plik do pobrania - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Report
Spotkanie informacyjne
Dokumentacja konkursowa
Nr 1/9.1.1/13
Szczecin, dnia 20 sierpnia 2013 r.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najważniejsze informacje :
• Konkurs otwarty
• Alokacja: 15 000 000,00 zł.
• Termin ogłoszenia konkursu: 1 sierpnia 2013 r.
• Harmonogram konkursu:
•
I Posiedzenie KOP: 12 września 2013 r. – termin złożenia projektu warunkujący
przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem
2 września 2013 r.;
•
II Posiedzenie KOP: 10 października 2013 r. – termin złożenia projektu warunkujący
przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem
30 września 2013 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dopuszczalne typy projektów
1.
Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące:
a)
Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego)
w gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej;
b)
Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania
przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych przyczyniające się
do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania
przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej
gminy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wymagania odnośnie grupy docelowej
Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
•
dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty;
•
rodzice dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie o systemie oświaty;
•
istniejące przedszkola, w tym przedszkola specjalne;
•
funkcjonujące
inne
formy
wychowania
przedszkolnego,
w
rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie
rodzajów
innych
form
wychowania
przedszkolnego,
warunków
tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
•
oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Ogólne kryteria horyzontalne:
1. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką
równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją
zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
2. Zgodność z prawodawstwem krajowym;
3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Ogólne kryteria horyzontalne:
4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł,
a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2
wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu
następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania
w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów
publicznych;
5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń
komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku
załączniku 3 do Wytycznych
2 i/lub
w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie
kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje
w oparciu o stawki jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku
beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne):
1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danej
rundy konkursowej.
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 a i 1 b.
2. Projektodawca
w
okresie
realizacji
projektu
prowadzi
biuro
projektu
(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego
z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 a i 1 b.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne):
3. Projektodawca bądź Partner zakłada i opisuje sposób kontynuacji działalności
placówki wychowania przedszkolnego, która otworzona została w ramach realizacji
projektu, po zakończeniu jego realizacji przynajmniej przez okres co najmniej równy
z okresem realizacji projektu. Projektodawca bądź Partner zakłada i opisuje sposób
kontynuacji działalności związanej z wygenerowaniem w ramach realizacji projektu
dodatkowych miejsc w funkcjonujących oddziałach przedszkolnych, które mają być
utrzymane po zakończeniu jego realizacji przez okres co najmniej równy z okresem
realizacji projektu.
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 a i 1 b.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne):
4. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte istniejące ośrodki przedszkolne, które
w wyniku ogłaszanych dotychczas konkursów, nie otrzymały Dofinansowania projektu
w ramach Poddziałania 9.1.1 w województwie zachodniopomorskim.
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1 b.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne):
1. Projekt
zakłada
zastosowania
utworzenie
budynku
oddziału(ów)
przedszkola
do
integracyjnych
potrzeb
i
osób
zawiera
elementy
niepełnosprawnych.
W przypadku, gdy Projektodawca dysponuje infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
kryterium
to
zostanie
spełnione
poprzez
samo
utworzenie
oddziału(ów) integracyjnych.
Waga punktowa: 20 pkt.
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1a i 1 b.
2. W ramach projektu realizowane będą zajęcia zawierające elementy integracji
sensorycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wymiarze 30 godz.
na jednego uczestnika, zakwalifikowanego do udziału w przedmiotowych zajęciach.
Waga punktowa: 20 pkt.
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1a i 1 b
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
O czym należy pamiętać:
 GWA 8.6;
 Ważne dokumenty:
• Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 9.1.1;
• Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący
od 1 lipca 2013 r.;
• Zasady
dokonywania
wyboru
projektów
w
ramach
PO
KL
obowiązujące
od 28 czerwca 2013 r. ;
• Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.;
• Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL,
obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.;
• Plan Działania na rok 2013 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w województwie zachodniopomorskim.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Reguła proporcjonalności
Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym
w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku
o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym:
•
W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący
stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu
za niekwalifikowalne;
•
W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub
nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych
wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie
oznacza
odpowiednie
obniżenie
kwoty
dofinansowania
określonej
w
umowie
o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada
procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Generator Wniosków Aplikacyjnych
– wersja 8.6
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL
3.1 Cele projektu
3.2 Grupy docelowe
3.3 Zadania
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
3.5 Oddziaływanie projektu
3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Cele projektu (punkt 3.1 wniosku)
3.1.1
uzasadnienie
potrzeby
realizacji projektu
(opis)
3.1.2
wskazanie celu
głównego
(tabela)
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
3.1.3
wskazanie celów
szczegółowych
(tabela)
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.1.1
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie
wykazanego w analizie problemu oraz brak danych odnoszących się do obszaru realizacji
projektu (dane dotyczące konkretnej gminy, konkretnego powiatu);
•
w przypadku powoływania się na badania własne: brak szczegółowych informacji
o metodologii badania oraz źródeł pozyskania danych uwiarygodniających przedstawione
dane;
•
brak powiązania pomiędzy problemem a zaplanowanym w projekcie wsparciem;
•
podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu
celów;
•
brak odniesień diagnozy do problemów konkretnej placówki (szkoły), której uczniowie
zamierzają uzyskać wsparcie;
•
brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie
wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie);
•
brak opisu wpływu realizacji projektu na grupy inne niż grupa objęta wsparciem (rodziny
osób objętych wsparciem, pracodawcy, urzędy, itp.).
