gizlilik ve gizliliğin önemi - Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü

Report
GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN
ÖNEMİ
KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Şubesi
Eğitim Birimi
GİZLİLİK
AMAÇ:
 Kamu
kurum
ve
kuruluşlarının;
güvenliğini
sağlamak,
yürütülen
işlemlerin ve muhafaza edilen her türlü
gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak,
doküman ve malzemelerin, düşman
veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler
tarafından öğrenilmesine veya elde
edilmesine engel olmaktır.
KAVRAMLAR
•Devlet Sırrı
•Ulusal Bilgi
•Haberleşme Güvenliği
•Fiziki Güvenlik
•Personel Güvenliği
•Teknik Güvenlik
•Gizlilik Dereceli Bilgi ve
Belgeler
•Gizlilik Dereceli Birim ve
Kısım
•Gizlilik Dereceli Yer
•Gizlilik Dereceleri
•Mesaj
•Doküman
•Kripto
•Bilmesi Gereken
•Kişi Güvenlik Belgesi,
•Güvenlik Soruşturması
•Tesis Güvenlik Belgesi
KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINDA GÜVENLİK

BİNA GÜVENLİĞİ:
•Girişlerde, daimi giriş kartları, geçici giriş kartları,
ziyaretçi giriş kartları kullanılmalıdır.
•Geçici veya ziyaretçi kartı ile girenlerin ilgili yerlere
gitmeleri sağlanmalı, gizlilik derecesi olan yerlere,
girilmesine izin verilmeyen yerlere girmeleri
önlenmelidir.
•Girişin sınırlı olduğu yerlere “GİRİLMEZ”
yazılmalıdır.
KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINDA GÜVENLİK

PERSONEL GÜVENLİĞİ:
•Personel seçimi ve güvenlik soruşturması
yapılmalıdır.
•Gizlilik dereceli bilgilerin bilinmesini gerekli kılan
görevler ile gizlilik dereceli yerlerde çalışacak
personel dikkatli seçilmeli, gerekirse bunlara
güvenlik belgesi verilmelidir.
•İvedi bir durum karşısında personele daha kolay
ulaşmak amacıyla personel adres ve telefon
bilgileri listelenmelidir.
KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINDA
GÜVENLİK
•BİLGİ, EVRAK, BELGE, DOKÜMAN VE
MALZEME GÜVENLİĞİ:

Amaç; Muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli
belge, evrak, doküman ve malzemenin düşman
veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından
öğrenilmesine ve elde edilmesine engel
olmaktır.
Bilgi, belge, evrak ve dokümanların
taşıdıkları gizlilik açısından şu şekilde
sınıflandırılıyor;
•Çok Gizli
•Gizli
•Özel
•Hizmete Özel
•Tasnif Dışı
•Kişiye Özel
•Çok Gizli

Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin
bilmelerinin
istenmediği
ve
izinsiz
açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine,
ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış
menfaatlerimize hayati bakımdan son
derece büyük zararlar verecek, yabancı bir
devlete fayda sağlayacak ve güvenlik
bakımından olağanüstü öneme sahip
mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis
ve yerler için kullanılır.
Gizli

Bilmesi gerekenlerin dışında diğer
kişilerin bilmelerinin istenmediği ve
izinsiz açıklanması durumunda Devletin
güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe,
iç ve dış menfaatlerimize ciddi bir
şekilde zarar verecek, yabancı devlete
faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj,
rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve
yerler için kullanılır.
•Özel

İzinsiz açıklandığı takdirde Devletin
menfaat ve prestijine zarar verecek
veya yabancı bir devlete fayda
sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor,
doküman, araç, gereç, tesis ve yerler
için kullanılır.
Hizmete Özel

İçerdiği bilgi itibariyle çok gizli, gizli
veya özel gizlilik dereceleri ile
korunması gerekmeyen fakat bilmesi
gerekenlerden başkası tarafından
bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor,
doküman, araç, gereç, tesis ve yerler
için kullanılır.
Tasnif Dışı

İçerdiği konular itibariyle gizlilik
dereceli bilgi taşımayan, ancak
Devlet Hizmeti ile ilgili bilgi, belge,
evrak, mesaj ve dokümanlara
verilen gizlilik derecesidir.
Kişiye Özel

