Gospodarka odpadami w Sopocie 23.10.2014

Report
Gospodarka odpadami w
Sopocie
Wybór metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
Wariant 1 – zaproponowano metodę powierzchniową:
 jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, to
opłata będzie w wysokości:
 0,52 zł/m2 miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu
mieszkalnego dla części powierzchni nie przekraczającej 110 m2
 0,10 zł/m2 miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu
mieszkalnego, dla części powierzchni przekraczającej 110 m2
Równolegle zlecono profesjonalnej firmie przeprowadzenie z
ankietowego badania opinii Mieszkańców Sopotu w sprawie
wyboru metody naliczania opłat.
Wybór metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
 Większość Mieszkańców Sopotu uznała ze żadna metoda, z
proponowana w ustawie nie pasuje do Sopotu.
 Wiele wypowiedzi w odniesieniu do uchwalonej metody naliczania
opłat za gospodarowanie odpadami od powierzchni lokalu
mieszkalnego było bardzo krytycznych ale byli również zwolennicy tej
metody. Głosy mieszkańców były bardzo podzielone.
 Duża grupa osób wskazywała jako potencjalnie sprawiedliwą metodę
powiązaną ze zużyciem wody.
 W odpowiedzi na opinie Mieszkańców Sopotu wyrażone podczas
licznych spotkań oraz na podstawie badania ankietowego
przygotowano alternatywną metodę uwzględniającą oczekiwania
wyrażane przez większości Mieszkańców Sopotu.
Wariant 2 - Nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi to propozycja metody mieszanej
wodno-ryczałtowej.
Wybór metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
 Dla zapewnienia szczelności systemu opłata składała się z dwóch części
 stałej - ryczałtowej tj. stałej opłaty uwzględniającej miesięczne zużycie wody do 4m3,
zmiennej - stanowiącej iloczyn miesięcznie zużytej wody powyżej 4m3 oraz
stawki opłaty za każdy dodatkowo zużyty 1 m3 wody.
 Wysokość ryczałtu 4m3 przypadającego na gospodarstwo domowe jest wyższa
niż określona statystycznie ilość miesięcznie zużywanej wody przez 1 osobę w
Sopocie. Średnie miesięczne zużycie wody przypadające na jednego mieszkańca
wynosi ok. 3m3.
 Ustalenia zużycia wody w Sopocie dokonano na podstawie danych z SNG o
ilości sprzedawanej wody mieszkańcom Sopotu. Zebrano również dane od
anonimowej grupy respondentów. Na podstawie tych analiz okazało się, że
zużycie wody przed sezonem letnim jest dużo niższe niż w sezonie letnim.
Metoda wodno-ryczałtowa
Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny to opłaty
są w następującej wysokości:
 14 zł miesięcznie - opłata ryczałtowa od każdego
gospodarstwa domowego na danej nieruchomości,
 3,50 zł stawka opłaty za 1 m3 wody zużytej w
gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie
wody przypadające na gospodarstwo domowe
każdorazowo pomniejsza się o 4 m3,
 30 zł miesięcznie - opłata ryczałtowa od gospodarstwa
domowego stanowiącego rodzinę wielodzietną.
W przypadku braku selektywnej
podwyższona o 50% (21 zł i 5,25 zł)
zbiórki
opłata
jest
Zakres świadczenia usług
W każdej ilości odbierane są:
 Odpady komunalne zmieszane Zabrane w sposób
selektywny:
 odpady ze szkła, z tworzyw sztucznych, z papieru i
tektury,
 odpady zielone pochodzące z pielęgnacji nieruchomości
 Odpady wielkogabarytowe
Komunalne odpady budowlano-remontowe w ramach opłaty
odbierane w ilości do 1 m3/rok/gospodarstwo domowe.
Na terenie Sopotu każda nieruchomość jest punktem
selektywnej zbiórki odpadów – wyposażonym przez Gminę w
pojemniki do segregacji odpadów.
Na terenie ZOM funkcjonuje PZON (Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).
Uzyskane efekty
Segregacja u źródła – struktura ilości zebranych odpadów od
mieszkańców w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2013
Uzyskane efekty
Osiągnięte w 2013 roku poziomy na podstawie rocznego
sprawozdania
Osiągnięte poziomy w Sopocie w:
roku 2013
Wymagania dla
roku 2013
Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metalu,
szkła, plastiku
36,9%
>12
Poziom recyklingu i odzysku odpadów
budowlanych komunalnych
88,5%
>36
Poziom ograniczenia masy odpadów
ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania
16,6%
<50
Dziękuję za uwagę
Bartosz Piotrusiewicz
Wiceprezydent Miasta Sopotu

similar documents