Prezentacja zadań wykonanych przez Gminę Łabową w

Report
 Dochody:
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
21 320 346,98 zł
20 215 012,87 zł
21 901 856,31 zł
28 327 199,03 zł
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
21 689 718,80 zł
19 140 002,40 zł
20 662 501,79 zł
27 499 550,51 zł
 Wydatki:
 Deficyt
i nadwyżka budżetowa
2011 r.
-
369 371,82 zł
2012 r.
2013 r.
1 075 010,47 zł
1 239 354,52 zł
2014 r.
827 648,52 zł
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r
6 752 169,60 zł
5 617 092,07 zł
4 516 448,80 zł
3 588 587,40 zł
20,62%
12,67%
co stanowi wartość % (max 60 %)
31,67%
27,79%
W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łączną
kwotę 3 688 767,39zł
z tego:

środki z budżetu Państwa 3 203 287,30 zł

środki własne gminy 485 480,09 zł.
Z pomocy społecznej skorzystało 216 rodzin tj. 776 osób na kwotę 410
542 zł.
Pobyt mieszkańców w DPS 71 020 zł
Świadczenia rodzinne otrzymało 569 rodzin na kwotę 2 499 922 zł.
Fundusz alimentacyjny – 20 rodzin na kwotę 175 770 zł.
Wydano 2 456 decyzji administracyjnych.
Złożono 3 odwołania do SKO – jedno zwrócono do ponownego rozpatrzenia
4 szkoły podstawowe
1 gimnazjum
Koszty całkowite, 8 040 583,50 zł w
tym:

subwencja 6 381 597,00 zł

środki gminy 1 658 986,50 zł
Oddziały przedszkolne „0” koszt:

574 249,65 zł
Środki na godziny zastępstw:

kwota 55 549,60 zł
Projekt ,, Każdy z nas jest inny wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych dzieci klas I-III szkół
podstawowych Gminy Łabowa”

realizacja w okresie od 1 września 2012
do 31 sierpnia 2013.
Projekt skierowany do uczniów klas I- III
szkół podstawowych na kwotę
128 856,60zł.
 Dofinasowanie 100%
W ramach projektu:
 zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę
86 967,60 zł
 zrealizowane zajęcia pozalekcyjne – 8
rodzajów w ilości 1020 godz. na kwotę
41 889,00 zł,
 w zajęciach wzięło udział 169 uczniów
Projekt „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych
Gminy Łabowa”


W ramach projektu zostaną wykonane
3 zadania na kwotę 611 283,00zł
Dofinasowanie 100%


Zadanie I Organizacja Placu Zabaw 186 000,00 zł

Zadanie II Dostosowanie pomieszczeń
27 837,00 zł

Zadanie III Wyposażenie
397 446,00 zł

Wsparciem objęto 232 uczniów Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.

Uczniowie uczestniczyli :
zajęciach indywidualnych i dydaktycznowyrównawczych;
zajęciach warsztatowych z zakresu:
przedsiębiorczości , techniki uczenia się;
matematyczno – przyrodniczych w tym ICT,
geografia, biologia;
humanistycznych w tym języki polski, angielski
i niemiecki.








Wartość projektu:
koszt całkowity - 581 772,00 zł
wartość dofinasowania - 100 %
Projekt realizowany był od sierpnia 2009 r. do
września 2011 r.





Od stycznia 2011 roku do grudnia
2012 roku w ramach POLK
realizowano projektu „Młodzi
Górą”.
Głównym celem było wyrównanie
szans edukacyjnych 528
uczniów i uczennic,
uczęszczających do czterech
szkół podstawowych z terenu
Gminy Łabowa.
Całkowity koszt projektu
wyniósł 1 590 815,04 zł
wartość dofinasowania - 100 %
W ramach projektu zakupiono 60
komputerów o 4 tablice
multimedialne na kwotę 146 396
zł.
Projekt pn. Przedszkolaki są wśród nas
 realizowany od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2013r.
Budżet projektu – 1 913 295,00 PLN
W ramach projektu otwarto i wyposażono 3 Punkty
Przedszkolne – w Maciejowej, w Czaczowie oraz w Nowej
Wsi
Przeprowadzono:
 438 godzin lekcyjnych zajęć z logopedą
 219 godzin lekcyjnych gimnastyki korekcyjnej
 219 godzin lekcyjnych rytmiki
 438 godzin lekcyjnych języka angielskiego
 198 zajęć komputerowych
łącznie 5090 godzin zajęć edukacyjnych
„Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości
Maciejowa, Gmina Łabowa”

W ramach powyższego projektu wybudowano w miejscowości
Maciejowa salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i
magazynowym, wyposażeniem w sprzęt sportowy.
Wartość nakładów inwestycyjnych:





koszt całkowity 2 724749,47 zł
środki Unii Europejskiej 1 799 353,37 zł
wartość dofinasowania - 70%
Sala oddana do użytku w 2011 r.
Dzięki realizacji tego zadania wszystkie szkoły w Gminie Łabowa
posiadają sale gimnastyczne !
Tak było
Tak jest

Realizacja zadań drogowych w latach 2011
– 2013 oraz plan na 2014 r.

