SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

Report
(wszystkie dane liczbowe w tys. zł)
Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32
jednostki organizacyjne
W ciągu roku nastąpiły zmiany:
 likwidacja SSM Zaolzianka Istebna
( 31.10.2012 r.)
 Połączenie poradni PPP Skoczów z PPP Cieszyn
w jeden Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
w Cieszynie ( 1.09.2012 r.)
Na dzień 31.12.2012 r. – 30 jednostek
DOCHODY + PRZYCHODY
PLAN
WYKONANIE
DOCHODY
166 196
155 764
( 93,7%)
PRZYCHODY
19 245
14 038 ( 72,9%)
RAZEM
185 441
169 802 (91,5 %)
WYDATKI + ROZCHODY
PLAN
WYKONANIE
WYDATKI
171 731
155 685 (90,7%)
ROZCHODY
13 711
12 918 ( 94,2%)
RAZEM
191 442
168 603 ( 88%)
WYNIK BUDŻETU = + 1 199
PRZYCHODY
PLAN
WYKONANIE
KREDYTY BANKOWE
8 417
5 060 ( 60,1 %)
SPŁATA POŻYCZEK PRZEZ MUZEUM I
ZZOZ
2 000
150 ( 7,5 %)
EMISJA OBLIGACJI
7 000
7 000 ( 100,0 %)
WOLNE ŚRODKI Z 2011 r.
1 828
1 828 ( 100,0 %)
ROZCHODY
PLAN
SPŁATY RAT POŻYCZEK
I KREDYTÓW, w tym:
WYKONANIE
13 711
12 918 (94,2 %)
kredyt na prefinansowanie inwestycji z
udziałem środków unijnych
8.400
8.400 ( 100 %)
kredyty bankowe (11) wcześniej
zaciągnięte
4.977
4.184 ( 84%)
334
334 ( 100 %)
pożyczki (5) z WFOŚiGW
WYNIK
+ 1.199
% - WY UDZIAŁ WYKONANIA
WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW
9%
0%
1%
5%
2%
1%
SUBWENCJE 61 954
4%
DOTACJE 29 870
19%
UDZIAŁ W PODATKACH 29 378
UNIJNE 14 186
POMOC FINANSOWA 2 086
SPRZEDAŻ MIENIA 469
OPŁATY ZA POBYT DPS-y 7 216
OPŁATA KOMUNIKACYJNA 3 745
40%
19%
25% UDZIAŁ W DOCHODACH SKARBU
PAŃSTWA 1 025
POZOSTAŁE 5 834
Podatek doch. od os. fizycznych (28 452,
– 2.032, 93,3%)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
udział w podatku
średnia m-czna
47%
STRUKTURA WYDATKÓW
W UJĘCIU %
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH
NALICZANE 73 331
DOTACJE 19 859
2%
MAJĄTKOWE - INWESTYCJE
180
12
MAJĄTKOWE - DOTACJE 7 809
WYDATKI ZWIAZANE Z BIEŻĄCYM
FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTEK 16 459
13%
13%
1% 0%
8%
11%
5%
OBSŁUGA DŁUGU 1 765
MAJĄTKOWE - ZAKUPY 311
POZOSTAŁE 20 873
NIEWYGASAJĄCE 3 098
WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
PLAN
WYKONANIE
% wykonania /
wydatki
ogółem
oświata
61 223
58 230
37,4
pomoc społeczna + urząd pracy
34 897
32 436
20,8
drogi
28 555
21 635
13,9
ochrona zdrowia ( szpital + składki
zdrowotne dla bezrobotnych)
administracja publiczna ( starostwo)
16 844
16 413
10,5
12 213
11 852
7,6
straż pożarna
8 433
8 372
5,4
działalność usługowa ( geodezja + nadzór
budowlany)
obsługa długu ( odsetki + prowizje)
