Organizowanie Społeczności Lokalnej we Wrocławiu

Report
ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
we Wrocławiu
Katowice, 24 maja 2013
Wrocław podzielony jest na 10 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej
i Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.
Obecnie zatrudnionych jest ok.200 terenowych pracowników
socjalnych.
Nasz przepis na
ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
CZŁOWIEK
• Inwestycja w kadrę - szkolenia
pracowników MOPS Wrocław
ORGANIZACJA
• Zmiany organizacyjne
i przepisy prawa miejscowego
PIENIĄDZE
• Pozyskiwanie środków
na działania środowiskowe
WSPÓŁPRACA
• Zawiązywanie partnerstw
CZŁOWIEK
Projekty szkoleniowe dla pracowników
dzięki pozyskanym przez MOPS Wrocław
środkom zewnętrznym
2006
2007
2008
2010
• „Wszechstronne edukowanie – efektywne
pomaganie” SPO RZL 2004-2006, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach EFS
• Wsparciem objęto 214 pracowników,
• Wartość projektu: 1 343 278,00 zł
• Pomoc Społeczna Skuteczna – Norweski Mechanizm
Finansowy
• Wartość projektu: 674 103 euro
• Wsparciem objęto 400 pracowników,
CZŁOWIEK
Udział pracowników MOPS Wrocław
w innych szkoleniach
2006
2007
2008
2010
2010
2012
• długofalowy cykl szkoleniowy przygotowujący
do pracy metodą CAL (Centrum Aktywności
Lokalnej)
• Szkolenia w pigułce z CAL dla kierowników
• Szkolenia dla zastępców kierowników i dla
wybranych pracowników socjalnych
• Udział kadry zarządzającej w szkoleniu
edukatorów społeczności lokalnej
2013
• AKADEMIA ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
ORGANIZATORZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
– specjaliści od budowania współpracy
ORGANIZACJA
2008
2010
2011
Zmiany organizacyjne
i przepisy prawa miejscowego
• Powołanie zastępców kierowników
odpowiedzialnych za działania środowiskowe
• Modyfikacja procedury wprowadzania nowego
pracownika socjalnego
• Uchwała Rady Miasta Wrocławia
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA
MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2011 - 2013
ORGANIZACJA
Zmiany organizacyjne
i przepisy prawa miejscowego
2011
• Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia
jednolitej dokumentacji pracownika socjalnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Mapa zasobów i potrzeb,
sprawozdanie z działań środowiskowych
2012
• Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w sprawie powołania
organizatorów społeczności lokalnej,
ekspertów merytorycznych i edukatorów
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we
Wrocławiu
PIENIĄDZE
Projekt systemowy „Wrocław Miastem Aktywnych”
Edycje: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Cel projektu: zwiększenie szansy na integrację społeczną
i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Grupa docelowa: średnio rocznie 500 klientów MOPS
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wartość projektu: średnio rocznie 4,5 mln. zł
Realizacja: kontrakty socjalne i programy
aktywności lokalnych
Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI , Poddziałanie:
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
9
Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie aktywizacji
skierowany jest do osób w ramach konkretnego
środowiska lub członków danej społeczności
oparty na zdiagnozowanych zasobach i problemach
społeczności lokalnych
cele:
*aktywizacja społeczna i rozwiązywanie problemów
społeczności lokalnej
*zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków
społeczności lokalnej
10
PIENIĄDZE
Zaangażowanie środków finansowych
w realizację działań środowiskowych
w ramach Programów Aktywności Lokalnej (PAL):
Rok
realizacji
Ilość PAL
Środki planowane
w zł
Środki wykorzystane
w zł
2009
1
18.000,00
17.701,65
2010
4
64.047,60
62.923,00
2011
6
141.237,19
135.776,75
2012
6
152.746,52
140.563,87
2013
10
190.023,30
?
Zaangażowanie pracowników MOPS
w realizację Programów Aktywności Lokalnej:
w 2012
56 ogółem
19 pracowników socjalnych
37 specjalistów i ekspertów
w 2013
73 ogółem
47 pracowników socjalnych
26 specjalistów i ekspertów
Program Aktywności Lokalnej
INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
animator lokalny, grupy wsparcia,
warsztaty edukacyjne, aktywizujące, treningi umiejętności,
warsztaty zarządzania gospodarstwem domowym,
warsztaty taniego i ekonomicznego gotowania,
warsztaty autoprezentacji, rozwoju osobistego,
Pracownie Rodzinne,
Akademia Lidera Lokalnego.
DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
debaty społeczne, spotkania obywatelskie,
festyny, imprezy, wycieczki, spotkania edukacyjne,
Punkt Informacji Obywatelskiej,
Forum Aktywności Lokalnej
13
WSPÓŁPRACA
ZAWIĄZANE PARTNERSTWA:
Partnerstwo Polanka
zawarte 27 marca 2008
Partnerstwo „Razem dla
Nadodrza” zawarte
26 kwietnia 2010
Partnerstwo Gądów &
Kosmonautów zawarte
10 czerwca 2010
WSPÓŁPRACA
ZAWIĄZANE PARTNERSTWA:
Partnerstwo dla Leśnicy
zawarte
27 października 2010r
Partnerstwo 8 Scen
zawarte 16 marca 2011r
PARTNERSTWO
NIEFORMALNE
„Razem zdziałamy więcej”
WSPÓŁPRACA
ZAWIĄZYWANIE PARTNERSTW PLAN NA 2013:
AKTYWNE HUBY
AKTYWNY SZCZEPIN
AKTYWNE GAJOWICE
AKTYWNY OŁBIN
Rozwój Programów Aktywności Lokalnej w 2013
12 PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
WSPÓŁPRACA
EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ
wyjście na przeciw społeczności –
poznanie potrzeb i priorytetów
inspiracja dla nowych podmiotów
poszerzenie oferty działań
tworzenie grup i koalicji społecznych
EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ
partnerstwa formalne i nieformalne
-jako sieć wzajemnej współpracy
zmiana wizerunku MOPS
– ważny głos ośrodka
inicjatywy oddolne
wyłanianie się liderów- PROCES CIĄGŁY
EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ
uświadomienie praw społecznych
– pracownia rodzinna
wzrost zaangażowania młodzieży na
rzecz dorosłych i osób starszych
zwiększenie aktywności uczestników
– uwolnienie potencjału
podjęcie zatrudnienia
Dziękuję za uwagę 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 71/ 78 22 300
22
www.mops.wroclaw.pl

similar documents