Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Z*bkowicki w 2011 r.

Report
OŚWIATA
w Powiecie Ząbkowickim
w 2014 r.
1
Z dniem 1 września 2013 r. naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat
Ząbkowicki rozpoczęło 2.230 uczniów
(prawie o 100 uczniów mniej niż rok wcześniej).
(od 2009 r. liczba uczniów zmalała o 725 uczniów!)
- w typie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kształci się: 1.778 uczniów;
- w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych dla dorosłych kształci się: 204
słuchaczy;
- w placówkach kształcenia specjalnego kształci się: 157 uczniów.
Do 1 klas szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 491
uczniów z powiatu ząbkowickiego, 50 spoza powiatu (Paczków, Przeworno -ZSP
Ziębice, Niemcza – ZSZ Ząbkowice Śląskie). 168 uczniów uczęszcza do szkół poza
powiatem (w tym 29 uczniów do szkół niepublicznych (KLO-6), (ZSZ CRR – 23).
Największy „odpływ” uczniów ze Złotego Stoku (61% uczniów), potem Ziębice i
Henryków. Proporcjonalnie najmniej absolwentów gimnazjów wyjeżdża z Gminy
Ząbkowice Śląskie.
2
Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych
w gminach Powiatu Ząbkowickiego (rok szkolny 2011-2012)
Gimnazjum
Gimnazjum
Gimnazjum
Kl. III
Kl. II
Kl. I
49
40
92
3. Bardo
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Kl. VI
Kl. V
Kl. IV
Kl. III
Kl. II
Kl. I
50
37
41
29
47
47
35
375
87
82
82
64
63
64
78
63
675
46
50
44
26
34
26
53
37
35
351
4. Stoszowice
59
48
50
46
50
37
53
48
50
441
5. Ciepłowody
30
25
39
24
25
27
23
27
29
249
247
256
213
196
181
221
187
194
203
1.898
165
163
133
169
143
162
163
120
137
1.355
688
669
611
580
538
565
590
551
552
5.344
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
2020/
2021
L.p
gmina
1. Złoty Stok
2.
6.
Kamieniec
Ząbkowicki
Ząbkowice
Śl.
7. Ziębice
Razem
Rok podjęcia
nauki w szkole
ponagimn.
3
Ogółem
Liczba absolwentów gimnazjów
1001 996 1018 974 921 922 869 774 733 688 669 611 580 538 565 590
551
552
Rok podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych
VULCAN Zarządzanie oświatą
Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla organu prowadzącego?
- likwiduje chaos towarzyszący naborowi tradycyjnemu;
- redukuje ilość pracy po stronie szkół i przedszkoli;
- dzięki aktualnym statystykom i mechanizmowi symulacji przydziału umożliwia prowadzenie
racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc;
- dostarcza aktualnej i rzetelnej informacji o przebiegu procesu naboru, w szczególności
danych o liczbie chętnych i liczbie wolnych miejsc;
- daje możliwość zgromadzenia w jednym miejscu, w ustandaryzowanej formie kompletnej
oferty edukacyjnej podległych jednostek;
-zapewnia przebieg naboru wedle jasnych, przejrzystych reguł.
5
Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla dyrektora jednostki?
- zmniejsza ilość pracy przy prowadzeniu naboru,
- zapewnia stały dostęp do danych o kandydatach,
- ułatwia prowadzenie działań (automatycznie wylicza punkty, układa listy itp.),
- przygotowuje gotowe do wywieszenia listy oraz inne dokumenty.
Jakie korzyści przynosi wdrożenie naboru dla rodziców i kandydatów?
- ogranicza do niezbędnego minimum wizyty w szkole w trakcie rekrutacji,
- umożliwia zapoznanie się z wynikami rekrutacji za pomocą internetu,
- daje możliwość stałego i niezwykle łatwego dostępu do wszystkich
potrzebnych informacji, w szczególności o ofercie i wolnych miejscach,
6
- eliminuje zjawisko blokowania miejsc, przez co już w trakcie pierwszego
ogłoszenia wyników większość kandydatów znajduje miejsce w nowej szkole.