2 217
1 805
1,2
2 752
1 765
1,1
kultura
gospodarka nieruchomościami
1 762
1 120
1 704
950
1,1
0,6
Leśnictwo + rolnictwo
523
272
0,2
ochrona środowiska
202
41
0,02
kultura fizyczna i sport
155
151
0,09
62
59
0,03
turystyka
JEDNOSTKA
ZATRUDNIENIE
W ETATACH NA
31.12.2012 R.
ŚREDNIE
WYNAGRODZENIE
2012 R.
I LO CIESZYN
48,67
4 149,01
ZSO WISŁA
27,48
4 078,00
ZPSWR CIESZYN
87,04
3 926,00
ZSB CIESZYN
43,28
3 944,00
ZSGH WISŁA
58,40
3 635,57
II LO CIESZYN
54,07
4 267,26
ZSO SKOCZÓW
30,85
3 650,78
ZS CIESZYN
52,71
3 508,44
ZSR MIĘDZYŚWIEĆ
35,05
3 619,80
CKP BAŻANOWICE
13,25
3 523,43
CDN.
JEDNOSTKA
ZATRUDNIENIE
W ETATACH NA
31.12.2012 R.
ŚREDNIE
WYNAGRODZENIE
W 2012 R.
ZSP USTROŃ
24,61
3 618,23
ZSZ SKOCZÓW
53,20
3 607,68
ZSP ISTEBNA
16,70
3 187,30
OPP KONIAKÓW
6,67
2 919,80
PPP SKOCZÓW
-
3 515,14
PPP CIESZYN
-
3 289,67
ZPPP CIESZYN
30,75
3 248,84
ZSEG CIESZYN
88,02
4 253,09
ZST CIESZYN
52,71
3 508,44
SSM GRANIT WISŁA
6,00
2 388,33
-
3 153,10
SSM ISTEBNA ZAOLZIANKA
JEDNOSTKA
ZATRUDNIENIE
W ETATACH NA
31.12.2012 R.
ŚREDNIE
WYNAGRODZENIE
W 2012 R.
DPS CIESZYN
44,50
2 053,40
DPS SKOCZÓW
98,75
2 322,22
DPS POGÓRZE
148,08
2 168,85
OPDiR MIĘDZYŚWIEĆ
24,33
3 254,06
DD CIESZYN
25,00
2 975,46
RDD ZAMARSKI
1,75
2 550,17
PCPR
24,45
2 211,58
JEDNOSTKA
ZATRUDNIENIE
W ETATACH NA
31.12.2012 R.
ŚREDNIE
WYNAGRODZENIE
W 2012 R.
PZDP
25,50
3 342,59
KP PSP
116,00
3 638,50
PINB
8,00
3 428,29
PUP
58,00
2 131,19
STAROSTWO
177,15
3 158,69
W TRAKCIE ROKU ZACIĄGNIĘTO KREDYT BANKOWY W WYS. 5.060
UDZIELONY PRZEZ
BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE
 Data zawarcia: 03.08.2012 r.
