Plik .ppt 156 KB

Report
ES Fundusz
pożyczki dla ekonomii społecznej
Program pilotażowy „Wsparcie inżynierii finansowej na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej”
Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych SA
• 1991 – powstanie
• od 2002 – Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków
Etycznych i Alternatywnych) wspierającej rozwój
finansowania solidarnego i przedsiębiorców działających
w dziedzinie ekonomii społecznej
• od 2008 – działa jako fundusz pożyczkowy, jedynym
właścicielem TISE jest Crédit Coopératif (francuski bank
założony w XIX w., pionier finansów solidarnych i
etycznych działający w obszarze ekonomii społecznej)
Misja TISE
Misją TISE jest świadczenie usług finansowych,
doradczych i inwestycyjnych wspierających
instytucje z sektora ekonomii społecznej,
inicjatywy lokalne oraz zrównoważony rozwój
(zgodnie ze strategią Crédit Coopératif
realizowaną na terenie Francji).
Obszary działalności
• Działalność pożyczkowa dla podmiotów ekonomii
społecznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
• Zarządzanie funduszami pożyczkowymi dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej
• Zarządzanie belgijskim funduszem wspierającym
ekonomię społeczną w Europie Środkowo-Wschodniej –
CoopEst
• Realizacja programu pilotażowego – "Wsparcie inżynierii
finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej"
TISE w liczbach
65.7
70.0
60.1
60.0
70.0
60.0
50.0
50.0
40.0
40.0
30.0
23.6
20.0
10.0
30.0
21.3
20,9
22.5
13.5
6.1
20.0
10.0
8.3
0.0
0.0
2010
2011
Fundusze własne (M PLN)
Suma bilansowa (M PLN)
Saldo pożyczek dla PES narastająco (M PLN)
2012
Skąd się wziął ES Fundusz?
• 2008 – powstaje Zespół ds. rozwiązań systemowych
w zakresie ekonomii społecznej
• 2011 – prezentacja koncepcji dla funduszu
pożyczkowego finansowanego z EFS (25 mln zł)
• 2012 – zakończenie konsultacji międzyresortowych i
opracowanie szczegółowych wytycznych
• październik 2012 – BGK ogłasza przetarg na
pośredników finansowych
Cele i założenia ES Funduszu
• dostarczanie kapitału do PES
• przyjrzenie się kondycji finansowej podmiotów i
ocena możliwości spłaty pożyczek
• zbadanie potrzeb finansowych PES oraz korzyści z
pożyczania im pieniędzy
• sprawdzenie w praktyce zaproponowanej przez
BGK metodyki oceny ryzyka wykorzystywanej
przy udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii
społecznej
Cechy szczególne
• Preferencyjność (oprocentowanie 50% lub 25% stopy
redyskonta weksli, brak opłat i prowizji).
• Dystrybucja regionalna (pięć makroregionów
odpowiadających obszarom działania Centrów
Ekonomii Społecznej).
• Dla podmiotów ekonomii społecznej, które prowadzą
już działalność gospodarczą.
• Bezpłatne doradztwo po udzieleniu pożyczki.
Dostępne środki
•
25 000 000 zł na pożyczki w całej Polsce
(400 000 zł na doradztwo)
•
Makroregion 1: kujawsko-pomorskie,
łódzkie, mazowieckie – 5 974 767,11 zł (96
000 zł na doradztwo)
Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie,
podlaskie – 2 788 882,61 zł (44 000 zł na
doradztwo)
Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie,
wielkopolskie, opolskie – 5 972 133,89 zł
(96 000 zł na doradztwo)
Makroregion 4: pomorskie, warmińskomazurskie, zachodniopomorskie –
4 476 138,05 zł (72 000 zł na doradztwo)
Makroregion 5: małopolskie, śląskie,
świętokrzyskie – 5 761 778,33 zł (92 000 zł
na doradztwo)
•
•
•
•
Makroregion 4
• Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie,
zachodniopomorskie
• Alokacja: 4 476 138,05 zł (72 000 zł na doradztwo)
• Co najmniej 45 podmiotów powinno otrzymać
pożyczkę i co najmniej 36 bezpłatne doradztwo
• Partnerzy: Nidzicka Fundacja Rozwoju
NIDA(warmińsko-mazurskie) i Regionalna Izba
Gospodarcza Pomorza (pomorskie)
Dla kogo?
