podatek VAT

Report


Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z
ustaw podatkowych nieskonkretyzowana
powinność przymusowego świadczenia
pieniężnego w związku z zaistnieniem
zdarzenia określonego w tych ustawach.
Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z
obowiązku podatkowego zobowiązanie
podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu
Państwa, województwa, powiatu albo gminy
podatku w wysokości, w terminie oraz w
miejscu określonych w przepisach prawa
podatkowego.




Maurice Laure – 1954 r.
Pierwotnie pomysł wyłożony w 1920 r. przez
Wilhelma von Siemensa
Podatek obrotowy
Podatnik formalny i materialny






Art. 5 PTU:
Odpłatna dostawa towarów i odpłatne
świadczenie usług na terytorium kraju
Eksport towarów
Import towarów
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów





Przeniesienie prawa do rozporządzania
towarami jak właściciel, w tym również:
wydanie towarów na podstawie leasingu,
najmu, dzierżawy, sprzedaży z odroczoną
płatnością z przeniesieniem własności pod
warunkiem, komisu
Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Zbycie użytkowania wieczystego
Towar – rzeczy oraz ich części, a także
wszelkie postaci energii


Art. 15 - Osoby prawne, ułomne osoby prawne
oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie
działalność gospodarczą, bez względu na cel lub
rezultat takiej działalności
Art. 17 – szczególne przypadki opodatkowania.
A) podmioty dokonujące WWNT
B) nabycie usługi, jeśli usługodawca jest
podatnikiem, który nie posiada siedziby
działalności na terytorium kraju, a usługobiorcą
jest podatnik w rozumieniu art. 15 z siedzibą na
terytorium kraju



Art. 113 – zwolniona jest sprzedaż
dokonywana przez podatników, u których
wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w
ostatnim roku podatkowym kwoty 150 000 zł
netto.
Można zrezygnować – poinformowanie na
piśmie NUS przed początkiem miesiąca w
którym rezygnuje ze zwolnienia
Z chwilą faktycznego przekroczenia tej
wartości opodatkowaną jest pierwsza
czynność po przekroczeniu progu 150 000 zł




Art. 19a – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi
Zasady szczególne:
Przyjmowanie częściowe usług -> wykonana, jeśli w
stosunku do części usługi określono zapłatę
Usługi dla których ustalono następujące po sobie
terminy płatności lub rozliczeń -> wykonane z
upływem każdego okresu do którego odnoszą się
płatności.
I – usługa świadczona dłużej niż rok
II – w roku nie przypada termin płatności
-> uznaje się za wykonaną z upływem roku
podatkowego


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
II grupa: otrzymanie w całości lub części zapłaty, w
szczególności – przedpłata, zaliczka, zadatek, rata, wkład
budowlany -> obowiązek powstaje z chwilą otrzymania w
odniesieniu do tej kwoty
III grupa: wystawienie faktury
Usługi budowlane / budowlano – montazowe
Druk książek
Dostawa energii elektrycznej, cieplnej chłodniczej, gazu
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjncyh
Najem, dzierżawa, leasing i podobne
Ochrona osób, usługi ochrony
Stała obsługa prawna i biurowa
Jeśli podatnik opóźnił się z wystawieniem faktury -> obowiązek
podatkowy
powstaje z chwilą upływu terminu do wystawienia faktury

a)
b)


Metoda kasowa – obowiązek podatkowy
powstaje:
Z dniem otrzymania zapłaty od -> podatnik VAT
czynny
Dzień otrzymania zapłaty, nie później niż 180.
dnia od dnia wydania towaru lub wykonania
usługi na rzecz podmiotu innego niż w lit. A
Metoda kasowa -> pisemne zawiadomienie NUS
do końca miesiąca poprzedzającego okres za
który będzie stosować tę metodę
Zrezygnowanie nie wcześniej niż po upływie 12
miesięcy.

a)
b)






