czy naprawdę potrzebujesz
14. To
zabrzmi jak herezja , ale: Czy naprawdę potrzebujesz komórki?
komórki?
15.
ilerocznie
rocznie
wydajesz
na używki.
15. Policz,
Policz ile
wydajesz
na używki.
Inwestycje
finansowe
rzeczowe
• nieruchomości
• ziemia
• złoto i inne metale
szlachetne
• kamienie szlachetne
• dzieła sztuki
• przedmioty
numizmatyczne
•
•
•
•
•
•
obligacje
akcje
fundusze inwestycyjne
lokaty bankowe
waluty
giełda
Przed wyborem formy inwestowania swoich oszczędności, należy
zastanowić się:
 Jaką kwotę zamierzamy przeznaczyć na inwestycję?
 Jak długo ma ona trwać?
 Jakie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować?
 Jakich dochodów oczekujemy?
Ryzyko inwestowania
Inwestując możemy bardzo dużo zyskać jak i wiele stracić.
Podejmujmy decyzje racjonalne!
Lokaty – bezpieczna inwestycja
Lokaty - to środki finansowe powierzone bankowi na określony czas.
Bank zobowiązuje się do wypłacenia właścicielowi lokaty
powierzonej kwoty powiększonej o naliczone odsetki.
Zalety
Wady
• łatwość i szybkość założenia lokaty
• inwestor nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy o finansach
• bezpieczeństwo
• utrata odsetek w wypadku przedterminowego zerwania lokaty
• założenie niektórych lokat może wiązać się z otwarcia konta
osobistego
• naliczanie podatku Belki (19%) przy każdym odnowieniu lokaty
Analiza przeprowadzonej ankiety
Przedział wiekowy
ankietowanych
Liczba osób gospodarstwa
domowego
50%
60%
45%
40%
50%
35%
40%
30%
25%
30%
20%
20%
15%
10%
10%
5%
0%
0%
poniżej 35 lat
35-50 lat
powyżej 50 lat
1
2
3
4
5 i więcej
Źródła dochodów ankietowanych
100%
91%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
13%
12%
0%
4%
3%
1%
Wydatki ankietowanych
wartość wydatków
4% 4%
4%
16%
4%
4%
64%
Remont domu/mieszkania
Zakup gruntów
Inwestycje kapitałowe
Edukacja
Zakup nieruchomości
Fundusze inwestycyjne
Zakup nowego samochodu
Sposoby oszczędzania ankietowanych
Oszczędzanie wody, gazu i energii elektrycznej
77%
100%
23%
50%
0%
tak
nie
wody :
• korzystanie ze zmywarki, prysznica
• ograniczanie zużycia wody,
zamontowanie wodomierzy
• zakręcanie wody podczas mycia
zębów, golenia
• wykorzystanie deszczówki w okresie
letnim do prac w ogrodzie
Sposoby oszczędzania c.d.
energii elektrycznej :
gazu :
• stosowanie żarówki energooszczędnej
• wyłączanie zbędnego oświetlenia
• unikanie zostawiania urządzeń w trybie
czuwania
• stosowanie solarów słonecznych
• wymiana sprzętu AGD na nowsze
o klasie energetycznej A, A+
• dostosowanie wielkości palnika do
garnków podczas gotowania
• gotowanie na piecu węglowym
• gotowanie pod pokrywkami
• ograniczanie zużycia gazu
Przeznaczanie oszczędności
20%
19%
inwestycje
wyjazd na
wczasy
61%
spłata długu
Wywiad z doradcą gospodarczym panią
Magdaleną Baliś
Wnioski
Zaplanuj budżet domowy.
Użyj najprostszej metody – lista
dochodów i planowanych
wydatków. Wystarczy zeszyt,
długopis i kalkulator.
Zacznij oszczędzać!
Należy propagować
oszczędzanie wody, energii
elektrycznej i gazu we
własnym gospodarstwie
domowym.
Opłacaj najpierw wydatki stałe.
Kontroluj na bieżąco wpływy
i wydatki.
Lokata terminowa,
obligacje, fundusz
inwestycyjny, konto
oszczędnościowe to
instrumenty finansowe
w które warto inwestować
zaoszczędzony kapitał.
Uczmy się
oszczędzać od
najmłodszych lat!
„ Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim
trudności znikają, a przeszkody ulatniają się.”
John Quincy Adams

similar documents