Bir gizlilik derecesi olmayıp evrakın
gittiği yerde ve başlangıçtaki
işlemlerinde belirli şahısların (amir
veya yetki vereceği personel)
açabileceği, bunun dışında herhangi
bir şahıs tarafından açılamayacağını
ifade eder.
Her evrak şu şekilde
sınıflandırılır:
EVRAK
SENETSİZ EL
DEĞİŞTİRECE
K EVRAK
SENETLE EL
DEĞİŞTİRECEK
EVRAK
KONTROLSÜ
Z EVRAK
KONTROLLÜ
EVRAK

Kontrolsüz evrak;
•Gizli ve Özel gizlilik derecesine sahip
evraktır.
•Bunlar senetle teslim alınır ve teslim
edilirler.

Kontrollü evrak;
•Çok gizli gizlilik dereceli evrak ve
mesajlardır.
•Her an kimin elinde olduğunu bilmek
amacıyla kontrol kartları kullanılır
Gizlilik dereceli evraka yapılacak
işlemlerde şunlara dikkat etmeliyiz;
•Bütün gizlilik dereceleri büyük harfle yazılır, Kırmızı
ıstampa ile damga vurulur.
•Her sayfaya aynı gizlilik dereceleri yazılır ve damgalanır,
ekler de aynı gizlilik derecesini taşır.
•Evraka gizlilik derecesinin verilmesi sorumluluğu onu
çıkaran Makama aittir.
•Gizlilik derecesinin indirilip yükseltilmesi yazıyı yazan
makamlarca yapıldığı gibi, alan makamca da bu
durumda teklif yapılabilir.
•Evrak ve belgeler taşıdıkları gizlilik derecesine göre
işleme tabi tutulurlar.




Evrak ve belgelerin gizlilik dereceleri göz önüne
alınarak imha edilir.
Gizlilik dereceli evrak kağıt atıklara bütün atılmamalı,
ufak parçalara ayrılarak atılmalıdır (bu durumda
otomatik kağıt kırpma makinesi kullanılmalıdır)
Kontrollü evrak ve belgeler, izinsiz olarak tercüme,
teksir edilemez ve fotokopileri çıkarılamaz.
Gizlilik derecesi taşıyan bilgi veya belgeleri görevi
dışında görenler bu belgeyi paylaşmamalı, bilgi veya
belgeyi gecikmeden Makama teslim etmelidirler.
Gizlilik dereceli evrakların
muhafazası ve gönderilmesi;
•Çok gizli evraklar torba veya çanta gibi kilitli
muhafaza içinde ve “Çok Gizli” gizlilik
dereceli güvenlik belgesi olan özel kurye ile
gönderilir. PTT ile gönderilmesi zorunlu ise
kripto edilir (şifrelenir).
•Çok gizli evraklar “Çok Gizli” bürolar arasında
iç içe iki zarf kullanılarak gönderilir.
HABERLEŞME GÜVENLİK
TERTİP VE TEDBİRLERİ
Telli ve telsiz
araçlarını kapsar.
bütün
haberleşme
•Maddi güvenlik tertip ve tedbirleri
•Gönderme güvenlik tertip ve tedbirleri
•Şifre güvenlik tertip ve tedbirleri
•Telefon ve Telex görüşmeleri
MADDİ GÜVENLİK TERTİP VE
TEDBİRLERİ
•Emin yerde bulundurma
•Nöbetçilerle koruma
•Kontrol ve depolama
•İmha yolu ile koruma
GÖNDERME GÜVENLİK TERTİP VE
TEDBİRLERİ
•Kodlama
•Emin kurye
•İç içe zarflama
ŞİFRE GÜVENLİK TERTİP VE
TEDBİRLERİ
•Açık ve kapalı metin aynı yerde
bulunmaz
•Şifrelenmiş metin açık olarak
gönderilmez
•Şifre malzemesinin imhası yakılarak
yapılır
TELEFON VE TELEX
GÖRÜŞMELERİ
•Çok gizli konular telefonla
görüşülmez
•Faxla gönderilecek bilgiler
şifrelendirilmelidir.
BAŞARILAR DİLERİM.

similar documents