 Na okres: 10 lat
 Marża: 0,80%
 Cel: finansowanie inwestycji oraz remontów w tym nowe
nawierzchnie, m.in.:





Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką al. J. Łyska w Cieszynie – 1.694
Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie – 890
Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – blok operacyjny – 821
Remonty nawierzchni na drogach powiatowych – 730
Modernizacja dachu budynku szkoły II LO w Cieszynie - 402
ZADŁUŻENIE POWIATU W LATACH 2007-2012
MLN ZŁ
44.4
45
36.2
40
35.2
35
30
19.8
25
20
17.3
17.0
14.7
13.5
15
10
4.2
3.0
5.2
3.9
5
0
2007
2008
2009
Zadłużenie Powiatu
2010
2011
2012
Koszt obsługi długu ( raty + odsetki)
Zadłużenie Powiatu 22,6 % ( limit ustawowy 60%)
Koszt obsługi długu Powiatu 9,4% ( limit ustawowy 15%) – 8.400 jednorazowa
spłata kredytu na prefinansowanie inwestycji unijnych
Wydatki majątkowe
(inwestycyjne)
Wydatki majątkowe (łącznie23.304) w podziale na kierunki
finansowania:
12.280 - szpital (52,69%)
9.368 - drogi powiatowe (40,20%)
904 - oświata i wychowanie (3,88%)
395 - domy pomocy społecznej (1,70%)
158 - starostwo (0,68%)
32 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (0,14%)
11 - placówki opiekuńczo-wychowawcze (0,05%)
156 - pozostałe (0,67%)
1.70%
3.88%
40.20%
52.69%
0.68%
0.14%
0.05%
0.67%
2.022 - pomoc
finansowa innych
jst
2.499 -środki
finansowe z
budżetu Państwa
5.201 - środki
unijne
2.439 - dochody
własne Powiatu
4.330 - kredyty i
pożyczki
6.813 - obligacje
Łączny koszt inwestycji ( 5.046 ) sfinansowano:
1.229 - Miasto
Cieszyn
2.588 - RPO
1.229 - Powiat
Cieszyński
Łączny koszt inwestycji (6.799) sfinansowano:
1.181 Powiat
Cieszyński
5.618 - RPO
Zakres przebudowy: ok. 0,63 km drogi od wiaduktu w ciągu drogi S-1 do granicy administracyjnej
miasta
Łączny koszt inwestycji (2.484) sfinansowano:
889,6 - Miasto
Skoczów
889,6 - Powiat
Cieszyński
(kredyt)
705 - NPPDL
• dach budynku szkoły II LO – 402
Środki przeznaczono m.in. na:
• blok operacyjny, diagnostyka obrazowa, SOR - 974
• blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy – 1.123,
• oddział chirurgii dziecięcej -785
• oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej - 835
• oddział urologiczny – 465
• oddział chemioterapii dziennej - 109
• apteka szpitalna – 430
• zakupy sprzętu i wyposażenia oddziałów – 1.159
• pracownia endoskopii – 363
• hydrofornia - 246
oddział chirurgii dziecięcej
Wydatki remontowe
placówki opieki społecznej
placówki oświatowe
341
852
2341
drogi powiatowe w zarządzie PZDP
drogi powiatowe, dotacje dla Miast
1083
ul. Wiślicka w Skoczowie - umocnienie skarpy i rowów
ul. Bielska w Chybiu - remont nawierzchni chodnika (
0,7 km)
ul. Jawornik w Wiśle ( 0,5 km)
ul. Jelenica w Ustroniu (0,3 km)
0
200
400
600
ul. Bukowa w Brennej odc. 0,5 km
ul. Skoczowska w Pierśćcu odc. 0,7 km
ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich ok. 0,3
km
ul. Cieszyńska w Puńcowie odc. 0,5 km
0
100
200
300
400
500
Nakłady remontowe w placówkach oświatowych, na kwotę
łączną 852
250
200
150
100
50
0
• Dach budynku A szkoły ZSZ w Skoczowie
• Instalacja elektryczna wewnętrzna ( szkoła + internat),
malowanie korytarzy i klatek schodowych w ZSGH Wisła
• Instalacja elektryczna w ZPSWR w Cieszynie
• Sala gimnastyczna I LO w Cieszynie
• Pracownia chemiczna w I LO w Cieszynie ( wydatki
niewygasające)
• Elewacja budynku Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie
Remonty w placówkach pomocy społecznej (łącznie 341 ):
160
144
140
120
100
93
80
69
60
40
20
0
DPS Pogodna Jesień
Cieszyn, w tym m.in..:
remont elewacji - ściana
południowa
DPS Feniks Skoczów, w
tym: m.in.: remont
monitoringu, naprawa
maszyn w pralnicy
DPS Pogórze, w tym
m.in..: remont kominów i
daszka na budynku A,
remont instalacji p.poż
PROJEKTY UNIJNE
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY i WE
W 2012 r. trwała realizacja 15 projektów UE,
w tym 6 projektów zakończono.