Kampania promocyjna szkół
ponadgimnazjalnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Ząbkowicki
7
8
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
/od 1 września kształci się 890 uczniów (w tym 134 dorośli)/
Technikum
Zawód- technik mechanik dla zawodu:
operator obrabiarek skrawających
Technikum
Zawód- technik pojazdów
samochodowych
Technikum
Zawód- technik ekonomista
Technikum
Zawód- technik informatyk
9
- Użytkowanie obrabiarek skrawających
- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji
maszyn i urządzeń
- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
- Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i
elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych
- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
- Prowadzenie rachunkowości
- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami
- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami
10
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
Technikum
technik budownictwa dla zawodu
murarz-tynkarz
Technikum
technik handlowiec
Technikum
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
mechanik pojazdów samochodowych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kucharz
Gimnazjum z oddziałami
przysposabiającymi do pracy
Szkoły dla dorosłych
11
- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
- Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
- Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie
dokumentacji przetargowej
- Prowadzenie sprzedaży
- Zarządzanie działalnością handlową
- Sporządzanie potraw i napojów
- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
- Sporządzanie potraw i napojów
Liceum ogólnokształcące dla
dorosłych
Szkoła Policealna
Technik administracji
ogólny
- Obsługa klienta w jednostkach
administracji
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl.
/od 1 września kształci się 444 uczniów/
klasa BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
klasa BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, chemia lub fizyka.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.
klasa MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka
lub geografia.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, elementy grafiki komputerowej,
elementy analizy matematycznej.
klasa MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język obcy
/wiodący/, fizyka lub geografia.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język hiszpański.
12
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
w Ząbkowicach Śląskich
w
13
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl.
Klasa SPORTOWO-TURYSTYCZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, biologia,
język obcy /wiodący/.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, dieta i wspomaganie w sporcie,
zdrowie i rekreacja.
Klasa SPOŁECZNO-PRAWNA (HUMANISTYCZNA)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o
społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: przyroda, historia doktryn politycznych i prawnych, elementy
filozofii.
Klasa DZIENNIKARSKO – JĘZYKOWA (HUMANISTYCZNA)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia lub wiedza
o społeczeństwie, język obcy (wiodący).
Przedmioty uzupełniające: przyroda, podstawy warsztatu dziennikarskiego, język hiszpański.
Języki obce: język angielski obowiązkowo, drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski.
klasa AKADEMICKA (OGÓLNA)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie,
matematyka, geografia.
Przedmioty
uzupełniające: historia i społeczeństwo.
14
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego
w Ziębicach
/od 1 września w szkole kształci się 574 uczniów (w tym 41 dorośli)/
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące
klasa akademicka
przedmioty w zakresie rozszerzonym do
wyboru
przedmioty w zakresie rozszerzonym do
wyboru /innowacja pedagogiczna –
edukacja prawno-policyjna
pożarnictwo i ratownictwo medyczne
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
(przedmioty rozszerzone do wyboru)
15
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego
w Ziębicach
Technikum
technik usług fryzjerskich
Technikum
technik informatyk
technik mechanik
Technikum
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hotelarstwa
Zasadnicza szkoła zawodowa
wielozawodowa
kucharz
16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego
w Kamieńcu Ząbkowickim
Obecnie kształci się 136 uczniów
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
NOWOŚCI !!!
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ z innowacją pedagogiczną „Współpraca
transgraniczna”
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
17
TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
z innowacją pedagogiczną „Moja firma”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego
w Kamieńcu Ząbkowickim
18
Dziennik elektroniczny od 01.09.2014r. we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych
19
Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy (34 uczniów + zespoły rewalidacyjno –
wychowawcze: 21 uczniów)
Szkoły
Sala doświadczania świata
Szkoła w ramach stowarzyszenia posiada status OPP (organizacji pożytku
publicznego)
– 1% podatku !