Art. 89a
Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności
Tj. nie została uregulowana w ciągu 150 dni od terminu zapłaty
Korekta podstawy opodatkowania
Wierzyciel i dłużnik muszą być zarejestrowani jako VAT –
czynny
Rozliczenie za okres, w którym nieściągalność uznaje się za
uprawdopodobnioną
Jeśli po złożeniu korekty należność uregulowano, obowiązek
zwiekszenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w
którym uregulowano należność
Zawiadomienie o korekcie NUS wraz z podaniem kwot korekty
Po stronie dłużnika istnieje obowiązek korekty odliczonego
podatku naliczonego.
10 000 zł
+ 2300 zł
VAT
12300 zł
+ 2,829 zł
VAT
18608,67 zł
12300 zł
DOSTAWA TOWARU / WYKONANIE
USŁUGI
10 000 ZŁ + 2300 VAT
PODATEK NALEŻNY
Obowiązek zapłaty 2300
zł podatku
PODATEK
NALICZONY
Możliwość odliczenia
2300 zł od podatku,
który musi zapłacić od
wykonywanych usług /
dostawy towaru






Art. 86 – w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do
wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa
w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego.
Podatkiem naliczonym jest suma kwot podatku wynikających z faktur
otrzymanych przez podatnika.
1. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych
lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek
podatkowy
2. Podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji
podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych
3. korekta deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego, nie później niż 5 lat, licząc od
początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego.
Jeśli w okresie rozliczeniowym nie wykonywał czynności na terytorium
kraju ani poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może
przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Podatek naliczony wyższy od należnego ->
podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę
kwoty podatku należnego za następne okresy
lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
Zwrot następuje w ciągu 60 dni od dnia
złożenia rozliczenia.




Wszystko co stanowi zapłatę
Obejmuje podatki, cła, opłaty,
prowizje, koszty opakowania, transportu i
ubezpieczenia pobierane przez dokonującego
dostawy / usługodawcy
Obniża się o wartość zwróconych towarów i
opakowań.




23%
8%
5%
0%




Działalność gospodarcza polegająca na
udzielaniu pożyczek
Działalność edukacyjna w zakresie nauczania
języków obcych
Usługi medyczne
Usługi kulturalne instytucji uznanych za
instytucje o charakterze kulturalnym





Deklaracja rejestracyjna – przed pierwszą
czynnością
Podatnik zwolniony może się zarejestrować
VAT - CZYNNY / VAT – ZWOLNIONY
Deklaracje za okresy miesięczne do 25 dnia
miesiąca po każdym miesiącu
Metoda kasowa -> okresy kwartalne do 25
dnia miesiąca po każdym kwartale

Bez wezwania, obliczenie samodzielne i
wpłacenie do 25. dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym powstał
obowiązek podatkowy.
Obowiązek wystawienia faktury:
a)
Dokumentacja sprzedaży dokonywanej przez
podatnika na rzecz innego podatnika podatku lub
osoby prawnej niebędącej podatnikiem
b)
Otrzymanie całości lub części zapłaty przed
dokonaniem czynności

Podatnik nie musi wystawiać faktury w odniesieniu
do sprzedaży zwolnionej

Na żądanie nabywcy podatnik ma obowiązek
wystawienia faktury (także przy sprzedaży
zwolnionej), jeśli żądanie jej wystawienia zostało
zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca
miesiąca, w którym dostarczono towar / wykonano
uslugę / uiszczono zapłatę w całości lub części

Faktury wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca po
miesiącu w którym dokonano dostawy towaru lub
wykonano usługę
 Wyjątki:
Np. przy działalności budowlanej – 30 dni od dnia wykonania
usługi
• Gdy brak było obowiązku wystawienia faktury to:
• 1) obowiązek do końca miesiąca, gdy zgłoszono w
miesiącu w którym wykonano usługę / dostarczono towar
/ zapłacono
• 2) nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.
• Nie można wystawić faktury wcześniej niż na 30 dni przed
dokonaniem dostawy / wykonania usługi / otrzymania
zapłaty.




Sprzedaż na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej.
Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku
należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących
Obowiązek dokonywania wydruku paragonu
fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży
oraz wydawanie wydruku dokumentu
nabywcy

similar documents