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.1.2
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
cele nie odpowiadające na zdiagnozowane problemy;
•
cele niezgodne z Poddziałaniem;
•
cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mają charakter działań;
•
brak zgodności celów z kryteriami SMART;
•
cele nie określone z uwzględnieniem ilości, jakości, czasu, miejsca i grupy docelowej;
•
cele szczegółowe przedstawione w sposób bardziej ogólny niż cel główny;
•
cele szczegółowe nie odzwierciedlają zmian, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu;
•
brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup
docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę
jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne
z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki
stan.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej;
•
wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia;
•
zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia
dla celowości przekazania wsparcia;
•
brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników;
•
powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika
w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się
do zróżnicowanych celów;
•
brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt 3.2 Grupy docelowe
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.2
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup
docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu;
•
brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz
wskaźnikami;
•
brak rozgraniczenia pomiędzy opisem a
uzasadnieniem danej grupy docelowej –
uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu;
•
brak szczegółowych informacji nt. grupy docelowej;
•
rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej;
•
wskazanie kolejności zgłoszeń, jako jedynego kryterium rekrutacji;
•
należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej
szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów
z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie
uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu
rekrutacji);
•
brak
rzetelnego
opisu
barier,
potrzeb
i
oczekiwań
potencjalnych
uczestników/uczestniczek projektu;
•
brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem
oraz brak podania źródeł opisujących zainteresowanie;
•
brak uzasadnienia liczebności grupy;
•
brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi
przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt 3.3 Zadania
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.3
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
brak powiązania pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu;
•
nie przypisanie wszystkich założonych
do poszczególnych zadań w projekcie;
•
brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby
i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok
szkoleniowy/doradczy bądź rodzaj przewidzianego wsparcia;
•
brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans
kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn;
•
brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań;
•
brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację
konkretnych zadań
•
brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt
niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem
okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.
celów
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
szczegółowych
projektu
•
brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast
produktów;
•
brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł
ich weryfikacji;
•
brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach;
•
zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub
kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie - punkt 3.4
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie
w kontekście potencjalnego ryzyka;
•
przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów;
•
wskazywanie sposobów unikania lub łagodzenia ryzyka niemającego związku
z potencjalną sytuacją, w której ryzyko może wystąpić;
•
wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka
w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu
Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych
do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL?
•wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo
•wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego
brzmieniem w PO KL albo
•wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkt 3.5
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA,
w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu;
•
brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub
szczegółowych) PO KL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia;
•
opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników,
a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia
oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL oraz ma charakter deklaratywny;
•
opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości
dodanej;
•
brak wskazania wartości dodanej lub wskazanie wartości dodanej bezpośrednio
wynikającej z celów projektu;
•
opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia
i specyfiki grupy docelowej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
celów
3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
doprecyzowano zapisy dot. m.in.
oceny potencjału
finansowego w kontekście
planowanych rocznych
wydatków, gdy podmiot
ubiegający się
o dofinansowanie
funkcjonuje krócej
niż 12 m-cy
oceny potencjału
finansowego w kontekście
planowanych rocznych
wydatków, gdy najwyższa
wartość wydatków pojawia
się w roku, w którym
projekt realizowany jest
krócej niż 12 m-cy
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
pojęcia obrotu
w przypadku, gdy
podmiotem ubiegającym
się o dofinansowanie jest
publiczna uczelnia wyższa
Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych
informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby
uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów;
•
brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady
równości szans kobiet i mężczyzn;
•
brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem
realizującym projekt;
•
brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście
dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów;
•
deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście
założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie
szczegółowym;
•
zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań
personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych
członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie);
•
brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym
brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań,
harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał
monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy
też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego
i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu
wskaźników;
•
brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera;
•
brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone
lub wykonawców pewnych usług w projekcie;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku
o dofinansowanie – część IV
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań;
•
brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym koszty
personelu”);
•
mylenie usługi zleconej z zadaniem zleconym;
•
brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem;
•
nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu;
•
wybór błędnego limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;
•
ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich;
•
przekroczenie limitu wartości kosztów zarządzania
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dodatkowych informacji udzielają:
Punkt InformacyjnyEFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
tel. 91 42 56 163
e-mail: [email protected]
www.pokl.wup.pl
oraz
Punkt InformacyjnyEFS
Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin
ul. Słowiańska 15a
tel. 94 344 50 25/26
e-mail: [email protected]
www.pokl.wup.pl
SKYPE: WUP_SZCZECIN
Punkt Informacyjny EFS czynny w godzinach:
9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt:
Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Św. Ducha 2
70-223 Szczecin
tel. 91 432 93 13
e-mail: [email protected]
www.szczecin.roefs.pl
oraz
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel. 94 343 26 33
e-mail: [email protected]
www.koszalin.roefs.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dziękujemy za uwagę!
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

similar documents