W latach 2011 – 2013 wykonano 21 dużych
inwestycji drogowych o łącznej długości
ponad 13 km.

Koszy całkowity zamknął się kwotą ponad
2,3 milionów złotych.

Najważniejsze inwestycje, to:

Czaczów – Maciejowa – Feleczyn;

Koło Krzyża w Łabowej;

Łabowa – Uhryń;

w Kamiannej;

w Kotowie.
Na 2014 rok
zaplanowano
wykonanie dwóch
dróg o długości
1 040,- mb. za
kwotę 132 tyś. zł.
W
latach 2011 – 2013 wykonano
mosty i przepusty na łączną kwotę
ok. 3 miliony złotych

Najważniejsze inwestycje, to:
Roztoka Wielka k. Cerkwi
 w ciągu drogi na Uhryń
 Łabowa k. Tukana
 w ciągu drogi Łabowa – Feleczyn 
65.000 zł;
60.000 zł;
70.000 zł;
2.389.102 zł.
Przed remontem
Po remoncie
W ramach projektu wykonano:
 boisko sportowe
w
centrum
miejscowości Łabowa (nawierzchnia
boiska, ogrodzenie oraz urządzenia
sportowe);
 remont pomieszczeń w budynku GOK:
biblioteki, sali widowiskowej, klatki
schodowej.

Wartość nakładów inwestycyjnych:
koszt całkowity
484 092 zł
środki Unii Europejskiej 289487 zł
wartość dofinasowania
75%

Projekt zrealizowano w 2011 roku



W ramach realizacji programu „Odnowa i
rozwój wsi” wykonano parkingi przed Urzędem
Gminy oraz przed „apteką”
 Koszt
całości wyniósł - 403 440,74 zł
 Dofinasowanie 75% środków kwalifikowanych.
W ramach projektu wykonano:
 place utwardzone 2330 m2
 odwodnienie
 oświetlania
W ramach projektu przy budynku Ośrodka Zdrowia
powstaną place i chodniki utwardzone kostką brukową,
obiekty małej architektury – plac zabaw, ławki, kosze
na śmieci, zieleń, odbudowane będzie ogrodzenie
obiektu i przeprowadzony remont istniejącego
odwodnienia, sieci sanitarnej.
Wartość nakładów inwestycyjnych:
 koszt całkowity
334 180,97 zł
 środki Unii Europejskiej
210 371,00 zł
 wartość dofinasowania
75%

Planowany termin zakończenia inwestycji – wrzesień
2014r.
„Zmniejszenie
zanieczyszczenia
rzeki Dunajec i jej dopływów
poprzez
budowę
kanalizacji
sanitarnej we wsiach Kamianna i
Jarabina”
W ramach powyższego projektu we wieś
Kamianna wykonano:
 Sieć kanalizacyjną o długości 7 480 mb;
 oczyszczalnia ścieków o przepustowości
50 m3 /d .

Wartość nakładów inwestycyjnych:
koszt całkowity - 2 820 051,81 zł
środki Unii Europejskiej - 2 378 842,98 zł
wartość dofinasowania - 85%

Projekt zakończono w lipcu 2011.



„Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i
jej dopływów poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina”
W ramach powyższego projektu we wsiach Łabowa
i Maciejowa zostanie wykonane:

sieć kanalizacyjną o długości 15 243 mb;

rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowej
do przepustowości 250 m3 /dobę;

zabezpieczeniem brzegów cieków wodnych na
odcinku 570m
Wartość nakładów inwestycyjnych:

koszt całkowity Łabowa i Jarabina
2 519 557,85 EUR

koszt całkowity Łabowa 1 625 519,81 EUR

środki Unii Europejskiej 1 381 691,84 EUR

wartość dofinasowania

Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2014r.
85%
Na działalność statutową
Gmina Łabowa w okresie
od 2010 do 2014 roku
przeznaczyła środki w
wysokości:
 1 027 835 zł
 z tego na inwestycje
331 498,10 zł.
OSP wspólnie z Gminą
uzyskały z pomocy
zewnętrznej środki w
wysokości:
 407 148 zł.
Zrealizowano w tym okresie:
 wykonano system
powiadamiania i łączności
pomiędzy OSP, a GCZK,
 przeprowadzono remont remizy
OSP w Łosiu,
 zagospodarowano teren
zajmowany przez OSP w
Czaczowie oraz
przeprowadzono remont remizy,
 odnowiono budynek remizy
OSP w Nowej Wsi.
Zakupiono:
 samochód specjalny dla OSP w
Nowej Wsi,
 samochód specjalny dla OSP w
Łabowej

similar documents