20
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Ząbkowicach Śląskich (100 uczniów)
Spotkania z rodzicami i dziećmi - czwartki
terapeutyczne – org. Stowarzyszenie na rzecz pomocy
dzieciom SOSW Szansa
Od 1 września 2014 r. planuje się
uruchomić przedszkole specjalne
Szk
21
Szkoła w ramach stowarzyszenia posiada status
OPP (organizacji pożytku publicznego) – 1% podatku !
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Ząbkowicach Śląskich
sala integracji sensorycznej
22
W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano 37 turnusów edukacyjno – wychowawczych,
3 zimowiska, 8 kolonii letnich, łącznie 2.800 dzieci i młodzieży przebywało w DWDz. Rok
szkolny, który rozpoczął się we wrześniu 2013 r. zapowiada jeszcze lepsze wyniki.
W ubiegłym roku zorganizowano 1 plener rzeźbiarski we współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
23
Projekt „BEZPIECZNY POWIAT ZĄBKOWICKI – zwiększenie aktywności
społecznej mieszkańców poprzez realizację cyklu szkoleń z zakresu udzielania
pierwszej pomocy i organizację pikniku z udziałem służb ratowniczych”
SZKOLENIA w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego:
- prelekcje dla wszystkich uczniów – marzec 2014r.,
- szkolenia dla 16-osobowych grup uczniów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i
umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy – kwiecień-maj 2014r.
PIKNIK RATOWNICTWA - 31 maja 2014r. (5-osobowe zespoły reprezentujące
wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Ząbkowickiego)
Pokazy ratownictwa:
- KP PSP w Ząbkowicach Śląskich (ratownictwo techniczne),
- GOPR (ratownictwo wysokościowe).
W trakcie trwania pikniku będą prowadzone AKCJE EDUKACYJNE:
- ćwiczenia (dla wszystkich chętnych uczestników pikniku) z zakresu RKO (resuscytacji
krążeniowo-oddechowej) oraz udrażniania dróg oddechowych pod okiem instruktorów
ratownictwa medycznego
- oddawanie krwi (KREWmaNIACY).
24
Projekty realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego
Modernizacja kształcenia zawodowego Dolny Śląsk II
Kursy, szkolenia, warsztaty, staże i praktyki zawodowego, wyjazdy na imprezy targowe
branżowe (krajowe i zagranicze), zakupiony sprzęt…
Dolnośląska e-szkoła
Comenius
25
Współpraca z uczelniami wyższymi
Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą
użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ziębicach” współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (FRKF) w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy
Sportowej.
Wartość całkowita projektu: 1.024.858,00 zł.
Dofinansowanie z FRKF: 326.500,00 zł (33% kosztów kwalifikowanych inwestycji).
W dniu 31. 01.2014 r. został złożony wniosek na zadanie „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich”
Wartość kosztorysowa całkowita projektu: 673.700,00 zł.
Dofinansowanie z FRKF: 222.300,00 zł. (33% kosztów kwalifikowanych inwestycji).
26
27
28
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA
Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości i dostępności edukacji
Priorytet inwestycyjny: Zapewnienie jakości i równego dostępu do kształcenia ponadgimnazjaln.
Kierunki wsparcia
Wspierane będzie dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie oferty
dodatkowych zajęć specjalistycznych, w tym w obszarach kluczowych tj. języki obce, nauki techniczne,
matematyczno-przyrodnicze, cyfrowe (nowe technologie), praca zespołowa i kreatywność,
przedsiębiorczość.
Planowane wsparcie będzie obejmować również podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
W ramach wsparcia będą realizowane również działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych
uwarunkowań rynku pracy i gospodarki.
Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie
niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego
(cross-financing).
29
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
www.ziemiazabkowicka.pl
Dziękuję za uwagę 
30

similar documents