Plan wydatków: 3.619
Wykonanie wydatków: 758
FASCYNACJA BUDOWNICTWEM
W NOWEJ ODSŁONIE ( kontynuacja ) – ZSB CIESZYN
Okres realizacji 1.03.2010 - 29.02. 2012
Ogółem wykonanie: 251
Wykonanie w 2012 r. – 44
W ramach projektu realizowane były dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne m.in.
z przedmiotów:
- matematyka
- symulacja prowadzenia firmy
- rysunek odręczny
- obsługa programu AUTOCAD
MAM ZAWÓD, MAM PRACĘ W REGIONIE
Okres realizacji: 1.04.2011 – 31.08.2013 r.
Rozpoczęcie realizacji w 2012 r.
Wykonanie za 2012 r.– 376
Celem projektu jest:
• podniesienie kwalifikacji uczniów
( zajęcia pozalekcyjne, kursy itp.)
• tworzenie ścieżki rozwoju
zawodowego uczniów
• doposażenie pracowni i zakup
materiałów dydaktycznych
PROJEKTY UNIJNE
REALIZOWANE PRZEZ PUP
W 2012 r. realizowano 4 projekty unijne:
 Zyskaj Pracę – 187
 Nowa jakość – nowe możliwości III – 91
 Działajmy razem - 23
 Kolorowe jutro - 6
Łączne wykonanie - 307
Okres realizacji kwiecień 2012 – lipiec 2013
wykonanie – 187
• Skierowany do:
•
51 osób bezrobotnych do 25 roku życia:
- bez doświadczenia zawodowego
- i/lub z wykształceniem zasadniczym zawodowym
•
•
podmiotów zainteresowanych organizacją stażu
na warunkach określonych w projekcie
Cel: Nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku
pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego
Wykonanie – 91
Cele projektu:
Nawiązanie ściślejszej i szerszej współpracy
z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego,
służącej lepszemu rozwojowi firm
Marketing usług i instrumentów Powiatowego
Urzędu Pracy mających na celu aktywizację
lokalnego rynku pracy
Wykonanie – 73
W imprezach kulturalnych tj.
koncertach, prelekcjach oraz
degustacjach potraw uczestniczyło
3 tys osób.
Dochody pozyskane z UE w latach 2009-2012
w podziale na dochody majątkowe i bieżące
25000
20000
15000
10000
5000
0
2009 1.887,
w tym oświata
1.024
majątkowe
0.5
bieżące
1,882
201010.542,
w tym oświata
475
9,095
1,447
201123.404,
w tym oświata
1.209
21,229
2,175
2012 14.186,
w tym oświata
1.265
11,865
2,321
• OCENA SPRAWOZDAŃ POWIATU
PRZEZ NIEZALEŻNE PODMIOTY
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
uchwałą z dn. 17 kwietnia 2013 r.
wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2012 r.,
Niezależny Biegły Rewident w wydanej opinii
z dnia 30.04.2013 r. stwierdził, iż sprawozdanie
finansowe Powiatu za rok 2012 we wszystkich istotnych
aspektach:
- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny
sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi
zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania
finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Powiatu
• Nasze szkoły znalazły się w pierwszej 20-stce
w województwie śląskim:
LICEA
MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE
NAZWA SZKOŁY
ROK SZKOLNY
2011/2012
ROK SZKOLNY
2010/2011
LOTE
4
7
I LO CIESZYN
17
25
TECHNIKA
MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE
TECHNIKUM NR 1
W ZS CIESZYN
1
3
TECHNIKUM W
ZSGH WISŁA
9
11
TECHNIKUM NR 4
W ZSB CIESZYN
12
12
W ogólnopolskim rankingu na najlepszy powiat
prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich
za 2012 rok Powiat Cieszyński zajął 3 miejsce.
W dniu 13.06.2013 r. na Kongresie Regionów w Świdnicy,
Starosta Cieszyński odebrał nagrodę w postaci pucharu
i dyplomu.

similar documents