•
•
•
•
•
spółdzielnie pracy
spółdzielnie inwalidów i niewidomych
spółdzielnie socjalne
organizacje pozarządowe
kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne
(prowadzące działalność pożytku publicznego)
• Spółki akcyjne i z o.o. oraz kluby sportowe będące
spółkami (non-profit)
Jakie warunki trzeba spełnić?
• działalność gospodarcza od co najmniej 12 miesięcy
(na dzień składania wniosku)
• mikro lub małe przedsiębiorstwo (zatrudnienie do 50
osób w działalności gospodarczej; roczny
obrót/całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln
euro)
• uregulowane zobowiązania wobec ZUS i US
(zaświadczenia o niezaleganiu nie starsze niż 3
miesiące)
Jaka pożyczka?
•
•
•
•
•
do 100 tys. zł na przedsięwzięcie
maksymalnie na 5 lat
okres karencji do 6 miesięcy
oprocentowanie 1,75% lub 0,875%
cel: szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi
osiągnąć wzrost przychodów z działalności
gospodarczej lub wzrost zatrudnienia
Dla kogo niższe
oprocentowanie?
• spółdzielnie socjalne, które w ostatnim zamkniętym rocznym
okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100
tys. zł
• podmioty, które przeznaczają co najmniej 10% zysku lub
nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego
• zatrudniają co najmniej 50% osób, które rekrutują się z grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezdomni,
uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, chorzy psychicznie,
zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy (w rozumieniu art. 1
ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym), a także
pracownicy niepełnosprawni (w rozumieniu ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych)
Jak otrzymać pożyczkę?
• Sprawdzamy czy spełniamy kryteria formalno-prawne
• Wypełniamy wniosek i uzupełniamy załączniki
• Jeżeli mamy problem z wnioskiem kontaktujemy się z
regionalnym partnerem funduszu
• Przesyłamy dokumenty rejestrowe, finansowe i
załączniki do wniosku
• W razie wątpliwości/problemów konsultujemy się z
TISE
• Zabezpieczamy pożyczkę w formie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową
Wniosek i załączniki
• Wniosek (opis przedsięwzięcia, opis podmiotu, prognoza sprzedaży)
• Załączniki rejestrowe: statut/umowa podmiotu, NIP, REGON
• Załączniki finansowe: sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek
zysków i strat, informacja dodatkowa), prognozowane przepływy
finansowe oraz struktura przychodów i kosztów podmiotu,
zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań
nie starsze niż 3 miesiące
• Załączniki projektowe: oświadczenie mikro/małe przedsiębiorstwo,
formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie (art. 207 ustawy o finansach publicznych), zakres i
ochrona danych osobowych
Jak oceniamy dostępność
pożyczki?
• ocena spełnienia kryteriów formalno-prawnych
(poprawny wniosek, wszystkie załączniki)
• ocena przedsięwzięcia (klarowne, rentowne)
• ocena podmiotu wnioskującego (sytuacja finansowa,
wpływ pożyczki na kondycję podmiotu)
• ocena zabezpieczeń (wybranie każdego kolejnego
zabezpieczenia oprócz weksla zwiększa szanse
otrzymania pożyczki)
Kontakt
TISE SA
00-158 Warszawa, ul. Nalewki 8/27
tel. 22 636 07 40
[email protected]
Esfundusz.pl (w przygotowaniu)
Projekt „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu
Społecznego.

similar documents